Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ЗДОБУТКИ І ДОСЯГНЕННЯ ЗООІНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА РОКИ ІСНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗДОБУТКИ І ДОСЯГНЕННЯ ЗООІНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА РОКИ ІСНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ЗДОБУТКИ І ДОСЯГНЕННЯ ЗООІНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА РОКИ ІСНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

В.І.БОРЬБА – декан зооінженерного факультету, кандидат с.-г. наук, доцент

Зооінженерний факультет Херсонського державного аграрного університету є учбовою і методичною базою підготовки фахівців для тваринництва та рибництва південного регіону України та проведення наукових досліджень з зооінженерії та іхтіології. За роки свого існування на факультеті підготовлено близько 10 тисяч спеціалістів вищої кваліфікації зооінженерів, зооінженерів-рибоводів, іхтіологів. Цьому сприяє міцна матеріальна база, яка відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців, та висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який включає 8 докторів наук, професорів та 30 кандидатів наук, доцентів (це складає 90,0% від усього складу викладачів факультету). Підготовка фахівців ведеться за ІV рівнем, що дозволяє проводити випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів. За останні 2 роки отримали дипломи магістра 12 випускників. Створена на факультеті спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій дозволяє атестувати наукові та науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації для навчальних закладів та наукових установ Херсонської, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської областей та республіки Крим з спеціальностей розведення с.-г. тварин та спеціальна зоотехнія. Працівники факультету провадять великий обсяг робіт по впровадженню нових прогресивних прийомів ведення тваринницт-ва в господарствах півдня України. Зокрема, розроблено проекти ведення галузі тваринництва при різних фермах власності, здійс-нюється створення нових ліній і кросів птиці, свиней, використову-ється найбільш перспективний генофонд с.-г. тварин.
Зоотехнічний факультет створений у 1925 році, а в 1973 році перейменований в зооінженерний. До відкриття факультету на-вчання учнів сільськогосподарського училища з тваринництва проводилось на учбовій фермі, до якої належало дослідне поле та тваринницька ферма. Першим завідувачем був відомий вчений-агроном Олександр Олексійович Ізмаїльський (1879-1893). Ство-рення учбової ферми сприяло тісному пов’язанню навчальної і до-слідної діяльності колективу училища. Завідувачем учбової ферми в кінці XIX сторіччя і на початку XX були Юхим Федотович Ліскун – випускник с.-г. училища 1896 року, який проводив досліди в галузі скотарства і вивчав продуктивні властивості червоної степової ху-доби півдня України і Бесарабії, а також Олександр Карлович Ши-ман (1907-1924), який продовжив досліди Ізмаїльського О.О. по землеробству та вивчав питання раціонального кормовиробницт-ва в умовах південного регіону України.
Існування с.-г. училища мало позитивне значення для розвитку найбільш відсталої галузі сільського господарства дореволюційної Росії – тваринництва.
Науково-практична діяльність колективу училища в галузі зоотехнії зводилась, головним чином, до розвитку племінного тва-ринництва, організації раціонального кормовиробництва і годівлі тварин, що дозволило отримувати високі показники продуктивнос-ті тварин.
На фермі училища розводили племінну велику рогату худобу, коней, свиней, овець та птицю.
Племінне тваринництво учбової ферми мало суттєвий вплив на покращення якостей тварин в господарствах сусідніх районів через случні пункти та через племпродажу племінних плідників та маток. На фермі вперше на Херсонщині був створений пункт шту-чного запліднення великої рогатої худоби, де використовувалась сперма висококласних бугаїв-плідників.
Крім цього на фермі займались бджільництвом та шовківниц-твом. Ці галузі були не тільки як навчальні, а і як приклад ефективного і раціонального ведення господарства. Пасіка училища в 1905 році була учасницею Всеросійської виставки в Москві.
Ще більший розмах дослідницька робота по зоотехнії набула після Великої Жовтневої революції: після створення сільськогосподарського інституту та відкриття зоотехнічного факультету.
Велику роль в створенні зоотехнічного факультету, організації навчальної та наукової роботи на ньому, відіграв перший декан факультету – випускник училища, професор Федір Дмитрович Ру-бан (1925-1936).
