Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ КАФЕДРИ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ КАФЕДРИ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ КАФЕДРИ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

Б.О.ВОВЧЕНКО – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри

В умовах ринкових відношень підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин, культура його ведення і рентабельність в значній мірі залежить від цілеспрямованості наукових досліджень, які повинні досягнути всі питання галуззі – від вивчення біологічних особливостей тварин, визначаючих взаємодію генетичної основи організму і паратипічних умов, до розробки технології і економіки виробництва продуктів тваринництва для різних його систем в різних природно-економічних зонах. Та на жаль, ринкових відношень сьогодні ще немає. Якби вони існували, то тваринництво в цілому не було б збитковим, ми не мали б 2 млрд. збитку за рік.
Сьогодні положення в тваринництві України можна змінити на краще лише за рахунок продуманої політики економічного стиму-лювання виробників продукції тваринництва та в подальшому різ-кому збільшенню продуктивності тварин і птиці за рахунок укріп-лення кормової бази в зоні зрошення півдня України та селекцій-но-генетичних досліджень, спрямованих на створення нових сор-тів рослин і порід тварин.
Тому, в останні роки, наукова школа селекціонерів-генетиків створена на зооінженерному факультеті Херсонського державного аграрного університету. Значно розширений обсяг теоретичних розробок і практичної їх реалізації для різних видів сільськогоспо-дарських тварин.
Науковою школою генетиків-селекціонерів розроблено ряд теоретичних питань сучасної зоотехнії, де ваговими є розробки кафедри годівлі с.-г. тварин.
Кафедра годівлі с.-г. тварин була заснована в 1922 році. Перший завідувач кафедри, він же перший декан зооінженерного факультету, професор Рубін Федір Дмитрович, був не тільки талано-витим педагогом – але і видатним вченим. Велику допомогу в змі-цнені кормової бази на півдні України внесли наукові роботи .Ф.Д.Рубіна з питань теорії та практики холодного силосування.
Цікаві дані одержані ним також в дослідженнях "Вплив відві-йок в поєднанні з соняшниковою макухою на ріст і розвиток поро-сят" і "Встановлення норм згодування бобвичної макухи для ви-рощування свиней". Всього було ним опубліковано більше 50 нау-кових робіт, які сприяли підвищенню молочної та м’ясної продук-тивності в ряді господарств Херсонської і Миколаївської областей.
В 1935 році при кафедрі була затверджена аспірантура. Пе-ршим її аспірантом був Цимбарович Антон Францевич, який захи-стив кандидатську дисертацію в 1939 році. Пізніше, професор Ци-мбарович А.Ф. разом зі своїми учнями канд.с.-г. наук В.І.Борьбою, П.А.Дехтерьовим, здійснив великий обсяг робіт по поліпшенню мі-сцевої червоної степової породи худоби шляхом відтворного схрещування, з плідниками англерської породи.
В 1937 році, в зв’язку з переводом професора Рубіна Ф.Д. до Полтавського с.-г. інституту, обрано завідуючим кафедрою с.-г. тварин доцента Чучко Григорія Петровича. В 1955 році Г.П.Чучко захистив докторську дисертацію. Професор Г.П.Чучко беззмінно завідував кафедрою годівлі с.-г. тварин до 1978 року.
Ведучою комплексною темою наукових досліджень кафедри являється "Вивчення основ біологічно повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин в умовах півдня України".
Центральною задачею роботи по даній темі є розробка, економічне та зоотехнічне обгрунтування раціональних прийомів годівлі великої рогатої худоби, свиней, овець та птиці в зв’язку з інтенсифікацією тваринництва і перспективного укріплення кормо-вої бази в зоні зрошення півдня України.
Під керівництвом Г.П.Чучко захистили кандидатські дисерта-ції О.Д.Примаков, В.О.Присяжний, Б.О.Вовченко, М.С.Матвієнко, О.І.Лохоня, А.А.Морозова, А.Л.Гриньова, В.Г.Миронов, М.Г.Піддубієнко, В.Г.Коваленко.


Завідувач кафедри доктор с.-г. наук, професор Чучко Г.П. і асистент кафедри кандидат с.-г. наук Морозова А.А. проводять зі студентами аналіз кормів у науково-дослідній лабораторії зоотехнічного аналізу (1974 р.)

