Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ В РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТВАРИННИЦТВА КАФЕДРОЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗООТЕХНІЇ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ В РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТВАРИННИЦТВА КАФЕДРОЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗООТЕХНІЇ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ В РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТВАРИННИЦТВА КАФЕДРОЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗООТЕХНІЇ

В.І.ЯРЕМЕНКО – доктор с.-г. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри спеціальної зоотехнії

Підвищення продуктивності І поліпшення якості продукції, ефективність ведення окремих галузей тваринництва вирішальним чином залежить від прийнятої технології виробництва.
Під час підготовки спеціалістів вищої кваліфікації по спеціальності "Зоотехнія", в задачу кафедри входить навчити теоретичним і практичним основам, майбутніх спеціалістів у виборі, розробці або вдосконаленню найбільш прогресивних енергосберігаючих технологій, що забезпечують економічну доцільність виробництва різних видів тваринницької продукції в реальних умовах державних підприємств та фермерських господарств. Це дає кафедрі статус технологічної, основної кафедри зооінженерного факультету.
Студенти з ІІІ до ІV курсів вивчають спеціальні дисципліни, такі як скотарство, свинарство, птахівництво, конярство, бджіль-ництво, кролівництво та звірництво, молочна справа. При викла-денні цих дисциплін викладачі зосереджують особливу увагу на сучасні прогресивні, екологічно забезпечуючи, енергозберігаючі виробничі технології.
У зв'язку з цим на кафедрі кожного року виконується найбі-льша кількість дипломних робіт і технологічних проектів, здійсне-них на реальному матеріалі по замовленню господарств і ферме-рів півдня України, за безпосередньою участю викладачів кафед-ри, здебільшого там, де проводяться наукові дослідження співро-бітниками кафедри.
Кафедра спеціальної зоотехнії має свої давні традиції. Вона заснована у 1940 році. Велика заслуга у створенні кафедри нале-жить її першому завідуючому, видатному педагогу і відомому спе-ціалісту вівчарства Миколи Олександровичу Сапожникову (1944-1945 рр).
В подальшому значний внесок в становлення кафедри, орга-нізацію наукових досліджень вніс доцент Василь Трохимович Мо-розов, якій завідував кафедрою з 1946 по 1953 рр. Під його керів-ництвом проводились масштабні дослідження по вивченню відго-дівельних якостей молодняка свиней на раціонах з місцевих кор-мів при зниженні норми протеїну на 15-20%.


Практичні заняття з конярства проводить
завідувач кафедри доцент Морозов В.Т. (1951 р.)

З 1953 по 1955 роки, а потім з 1968 по 1972 рік керівництво кафедрою було покладено на доцента Ольгу Іванівну Недохлєбо-ву, яка багато років підряд була і деканом зооінженерного факуль-тету. Цінною її заслугою було удосконалення учбового процесу та виховна робота зі студентами.
В шестидесяті роки організацією учбового процесу і науково-дослідною роботою кафедри керував видатний вчений в галузі птахівництва професор Георгій Аркадійович Кодинець. Під його керівництвом розроблений метод ультрафіолетового випроміню-вання інкубаційних яєць і молодняка птиці. Це відкриття в галузі птахівництва отримало визнання на міжнародній виставці – кон-гресі з птахівництва (Київ, 1966).Склад кафедри частної зоотехнії у 1965 р. У першому ряду в центрі декан зоотехнічного факультету доцент Недохлєбова Ольга Іванівна і завідувач кафедри професор Кодинець Георгій Аркадійович.

