Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Удосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю досліджуваного підприємства

Удосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю досліджуваного підприємства
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Удосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю досліджуваного підприємства

Інвестиціїно-інноваційний шлях розвитку за своїм змістом є модернізаційним проектом як економіки, так і суспільства в цілому, тому що це шлях розвитку на відміну від просто інвестиційного пов’язується з фундаментальними надбаннями, створеними у науково-технічному середовищі даної країни. У результаті економіка динамічно зростає, а суспільство становиться таким, що функціонує за цивілізаційними нормами і правилами, тобто сучасним, оскільки в ньому в такому разі існують, діють і розвиваються прагнення до досягнення, перш за все, найвищої якості в усіх відношеннях, що дозволяє в кінцевому рахунку здійснити випереджаючий розвиток як у цілому, так і окремо в тій чи іншій сферах. В історичному плані випереджаючий розвиток може змінюватися доганяючим і навпаки. Якщо виходити із класичних основ модернізаційної теорії, то перш за все останнє означає, що сучасне суспільство – це таке, в якому має місце „ ... переважання інновацій над традицією; світський характер соціального життя, поступальний (нециклічний) розвиток; формування демократії; виділена персональність, переважна орієнтація на інструментальні цінності, демократична система влади; наявність налагодженого попиту, тобто спроможності виробляти не для нагальних потреб, а заради майбутнього; індустріальний характер; масова освіта; набутий статус; активна діяльність, психологічний склад; світоглядне сприйняття точних наук і технологій (техно-логенна цивілізація); переважання універсального над локальним та ін.” [32].
Для успішної модернізації економіки і досягнення успіху в розвитку необхідний запас знань у сферах, які є двигунами росту. Що стосується вибору і очікування успіху, „ ... відповідь змінюється залежно від того, чи веде реалізація існуючих порівняльних переваг до пересування економічних ресурсів і у ті сфери діяльності, що підживлюють довгострокове зростання (розширення асортименту продукції, поліпшення якості виробів і т. ін.), або обертається відпливом ресурсів із цих сфер. Тож економічне зростання спостерігається там, де використання можливостей світових ринків поєднується із власною інвестиційною стратегією, що мобілізує активність внутрішніх підприємців” [10, с.66].
Проте, пошук принципово нових інвестиційних проектів та їх впровадження не йде за спрощеним сценарієм, коли має місце орієнтація на максимізацію прибутку. Новий „ ... довгохвильовий підйом є сприятливим для покращуючих технологічних ... нововведень. Але при цьому інвестиції у традиційні технології стають більш ризикованими (внаслідок насиченості ринку), аніж у радикальні нововведення, очікуваний ефект від яких може бути надто значним ... і поява нових можливостей економічного зростання” [23] саме у довгостроковому відношенні.
У протилежному випадку – „за відсутності інноваційного характеру нових технологій розвиватися за рахунок традиційних видів діяльності, як вважають фахівці, буде важко, оскільки без цілеспрямованих дій, забезпечуючих приплив капіталу до сфери високих технологій, забезпечення нового підйому економіки підприємства внаслідок росту ризикованості в традиційних виробах за одночасного обов’язкового збільшення капіталомісткості проектів та зростання цін у результаті підвищення конкуренції за ресурси між традиційними і новими сферами діяльності (незважаючи на можливу їх концентрацію) матиме місце процес подорожчання кредитних ресурсів. Це буде серйозним бар’єром на шляху до збільшення зовнішніх запозичень для модернізації національної економіки, а в окремих випадках навіть буде унеможливлювати їх. В силу таких обставин єдиним шляхом подальшого розвитку стане спрямованість на нарощування виробництва в сировинних та екологічно небезпечних напрямках” [27, с.348]
У сучасних умовах розвитку виробництва товарів вирішальним фактором підвищення його ефективності на всіх рівнях господарювання є прискорення інноваційного прогресу, сутність якого полягає в забезпеченні еволюційного розвитку науково-технологічного потенціалу в області виробництва аналогічних молочних продуктів, планомірного систематичного використання новітніх досягнень науки, техніки, технології, ефективниї організації і управління на підприємстві, розвинутою матеріально-технічною і організаційно-управлінською базою зростання виробництва кінцевих результатів високої якості у розрахунку на одиницю сукупних витрат суспільної праці.