Пристосовуючись до нових умов кормовиробництва на півдні України були розроблені нові типи годівлі великої рогатої худоби і свиней (О.Д.Примаков, В.О.Присяжний, А.Л.Гриньова, В.Г.Коваленко).
При цьому встановлено, що раціональне використання білко-вих кормів і біологічно-активних добавок підвищує повноцінність раціонів, ефективність використання протеїну корму і інтенсив-ність відгодівлі свиней (А.А.Морозова,, В.Г.Коваленко).
Починаючи з 1966 року кафедрою проводяться дослідження з питань інтенсивної відгодівлі молодняка великої рогатої худоби червоної степової породи на комбінованому силосі, на зелених кормах, на силосі і коренеплодах в господарствах зрошувальної зони півдня України (Вовченко Б.О., Лохоня О.І., Миронов В.Г., Матвієнко М.С.).
Ці піонерські роботи розкрили резерви швидкого дозрівання і продуктивності молодняка червоної степової породи шляхом ви-сокого рівня годівлі раціонами кормів, які вирощенні на зрошенні і збалансованими за основними показниками повноцінності. Із со-ковитих кормів поряд із силосом, важливе значення мають коре-неплоди, які містять велику кількість легкоперетравних вуглеводів. Розробками кафедри був рекомендований виробництву тип годівлі дійних корів з фізіологічне обгрунтованою питомою вагою різних видів коренеплодів (Гриньова А.Л.).
Вивчені питання використання біологічно активних і мінера-льних речовин в тваринництві і птахівництві (М.І.Воліченко). Ве-дуться дослідження по розробці інтенсивних технологій консерву-вання зелених кормів та соломи (Л.Г.Поліщук).
Роботу, яку розпочав професор Г.П.Чучко, продовжив канд. с.-г. наук, доцент В.О.Присяжний, який завідував кафедрою годівлі з 1978 по 1982 рік.
В розробці комплексної теми кафедри приймали і приймають участь пошукачі і наукові співробітники: М.І.Воліченко, Г.Н.Галка, В.А.Грибун, М.Г.Піддубієнко, Р.А.Войтов, М.В.Юрченко, Б.А.Мироненко, В.Г.Коваленко, Р.П.Славов, Ю.Я.Шнайдер, О.Б.Драгомарецька, С.Г.Вовченко, О.І.Хаджидавидов, Ю.Б.Корчагін, Л.Д.Дубіна, студенти, зооінженерного факультету – члени наукових гуртків чисельністю 25-36 чоловік кожного року. Це – Н.Чернило, Н.Михайловська, С.Кушнір, Н.Белінський, В.Коваленко, О.Лейко, Н.Юдін, А.Щербань, А.Фролова, Н.Силка, П.Присяжний, С.Вишин, С.Нурхаметов, А.Славов, О.Хаджидавидов, О.Якоденко, В.Грицько, І.Рябіч, Р.Чечотка, О.Піскун, В.Козичар, А.Шкворченко, І.Шаламай, С.Кравчик, Н.Драгожилова, Д.Ковальов. Деякі з них захистили дисертації. Багато з хто з них тепер навчається в аспірантурі.
З 1983 року завідує кафедрою доктор с.-г. наук, професор Вовченко Борис Омельянович під керівництвом професора Б.О.Вовченка викладачі та аспіранти кафедри годівлі виконують комплексну державну тему: "Удосконалення та запровадження си-стеми племінної роботи, використання маточного поголів’я і виро-щування молодняка с.-г. тварин в державних і фермерських підп-риємствах."
Розподіл тварин на класи за принципом стабілізуючої форми відбору дозволяє виділити в популяції функціональні групи, що ймовірно різняться між собою за основними ознаками продуктив-ності. Тому вона на відміну від ліній в породі можуть розглядатися як багатоцільові родинні форми, що дозволяють отримати нащад-ків з бажаною комбінацією рівня 2-3 ознак продуктивності. Це до-сягається за допомогою перекомбінації генетичного складу наща-дків шляхом підбору особин відповідних класів.
Дослідження професора Б.О.Вовченка показали, що таким шляхом у вівчарстві можна поєднувати оптимальні репродуктивні якості маток з високим настригом вовни.
Значне місце в дослідженнях кафедри займає розробка мо-делей для оцінки закономірностей росту і формування продуктив-них ознак тварин. З цією метою використано ряд математичних моделей, що достатньо точно описують такі ознаки, як настриг во-вни, відтворювальні якості і прирости тварин. Ці дослідження ве-дуться асистентами О.І.Хаджидавидовим, Д.В.Ковальовим і аспі-рантами С.Шамшурой та О.Фінченко.