Важливу роботу з наукової проблеми господарсько-біологічних якостей великої рогатої худоби вела доцент – Вален-тина Іванівна Батюшина. Нею виявлений взаємозв'язок між удоя-ми корів і їх живою масою. Під її керівництвом виконала кандидат-ську дисертацію Людмила Максимівна Волошина.
В різні роки на кафедрі працювали доценти Володимир Ми-хайлович Шараміда, Борис Омельянович Вовченко та викладачі Михайло Васильович Борисенко, Марія Іванівна Цісельська.
Значний внесок в організацію наукової і методичної роботи кафедри вніс доктор с.-г. наук, професор Еськов Павло Андрійо-вич, який завідував кафедрою з 1968 по 1983 роки. Йому нале-жить сумісно з доцентом Б.О.Вовченко, організація і керівництво науковими дослідами в радгоспі "Богданівка" Доманівського райо-ну Миколаївської області, а пізніше з доцентом В.І.Яременко в од-ному із великих свинарських комплексів (108 тис. голів) ім. 60-річчя Радянської України Апостолівського району Дніпропетровсь-кої області. У цей період на кафедрі були започатковані роботи з удосконалення порід свиней методами чистопородного розведен-ня та схрещування, виведенню спеціалізованих ліній, удоскона-ленню технологій утримання і годівлі свиней в умовах спецгоспо-дарств. Під керівництвом П.А.Єськова захистили кандидатські ди-сертації В.І.Яременко, Н.Г.Поддубієнко, В.І.Іванов, Т.І.Нежлукченко.
Роботу, яку розпочав професор П.А.Єськов, продовжив В.І.Яременко виробничник, який керував свинарським спецгоспом "Богданівка" Доманівського району Миколаївської області, куди ним були завезені з Великобританської виставки в Москві свині спеціалізованої м'ясної породи ландрас. В.І.Яременко посвятив більше 30 років акліматизації та використанню свиней породи ландрас в схрещуванні з універсальними і сальними породами пі-вдня України.
Під його керівництвом і методичними розробками професора Віталія Петрович Коваленко створено спеціалізована м'ясна лінія свиней на базі репродуктора – "Нивотрудовський" 108-тис. ком-плексу.
Завідувач кафедри спеціальної зоотехнії В.І.Яременко захис-тив докторську дисертацію у 1991 році, а у 1992 одержав звання професора, був деканом зооінженерного факультету. Ним і з його участю розроблено більше 10 рекомендацій і вказівок, які впрова-джені виробництво: "Рекомендації по двофазному вирощуванню молодняка свиней", "Рекомендації по племінній справі і направле-ному вирощуванню молодняка свиней в спецгоспах", "Рекоменда-ції по кормовиробництву, кормоприготуванню, технології ритмічно-го виробництва свинини в спецгоспах на власних кормах", "Рекомендації по приготуванню комбісилосу для свиней різних віко-вих і продуктивних груп", "Рекомендації по удосконаленню кормо-виробництва, кормоприготування і утримання свиней в спецгос-пах", "Рекомендації по вирощуванню поросят до 4-місячного віку в господарствах Миколаївської області", "Рекомендації по усиленню кормової бази і інтенсивної відгодівлі свиней при малоконцентрат-ному типі годівлі в господарствах. Миколаївської області", "Руко-водство по інтенсивній технології виробництва свинини у спецгос-пах на кормах власного виробництва", "Методичні вказівки по ви-робництву свинини в умовах фермерських господарств".
В.І.Яременком написані 6 монографій в тому числі підручник "Технологія виробництва свинини в різних формах власності", а також три посібника "Виробництво свинини", "Технология произ-водства свинини при малоконцентратном типе кормления" і "Ви-робництво свинини на власних кормах". Ним підготовлено і надру-ковано більш як 170 праць, наукових і методичних розробок. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації здобувачі Н.Л.Пелих, В.А.Полякова, Т.А.Біла, працює над збором дисерта-ційного матеріалу В.І.Трачук.
Під керівництвом академіка Академії наук вищої школи Украї-ни В.П.Коваленка і професора В.І.Яременка працівники кафедр розведення с.-г. тварин і кафедри спеціальної зоотехнії працюва-ли по виконанню комплексної держбюджетної теми "Розробка ге-нетичних основ селекції тварин з використанням сучасних досяг-нень популяційної і екологічної генетики".
Під керівництвом професора В.І.Яременка колектив кафедри спеціальної зоотехнії багато виконав наукових тематик в госпо-дарствах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорі-зької областей та автономної республіки Крим. Кінцева госптема була виконана в співдружності з французькою агрофірмою "Бен'є" в господарствах Миколаївської області по удосконаленню техно-логії виробництва молока.
За активну виробничу практику по акліматизації породи ландрас на півдні України, впровадження в виробництво прогре-сивних технологій, наукові розробки і підготовку кадрів для сільсь-кого господарства, Президент України присвоїв у 1996 році докто-ру с.-г. наук, професору В.І.Яременка звання "Заслужений діяч на-уки і техніки України".