Необхідність активізації розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства в значній мірі зумовлена посиленням процесів глобалізації агробізнесу, загостренням конкурентної боротьби як ціновими, так і неціновими методами, підвищенням стандартів і критеріїв щодо якості продовольчої групи товарів. Таким чином, прискорення цього прогресу стає об’єктивно необхідною і закономірною тенденцією розвитку агропромислового виробництва області, оскільки відсутність або неефективність відповідної діяльності підприємства приводить до втрати його ринкових позицій у зв’язку з погіршенням конкурентоспроможності продукції.
Перехід підприємства на ринкові засади господарювання передбачає переорієнтацію економічного і соціального розвитку випуску товарів на інвестиційно-інноваційний шлях. Сутність такого розвитку полягає у постійному процесі вдосконалення технологічних, економічних, екологічних, соціальних складових системи виробництва продовольчої продукції з метою забехпечення та невтрити конкурентних переваг на зовнішньому та внутришньому ринках.    Необхідно за короткий строк  здійснити комплекс заходів, які б сприяли підвищенню якісних характеристик науково-технологічного потенціалу молокопереробного підприємства до рівня стандартів розвинених країн, інтенсифікації процесу опанування науковими знаннями, новими технологіями та їх практичним використанням.
Як свідчить світовий досвід, науково-технологічний та інноваційний розвиток є невід’ємною складовою частиною задоволення широкого комплексу національних інтересів держави, у тому числі, у продовольчій сфері, що реальну незалежність і безпеку мають лише ті країни, які здатні забезпечувати оволодіння новими знаннями та ефективне їх використання. Збереження та підвищення якості науково-технологічного потенціалу відносяться до складу пріоритетних національних інтересів розвинених країн.
Тому вважаємо за доцільне детальніше розкрити зміст категорії « інвестиційно -інноваційний шлях розвитку» і висвітлити основні передумови і фактори її практичного втілення. На нашу думку, сутність і інвестиційно-інноваційної спрямованості соціально-економічного розвитку молокопереробного підприємства»Данон» визначається сукупністю наступних методичних положень.
Перш за все, інвестиційно -інноваційний шлях розвитку підприємства передбачає підвищення ролі наукових та технологічних факторів у подоланні кризових явищ у її соціально-економічному розвитку та забезпечення її економічного зростання. Це диктує необхідність перегляду місця і значення наукового забезпечення досліджуваного підприємстваі як стратегічного фактора цого розвитку, надання пріоритетного статусу вирішенню проблем належної організації науково-дослідницької бази промисловості, створення ефективних механізмів інтеграції науки і виробництва.
По-друге, в умовах переходу до ринку має бути вдосконалення його фінансового забезпечення.
По-третє, перехід на інвестиційно -інноваційний шлях розвитку підприємства ґрунтується на її технологічному переобладнанні і структурній перебудові виробництва, адже на застарілому обладнанні неможливим є підтримання необхідних темпів нарощування випуску продовольчої продукції з одночасним підвищенням рівня її конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках.
По-четверте, динаміка розвитку підприємства повинна забезпечувати збільшення експортного потенціалу за рахунок конкурентоспроможних товарів виробництва продовольчої продукції, зменшення залежності економіки області від імпорту.
По-п’яте, інвестиційно-інноваційний розвиток повинен бути характерним для соціально-економічного розвитку області взагалі, тобто –інвестиційно-інноваційна спрямованість функціонування досліджуваного підприємства спостерігатиметься в контексті загального посилення інвестиційних процесів.