Він був видатним організатором, талановитим педагогом і на-уковцем, громадським діячем. Увесь колектив факультету прий-мав активну участь у впровадженні наукових здобутків і передово-го досвіду у виробництво. Вони були організаторами зоотехнічних конференцій, нарад з питань тваринництва, виставок, спеціальних обстежень стану тваринництва в Херсонському окрузі, постійно виступали в пресі.
Колектив факультету розробляв дієві заходи по підвищенню продуктивності тварин шляхом поліпшення годівлі, утримання, ві-дбору та добору тварин, покращення якості місцевих порід сільсь-когосподарських тварин. Вивчались кормові культури, їх пожив-ність та цінність, розроблялись способи заготівлі та зберігання ві-тамінного сіна та соковитих кормів.
У передвоєнний період очолив факультет кандидат с.-г. наук, доцент Сапожніков Микола Олександрович (1937-1941). На факу-льтеті було створено 4 кафедри: годівлі сільськогосподарських тварин, розведення с.-г. тварин, кафедра тваринництва та кафед-ра анатомії.
Наукові здобутки провідних вчених цих кафедр наочно пока-зали великі потенціальні можливості сільгосптварин, в одержанні від них високої продуктивності за умов повноцінної годівлі, добрих умовах утримання та експлуатації. В учгоспах інституту, де прово-дились експериментальні дослідження, удої окремих корів пере-вершували 7000 кг молока за рік. Кращі корови були записані в Державну племінну книгу червоної степової породи. Добрі показ-ники були досягнуті в свинарстві і вівчарстві. Співробітники факу-льтету Ю.М.Огородній, І.С.Журавок, Г.П.Чучко, А.Ф.Цимбарович, Г.В.Цапенко за досягнення в науковій роботі по тваринництву були учасниками ВСГВ в Москві.
Після Великої Вітчизняної Війни факультет поступово відно-вив втрачене в часи лихоліття і почав зміцнювати матеріально-технічну базу: було придбано сучасне наукове і лабораторне об-ладнання, на фермах учгоспів "Приозерне", та "Світла дача" від-новлено племінне поголів’я великої рогатої худоби, свиней, овець. Зміцнився і професорсько-викладацький склад. Колектив факуль-тету повоєнні роки очолювали професор Журавок Іван Степано-вич (1944-1947), доценти Огородній Юрій Михайлович (1948-1954), Недохлєбова Ольга Іванівна (1954-1969), Котленко Наталя Гнатівна (1970-1979). Цей період визначився зростанням випуску зоотехніків, в зв’язку з підвищенням потреб виробництва у високо-кваліфікованих спеціалістах. В навчальні плани підготовки зоотех-ників вводиться значна кількість інженерних дисциплін, що обумо-влено інтенсифікацією сільського господарства і переходом до виробництва тваринницької продукції на промисловій основі. З 1973 року на факультеті розпочато підготовку зооінженерів і про-ведено перший випуск зооінженерів з спеціалізацією "Ставкове рибництво".
В 1992 році була введена спеціалізація "генетика і селекція с.-г. тварин", а в 1998 році спеціалізація "переробка тваринницької продукції". З 1993 року на факультеті ведеться підготовка фахівців з спеціальності 7.130301 "Водні біоресурси і аквакультура". В на-вчальний процес введені нові технології навчання: технічні засоби навчання та контролю знань, модальну систему засвоєння про-грамних дисциплін, електронно-обчислювальну техніку, комп'юте-ризацію. Все це дало змогу значно інтенсифікувати навчальний процес, наблизити його до сучасних вимог.
В 60-80 роках на факультеті проведені значні дослідження з селекції тварин і птиці, годівлі, технології виробництва тваринницької продукції.
Під керівництвом професора Кодинця Г.А. вивчався вплив ультрафіолетового випромінювання на ембріональний і постемб-ріональний розвиток сільськогосподарських тварин і птиці. Впро-вадження цього заходу на інкубаторних станціях Херсонщини під-вищило виводимість молодняка птиці на 5-8 відсотків і дало знач-ний економічний ефект.
