Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ КРОКИ КАФЕДРИ ХІМІЇ ТА МОРФОЛОГІЇ

ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ КРОКИ КАФЕДРИ ХІМІЇ ТА МОРФОЛОГІЇ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ КРОКИ КАФЕДРИ ХІМІЇ ТА МОРФОЛОГІЇ

В.О.ІВАНОВ – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри хімії та морфології

Перша згадка про хімію як дисципліну, що вивчалась в закладі, відноситься до 1887 року, коли засноване в 1884 році Херсонське сільськогосподарське училище було перетворене із нижчого в середнє. В цей час в училищі вже була хімічна лабораторія, завданням якої було "навчити учнів поводитись з приладами і виконувати головні досліди по природничим наукам" (звіт Херсонського земського с.-г. училища за 1887 р.).
В 20-ті роки, коли училище було перетворене в сільськогос-подарський інститут, кафедрою хімії завідував Е.Х.Бурзі (до 1950 р.) В подальшому кафедрою хімії завідували: доцент Клягін П.К. (1950-1968 р.р.), доцент Ступак М.Ф. (1974-1976 р.р.), доцент Га-рус З.Ф. (1977-І978 р.р.), доцент Яніна Р.І. (1978-І983 р.р.), доцент Гарус З.Ф. (1983-І993 р.р.), професор Ковалевський О.В. (1993-1997 р.р.), професор Іванов В.О. (1997 р. по теперішній час).
Студенти агрономічного, зооінженерного, гідромеліоративно-го та будівельного факультетів вивчають на кафедрі хімії загальну хімію, неорганічну, аналітичну, фізколоїдну, органічну хімію, гідрохімію.
Для студентів читають лекції, ведуть лабораторні, практичні, індивідуальні заняття, проводять виховну роботу як куратори-наставники, організовують хімічні вечора, хімічні ККН, олімпіади і наукові студентські конференції протягом багатьох років талано-виті педагоги, вчені, методисти: професор Рудий Б.З., доценти: Ступак М.Ф., Ейнох Е.С., Базілевський В.Н., Яніна Р.І., Гарус З.Ф., Якубовський Е.А., Ляшенко Є.В., Гафіатулліна О.Г., Макарчен-ко С.С., Роман І.І., ст.викладач Воцелко М.Д., асистенти: Дундуко-ва .Л.О., Ніколаєнко Т.Ф., Захаркінська М.М,, Анікушина А.М,, Под-дубенко В.Г., Троїцька Л.Ю., Вержевікіна Л.О., Біла Т.А., Мар-чук Г.П,, старші лаборанти Саламаха О.О., Шулепова Н.І., Лютен-ко І.І., Приходченко А,М. В даний час на кафедрі працюють доцен-ти: Гарус З.Ф., Ляшенко Є.В., Гафіатулліна О.Г., Яніна Р.І., асис-тенти Біла Р.А., Марчук Г.П., зав.лабораторією Козлова І.М., ст.лаборант Сендецька А.С., лаборанти Бобженко А.В., Стор-чак Н.О.
Всі викладачі кафедри проводять методичну роботу, направ-лену на удосконалення методики викладання дисциплін. На кафе-дрі підготовлені і видані методичні вказівки до лабораторних робіт по загальній, неорганічній, аналітичній, органічній, фізколоїдній хі-мії, гідрохімії.
Викладачі кафедри приймають активну участь в роботі гуртка НДРС. Студенти-гуртківці виступають з доповідями, приймають участь в науково-дослідній роботі, потім продовжують дослідну роботу на спеціальних кафедрах і захищають кандидатські дисер-тації (Пузанов О.І, Гасаненко С.Г., Шевченко Ю.І), По результатам вузівської олімпіади з хімії студенти-гуртківці брали участь і були переможцями на Республіканській та Всесоюзній хімічній олімпіа-ді.
Кафедра хімії здійснює госпдоговірні та госбюджетні дослі-дження під керівництвом досвідчених вчених.
Професор Рудий Б.З. організував науково-дослідну роботу по хімічному аналізу води в рисових чеках і впливу засоленості води на урожай рису. В дослідженнях брали участь лаборант Анікуши-на А.М. (в подальшому асистент кафедри хімії), старший лаборант Саламаха О.О.
Науково-дослідну роботу по "використанню ілу Херсонського целлюлозно-паперового комбінату, як місцевого добрива для сільського господарства" очолює доцент Яніна Р.І. при участі до-центів-кафедри хімії Ейноха Є.С., Базілевського В.Н., асистента Поддубенко В.Г, разом з кафедрою агрохімії (доц. Прищепа О.Г., Ярних Л.Ф.). Результати роботи впроваджені в радгоспах "Б.Наступ" та "Цюрупинський" Херсонської області.