У зв’язку із якісною специфікою виробництва для досліджувального підприємства особливо актуальні проблеми збереження довкілля та ефективного використання природних ресурсів. Проте сутність інвестиційно -інноваційного шляху розвитку не  вичерпується змінами лише економічних і технологічних аспектів виробництва: відповідні зрушення відбудуться і в соціальному аспекті, пов’язаному із створенням достатньої кількості робочих місць, створення сприятливих умов праці, забезпечення гармонійного розвитку особистостей працюючих за інтересами.
По-шосте, загострення конкурентної боротьби приводить до зростання невизначеності, непередбачуваності і ризикованості ринкового середовища, що негативно впливає на результати господарювання.
Наукові фактори переходу підприємства на інвестиційно -інноваційний шлях розвитку  спричинені здійсненням організації проведення фундаментальних наукових досліджень з виходом на світове визнання; прикладних і технологічних продуктів, які здатні забезпечити вихід вітчизняної продовольчої продукції на світовий ринок. До наукових факторів було включено організацію високоякісної освіти та підготовки відповідних кадрів з пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку галузі.
В умовах соціально-орієнтованої  ринкової економіки важливе місце в системі наукового забезпечення данного підприємства займає вирішення проблеми здоров’я людини, безпеки харчування та екологічної надійності виробничих процесів. Слід зазначити, що повноцінний розвиток наукових досліджень, потребує належної організації системи інформаційного та матеріально-технічного забезпечення
Організаційні технічні аспекти вдосконалення технологічного процесу розділено на вхідні та вихідні. Вхідні пов’язані з вдосконаленням самої технології – так, до яких  віднесено комплексну автоматизації поточних ліній, цехів і виробництв на основі застосування мікропроцесорної техніки; вдосконалення глибини і комплексності переробки сільськогосподарської сировини із збільшенням виходу кінцевої продукції на одиницю сировини; розробку ресурсів та енергозберігаючих технологій.
До вихідних організаційно-технічних аспектів вдосконалення технологічного процесу ми відносимо такі, що спричиняють безпосереднє підвищення споживчих якостей продовольчої продукції: краще збалансування за фізіологічною повноцінністю; виробництво продуктів з наперед заданими властивостями; використання натуральних консервантів та ін.
Наукові і технологічні фактори переходу досліджуваного підприємства на інвестиційно-інноваційний шлях розвитку є передумовами належної дії виробничих факторів, які власне і забезпечують сам процес переходу. Так, на основі відпрацьованої наукової бази та технологічного забезпечення практично здійснюється формування наукомістких виробничих процесів. Особливої важливості набуває створення та функціонування і інвестиційно -інноваційних структур (спілок, обслуговуючі кооперативні структури,об»єдннання виробників молока), які сприяють поширенню методів виробництва продукції тваринтцтва та реалізації вирощеної продукції(молоко,м»яса).
Саме наукові та маркетингові дослідження  сприяють практичному створенню конкурентних переваг переробних виробництв, їх технологічному та технічному оновленню. До складу виробничих факторів доцільно віднести впровадження високорентабельних інвестиційних проектів, пов’язаних із застосуванням інноваційних наукових розробок, як у сфері вдосконалення технічних засад виробництва, так і підвищення споживчих якостей  продукції.
Основним механізмом реалізації пріоритетних напрямів науково-технологічного та і інвестиційно-інноваційного розвитку в сфері молоко виробництва та інших напрямках повинна стати розробка і реалізація регіональної галузевої програми з урахуванням науково-технологічних аспектів виробництва продуктів харчування.
Сформовані концептуальні засади науково-технологічного та інвестиційно -інноваційного розвитку економіки області на сучасному рівні  є основою для формування і реалізації галузевих моделей і інвестиційно -інноваційного розвитку виробництва продукції твариництва,  які сприятимуть підвищенню науково-технічного рівня підприємства, будуть відповідати світовим науково-технологічним досягненням, забезпечать виробництво конкурентоспроможної продукції. Одним  із інвестиційних напрямків  розвитку направлених на  соціальнї аспекти є підтримка аграрної галузі України, а саме приватних господарств, які виробляють молоко.
