Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы НОВИЙ НАПРЯМОК ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ НА КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ С.-Г. ПРОДУКЦІЇ

НОВИЙ НАПРЯМОК ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ НА КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ С.-Г. ПРОДУКЦІЇ
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

НОВИЙ НАПРЯМОК ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ НА КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ С.-Г. ПРОДУКЦІЇ

 

В.Г.ПЕЛИХ – кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри


Проблема збільшення виробництва продуктів харчування має не лише соціальне, економічне а й народногосподарське значення. При цьому першочергове завдання - це задоволення потреб населення у високоякісних і різноманітних продуктах тваринництва і рослинництва. Невідкладний характер має розробка нових технологій зберігання і переробки с.-г. продукції, що відповідала б світовим стандартам.
В Україні відбувається реструктуризація і реконструкція галузі переробної промисловості, все більше набуває поширення переробка с.-г. продукції в місцях її виробництва.
Одним з головних напрямків підвищення рівня ефективності с.-г. виробництва є переробка одержаної продукції. Все це зумов-лює необхідність термінової підготовки фахівців зазначеного на-прямку, які б не тільки могли вдосконалювати існуючі технології, а також безпосередньо створювати лінії, цеха, підприємства з пере-робки рослинницької та тваринницької продукції.
Враховуючи потребу сільського господарства у фахівцях за-значеного напрямку, в нашому університеті, за рішенням ректора-ту, в березні 1998 року засновано кафедру технологій переробки і зберігання сільськогосподарської продукції за двома новими спе-ціалізаціями: на агрономічному факультеті - "Технологія перероб-ки і зберігання продукції рослинництва" та на зооінженерному - "Технологія переробки і зберігання продукції тваринництва".
Маємо надію на відкриття спеціалізації іхтіологічного напрямку - "Зберігання і переробка гідробіонтів".
Підготовка спеціалістів агрономічного профілю направлена на здобуття високого професійного рівня, вміння організувати піс-лязбиральну обробку, зберігання та якісну переробку продукції рослинництва, плодоовочевої продукції безпосередньо в госпо-дарствах та спеціальних переробних підприємствах. Виробнича практика надасть змогу закріпити теоретичні знання і глибоко опа-нувати технологічними процесами виробництва рослинних олій, хлібобулочних, макаронних та круп'яних виробів, одержання ши-рокого асортименту виноградо- та плодовоягідної продукції.
Фахівці зооінженерного факультету готуються в напрямку пе-рвинної та повної переробки м'яса, молока, меду, вовни та іншої продукції тваринництва з використанням сучасних технологій.
Для забезпечення підготовки студентів на кафедрі виклада-ються дисципліни:
- на агрономічному факультеті: Механізація процесів переро-бки рослинницької продукції; біохімія плодів і овочів; консервуван-ня плодів та овочів; технохімічний контроль; стандартизація сиро-вини і консервної плодоовочевої продукції; основи наукових дос-ліджень в галузі переробки та зберігання с.-г. продуктів.
- на зооінженерному факультет і: Обладнання для переробки продуктів тваринництва; проектування будівництва підприємств для переробки продуктів тваринництва; технологія переробки мо-лока і молочних продуктів тваринництва; технологія переробки м'яса і м'ясних продуктів; технологія переробки продуктів допомі-жних галузей тваринництва і рослинництва.
- на економічному факультеті: Управління якістю сільськогос-подарської продукції.
Склад кафедри: завідувач - кандидат с.-г. наук, доцент Пе-лих В.Г., доценти: Сморочинський О.М., Черненко В.П., Дружинсь-ка Л.П., Козлова В.О., асистент Жужа О.О., ст. лаборант Матвієн-во Т.І., зав. лабораторією Мороз Л.І., учбові майстри: Сорока В.П., Куліш О.В. Заняття проводяться на агрономічному, зооінженерно-му та економічному факультетах. Основні напрямки учбово-методичної роботи кафедри:
-    розробка учбових програм нових дисциплін;
-    розробка учбово-методичних комплексів профільних дисцип-лін;
-    підготовка учбових посібників, методичних вказівок, завдань, ділових ігор, тестів поточного контролю знань з використанням програм для персональних ЕОМ.
На кафедрі формується наукова тематика, що відповідає ви-могам науки та виробництва, до виконання якої вже залучено ас-пірантів, магістрантів та студентів. Виконавці державної госбю-джетної тематики доценти Пелих В.Г. і Сморочинський О.М. прий-мали участь в міжнародних наукових форумах.
Кафедра має стати провідною технологічною кафедрою уні-верситету, що забезпечить випуск фахівців з питань переробки с.-г. продукції.
Ми розпочали підготовку студентів дипломників за новими спеціалізаціями. З метою високоякісної підготовки студентів здійс-нюється монтаж чотирьох технологічних лабораторій:
-    переробки зерна;
-    -переробки плодоовочевої продукції;
-    переробки молока, м'яса, м'ясопродуктів та риби;
-    проблемна лабораторія технологічного, бактеріологічного ко-нтролю.
Більшість з них оснащена сучасним обладнанням, в першу чергу - це прилади спектрального, рентгеноструктурного аналізу, газові хроматографи.
Колектив кафедри розробив програми учбових та виробничих практик для студентів агрономічного та зооінженерного факульте-тів, визначив базові господарства та передові переробні підпри-ємства, створені філіали кафедри на виробництві, планується стажування викладачів та студентів на провідних переробних під-приємствах України та за кордонам - в Данії, Голландії, Швеції.
Діяльність кафедри направлена на підготовку сучасного тех-нолога, який зможе досконало володіти спеціальністю, бути здат-ним до виконання науково-обгрунтованої діяльності, де швидкої адаптації в економічних умовах та виробничих змін в технології переробки с.-г. продукції.


 

You have no rights to post comments