Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ ТА РОЗВЕДЕННЯ С.-Г. ТВАРИН В ПІДГОТОВЦІ ЗООІНЖЕНЕРІВ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ ТА РОЗВЕДЕННЯ С.-Г. ТВАРИН В ПІДГОТОВЦІ ЗООІНЖЕНЕРІВ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ ТА РОЗВЕДЕННЯ С.-Г. ТВАРИН В ПІДГОТОВЦІ ЗООІНЖЕНЕРІВ

 

В.П.КОВАЛЕНКО – доктор с.-г. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри генетики і розведення с.-г. тварин


Подальше підвищення продуктивних і племінних якостей тварин можливо шляхом використання інтенсивних факторів розвитку, до яких відноситься використання сучасних досягнень генетики, біотехнології і кібернетики. Це буде сприяти прискоренню селекційного процесу, створенню нових ліній і порід тварин.
В цьому аспекті і здійснює свою діяльність кафедра генетики і розведення сільськогосподарських тварин - в напрямку підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, володіючих сучасними прийомами розведення і відтворення сільськогосподарських тварин, здатних проводити поглиблені наукові дослідження з генетики і селекції тварин.
В складі кафедри 1 професор, 5 доцентів, 1 старший викла-дач і асистент.
Кафедра заснована в 1935 році і спочатку мала назву кафед-ра розведення с.-г. тварин. В 1998 році враховуючи значну питому вагу дисциплін з питань генетики сільськогосподарських тварин, її назва змінена на кафедру генетики і розведення сільськогоспо-дарських тварин. Кафедра має основне завдання викладання кур-сів генетики с.-г. тварин, розведення с.-г. тварин, методики дослі-дної справи, акушерства і штучного запліднення тварин. Заснов-никами і керівниками кафедри були відомі вчені доктори наук, професори І.С.Журавок і А.Ф.Цимборович, які плідно працювали з питань селекції і генетики великої рогатої худоби, овець. З 1981 року кафедру очолює автор даної статті.
В післявоєнний період під керівництвом професора І.С.Журавка виконані для південного регіону наукові дослідження по удосконаленню продуктивних якостей регіонованої червоної степової породи великої рогатої худоби, створенню племзаводів і племінних ферм. Значний обсяг досліджень було проведено по отриманню високопродуктивного масиву зебувидної худоби, прис-тосованої до екстремальних умов півдня України. Під керівницт-вом професора І.С.Журавка було підготовлено ряд кандидатів на-ук, серед яких Котленко Н.І. доцент кафедри з 1963 по 1995 рр. в період з 1970 по 1980 роки – декан зооінженерного факультету. Виконала дослідження з питань селекції овець асканійської тонко-рунної породи в держплемзаводі "Червоний чабан" Каланчаксько-го району Херсонської області. Вивчені їх продуктивні якості і біо-логічні особливості.
Під керівництвом професора А.Ф.Цимборовича на кафедрі здійснені дослідження з розробки методів підвищення відтворних якостей свиней і овець, запропоновані ефективні прийоми отри-мання ранніх окотів.
Починаючи з 1963-1965 рр. співробітники кафедри активно включились в процес удосконалення молочної худоби Херсонської області з використанням ввідного схрещування з англерською по-родою.
В цей період були захищені кандидатські дисертації В.І.Борьбою, М.Б. Данильченко, С.І.Коровніковим. Виконані дослі-дження сприяли підвищенню молочної продуктивності худоби в ряді господарств Херсонської та Миколаївської областей на 350-550 кг, відсоток вмісту жиру збільшився на 0,05-0,1 %, значно по-ліпшилась пристосованість до машинного доїння, що сприяло пе-реходу молочного скотарства до потоко-цехової системи вироб-ництва.
Ці піонерські роботи в подальшому були використані на дру-гому і третьому етапі формування високопродуктивних стад моло-чної худоби з використанням кращого світового генофонду – чер-воної степової і голштинської порід. Це дозволило створити великі масиви голштинизованої худоби з продуктивністю 4000-4500 кг молока, вмістом жиру 3,65-3,75%.
За період діяльності кафедри удосконалені методичні прийо-ми учбового процесу, введено програмоване навчання і рейтинго-ві контроль знань. За всіма дисциплінами кафедри маються мето-дичні розробки, учбові посібники, по окремим темам складені про-грами розрахунків на персональних комп'ютерах. Видано 10 мето-дичних вказівок і 3 учбових посібника з курсового і дипломного проектування, використанню генетико-математичних методів і ЕОМ в селекції сільськогосподарських тварин.
Викладачами кафедри підготовлено 3 підручники для студен-тів зооінженерного факультету: "Генетика сільськогосподарських тварин", "Розведення сільськогосподарських тварин" та "Птахівни-цтво" видавництво "Урожай" 1995-1999 роки.