Французька компанія «Данон» в 2010 році презентувала інноваційний проект  на суму вкладів 1 млн. євро для об’єднання, підтримки та розвитку дрібних сільгоспвиробників України, що працюють на території п’яти регіонів - Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій областях та АР Крим. Він передбачає створення 20 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - «молочних товариств», кожне з яких об’єднуватиме понад 50 сімей. Проте вже на сьогодні відібрано для участі у проекті 23 кооперативи. Відбір здійснювався за наступними критеріями: бажання місцевої громади брати участь у цьому проекті та чи є у громади активні лідери, які могли б очолити кооператив і керувати його роботою; враховувалися кількість корів (потенціал здачі молока), а також наявність приміщення, де можна було б розмістити обладнання для збору і охолодження молока. Обладнання для молочних кооперативів у цих регіонах придбає за власний рахунок компанія «Данон». 
Сьогодні ці сім'ї живуть за межею бідності й виживають лише завдяки тому, що вони самі виробляють. У цей непростий час саме соціально відповідальний бізнес може допомогти поліпшити умови їх життя і одночасно підвищити якість сільськогосподарської продукції, що виробляється, а саме молока.
На жаль, сьогодні якість молока в Україні дуже низька: доїння корів відбувається вручну, це призводить до того, що бактерії з рук доярки потрапляють в молоко, вим'я перед процесом доїння не обробляється, молоко переливається у відра або цистерни, не охолоджується, транспортується в машинах при високій температурі. Все це підштовхнуло «Данон» інвестувати в приватні господарства України.  Виділено 500 тис. євро на придбання обладнання для перших 10-ти кооперативів, придбано нові сучасні доїльні апарати, здійснено ремонт пунктів прийому молока, куплено лабораторне обладнання, проведено тренінги по догляду за тваринами і пасовищами, якості молока і т.д.
Наступні 500 тис. євро буде виділено до 2012 року для підтримки інших кооперативів. Безпосередньо на Херсонщині фінансову підтримку отримають шість молочних кооперативи у Бериславському, Скадовському, Голопристанському та Великолепетиському Верхньорогачицькому районах. Усі вони входять до першої десятки кооперативів.
Впровадження даного проекту розраховано на два роки. Після першого року його реалізації компанія «Данон» планує отримувати від молочних кооперативів чотирьох регіонів України 33 тис. тонн молока на добу. Воно доставлятиметься молоковозами компанії до Херсона і перероблятиметься тут на заводі «Данон Дніпро». Звичайно, якщо новий проект французької компанії «Данон» щодо об’єднання, підтримки та розвитку дрібних молоковиробників буде реалізовано, то переробні потужності херсонського заводу «Данон Дніпро» повинні суттєво збільшитись. А значить, мають суттєво зрости і обсяги виготовленої тут конкурентоспроможної продукції.
Таким чином, компанія «Данон» не лише піклується про здоров'я своїх споживачів, але також прагне зробити вклад в економіку країни, поліпшити якість життя українців
Технічне забезпечення. Техніко-економічне та фізично зношене технологічне обладнання, придбане ще в період перебудови, призвело до значного зростання матеріаломісткості і трудомісткості харчових продуктів, галузь перетворилася на основного споживача паливно-енергетичних ресурсів. У 2004р. харчовими підприємствами було спожито 32,2% теплоенергії, 21,2% котельно-пічного палива, 10,2% електроенергії, що використано в промисловості. Наступним соціально інвестиційним проектом ,що віпроваджує ТОВ»Данон Дніпро» є турбота про навколишнє середовище.
Компанія «Данон-Дніпро» в м. Херсон  займається виробництвом  молочної продукції  і є частиною міжнародної компанії «Група Данон». Для цього необхідно підвищити енергоефективність виробництв, знизити кількість відходів, зменшити вагу упаковки, а також оптимізувати логістичні маршрути постачання сировини й готової продукції.  Не дивлячись на те, що підприємство «Данон-Дніпро» працює у складі Группи Данон всього 3 роки, воно є одним з найбільш енергоефективних в Україні (загальне споживання енергії в  2010 році – 380кВт/г на 1 тонну виробленої продукції).  Всі заводи компанії (близько 70 молочних заводів у світі) обмінюються між собою своїми  виробничими та екологічними розробками, і  до списку «Кращих Практик Групи Данон» входять також і пропозиції заводу в Херсоні.
