Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАФЕДРИ РИБНИЦТВА ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАФЕДРИ РИБНИЦТВА ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАФЕДРИ РИБНИЦТВА ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

І.М.ШЕРМАН – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рибництва

Об'єктивні обставини склалися таким чином, що Україна на протязі тривалого часу, займаючи провідні позиції по показникам рибництва в складі колишнього СРСР не мала вищих учбових закладів, здійснюючих підготовку фахівців для даної галузі. Така ситуація на протязі відповідного терміну певним чином гальмувала динамічний розвиток рибництва, що поєднувалося з особистими складнощами, які виникали на шляху одержання освіти далеко за межами держави.
Враховуючи нагальну потребу в спеціалістах та усвідомлюю-чи необхідність їх підготовки відповідно до регіональної специфі-ки, завідувач Херсонським відділенням Інституту рибного госпо-дарства УААН, кандидат біологічних наук А.К.Чижик, отримавши погодження обласної адміністрації та суттєву підтримку ректора Херсонського сільськогосподарського інституту Б.Ф.Беньковського підготувала аргументовані і виважені матеріали по відкриттю ка-федри рибництва для Міністерства сільського господарства СРСР. Відповідно наказу МСГ СРСР від 25 вересня 1968 року за № 250 така кафедра була створена при Херсонському сільського-сподарському інституті, перша в історії і до самого останнього ча-су єдина в Україні, яка розпочала підготовку вчених зоотехніків, а пізніше зооінженерів – спеціалістів в галузі рибництва. Це був принциповий крок в напрямку становлення і формування школи власних фахівців в системі Вищої школи України.
В перші роки існування статус кафедри та саме поняття "рибництво" були досить умовними. Випускники отримували диплом за спеціальністю "зоотехнія", що дозволяло їм знаходити себе в усіх галузях тваринництва, відповідно і в рибництві. Така форма підго-товки мала певні переваги, але дуже звужувала діапазон інфор-маційного навантаження за браком часу по дисциплінах спеціалі-зації, що негативно впливало на рівень спеціальної підготовки ри-боводів, стримувало їх адаптацію в умовах практичної діяльності.
В перший період становлення кафедри А.К.Чижик поєднува-ла роботу в Херсонському відділенні Інституту рибного господарс-тва УААН та Херсонському сільськогосподарському інституті. У 1970 році А.К.Чижик обирається на конкурсній основі на посаду завідувача кафедри рибництва, яку очолює до 1981 року. За цей період відбувається формування кафедри, як головного підрозді-лу, забезпечуючого учбовий процес по спеціалізації "рибництво". Розгортається підготовка дипломних робіт та проектів, які базу-ються на фактичних матеріалах рибоводних підприємств і резуль-татах дослідницьких робіт кафедри, до яких широко залучаються студенти.
Тісний зв'язок з виробництвом дозволив отримати дострокові замовлення на практику студентів, які спеціалізувалися за профі-лем і випускалися кафедрою рибництва. В цьому плані кафедра отримала можливість відряджати студентів на практику до провід-них рибокомбінатів України, Росії, Молдови, науково-дослідних та рибоохоронних організацій.
Кафедра поряд з педагогічною діяльністю, виконує великий обсяг держбюджетних та госпдоговірних досліджень. Тематика науково-дослідних робіт була орієнтована на селекцію коропа, ви-вчення впливу стічних вод на екосистеми природних водойм в умовах трансформації природного гідрологічного режиму річок, використання засолених рисових чеків для виробництва рибопо-садкового матеріалу, розробку системи рибництва в континента-льних водоймах з підвищеною мінералізацією води. Науковим ке-рівником дослідницьких тем кафедри була А.К.Чижик, відповіда-льними виконавцями та безпосередніми учасниками були до 1974 року А.А.Ровнін, а з 1975 року І.М.Шерман, наукові співробітники К.І.Щочка, Р.В.Агеєва, лаборанти Ю.Я.Шнайдер, Ж.М.Дубініна. Поєднуючи дослідницьку і педагогічну діяльність К.І.Щочка і Р.В.Агеєва в подальшому становляться штатними викладачами кафедри. Враховуючи об'єктивні досягнення в формуванні і стано-вленні на кафедру передають курс зоології, який веде старший викладач В.В.Макушенко для всіх студентів зооінженерного факу-льтету. Авторитет кафедри зростає, підприємства пропонують до-слідження на госпрозрахунковій основі, обсяги досліджень пере-вищують фізичні можливості науково-педагогічного складу кафед-ри. У зв'язку з розширенням обсягу госпрозрахункової тематики до роботи на кафедрі, в якості наукових співробітників, залучаються Н.Л.Зимбіцька, В.Г.Поддубенко, Ю.В.Пилипенко, Г.П.Краснощок, О.Я.Петров, В.Ю.Шевченко.
