Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КАФЕДРА БОТАНІКИ ТА ЗАХИСТУ РОСЛИН

КАФЕДРА БОТАНІКИ ТА ЗАХИСТУ РОСЛИН
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

КАФЕДРА БОТАНІКИ ТА ЗАХИСТУ РОСЛИН

М.І.ФЕДОРЧУК – завідувач кафедри, кандидат с.-г. наук, доцент

А.К.РАФАЛЬСЬКИЙ – кандидат с.-г. наук, доцент

Відкриття в степовій зоні України першої дослідної установи, яка відіграла важливу роль в становленні аграрної науки було від-криття в Херсоні у 1874 році сільськогосподарського училища.
Засновником його був Тархов К.І., будучи виконуючим обов'я-зки інспектора і викладача ботаніки, писав в своєму звіті за 1892 рік про стан сільськогосподарського училища: "Курс ботаніки пройдено згідно програми: в першім класі "Морфологія та анато-мія рослин", в другому класі "Систематика рослин", в третьому - "Фізіологія рослин". Учні збирали і здавали гербарій від 150 до 300 екземплярів.
В ботанічному кабінеті на цей час знаходився гербарій, кот-рий створювався як результат роботи учнів на протязі 20 років.
Доробком викладача ботаніки та хімії Бурзі Е.Х. було скла-дення списку рослин, що росли на території профшколи та її око-лицях.
В кінці 20-х років ботаніку в училищі викладав засновник фі-тоценології, видатний дослідник рослинності України, Польщі та Балкан Пачоський І.К. (1864-1942). Проведені ним дослідження по вивченню бур'янисто-польової рослинності і розробці агротехніч-ного методу  боротьби з шкідниками і бур'янами мали велике тео-ретичне і практичне значення як тоді, так і тепер.
В тридцяті роки кафедрою керував Вацелко В.Ф.
В тяжкі перші повоєнні роки кафедра почала роботу під кері-вництвом Евстафієва П.Г.
Професор Тихомиров Ф.К. керував кафедрою в період з 1951 по 1959 роки. Під його керівництвом співробітники досліджували рослинність чорноморського заповідника, з метою визначення природних кормових ресурсів. Починаючи з 1959 по 1963 роки ка-федрою ботаніки керувала кандидат біологічних наук, доцент Перська А.Д., котра внесла значний вклад в створення "банку" ге-рбарних зразків кафедрального архіву.
З 1963 завідування кафедрою прийняв Гуляєв Євгеній Івано-вич, великий трудівник, педагог-фронтовик. Під його керівництвом співробітники кафедри проводили фітоценологічні дослідження, приділялась велика увага підбору і вивченню кормових культур. Результати цих вивчень оформлювались у вигляді дипломних та дисертаційних робіт. Під його керівництвом в цей період працюва-ли Красновська І.Ф., Пятаченко В.П., Беньковська Л.О., Рафальсь-ка Н.В., Задніпряна Н.І. Під їх керівництвом було зроблено велику кількість наочних посібників, котрі використовувались в учбовому процесі.
З 1980 року, вдруге, починаючи з тридцятих років, на кафедрі ботаніки читається курс фізіології рослин, який веде доцент Рон-саль Г.А. Під його керівництвом проводиться велика мережа дос-лідів з добривами в зрошувальній сівозміні.
З 1984 по 1989 рік кафедра знаходилась під керівництвом доцента Метляєвої Вікторії Костянтинівни, котра приділяла велику увагу вивченню кормосумішей.
В період з 1989 по 1994 рік кафедрою завідувала прекрасний педагог, наполегливий дослідник, фізіолог рослин Ярних Людмила Федорівна.
31994 року кафедрою керує доцент Федорчук Михайло Івано-вич. Кількість членів кафедри – 15 чол., кандидатів с.-г. наук – 10 чол., середній вік – 53 роки.
Починаючи з 1998 учбового року в складі кафедри плідно працюють викладачі захисту рослин. Кафедра захисту рослин бу-ла заснована в 1954 році, її організатором і керівником до 1971 року був доктор с.-г. наук, професор Чугунін Яків Васильович.
В зв'язку із збільшенням використання пестицидів, формува-лась і була введена в учбовий план агрономічного факультету (1967 р.)  дисципліна "Хімічний захист рослин", яку до 1981 року вів доцент Рафальський А.К., а з 1981 року по теперішній час дис-ципліну "Фітофармзахист" читає доцент Лобаєв І.Г.


Заступник Міністра АПК Мельник С.І. вручає Почесну грамоту Міністерства завідувачу кафедри ботаніки Федорчуку М.І.

Рафальський А.К. успішно веде курс "Ентомологія", починаю-чи з 1977 року по теперішній час. В період з 1970 по 1992 роки курс з "Фітопатології" проводила доцент Добровольська Е.А., а з 1992 року викладання цього курсу веде кандидат біологічних наук Лохоня Р.М.  На кафедрі крім вище згаданих дисциплін виклада-ється курс "Агрометеорологія", котрий викладає кандидат с.-г. наук Євтушенко Р.Л.
Співробітники кафедри, що викладають дисципліни, зв'язані з захистом рослин, внесли значний вклад в розробку питань по за-хисту садів від хвороб та шкідників на півдні України, Доцентом Рафальським А.К. проведені всебічні дослідження закономірнос-тей формування видового складу шкідників яблуневих садів в умовах інтенсивного їх захисту.
Сьогодні педагогічну, науково-дослідну та виховну роботу на кафедрі ведуть кандидати сільськогосподарських та біологічних наук, доцент Білоус Н.В., Золотарьова Л.О., Оніщенко С.О., База-лій В.В., Бойко Н.В., асистент Черненко В.Г.
Забезпечують учбовий процес висококласні фахівці ст. лабо-рант Донець О.І. та лаборанти Будовська В.І. і Субота О.О.
В останній час кафедра веде великі дослідження, зв'язані з адаптивною селекцією (керівник доц. Базалій В.В.) озимої пшени-ці, котрий читає курс "Генетика та біотехнологія". Встановлені тісні наукові зв'язки з Державним Нікітським Ботанічним садом (м.Ялта), інститутом лікарських рослин (с. Березоточа) та Центра-льним Ботанічним садом (м.Київ) по інтродукції лікарських, ефіро-олійних та субтропічних культур в зрошуваних умовах півдня Укра-їни (керівник доц. Федорчук М.І.).


На кафедрі створена лабораторія грибництва (керівник доц. Золотарьова Л.0.), де вивчаються та впроваджуються у виробниц-тво технології вирощування гливи та інших їстівних грибів.
В цілому силами співробітників кафедри створено багато на-глядних посібників, розробок та тестових завдань, які дозволяють проводити заняття на високому методичному і професійному рівні.
Опубліковано робіт – 691, з них монографій – 6.
Співробітники кафедри надають консультації і приймають ак-тивну участь в проведенні щорічних курсів підвищення кваліфікації агрономів та керівників підприємств.
В цілому колектив кафедри в теперішньому складі дружний, працездатний, бережно відноситься до традицій, всемірно підтри-мує, продовжує їх і вносить свій внесок в діло навчання і вихован-ня студентської молоді – достойної зміни.


 

You have no rights to post comments