В 1978-79 р.р, на кафедрі проводиться науково-дослідна ро-бота по захисту від корозії труб гарячого водопостачання міста Херсона під керівництвом доцента Гарус З.Ф. і при безпосередній участі доцентів Ейноха Є.С., Базилевського В.Н., асистента Ані-кушиної А.М., наукових співробітників Троїцької А.Н., Герасимен-ко Г.Г. Результати роботи впроваджені в Херсонській тепломере-жі.
В 1983 році успішно завершена госпдоговірна тема "Синтез похідних 4-амінофталідіна, придатних для визначення жирності молока" (доц. Яніна Р.Т., доц.Ляшенко Є.В., Дубровська Н.), а в послідуючі два роки – госпдоговірна тема "Дослідження в ряду по-хідних бензпірідина що потенціально володіють мутагенною акти-вністю" (Ляшенко Є.В., Яніна Р.І., Якубовський Е.А.)
З 1985 року співробітники кафедри інтенсивно включились в виконання госбюджетної тематики, зв'язаної з розв’язанням еколо-гічної проблеми – "Інтенсивний спосіб добування вуглекислого га-зу із димових відходів котелен" (Гарус З.Ф., Ляшенко Є.В., Подду-бенко В.Г., Анікушина А.М., Гафіатулліна О.Г.)
В подальшому на кафедрі успішно розвивався також напря-мок, зв’язаний з бактерицидними хімічними добавками в будівель-ні матеріали. Робота проводилась під керівництвом доцентів: Ме-ламеда Е.Е. (кафедра архітектури) і Гарус З.Ф. при безпосередній участі доцента Ляшенко Є.В., асистента Білої Т.А., інженера Юр-ченко С.В. Результати дослідження "В’яжучі для бетонів і будіве-льних розчинів з бактерицидними властивостями з метою профі-лактики захворювань сільськогосподарських тварин" були впрова-джені в господарствах Нововоронцовського району Херсонської області та Пологівського району Запорізької області.
Протягом тривалого часу на кафедрі хімії ведуться дослі-дження по синтезу, вивченню біологічної дії і використанню сти-муляторів росту сільськогосподарських рослин (доцент Гарус З.Ф., доцент Ляшенко Є.В., асистент Біла Т.А.) Результати роботи впроваджені в колгоспі "Росія", КСП ім.Кудрі Чаплинського району Херсонської області.
Наукові розробки по впливу мікроелементів та стимуляторів росту на урожайність овочевих культур впроваджені в колгоспі "Іс-кра" Горностаївського району (Гарус З.Ф., Ляшенко Є.В., Біла Т.А., Марчук Г.П., Сендецька А.С.) радгосп "Молодіжний" Білозерського району. Наукова робота в цьому напрямку проводиться і вданий період.
З 1989 року Яніна Р.І., Гафіатулліна О.Г., Троїцька Л.Ю. пра-цювали в інститутській комплексній науково-дослідній тематиці по розробці основних нормативів якості води в зрошуваному земле-робстві.
За рахунок госпдоговірних робіт завідувачі кафедри, доценти Яніна Р.І., Гарус З.Ф. при активній участі співробітників кафедри здійснювали оформлення лабораторій, лекційної аудиторії №20, складів кафедри, оснащення реактивами, приладами, хімічним посудом, виготовлення наочних посібників, тематичних стендів.
Співробітниками кафедри видано більше 130 наукових ста-тей, 30 авторських свідоцтв та винаходів, видано 22 методичних вказівок для лабораторно-практичних занять студентів.
З вересня 1997 року кафедра хімії об'єднана з кафедрою анатомії, фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин і має назву: кафедра хімії та морфології.
Кафедра анатомії сільськогосподарських тварин була засно-вана в 1925 році.
З 1935 по 1945 р.р. кафедрою завідував доцент Устим Анд-ронникович Малиновський. На жаль, відомостей про його діяль-ність, роботу перших завідувачів та співробітників кафедри не збереглося.
З 1945 по 1954 р.р. кафедрою завідував Юрій Михайлович Огородній. Ним і співробітниками кафедри – Огородньою О.В., Марковою Л.Д. було виконано ряд наукових робіт по темі "Законо-мірності секреторної діяльності молочної залози та її регуляція". По даній темі Ю.М. Огороднім була захищена кандидатська дисе-ртація. Матеріали подальших досліджень лягли в основу підготов-леної ним докторської дисертації.
З 1955 по 1957 р.р. і з 1974 по 1983 р.р. кафедру очолював доцент Анатолій Олексійович Шаригін. Він був чудовим експери-ментатором, прищеплював співробітникам та студентам любов до експерименту і багато зробив в організації класичної фізіології.
