Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

В.І.БЛАГОДАТНИЙ – доктор економічних наук, про-фесор, дійсний член Академії економічних наук України

Кафедра заснована у 1928 році. До колективізації сільського господарства в Херсонському сільськогосподарському технікумі та в перші роки заснування сільськогосподарського інституту мало уваги приділялось питанням економічних проблема області сільського господарства. В той час на протязі декількох років курс економіки сільського господарства викладав Л.М.Фурман. Науко-во-дослідницька робота не проводилась, зв’язок з сільськогосподарським виробництвом відсутній.
У 1932 році в інституті була відтворена кафедра економіки і організації сільськогосподарського виробництва на чолі з профе-сором Я.К.Іванушкіним, а з 1937 року завідував кафедрою профе-сор І.П.Перепичко.
З 1944 по 1948 роки завідували кандидати економічних наук Познахірін І.Ф., Браславець М.Е., з 1949 по 1957 роки – кандидат економічних наук, доцент Янюшкін М.Ф., директор Херсонського сільськогосподарського інституту.
Найбільш тривалий час очолював кафедру доцент Зільберш-тейн Л.І. (1957-1973 р.р.). За ці роки не тільки поширилась кіль-кість навчальних дисциплін і обсяг навчального навантаження економічного циклу для студентів технологічних та інженерних факультетів, але значно удосконалювався якісний склад виклада-чів.
У той період підготували і захистили кандидатські дисертації Ацеховський В.П., Сідорова Л.І., Жужа Д.І., Ігнатюк І.М., Благодатний В.І., Жминько В.І., Глущенко Л.І., Карпенко В.Е., Овод І.Н., Ко-лот І.Г.
В наступні роки стали кандидатами наук викладачі кафедри: Зоріна В.М., Астащенко І.В., Метляев В.К.
З 1973 по.1980 р.р. завідував кафедрою ректор інституту, до-цент Беньковський Б.Ф., а з 1980 по 1988 р.р. доцент Глущен-ко Л.І.
Починаючи з 1953 року по теперішній час співпрацівниками кафедри проводилася значна навчально-методична, науково-дослідна і виховна робота не тільки у стінах інституту серед сту-дентів і слухачів факультети підвищення кваліфікації, але одноча-сно співпрацівники кафедри являються постійними консультанта-ми і безпосередніми учасниками при розробці різних інструкцій, програм, вказівок по сільському господарству, затверджених об-ласними і республіканськими організаціями.
При кафедрі організовані і регулярно працюють наукові студентські гуртки, чисельність і активність яких постійно зростає. До-слідження, проведені студентами у наукових гуртках, продовжувалися безпосередньо в умовах виробництва в період виробничої практики і оформлялись в вигляді курсових та дипломних проек-тів.
Створення в інституті економічного факультету в 1984 році привело до розділу кафедри і на її основі було сформовано декі-лька самостійних кафедр, що значно позначилось на навчальній, навчально-методичній і науково-дослідницькій роботі.
З 1988 року кафедру організації сільськогосподарського ви-робництва очолює доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України Благодатний В.І.
На 1999 рік склад кафедри слідуючий: доценти Балахонкі-на Н.Д., Глущенко А.П., Дєбров В.В., Карапуз В.Д., Паламар-чук Г.Е., Хорунжий І.В., старший викладач Посунько Л.А., асистен-ти Торська С.М., Кваснікова Г.С., Гарболінський І.О., Мухіна І.А., лаборанти Астащенко В.Г., Присідько Н.М.
Навчальна робота кафедри складається: з п’яти дисциплін на економічному факультеті
– організація сільськогосподарського виробництва;
– планування в організаціях і підприємствах АПК;
– аграрні, соціально-трудові відносини, економіка праці;
– аграрна політика;
– основи підприємства та агробізнесу.
На агрономічному і зооінженерному факультетах кафедра викладає дві дисципліни:
– організація і планування сільськогосподарського виробниц-тва;
– основи підприємництва та агробізнесу.
З 1992 року на кафедрі відкрито аспірантуру, а в 1997 році – магістратуру.
Основні наукові напрямки роботи кафедри:
– розробка організаційно-економічних та екологічних основ ресурсозбереження на зрошуваних землях;
– проблеми реформування і реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств в ринкові агроформування;
– трудові ресурси та соціальна реформа села.
В активі викладачів кафедри значна кількість друкованої про-дукції, що дозволяє проводити на високому рівні навчальну, на-вчально-методичну і науково-дослідницьку роботу: три моногра-фії, декілька навчальних посібників на українській, російській і іс-панських мовах, науково-виробничих видань (брошур), методич-них розробок та рекомендацій виробництву.
З 1994 року на кафедрі функціонує проблемна лабораторія економічних досліджень, оснащена сучасною комп’ютерною технікою.


 

You have no rights to post comments