У 1981 році на посаду завідувача кафедри рибництва обира-ється за конкурсом кандидат біологічних наук, доцент І.М.Шерман, пізніше доктор сільськогосподарських наук, професор, який здійс-нює керівництво кафедрою до нинішнього часу. У цей період голо-вні дослідження кафедри виконуються у відповідності до комплек-сної цільової програми "Амур", яка координується і фінансується Всесоюзним науково-дослідним інститутом ставового рибного гос-подарства. Головним аспектом досліджень стає розробка ресур-созберігаючої технології рибництва на малих водосховищах, в ос-нові якої покладено принцип пасовищної аквакультури. При цьому значна увага зосереджена на удосконаленні штучного відтворення рослиноїдних риб і вирощування рибопосадкового матеріалу для наступної інтродукції в малі водосховища. До виконання експери-ментальних робіт залучається чисельний загін студентів, які в процесі досліджень формуються професійно, отримують матеріа-ли для підготовки реальних дипломних робіт і проектів.
Аварія на Чорнобильській АЕС не обминула кафедру. На прохання інституту еволюційної екології і морфології тварин АН СРСР до складу постійнодіючої Радіоекологічної експедиції АН СРСР для безпосередньої роботи в її складі було відряджено до-цента І.М.Шермана, ця робота відмічена подякою.
У зв'язку з виходом на заслужений відпочинок А.К.Чижик, К.І.Щочки, Є.В.Макушенко, перейшли на викладацьку роботу Г.П.Краснощок, Ю.В.Пилипенко, запрошена на посаду доцента кафедри колишня випускниця кафедри рибництва, нині кандидат біологічних наук, доцент Борткевич Л.В.
Інтенсивна робота кафедри по госпрозрахунковій та госпбю-джетній тематиках, активна участь в дослідницькій роботі викла-дачів стали основою для підготовки і успішного захисту дисерта-цій. У 1989 році Захистив дисертацію і став кандидатом біологіч-них наук доцент Пилипенко Ю.В., у 1991 році захистив дисертацію і став кандидатом біологічних наук доцент Красношок Г.П., у 1990 році захистив дисертацію і став доктором сільськогосподарських наук професор Шерман І.М. Дещо пізніше (1996-1998 рр.) були пі-дготовлені і захищені дисертації співробітниками і пошукачами кафедри Б.І.Правоторовим, О.Я.Петровим, Ю.В. Шевченком, В.Г.Риловим, які отримали ступінь кандидата сільськогосподарсь-ких наук. У зв'язку з тематикою досліджень на різному ступені за-вершення знаходяться три кандидатські дисертації, серед яких аспірант К.Н.Гейна, пошукачі Г.А. Данильчук, В.О.Корнієнко, одна докторська, автором якої є Ю.В.Пилипенко.
Плідна педагогічна і наукова діяльність дозволила кафедрі вперше в історії України підготувати учбовий посібник і підручник для вузів з відповідним грифом (Прудовое рыбоводство, авторы И.М. Шерман, А.К.Чижик, 1989; Ставове рибництво, 1994 р., автор І.М.Шерман), що дало можливість наблизити навчальний процес до умов виробництва і перейти до викладання державною мовою. Підручник І.М.Шермана "Ставове рибництво" висувався на здо-буття Державної премії України в галузі науки і техніки.
За останнє десятиріччя співробітники кафедри підготували більше двох десятків підручників, учбових посібників, методичних, виробничих, довідкових і наукових монографій. Учбово-методична продукція викладацького складу на їхнє прохання передана Наці-ональному аграрному університету, Львівській академії ветерина-рної медицини, Українській державній академії водного господарс-тва, які проявили зацікавленість до розробок кафедри в зв'язку з підготовкою фахівців.
Зростання науково-педагогічного потенціалу кафедри та нао-чна обмеженість можливостей подальшого підвищення професій-ного рівня її випускників у рамках кваліфікації "зоотехнія", поєдна-лися з фактично повним припиненням підготовки спеціалістів для рибного господарства України у вузах Росії.
В цих умовах, для забезпечення галузі фахівцями вищої ква-ліфікації, сумісним рішенням Міністерства освіти України і Мініс-терства сільського господарства та продовольства України в 1993 році на базі існуючої спеціалізації при зооінженерному факультеті відкривається нова спеціальність 31.16 "Водні біоресурси та аква-культура". Випускники якої отримують кваліфікацію іхтіолога-рибовода, що відкриває необмежені можливості їх використання у різних напрямках іхтіології, аквакультури, ефективної участі в ро-боті регіональних, державних і національних програм по управлін-ню і раціональному використанню біоресурсів океанів, морів, кон-тинентальних акваторій природного та штучного походження.
Нова спеціальність сприяла збільшенню викладацького скла-ду кафедри, до роботи був запрошений на посаду доцента досвід-чений фахівець-гідробіолог, кандидат біологічних наук В.С.Поліщук, який одночасно є завідувачем Херсонської науково-дослідної гідробіологінної станції Інституту гідробіології НАНУ, що дало змогу не тільки використовувати для практики сучасну базу, але і спілкуватися студентам з науковцями рівня НАН України.
Перехід від традиційної системи підготовки спеціалістів до міжнародних стандартів висуває ряд проблем, серед яких необ-хідність розробки відповідних програм, що повинні бути достатньо диференційовані відповідно рівня освіти. В цьому зв'язку особливі ускладнення виникають в плані підготовки магістрів. Сьогодні ка-федра набула перший досвід, розробила відповідну документацію і здійснила перший випуск магістрів, процес триває і буде удоско-налюватися.
За роки свого існування кафедра рибництва стала визнаним центром підготовки кадрів. Більше 700 випускників кафедри, се-ред яких є кандидати наук, успішно працюють в рибогосподарсь-ких і науково-дослідних організаціях. Деякі з них очолюють обласні рибокомбінати, риболовецькі колгоспи, рибгоспи, рибоводно-меліоративні станції, рибоводні ферми у складі агропідприємств. Значна частина випускників кафедри очолює регіональні органи рибоохорони, працюють в центральному апараті галузі та в сис-темі охорони природи.
Найближча перспектива кафедри бачиться в розширенні та поглибленні методичної роботи, покращання педагогічного проце-су, підвищення кваліфікації викладацького складу, підготовці уч-бово-методичних розробок, посібників та підручників, удоскона-ленні учбового процесу згідно сучасних вимог.
В умовах різних форм власності простежується тенденція зростання попиту на фахівців, здатних очолювати і виконувати роботи, які пов'язані з володінням суміжними спеціальностями. В цьому плані багато підприємств опинилися в досить скрутному стані, тому що в умовах становлення ринкових відносин велике значення набули питання зберігання і переробки риби та інших гі-дробіонтів.
З метою задовільнення потреб виробництва, базуючись на спеціальності "Водні біоресурси" (це остання назва спеціальності) розроблена відповідна документація по спеціалізації, яка затвер-джена Міністерством АПК України і передана на розгляд Міністер-ства освіти України. При позитивному вирішенні питання на базі існуючої спеціальності буде створена спеціалізація "Зберігання і переробка гідробіонтів". Таким чином спеціалісти будуть володіти не тільки принципами раціонального використовування біопродук-ційного потенціалу промислових акваторій, ефективно працювати в галузі аквакультури, але і кваліфіковано організовувати збере-ження і переробку отриманої продукції.
Вважаємо, що додаткова спеціалізація буде сприяти підви-щенню конкурентноздатності фахівців та позитивно впливатиме на ефективність виробництва.


 

You have no rights to post comments