Минулого року компанія «Данон-Дніпро» зробила серйозні інвестиції  в систему енергомоніторингу, збільшення ККД газових котлів шляхом підвищення ефективності згорання палива, утилізації теплової енергії компресорів для обігріву приміщень, зниження виробничих витрат та ін., завдяки цьому підприємству вдалося в 2010 році знизити викиди СО2 майже на 10 % порівняно з 2009 роком.
Дуже велика увага ТОВ»Данон Дніпро» приділяється якості та кількості стічних вод, найближчим часом планується встановити повністю автоматизовану систему контролю над ними. Для досягнення стабільного поліпшення екологічних показників у Групі  Данон кожен проект оцінюється і схвалюється  не лише з точки зору  економічної ефективності і терміну оукпності інвестицій, але й з точки зору впливу на довкілля. Також Група робить серйозні капіталовкладення в «Зелені інвестиції», основним критерієм яких є саме позитивний екологічний ефект, а не термін окупності витрат. Наприклад, в 2011 році «Данон-Дніпро» планує майже такий же об'єм «Зелених інвестицій», як і в розширення виробництва. Серед запланованого – утилізація енергії холодильного обладнання й установка автоматизованої системи енергомоніторингу.
У 2011-2012 рр. компанія «Данон-Дніпро» планує працювати не лише над проектами з утилізації енергії, але і її когенерації, що також зробить позитивний вплив на навколишнє середовище.
Слід зазначити, дослідженням встановлено,що впровадження інновацій  в освоєння нових асортиментних груп молочних продуктів на «Данон Дніпро»– йогуртів, сметани, біо-кефіру, кефіру різної жирності, сирків солодких з різними наповнювачами і добавками – дозволили підприємству збільшити обсяги виробництва молочної продукції на 77 тонн, або на 33% за рік, збільшити прибуток від реалізації на 179 тис. грн. Впровадження нових технологічних ліній по упаковці молочних продуктів різної вагової ємкості – молока, вершків, зумовило збільшення обсягу продажів їх продукції в 1,3 рази. Доїльні агрегати, встановлені в комплексних приймальних пунктах, в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах створених на базі фермерських та та особистих селянських господарствах в області дозволили збільшити обсяги заготівель молока в 1,1-1,5 рази.
Таким чином, пріоритетними напрямами прискорення інвестиційно-інноваційного розвитку  ТОВ»Данон Дніпро» та в цілому підприємств молочної галузі області є  встановлення обладнання по охолодженню молока, збір високоякісної сировини,  повна автоматизація технологічних  виробничихпроцесів переробки молока та розфасовки молочних продуктів, впровадження прогресивних технологічних процесів по освоєнню нових видів продукції цієї галузі.
Відповідні заходи щодо прискорення прогресу в молочній галузіі Херсонської області здійснюються за обласною програмою активізації інновативно-інвестиційної діяльності на 2010-2011 роки із залученням коштів Державного інноваційного фонду та обласного бюджету а також принятою обласною Програмою розвитку тваринництва Херсонщини на 2010-2015 роки. Зазниченими програмами  на період до 2015 року передбачено проведення наступних науково-технологічних та виробничо-організаційних заходів:
1. впровадження новітніх ефективних технологій переробки молока, на що передбачено залучити інвестицій у розмірі 147,2 млн. грн.;
2. організація виробництва продуктів для лікувально-профілактичного харчування населення області (обсяг інвестицій 81,2 млн. грн.);
3. виготовлення і розфасовка фруктово-ягідних соків та іншої консервованої продукції (обсяг інвестицій 900 тис. грн.).