Розроблені кафедрою годівлі кукурудзяно-бурякові типи годівлі великої рогатої худоби і свиней (професор Чучко Г.П., доценти Примаков А.Д., Присяжний В.О., Гриньова А.Л.) дали змогу прискорити виробництво молока і м’яса при мінімальних витратах концентратів. Результати дослідів по темам: "Збагачення кукурудзяного силосу протеїном за рахунок синтетичного карбаміду" та "Комбінірованого силосу для с.-г.тварин" знайшли широке за-стосування в колгоспах та радгоспах Херсонської, Миколаївської, та інших областей України.
Велику роботу по поліпшенню жирномолочності червоної степової породи худоби з використанням англерської породи прово-дили співробітники кафедри розведення с.-г. тварин під керівницт-вом професора Цимборовича А.Ф. Багаторічна праця по прове-денню англерізації і вивченню її результатів дала змогу створити великі масиви худоби з високим вмістом жиру в молоці. Ці роботи виконували доценти: Данільченко М.Б., Коровніков Г.Б., Борь-ба В.І., Дехтярьов П.А. Промислове схрещування червоної степо-вої худоби з м’ясними породами проводив доцент Новіков О.К. Під керівництвом доцентів Гавриляк Г.Т. та Гордієнко М.А. виконува-лись дослідні роботи по інтенсифікації відтворення с.-г. тварин (Міхневич С.М., доцент Микитас А.М.). Доценти Котленко Н.Г., Іва-нова Н.Ф. проводили велику роботу по вивченню продуктивних якостей овець асканійської породи.
На кафедрі спеціальної зоотехнії проводились значні дослідні роботи з технології виробництва молока, м’яса, яєць під керівництвом професора Єськова П.А. та співробітниками кафедри до-центами Нєдохлєбовою О.І., Шарамідою В.М., Борисенко М.В., Батюшиною В.І., Морозовим В.Т., Сапожніковим М.О. По резуль-татам дослідів, проведених у передових господарствах Херсонсь-кої, Миколаївської областей, захистили кандидатські дисертації співробітники кафедри: Волошина Л.М., Яременко В.І., Іва-нов В.О., Миронов В.Г., Поддубенко М.Г. Значний внесок в здобут-ки кафедри внесли доценти Куцак С.М., Козлова В.О.
В 70-90 роках зооінженерний факультет очолювали профе-сори Хренов М.М. (1979-1986), Яременко В.І. (1986-1987), та до-цент Йорж М.І. (1987-1997). Цей період відзначений значним обся-гом досліджень, проведених з питань підвищення ефективності селекційного процесу з використанням генетико-математичних методів і ЕОМ, удосконаленням порід. с.-г. тварин і птиці, виве-денням спеціалізованих ліній. Багатопланові дослідження прове-дені кафедрою рибництва (завідувач доктор с.-г. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Шерман І.М.) по удоско-наленню технології виробництва риби в малих водоймах комплек-сного призначення та включенню в господарське використання нових видів риб.
Інтенсивна робота кафедри по госпразрунховій та госбюдже-тній тематиках, активна участь в дослідницькій роботі викладачів стали основою для підготовки і успішного захисту дисертацій. Так у 1989 та 1998 року стали кандидатами наук, доцентами кафедри рибництва Пилипенко Ю.В., Краснощок Г.П., Правоторов Б.І., Пет-ров О.Я., Шевченко В.Ю.
З 1981 року працює завідувачем кафедри генетики і розве-дення с.-г. тварин доктор с.-г. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Коваленко В.П. Під його науковим керівни-цтвом розроблено і запропоновано ряд методів оцінки комбінацій-ної здатності ліній і порід свиней і птиці, критерії прогнозу гетеро-зисної поєднувальності ліній з використанням імуногенетичного і ентропійного аналізу. Значний обсяг робіт проведено з питань ви-користання стабілізуючого добору для оптимізації програм селекції визначення адаптивної норми окремих генотипових груп в популяціях с.-г. тварин. За роки роботи на кафедрі ним створена нау-кова школа селекціонерів-генетиків, підготовлено 2 докторів і 30 кандидатів наук. Успішно працюють викладачами на факультеті учні професора Коваленко В.П. доценти: Лісний В.А., Шабаєв О.В., Кравченко В.І., Хорунжий І.В., Боліла С.Ю., Пелих В.Г., Кара-пуз В.Д. та інші.
Колектив кафедри годівлі с.-г. тварин під керівництвом докто-ра с.-г. наук, професора Вовченко Б.О, веде наукові дослідження по поліпшенню типів годівлі великої рогатої худоби на основі де-талізованих норм, по оцінці кормів і раціонів, розробки і впрова-дженню в виробництво систем повноцінної годівлі високопродук-тивних тварин.
В 1981 році була створена кафедра зоогігієни, мікробіологїї та ветеринарії. Завідувачем кафедри був доктор ветеринарних наук, професор Хренов М.М. (1961-1998). Під його керівництвом були проведені наукові дослідження по розробці оптимальної до-зировки і режиму аеронізації в молочному скотарстві, птахівництві, звірництві. По результатам цих досліджень захистили кандидатсь-кі дисертації Прокопенко П.С. і Чуніхін О.В. В 1993 році вийшла з друку монографія професора Хренова М.М. "Аеронізація в тва-ринництві". Головний комітет ВСГВ за досягнення і успіх в розроб-ці проблеми аеронізації нагородив професора Хренова М.М. і співробітників кафедри срібною медаллю.
Плідні наукові роботи були виконані на кафедрі морфології і хімії. Під керівництвом завідувача кафедри доктора с.-г. наук про-фесора Іванова В.О. та доктора ветеринарних наук професора Комарова А.В. вивчається васкуляризація костяка свиней та їх продуктивності під впливом гипокінезії і водного маціону.
Наукові дослідження, виїзні практичні заняття студентів, на-вчальні та виробничі практики проводяться на філіалах кафедр на виробництві. Це, в першу чергу, передові господарства з високим рівнем зоотехнічної культури, які мають стабільну кормову базу, високопродуктивну худобу, свиней, овець і птицю, висококваліфікований склад фахівців. Філіали кафедр організовані на птахофабриці "Ольгівська" на молочному комплексі КСП "Львівсь-ке" Бериславського району, держплемзаводі "Червоний чабан" Каланчацького району, КСП "Радянська земля" Білозерського ра-йону Херсонській області та у радгосп-комбінаті "Нивотрудівський" Апостолівського району Дніпропетровської області. Використання цих господарств, як базових, для проведення досліджень і практик студентів дає змогу вести наукову студентську роботу, мати мате-ріали для підготовки дипломних робіт, а також проводити досліди по магістрантській і аспірантській тематиці.
Більшість наукових розробок включені в учбовий процес, що дозволяє формувати у студентів реальне уявлення про актуальні проблеми в технологіях виробництва тваринницької продукції в сучасних умовах і орієнтуватись на перспективні дослідження в тваринницькій галузі.
Працівники факультету проводять велику роботу по методичному забезпеченню навчального процесу. За останні роки було видано ряд підручників та навчальних посібників, зокрема: підруч-ники: Коваленко В.П. "Генетика с.-г. тварин" та Шермана І.М. "Ри-бництво", посібники: Чижик А.К. і Шермана І.М. "Ставкове рибниц-тво", Коваленко В.П., Горбатенко В.Ю. "Біотехнологія в тваринни-цтві", Яременко В.І. "Технологія виробництва свинини при малоко-нцентратному типі годівлі", Коваленко В.П., Яременко В.І. "Техно-логія виробництва свинини у господарствах різних форм власнос-ті", Вовченко Б.О., "Покращання продуктивних ознак овець", Хре-нова М.М. "Аеронізація в тваринництві".
Міцна матеріально технічна база та зростання науково-педагогічного потенціалу факультету, дає змогу готувати фахівців на рівні сучасних вимог, виробництві науковців, які здатні зробити гі-дний внесок у розбудову незалежної України.
Найближча перспектива факультету бачиться в більш погли-бленій методичній роботі, покращанню навчального процесу, під-вищенню кваліфікації викладацького складу, посиленню наукової роботи і зв’язків з виробництвом, удосконаленню учбового проце-су згідно сучасних вимог.


 

You have no rights to post comments