Цікаві дослідження ведуться з питань відтворювальних якос-тей баранів-плідників різних генотипів в зв’язку з режимом виро-щування (І.О.Радецький) та розробка прийомів і методів оцінки прогнозування вовнової продуктивності овець з використанням ін-тер'єрних тестів (І.О.Ряполова). Вони передбачають ротаційну зміну плідників шляхом вибору кращого варіанту підбору, оцінено-го в умовах різного режиму вирощування та рівень активності фе-рментів в ранньому віці тварин для прогнозування їх продуктивно-сті.
Досягнення науково-дослідної роботи в годівлі с.-г. тварин зі-грали важливу роль в підвищенні наукової кваліфікації співробітників кафедри. В різні роки захистили дисертації і стали доктора-ми с.-г. наук Г.П.Чучко, А.Ф.Цимборович, Б.О.Вовченко, кандида-тами с.-г. наук О.Д.Примаков, В.О.Присяжний, М.С.Матвиєнко, А.А.Морозова, О.І.Лохоня, А.Л.Гриньова, В.Г.Миронов, В.Г.Коваленко, О.І.Хаджидавидов, М.В.Козичар. Крім досліджень, які пе-редбачені планом НДР університету, з 1969 року кафедрою про-водяться роботи з госпдоговірних тематик. Направлення і зміст досліджень охоплюється комплексною темою кафедри.
Колективом кафедри по матеріалам досліджень розроблено та передано у виробництво 380 науково-методичних праць, з них більше як 50 методичних і учбово-методчних посібників та 5 пате-нтів.
Особливо високоефективним є впровадження у виробництво рекомендацій кафедри: раціональні типи годівлі великої рогатої худоби і свиней, розроблені для умов кормовиробництва півдня України, та методи розведення овець з використанням принципів, стабілізуючого добору для підвищення репродуктивних і продук-тивних якостей овець.
За впровадження наукових досягнень в сільськогосподарське виробництво кафедра була учасником Всесоюзної виставки в 1939, 1940, 1954, 1955, 1956 і 1957 роках. Керівник наукових дос-ліджень професора Чучко Г.П. нагороджений виставковим ком-плектом Великої та Малої срібними і п'ятьма бронзовими медаля-ми.
Результати науково-дослідної роботи аспіранта Присяжно-го В.О. демонструвалися на виставці досягнень народного госпо-дарства України в 1957 році, а доцента Вовченка Б.О. – в 1991 році.
Більшість наукових розробок кафедри включені в учбовий процес, що дозволяє в майбутніх фахівців формувати сучасне уя-влення про актуальні проблеми розвитку зоотехнічної науки в Україні.
На протязі багатьох років працюють на кафедрі доцент А.Л.Гриньова і ст. викладач М.І.Воліченко – вони є провідними спеціалістами по годівлі с.-г. тварин і проводять роботи по удоско-наленню типів годівлі дійних корів та використання біологічно-активних і мінеральних речовин в тваринництві і птахівництві. Ни-ми опубліковано: А.Л.Гриньовой – 37, М.І.Воліченко – 26 науково-методчних праць.
Доцент В.Г.Коваленко, в минулому виробничник, викладає дисципліну "Годівля с.-г. тварин". Фахівець з питань годівлі сви-ней. Ним опубліковано 42 науково-методичні роботи.
Асистент О.І.Хаджидавидов викладає "Вівчарство" і "Годівля с.-г. тварин". Ним опубліковано 10 науково-методичних праць.
Колектив викладачів постійно працює над удосконаленням учбового процесу, з урахуванням сучасних умов виробництва.
Для забезпечення високої якості підготовки майбутніх спеціа-лістів на тваринницькій фермі КСП "Зоря" "Білозерського району створено філію кафедри, на виробництві, де здійснюються виїзні практичні заняття по годівлі с.-г. тварин та учбово-виробнича пра-ктика студентів.
Колектив викладачів кафедри годівлі, с.-г. тварин зооінжене-рного факультету і надалі буде спрямовувати всі свої сили на по-дальше підвищення рівня підготовки кадрів вищої кваліфікації для України та розробці і впровадженню нових методів і технологій у тваринництві.


 

You have no rights to post comments