Розвиток інвестиційно-інноваційного процесу на досліджувальному підприємстві  характеризується певними тенденціями динаміки реальних та прямих іноземних інвестицій. В 2006 р. обсяг реальних інвестицій у розвиток підприємства склав 11,4 млн. грн. А обсяг прямих іноземних інвестицій, за даними табл. 3.1, за період 2006-2010 р.р. збільшився на 11,6 млн. дол. США і склав у 2010 р.    30635,62 тис. дол. США. Найбільш пріоритетними напрямами інвестування підприємство обрало є переробка сировини, виготовлення різноманітних йогуртів з натуральними добавками , переробка овочів та фруктів  (для наповнювачів йогуртів), виробництва широкого асортименту продуції спеціального призначення для хворих діабетом, дітей та інших верств споживачів.     
У умовах створення ефективного середовища по забезпеченню конкурентних переваг досліджувального підприємства на зовнішньому ринку доцільно здійснити такі заходи: проведення науково-дослідного процесу по виробництву нового продукту; організація впровадження нововведення на підприємстві; розповсюдження (дифузія) інноваційного продукту серед інших підприємств відповідної галузі харчової промисловості. Якщо виникає необхідність державного врегулювання окремих аспектів застосування даного інноваційного продукту, то інноваційний процес набуває макроекономічного виміру. Ці положення представлені на рис. 3.1.

•    науково-дослідні розробки;
•    оперативна система внутріорганіза-ційних комунікацій   
•    бізнес-проекти;
•    центри інформаційно-консультаційного і наукового забезпечення;
•    інтеграційні об’єднання-обслуговуючи кооперативи   
•    фінансування та контроль за впро-вадженням результатів фундаментальних і прикладних досліджень;
•    координація і моніторинг;
•    інформаційна підтримка

У рамках підприємства важливо створити, поряд з технічними можливостями перепрофілювання виробництва, гнучку і оперативну систему внутріорганізаційних комунікацій, яка є невід’ємною передумовою підприємницького стиля економічної поведінки підприємства. Даний стиль поведінки стає єдино можливим способом підтримання високого рівня конкурентоспроможності продукції в умовах загострення конкурентної боротьби.
Крім цього є необхідність забезпечити функціонування системи інформаційно-консультаційного і наукового забезпечення підприємства, яка б здійснювала своєчасне інформування їх про виникнення нових наукових розробок і сприяла процесу їх впровадження. Дана система на підприємстві утворена заучастю центрів інформаційно-консультаційного і наукового забезпечення, кооперативів та інших консалтингових структур, що сприяють  збільшенню надходження сировини на виробництво, впровадженню нових технологій у виробництво, здійсненню міжнародного технологічного трансферту з метою зростання прибутку іноземного капіталу та експорту продукції.
Тому, на нашу думку, важливо здійснити чітке розмежування науково-технічної діяльності на комерційну і некомерційну (неприбуткову) частини, причому друга частина повинна перебувати під контролем і фінансовим забезпеченням держави. В той же час необхідно забезпечити органічну взаємодію між цими частинами. Це дозволить науковим установам, що займаються фундаментальними дослідженнями, ефективніше виконувати функції координації і моніторингу процесу впровадження наукових розробок, надавати інформаційну підтримку в процесі розповсюдженні (дифузії) результатів своїх досліджень.
Таким чином Інвестиційно-інноваційний розвиток досліджуваного підприємства  передбачає розробку довгострокової стратегії економічного розвитку на основі стратегії випереджаючого розвитку, здійснення комплексу заходів щодо відновлення роботи спеціалізованих підприємств по вирощуванню худоби, проведенню селекційної та ветеринарної роботи, виробництву молока вищої якості, з метою забезпечення глибокої переробки сільськогосподарської сировини, виробництва широкого асортименту продуктів харчування, у тому числі, спеціального призначення; формування нових організаційних структур, (спілки виробників молока,обслуговуючі молочарські кооперативи), основним завданням яких є впровадження заходів інвестиційно-інноваційного характеру.


Более старые статьи:

 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить