Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КАФЕДРА МЕХАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

КАФЕДРА МЕХАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

КАФЕДРА МЕХАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

В.П.КРУПЕЦЬКИХ – кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедрою


Кафедра механізації та безпеки життєдіяльності - одне з найдавніших учбових підрозділів університету. Вона організована в 1928 році одночасно з організацією інституту і розташувалася в старому учбовому корпусі, де й знаходився весь інститут.
До Великої Вітчизняної війни кафедру очолював Стаденяк А.С. Після нього завідувачем кафедри, котра називалась "Механізація та електрифікація сільськогосподарського виробництва" став 25-тисячник Горалов З.С. з ім'ям якого пов'язано початок науково-дослідної роботи, яку продовжив кандидат сільськогосподарських наук Владимиров А.Ф. До цього часу виросла матеріальна база, що дозволило крім навчання студентів агрономічного і зоотехнічного факультетів займатися підготовкою директорів МТС, перепідготовкою інженерів, спрямованих на сільське господарство з промисловості та транспорту.
В 1958 році кафедру перевели в малий учбовий корпус.
В 1960 році для кафедри був збудований павільйон механі-зації, складаний із трьох боксів: тракторного, боксу для сільського-сподарських машин та техніки по механізації тваринницьких ферм. В цей час кафедра вже мала п'ять моделей тракторів, два ванта-жних автомобіля, на яких студенти проходили навчання з авто-справи, зернозбиральними та силосозбиральними комбайнами та іншою сільськогосподарською технікою.
З 1963 року по 1976 рік завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Олейник Ф.М., науковий інтерес якого тор-кався питань збору зернової кукурудзи та посіву рису. Кафедра продовжувала поповнюватися технологічним обладнанням.
З 1977 року буда заснована кафедра "Охорона праці та ви-робничого навчання", шляхом відокремлення від кафедри "Меха-нізації і електрифікації сільськогосподарського виробництва", яку очолював кандидат технічних наук, доцент Забєлін В.В., під керів-ництвом якого кафедра отримала сучасне обладнання для дисци-пліни "Охорона праці" та "Управління автомобілями".
З 1986 по 1996 рік завідував кафедрою кандидат технічних наук, доцент Чумаков Г.А., співробітники кафедри продовжували укріпляти матеріальну базу лабораторій. На базі кафедри проводились всесоюзні та регіональні наради по охорони праці. З вересня 1992 року кафедра "Охорона праці та виробничого навчання" була перейменована на кафедру "Безпека життєдія-льності", яка складалася з двох цикл навчання: "Охорона праці" та "Цивільна оборона".
Треба відмітити велику та творчу працю виконану співробітниками циклу "Цивільна оборона", під керівництвом беззмінного з 1961 року завідувача курсу "Цивільна оборона" Барсукова Н.М., при якому створені два електрифіцированих макета місцевості та 18 електрифіцированих стендів, які забез-печили поглиблене вивчення навчальних програм. З І984року Херсонський сільськогосподарський інститут став базовим вищим навчальним закладом країни по проведенню науково-дослідної роботи з Цивільної оборони, вивчаючи підвищену стійкість сільськогосподарського виробництва в екстремальних умовах.
З 1976 по 1986 рік кафедру механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва очолював кандидат технічних наук, доцент Петроградов К.В. Кафедра продовжувала удоскона-лювати учбовий процес, отримуючи недостатнє енергетичне та технологічне обладнання. Кожний студент проходив практичне навчання на тракторах, комбайнах, посівних агрегатах, отримував посвідчення тракториста-машиниста III класу, складання кваліфі-каційного іспиту.
У зв'язку з укріпленням кафедри кваліфікаційними виклада-чами, була значно покращена навчально-методична робота. Створено п'ять спеціалізованих аудиторій, обладнаних необхід-ними навчальними приладами, були видані методичні вказівки для практичних занять, навчальної та виробничої практики, курсове та дипломне проектування.
В 1986 році для кафедри збудований новий павільйон меха-нізації, який дав можливість сконцентрувати більшість сучасних тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин, що дозволило більш поглиблено освоювати нову сільськогосподарську техніку.


Студенти на практичних заняттях

З 1987 по 1991 рік завідував кафедрою кандидат технічних наук, доцент Бондарев В.Т., з І992-І994 роки - кандидат технічних наук, доцент Петроградов К.В., з І994-І996 доктор наук, професор Нікітін Ю.П. В цей час на кафедрі активно проводилась винахідна праця, науково-дослідницька робота по господарським договорам з господарством "Прогрес" Білозерського району, господарства ім. Калініна та "Росія" Голопристанського району Херсонської області.
За останні два роки відбулися зміни в найменуванні, в складі та в керівництві кафедрою. Після з'єднання кафедри механізації і електрифікації сільськогосподарського виробництва з кафедрою безпеки життєдіяльності в 1997 році, вона отримала нову назву. В теперішній час в оновленій кафедрі II досвідчених викладачів в т. ч. 7 кандидатів сільськогосподарських та технічних наук, доцентів, один ст. викладач і три асистенти. Асистент М.О.Черниш закінчує підготовку до захисту дисертації, а асистент М.Ю.Новгородський працює над нею. Учбово-допоміжний персонал доповнився моло-дими майстрами, здібними не тільки обслуговувати навчальний процес на кафедрі, але й управляти автомобілями, тракторами та комбайнами, виконувати механізовані польові роботи в виробни-чих умовах.
В теперішній час викладачі кафедри проводять заняття на усіх факультетах університету, де викладаються слідуючи дисци-пліни:
-    трактори та автомобілі;
-    сільськогосподарські машини;
-    механізація тваринництва;
-    електрифікація з основами автоматизації сільськогосподарсь-кого виробництва;
-    експлуатація машинно-тракторного парку;
-    основи охорони праці;
-    цивільна оборона і підвищення стійкості сільськогосподарсь-кого виробництва в надзвичайних ситуаціях;
-    правила дорожнього руху і основи безпеки дорожнього руху.
Для проведення учбових занять кафедра має 16 аудиторій та лабораторій, забезпечених сучасним обладнанням, моделями та натуральними об'єктами, павільйон на 800м2 відкриті майдани для зберігання сільськогосподарської техніки, автодром для учбової їзди. В останні роки було придбано 2 плуги ПЛН-3-35, ПЛ-5-35, ди-скова борона БДТ-7, культиватори КРН-4,2, КНЕ-5,6, сівалка ОПЧ-6ФС, трактор МТЗ-82.
Це поряд з сільськогосподарською технікою, яку ми маємо, дає можливість освоювати машини на натуральних зразках, знач-но покращити учбово-методичну роботу, дозволяє підняти рівень навчання студентів на нову сходину.
Колектив кафедри прагне проводити учбову практику студен-тів 1 курсу агрономічного факультету в реальних умовах при вико-нанні польових робіт. Регулярно проводяться виїзди і заняття сту-дентів усіх факультетів в відділі внутрішніх справ по пожежній безпеці, для вивчення засобів пожежогасіння.
Державна комісія від Міністерства по надзвичайним ситуаці-ям в 1996 році перевіряючи наявність аудиторного фонду, устат-кування в відповідності з тематикою виконання студентами курсо-вих, розрахунково-графічних та контрольних робіт згідно специфі-ки факультетів, відмітила вміле використання технічних засобів навчання та макетів при освоєнні курсу "Цивільна оборона". Серед об'єктів народного господарства Херсонської області, які провіря-лися цією комісією, наш університет одержав відмітку "добре".
За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано 84 печатних роботи, в тому числі два учбових посібника загальним об'ємом 17 д. л., 12 методичних вказівок, 70 статей в журналах та в наукових збірниках.
Викладачами кафедри виконується держбюджетна ініціатив-на тема: "Підвищення ефективності використання сільськогоспо-дарської техніки та технологічного обладнання". Результати дос-ліджень реалізовані в КСП ім. Калініна Голопристанського району Херсонської області, опубліковані в наукових збірниках та журна-лах.
У поточному році студенти І та II курсів підготовили і виступили з дев'ятьма доповідями на науково-студентській конференції по проблемам удосконалення окремих машин, ефективності вико-ристання МТА, економії паливо-мастильних матеріалів та ін.
Колектив кафедри проводить велику виховну роботу на двох потоках II та ІУ курсах агрономічного факультету. На протязі двох останніх років проводилися цікаві зустрічі-вечори юнаків агрономі-чного та дівчат економічного факультетів з запрошенням дівчат із педагогічного університету.
Велику роботу в організації цих зустрічей проводив ст. викла-дач Є.Г. Тітаренко, якому допомагали і інші куратори II курсу.
Колектив кафедри старається не тільки удосконалювати уч-бово-виховний процес, але і вносить посильний вклад в допов-нення фінансів університету.
За п'ять останніх років підготовлено 190 автоводіїв з посвідченням категорії "В". Платне навчання автоводіїв на протязі двох останніх років дало університету 12 500 гривень доходу.
На протязі двох останніх років використання зернозбирально-го комбайну ДОН-1500 на збиранні різних с.-г. культур в учгоспі "Приозерне" та КСП Україна Бериславського району дало універ-ситету 260 т зерна в еквіваленті озимої пшениці або 34 000 грн.
В зв'язку з новими задачами, які стали перед кафедрою по механізованому вирощуванню сільськогосподарських культур на площі 350 га, співробітниками зроблена визначна робота по ремо-нту, дообладнанню, підготовці і наладці тракторів, технологічних машин, зернозбирального комбайну ДОН-1500 з доведенням їх до робочого стану в виробничих умовах.
Весною цього року працюють три агрегати на оранці та куль-тивації грунту, внесенні мінеральної підкормки озимій пшениці, сі-вбі соняшнику. Підготовлені культиватори для міжрядного обробі-тку соняшнику, завершується підготовка комбайну ДОН-1500.
Співробітники кафедри бачать найближчі перспективи в до-повнені матеріально-технічної бази новими сучасними енергома-шинами, технологічним обладнанням для удосконалення учбового процесу, підготовці учбово-методичних посібників, які відповіда-ють вимогам, пред'явленим до сучасних спеціалістів сільського го-сподарства.


 

You have no rights to post comments