Важливі дослідження по птахівництву на кафедрі ведуться під керівництвом професора кафедри Куцака Святослава Мико-лайовича який завідував кафедрою з 1987 по 1992 роки. С.М.Куцак – виробничник, колишній директор Дубосарської пта-хофабрики, провів значну роботу по удосконаленню учбового процесу при вивченні дисципліни "Птахівництво". Ним опублікова-но 51 науково-методичну працю, в тому числі 5 монографій. За йо-го участю і керівництвом ведуться дослідні роботи з розробки гну-чкої системи годівлі птиці, а також з питань удосконалення техно-логічних прийомів виробництва яєць і м’яса бройлерів. Під його керівництвом виконані кандидатські роботи здобувачами Н.В.Вибранською і К.Г.Губою, подана до захисту кандидатська ди-сертація здобувача Мовчана О.В. С.М.Куцак має патент України "Спосіб вирощування молодняка птахів."
С.М. Куцак розробив і впровадив в навчальний процес комп’ютерні програми з виконання практичних занять в птахівниц-тві, а також є співавтором навчальної програми "Птахівництво і те-хнологія виробництва яєць і м’яса птиці", співавтором підручника з такою ж назвою.
Завершена робота докторантом, доцентом кафедри Сергієм Івановичем Пентилюком по темі "Використання нетрадиційних ко-рмів в свинарстві". Ним опубліковано 84 науково-методичні праці, з них три патенти: "Спосіб заміни високопротеїнових кормів", "Спосіб зниження сальності свиней", "Кормова добавка для сви-ней". Крім цього ним видані рекомендації "Нетрадиційні кормові добавки у свинарстві".
На протязі багатьох років працюють на кафедрі доценти Лю-дмила Максимівна Волошина, Віктор Гаврилович Миронов – вони є ведучими спеціалістами в області скотарства і проводять роботи по покращанню продуктивності і впровадженню сучасних техноло-гій в господарствах півдня України. Ними опубліковано: Волощи-ною Л.М.– 59, Мироновим В.Г. – 52 науково-методичні праці.
Доцентом кафедри Валентиною Олексіовною Козловою про-водиться порівняльна оцінка білковомолочності і жирномолочності чистопородних і помісних корів різних генотипів і генерацій при схрещуванні червоної степової і чорно-рябої порід скота.
Доцент Віктор Іванович Кравченко, в минулому – виробнич-ник, читає тваринництво на агрономічному і економічному факуль-тетах. Спеціаліст по птахівництву. Ним опубліковано 31 научно-методична робота.
Доцент Пелих Наталія Леонідівна викладає конярство і сви-нарство, нею опубліковано 9 науково-методичних праць.
Асистент Н.В.Вибранська викладає бджільництво і кролівниц-тво, нею опубліковано 11 науково методичних праць.
Нещодавно на кафедру спеціальної зоотехнії переведений з кафедри годівлі доцент Л.Г.Поліщук. Він викладає тваринництво. Ним опубліковано 39 науково-методичних праць.
На базі радгоспу-комбінату "Нивотрудовський" виконав док-торську дисертацію в минулому доцент кафедри спеціальної зоо-технії В.О.Іванов. В теперішній час професор Іванов Володимир Олександрович завідувач кафедри хімії і морфології.
Тільки за останній рік викладачами кафедри підготовлено і випущено на стаціонарному і заочному відділеннях 51 дипломник.
Підготовлено і випущено по профілю дисциплін кафедри 15 методичних розробок і вказівок на українській мові.
Доцентом С.М.Куцаком завершена робота по підготовці до друку практикуму з птахівництва.
Колективом кафедри видамо 26 друкованих наукових праць.
Викладачі кафедри створили тваринницьку мініферму в учго-спі "Приозерний", де на високому рівні пройшли учбову практику І та ІІ курси зооінженерного факультету. За рахунок держтематики і мініферми кафедрою на рахунок університету було внесено 20 тис. гривень.
Більшість наукових розробок кафедри включені в учбовий процес, що дозволяє в майбутніх фахівців формувати сучасне уя-влення про актуальні проблеми в технологіях виробництва тва-ринницької продукції в сучасних умовах затяжної кризи і орієнту-ватись на перспективні дослідження в тваринницькій галузі.
Колектив викладачів постійно працює над удосконаленням учбового процесу з урахуванням умов теперішнього часу на виро-бництві. При всіх теперішніх труднощах на кафедрі ведеться ро-бота по удосконаленню методичного матеріалу для учбового про-цесу на українській мові. Колективом кафедри розроблено і пере-дано у виробництво 554 науково-методичних праць, із них більше як 120 методичних і учбово-методичних та 4 патенти.
Організовані філії кафедри на молочному комплексі КСП "Львівський", птахофабриці "Ольгівська" Бериславського району, радгоспі "Нивотрудовський" Апостолівського району Дніпропет-ровської області, для проведення виїзних занять студентів на фе-рми КСП "Зоря" і "Радянська земля" Білозерського району Херсонської області.
Основою тематики проектних і дипломних робіт є удоскона-лення технологій виробництва різних видів тваринницької продук-ції по заявкам виробництва.
В подальшому планується створити наукову школу по технологіям виробництва тваринницької продукції під керівництвом професорів В.І.Яременка, С.М.Куцака з глибоким проведенням дослідів в указаному напрямку та з широким залученням студентів зооінженерного факультету.


 

You have no rights to post comments