Під його керівництвом щорічно проводилось від 5 до 10 опе-рацій фістульних і напівфістульних тварин, які потім використовувалися в навчальній і науково-дослідній роботі.
При активній участі студентів на кафедрі була обладнана ка-мера для виробки умовних рефлексів, яка дозволяла проводити учбову і науково-дослідну роботу на високому рівні.
На кафедрі усі ті роки активно працював фізіологічний гурток, члени якого поряд з реферативними виконували і експериментальні роботи.
А.О.Шаригіним виконана комплексна експериментальна ро-бота по темі: "Порушення і відновлення функцій шлунка та кишеч-ника при експериментальній патології органів дихання, по якій ним в 1974 р. була захищена докторська дисертація по темі "Нейро-гуморальний вплив з плеври і легень на функцію шлунка і тонкої кишки".
З 1957 по 1963 і 1967 по 1974 р.р. завідувачем кафедри пра-цював доктор ветеринарних наук, професор Василь Григорович Амаліцький. Як анатом В.Г.Амаліцький велике значення надавав наочності викладання дисциплін. З перших днів роботи в Херсонськім СХІ колектив кафедри приступив до створення анатомічного музею. При безпосередній участі студентів були виготовлені ске-лети домашніх тварин і велика кількість препаратів з усіх розділів анатомії. З метою поглиблення наукових досліджень на кафедрі був організований рентген-кабінет і придбаний електронний мікро-скоп для вивчення кровозабезпечення кісток сільськогосподарсь-ких тварин.
Рисунки В.Г.Амаліцького прикрашають підручник А.І.Акаєвського "Анатомія домашніх тварин" для ветеринарних факультетів. Він учасник VI Всесоюзного з'їзду АГЕ в Києві і IX Мі-жнародного конгресу анатомів в Ленінграді та багатьох наукових конференцій. Ним розроблений ін'єкційний метод для вивчення мікроциркуляції в кістках, який знайшов широке використання в дослідженнях кафедри і других учбових та наукових установах.
Під керівництвом В.Г.Амаліцького завідувач віварієм В.О.Іванов, асистент Т.П.Ніцак в 1968-1974 р.р. проводили дослі-дження мікроциркуляції в кістках амфібій, рептилій, птиці і ссавців.
Учениця В.Г.Амаліцького, асистент З.О.Утьосова захистила кандидатську дисертацію.
З обранням в 1983 році завідувачем кафедри доктора вете-ринарних наук, професора Анатолія Васильовича Комарова, голо-вним напрямком роботи педагогічного і учбово-допоміжного коле-ктиву кафедри було удосконалення учбової, методичної робот й поповнення препаратами музею та деталізація музейних препара-тів.
Учбовий анатомічний музей кафедри став найважливішою базою учбового процесу. Його роль особливо цінна при самостійній підготовці студентів в позаурочний час, допомагаючи кращому засвоєнню учбового матеріалу. Вдало змонтований препарат з то-чними позначками і пояснювальною етикеткою являється найкра-щим помічником студента і починаючого викладача. Крім цього, анатомічний музей займає одне із найважливіших місць в науково-дослідній роботі та професійній орієнтації.
Велику роботу по поповненню музею препаратами та їх опису зробили: ст.викладач Т.П.Ніцак, асистент С.Г.Вовченко, асистент А.П.Шаригіна, ст.лаборант С.К.Садлі, лаборанти В.Т.Багатиренко, О.К.Ломакина, С.М.Гора, Т.І.Тимченко, препаратор І.І.Тогобицький, а також студенти денної та заочної форм навчання – Вовчен-ко Б.О., Іванов В.О.,Травка О.О.
Особливу увагу співробітники кафедри приділяли розробці та виданню друкарським способом методичних вказівок по цитології, ембріології, загальній та частковій гістології, анатомії. Опублікова-но 15 методичних вказівок, об'ємом більше 10 д.а.
Анатомічний музей кафедри хімії та морфології
В 1983-84 р.р. було придбано 100 наборів гістологічних пре-паратів, 40 слайдів гістопрепаратів і 15 мікроскопів "Біолам". Всі студенти в групах були забезпечені мікроскопами і комплектами учбових препаратів. Був заново створений фонд учбових таблиць, який нараховував більш 300 найменувань по усіх розділах морфології.
З 1985 року на кафедрі почали проводити предметні олімпіа-ди, науково-дослідні конференції студентів, підготовка до яких ак-тивізувала роботу студентів по вивченню дисциплін.
Научний напрямок професора А.В.Комарова – вивчення ве-нозного русла тварин. Розроблений ним метод вирахування кла-панних індексів широко використовується морфологами Москви, Ленінграда, Саратова, Ставрополя і ін. при вивченні венозного ру-сла с.-г. тварин і виконанню кандидатських та докторських дисер-тацій.
Результати досліджень А.В. Комарова докладено і опубліко-вано в трудах ІV і VII національного конгресів анатомів, гістологів і ембріологів в Болгарії, ІІ Міжнародного конгресу анатомів в Мек-сиці, XXI Всесвітнього ветеринарного конгресу в Москві, II Всесою-зного з'їзду АГЕ в Мінську. Ним опубліковано 75 науково-методичних робіт і 2 учбових посібника для студентів зооінженер-ного та ветеринарного факультетів: "Розтин і вивчення серця до-машніх тварин" і "Анатомічний розтин і вивчення особливостей будови тіла домашньої птиці". Отримано 2 посвідчення на аналі-заторську пропозицію по вдосконаленню методів наукових дослі-джень.
Результати досліджень і рисунки професора А.В.Комарова включені в підручник А.І.Акаєвського "Анатомія домашніх тварин" і практикум з анатомії с.-г. тварин професора М.І.Лебедєва для ве-теринарних і зоотехнічних інститутів.
З 1982 по 1991 рік професор А.В.Комаров являвся членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських і докторських ди-сертацій при Ленінградському ветеринарному інституті, а з 1986 р. членом ради по координації науково-дослідної роботи, виконува-ної в с.-г. вузах країни по проблемі "Гіподинамія".
Після виходу на пенсію А.О.Шаригіна курс фізіологія с.-г. тва-рин читає доцент П.А.Дехтярьов.
Наукову роботу він проводить по вивченню адаптації англер-ської худоби в умовах півдня України і її використання для покра-шення червоної степової худоби. По темі опубліковано більше 20 робіт, а в 1986 році захищена кандидатська дисертація по темі "Ефективність різних прийомів ввідного схрещування червоної степової худоби з англерами".
По дисципліні "Фізіологія с.-г. тварин" розроблено 14 методи-чних вказівок, методика по проведенню програмового контролю і тестової перевірки знань студентів. В цій роботі активну участь приймала асистент С.Г.Вовчевко.
Доцентом С.С.Макарченко, ст.викладачем Піддубенко В.Г., які працювали на кафедрі з 1987 р. опубліковані методичні вказівки для самостійної роботи студентів з застосуванням ЕОМ типу ДВК-2М по вивченню біохімії гормонів та методичні вказівки для програмування на мікрокалькуляторах рішення хімічних задач.
Доцентом В.О.Івановим і професором А.В.Комаровим прове-дена науково-дослідницька робота в умовах промислового свино-комплексу радгосп-комбінату 60-ліття Радянської України. Резуль-тати досліджень докладено на Х Всесоюзному з'їзді АГЕ у Вінниці і відмічені Дипломом з’їзду.
Результати 10-літньої напруженої роботи доцента В.О.Іванова по вивченню впливу гіпокінезії і активного моціону на ріст, розвиток, життєздатність і репродуктивні якості свиней, ви-рощених в умовах промислового свинокомплексу, завершились захистом докторської дисертації у 1992 році. В 1994 році йому присвоєно звання професора.
З 1996 р. кафедру очолює доктор сільськогосподарських на-ук, професор Володимир Олександрович Іванов. Під його керівни-цтвом кафедра взяла напрямок на розширення тематики наукових досліджень по удосконаленню технології скотарства, свинарства та птахівництва. По замовленню Міністерства АПК України на ка-федрі була виконана інноваційна науково-дослідна робота "Роз-робка та впровадження оптимальних режимів утримання і викори-стання хряків-плідників". В цій роботі приймали участь професор А.В.Комаров, доцент П.А.Дехтярьов, асистент Вовченко С.Г., зав.віварієм М.В.Архангельська, пошукач С.М.Горська.
По результатам роботи в 1999 році пошукачем О.М.Торською була захищена кандидатська дисертація по темі "Підвищення продуктивності кнурів-плідників шляхом використання водного мо-ціону".
Поява на факультеті нової спеціальності "Водні біореоурси та аквакультура" та відкриття магістратури дала новий поштовх в уч-бовій та методичній роботі кафедри. За 5 років А.В.Комаровим, В.О.Івановим, П.А.Дехтярьовим, С.Г.Вовченко було підготовлено 5 методичних вказівок, 2 програми та виготовлено 15 музейних -препаратів по дисципліні "Фізіологія риб", "Гістологія риб", "Ембрі-ологія риб".
Кафедра відноситься до загально-освітніх дисциплін, але в її наукових запасниках є ряд пропозицій для підприємств АПК. Це і технологія використання водного моціону хряків-плідників, вдос-коналення промислової технології виробництва свинини; прогно-зування ранньої продуктивності с.-г. тварин; використання стиму-ляторів росту в рослинництві та бактерицидних добавок в тварин-ництві.


 

You have no rights to post comments