Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

О.В.АВЕРЧЕВ – кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри

У 1970-1971 навчальному році із кафедри марксизма-ленінізма утворилася нова кафедра – політекономії і наукового комунізму. Завідувачем кафедрою став кандидат філософських наук, доцент Цвелих Петро Тимофійович. З цього періоду політекономія стала самостійною і обов'язковою на всіх факультетах дисципліною в інституті. Викладачі кафедри об'єктивно розбиралися в соціально-економічних процесах, що ві-дбувалися на той час в країні, намагалися використовувати в сво-їй роботі інформацію, що реально відображала соціальну практи-ку. Широко залучали студентів до науково-дослідної роботи. Жоден конкурс, конференція не обходилися без уваги студентів. На цих конкурсах студенти завжди займали призові місця.
Багато уваги, особливо при керівництві кафедрою кандида-том історичних наук, доцентом Домбровським Юрієм Робертови-чем (1976-1984р.р.), надавали передовим методам науково-педагогічного навчання. За цей період кафедра стала повністю забезпеченою технічними засобами. Досвідченими викладачами кафедри Рабіновичем В.М., Чадовою Н.М., Могилевським Н.Я., Кравченко К.Г., Самборською Т.Г., Домбровським Ю.Р., Зарубіним В.В. та ін. проводилася значна навчально-методична, науково-дослідна і виховна робота не тільки у стінах інституту серед сту-дентів та слухачів факультету підвищення кваліфікації, та одночасно вони були постійними консультантами районних та міських організацій.
В 1984-1987 рр. кафедру економічної теорії очолила канди-дат економічних наук, доцент Самборська Тетяна Герасимівна.
Кафедра економічної теорії та аграрної економіки утворена в 1994 році на базі кафедри економічної теорії. Очолив кафедру ка-ндидат економічних наук, доцент Буров Сергій Васильович. Кафе-дра активно впроваджувала нові вимоги до економічних знань у соціальну практику та масовий світогляд суспільства. Викладачі кафедри одні з перших в інституті в своїх робочих програмах курсу відтворили нові вимоги радикальних змін у країні, що пов'язували-ся з розвитком ринкових відносин, встановленням незалежної держави.
У 1995 році завідувачем кафедри теоретичної та аграрної економіки став кандидат сільськогосподарських наук, доцент Аве-рчев Олександр Володимирович. Штат кафедри складається з 8 доцентів та 5 викладачів, зав.учбово-методичним кабінетом, ст.лаборанта.
Викладачами кафедри розробляється загальна науково-дослідна робота за темою "Соціально-економічні проблеми стано-влення ринкових відносин в АПК". Доцент Аверчев О.В., асистент Нароха Ю.С. працюють над такими проблемними темами: "Еко-номічна реформа – очима села", "Економічна ефективність виро-щування круп'яних культур на півдні України". Доцент Лохоня О.І. ряд років досліджує питання держбюджетних тем по підвищенню економічної ефективності виробництва свинини і продукції птахів-ництва. Крім того він працює над виконанням ініціативної тематики з підвищення економічної ефективності виробництва молока, яло-вичини і меду. Над кандидатськими дисертаціями працюють асистенти Ковальов Д.В., Білошкуренко Л.Д., Нароха Ю.С. Співробіт-ники кафедри мають значну кількість друкованих праць, тільки за 1998 рік видано учбових посібників і довідників – 6, наукових праць – 16, статей в наукових виданнях – 28.
Викладачі кафедри постійно підтримують зв'язок з сільсько-господарськими підприємствами області, мають тісні стосунки з Львівським державним аграрним університетом, а також є і міжна-родні зв'язки – з Краківським університетом.
Колектив кафедри працює над вдосконаленням навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи, що направлена на підвищення якості підготовки спеціалістів сільського господарства.


 

You have no rights to post comments