Співробітники кафедри на протязі 1990-1999 рр. ведуть важ-ливі дослідження з питань удосконалення методів селекції тварин, з використанням сучасних досягнень популяційної і екологічної ге-нетики. Вони виконуються на держзамовлення Міністерства агро-промислового комплексу України. Загальний обсяг фінансування складає 15-20 тисяч гривень. На підставі проведений розробок отримано 8 авторських свідоцтв та 2 патенти на винаходи.
Завідувач кафедри професор Коваленко В.П. веде розробку теоретичних і практичних питань підвищення ефективності селек-ційного процесу в тваринництві з використанням генетико-математичних методів і комп'ютерної техніки. Спільно з доцентом Болілою С.Ю. розроблені математичні моделі основних продукти-вних ознак тварин, що дозволяє з високою точністю (Р 0,95) опи-сувати експериментальні дані, а також прогнозувати рівень фіна-льної продуктивності, виходячи з показників, отриманих в ранньо-му онтогенезі.
Запропоновані нові критерії оцінки інтенсивності формування, рівномірності та напруги росту тварин, які широко використовуються в дослідженнях не тільки науковцями університету, а також з інших вузів і науково-дослідних інститутів. Формується наукова школа генетиків-селекціонерів, що досліджує питання спеціальної генетики сільськогосподарських тварин та удосконалення прийо-мів оцінки їх спадкових якостей.
Вченими кафедри (Коваленко В.П., Лісний В.А.) запропонована принципово нова регіональна система виробництва продукції свинарства з використанням плідників спеціалізованих м’ясних порід. Вона впроваджується в господарствах Херсонської області.
При кафедрі діє аспірантура, яку закінчили і захистили дисертації Кравченко В.І., Карапуз В.Д., Лісний В.А., Пелих В.Г., Болі-ла С.Ю., Дєбров В.В., Шабаєв О.В., Хорунжий І.В., Вибрансь-ка Н.В., Вогнівенко Л.П., Завідна Л.Д., Прокопенко Н.П., які пра-цюють викладачами на кафедрах університету.
Доцент кафедри Борьба В.І., який тепер працює деканом зоо-інженерного факультету веде актуальні дослідження з питань вві-дного схрещування у скотарстві, розробки і використання генети-ко-математичних методів в селекції тварин.
Закінчує підготовку докторської дисертації з питань підвищення ефективності селекції тонкорунних овець доцент кафедри Нежлукченко Т.І. Отримані нові дані про механізми породоутво-рюючого процесу, а також запропоновані методи контролю мікро-еволюційних змін в популяціях на підставі оцінок пристосованості особин. Розроблені прийоми оцінки вкладу екстер'єрних ознак в мінливість вовнової продуктивності, показана відокремленість ге-нофонду овець нового таврійського типу.
Активну участь в розробці теоретичних і практичних питань селекції свиней здійснює доцент кафедри, кандидат с.-г. наук Ліс-ний В.А. Виконані ним дослідження направлені на встановлення закономірностей успадкування ознак продуктивності свиней, виявлення найбільш оптимальних поєднань порід в системі породно-лінійної гібридизації.
Доцент кафедри Микитас А.М. активно працює над удоскона-ленням систем утримання тварин, розробив оригінальний при-лад – циклограф, який дозволяє з високою точністю керувати про-цесом відтворення молочного стада. Ним також удосконалена конструкція приміщення для літньо-табірного утримання тварин з врахуванням елементів поточно-цехової системи виробництва молока.
Старшим викладачем Микитас Р.Є. виконані комплексні дос-лідження по створенню високопродуктивних молочних стад з ви-користанням кращого світового генофонду. Отримані нові дані про параметри лактаційних кривих корів вивчаємих генотипів.
Дослідження доцента Шабаева О.В. спрямовані на викорис-тання прийомів стабілізуючого відбору для підвищення яєчної продуктивності птиці. В його дослідженнях встановлені кращі кла-си птиці за мірними ознаками, що сприяло підвищенню несучості на 7-12 %.
Починаючи з 1992 року на кафедрі ведеться підготовка зооінженерів із спеціалізації "Генетика і селекція в тваринництві". Вве-дення даної спеціалізації обумовлено необхідністю в спеціалістах з поглибленої селекційної роботи з лініями, породами тварин в племзаводах, племінних господарствах.
Враховуючи широке розповсюдження нових методів біотех-нології, ці спеціалісти зможуть працювати в центрах транспланта-ції ембріонів, науково-дослідних установах, що ведуть роботи по створенню трансгенних тварин. З врахуванням проведеної спеціалізації на кафедрі розроблені учбові програми з дисциплін: "Спе-ціальна генетика", "Популяційна генетика", "Організація племінної справи", " Автоматизовані системи управління селекційним проце-сом". В процесі навчання широко використовується комп’ютерна техніка.
125-річний ювілей учбового закладу викладачі кафедри від-значають створенням сучасних учбових програм підготовки спеці-алістів, широким впровадженням наукових розробок в виробницт-во. Це буде сприяти підвищенню якості підготовки спеціалістів.


 

You have no rights to post comments