Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

С.І.САМАЙЧУК – декан факультету, кандидат економічних наук, доцент

Наймолодший в університеті економічний факультет створений в 1984 році на базі кафедр найстарішого в вузі агрономічного факультету. З серпня 1986 року, згідно з наказом Держагропрому СРСР, факультет функціонує як самостійна навчально-адміністративна одиниця університету на початку з ме-тою підготовки спеціалістів вищої кваліфікації зі спеціальностей 1715 – "Економіка та організація сільського господарства" та 1740 – "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності", а в подальшому, у зв'язку зі зміною назв спеціальностей та навчальних планів факультет перейшов на підготовку фахівців зі спеціальностей 07.06 – "Економіка та управління в галузях АПК" та 06.08 – "Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності", на протязі 1995-1997 років – зі спеціальностей 7.050106 – "Облік і аудит", 7.050202 – "Аграрний менеджмент".
З 1998 року на факультеті ведеться підготовка фахівців з освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр, ви-користовуючи денну, заочну форми навчання, а також екстерна-туру з таких спеціальностей і спеціалізацій: 7.050201 – "Менедж-мент організацій", "Правове забезпечення в галузях АПК"; 7.050106 – "Облік і аудит", "Правове забезпечення в галузях АПК"; 7.050107 – "Економіка підприємства".
З 1999 року факультет здійснює підготовку фахівців також зі спеціалізацій "Фінанси", "Менеджмент зовнішньоекономічної дія-льності".
Ліцензований обсяг прийому на економічний факультет нині складає 180 осіб.
При формуванні факультету базовою кафедрою стала кафе-дра економіки та організації сільськогосподарського виробництва, заснована ще в 1928 році в складі агрономічного факультету, кот-ра зосередила всі дисципліни економічного, бухгалтерського та фінансового профілю. Зі створенням факультету відбувався про-цес формування його підрозділів. В теперішній час у складі факу-льтету здійснюють навчально-методичну, наукову та виховну ро-боту 9-ти спеціальних кафедр:
–    обліку і аудиту, очолювана професором Мармуль Л.О.;
–    організації сільськогосподарського виробництва, завідувач академік АЕН України, професор Благодатний В.І.;
–    менеджменту і маркетингу, керована професором кафедри Соловйовим І.О.;
–    економіки, очолювана доцентом Аверчевим О.В.;
–    статистики і аналізу сільськогосподарського виробництва, за-відувач кафедрою доцент Самайчук С.І.;
–    економічної кібернетики, керована професором Марасано-вим В.В.;
–    вищої математики, очолювана доцентом Савченко О.Г.;
–    української та іноземних мов, завідувач доцент Лебідь О.М.;
–    правознавства, керована доцентом Навроцькою Л.Г.
При вищеперелічених кафедрах функціонують навчальні ка-бінети, лабораторії. Навчальні заняття з окремих дисциплін і тем проводяться на "філіях" кафедр – в обласному центрі зайнятості, в навчальному господарстві "Приозерне", використовуються також матеріальні бази ліцеїв, обчислювальних центрів УЗЗ УААН, об-ласного управлінь АПК та статистики.
Науково-педагогічну роботу на факультеті проводять 82 ви-кладача: з них – 1 академік АЕН України, 5 – професорів, докторів наук, 57 – доцентів, кандидатів наук. При необхідності до роботи залучаються кваліфіковані фахівці, спеціалісти народного госпо-дарства (з базовою освітою), які працюють в держадміністраціях обласного та районних рівнів, фінансових і банківських установах, органах статистики, на керівних посадах державних та приватних підприємств, фінансово-економічному та комерційному коледжах, інших організаціях та установах.
З моменту заснування факультету викладачі та студенти проводять велику науково-дослідну роботу.
З 1984 року викладачами факультету видано 8 навчальних посібників обсягом 50 умовних друкованих аркушів. Серед них слід виділити наступні монографії: Борщевський П.П., Ушкаренко В.О., Чернюк Л.Г., Мармуль Л.О. Регіональні агропромислові ком-плекси України. Теорія та практика розвитку. Видавництво: НАНУ, Київ, 1996 р.; Чернюк Л.Г., Мармуль Л.О., Антоньєва Л.С. – Фінан-сово-кредитне забезпечення розвитку харчової промисловості в нових умовах господарювання. – Київ : РВПС НАНУ, 1997 р.
Науково-дослідна і науково-виробнича діяльність виявляєть-ся не тільки в результатах наукових досліджень викладачів, пошу-качів, але і в тих держбюджетних та госпрозрахункових тем, які ведуть на протязі останніх років провідні вчені економічного факу-льтету.
Керівництво науково-дослідною роботою факультету здійс-нюють провідні вчені, імена яких відомі далеко за межами регіону: доктор економічних наук, професор, академік АЕН України В.І.Благодатний, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент АЕН України Л.О.Мармуль, кандидат економічних наук, професор кафедри І.О.Соловйов та інші.
Підвищенню науково-педагогічного рівня факультету сприя-ють наукові контакти, установлені з Національною академією наук України, Українською академією аграрних наук, Національним аг-рарним університетом, Дніпропетровським, Харківським, Кримсь-ким державними аграрними університетами та іншими навчаль-ними закладами.
Економічний факультет підтримує ділові наукові зв’язки з вузами та науково-дослідними інститутами близького та далекого зарубіжжя, зокрема, з Північно-центральним технічним коледжем, що готує інструкторів-менеджерів з питань управління в АПК та фермерській справі. Викладачі факультету в 1995 році стажували-ся у США (штат Віконсін), де ознайомилися з практикою підготовки фермерів та приймали участь у семінарі з питань адаптації до умов України. Ділові зв’язки, що склалися між двома навчальними закладами, сприяють справі поширення зарубіжного досвіду орга-нізації кооперативного руху та досягнень сільськогосподарської науки.
Одночасно зі становленням факультету формувався і дека-нат економічного факультету. З моменту його заснування до 1996 року очолював факультет шанована людина, кандидат економіч-них наук, доцент Ігнатюк І.М. В 1997 році професорсько-викладацький колектив довірив керівництво факультетом колиш-ньому першому заміснику декана, кандидату економічних наук, доценту Самайчук С.І., яка очолює факультет разом зі своїми за-місниками: з навчально-методичної та організаційної роботи – ка-ндидатом фізико-математичних наук, доцентом Савченко О.Г., з навчально-методичної роботи на заочному відділенні, кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Дєбровим В.В. Методичну роботу на стаціонарному та заочному відділеннях здійснюють кваліфіковані методисти Пушкіна Н.В. та Чайковська Н.С.
Вся діяльність економічного факультету Херсонського дер-жавного аграрного університету зорієнтована на чинні державні стандарти базової вищої освіти в Україні з урахування специфіч-них особливостей розвитку ринкової економіки та потреб регіону в підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних професійно ви-рішувати економічні проблеми в розбудові державності.


 

You have no rights to post comments