Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Механізм логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійного підприємства на прикладі ТОВ «Регіональне промислове підприємство «Інтерсталь»

Механізм логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійного підприємства на прикладі ТОВ «Регіональне промислове підприємство «Інтерсталь»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Механізм логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійного підприємства на прикладі ТОВ «Регіональне промислове підприємство «Інтерсталь»


1.    Ситуація, що склалася в гірничо-металургійному комплексі України під впливом світових і внутрішньодержавних соціально-економічних і політичних процесів призвела до необхідності пошуку нових дієвих механізмів управління зовнішньоекономічною діяльністю з метою збереження і збільшення ринкових позицій на зовнішніх ринках в умовах трансформацій національної і світової економік. Складність реалізації продукції вітчизняних металургійних підприємств на зовнішніх ринках є головним чинником посилення важливості рішення логістики-орієнтованих завдань у ЗЕД з одночасним підвищенням якості продукції.
2.     Проведений аналіз показав, що металургійний комплекс України є експортно-орієнтованою галуззю і його діяльність в значній мірі залежить від умов на зовнішніх ринках. Вихід на нові ринки збуту і досягнення стабільного конкурентного положення вимагає постійної підтримки високого рівня маркетингового потенціалу підприємства і його ефективної реалізації. Оптимізація продажів металургійної продукції з метою отримання максимального прибутку у довгостроковому періоді вимагає розробки маркетингової стратегії виробника, адекватної ситуації на ринку, узгодження з нею маркетингової політики дочірніх підприємств і дистриб'юторів, інтеграції з основними функціями управління підприємством: фінансами, логістикою, ціноутворенням, плануванням виробництва та ін .
3.    Важливою підсистемою управління підприємства є логістична система, дії якої повинні бути спрямовані на забезпечення мінімуму розбіжності між структурою виробничої програми і структурою попиту споживачів у будь-який момент часу. Логістико-орієнтоване управління є інструментом реалізації стратегії маркетингу, яка охоплює процеси руху матеріальних і пов'язаних з ними інформаційних і фінансових потоків при виробництві та продажу металургійної продукції. Виробники металопродукції відчувають потребу в оцінці зміни цін (витрат) за рахунок організаційно-технічних факторів, особливо в умовах неповного і нестабільного завантаження обладнання. На оперативному рівні необхідно чітке і оптимальне розмежування функцій різних сфер управління між відповідними відділами підприємства. Враховуючи, що практика виробництва і продажів металургійної продукції в усьому світі побудована на принципах орієнтації на споживача та індивідуальному підході до роботи з клієнтами, то без розробки маркетингової концепції, адекватної пропонованим вітчизняним підприємствам вимогам, неможливо повною мірою реалізувати наявний потенціал підприємства у зовнішньоекономічній діяльності. На цій основі побудована концепція синтезу механізмів управління ЗЕД, які дозволяють досягти реалізації маркетингового потенціалу.
4.    Для аналізу ефективності здійснення експортних операцій було взято ТОВ «Регіональне промислове підприємство «Інтерсталь», яке працює на ринку чорних металів. Основним продуктом, що експортується є сталеві труби різного діаметру. Результати факторного аналізу оцінки обсягів реалізованої продукції за експортними контрактами показали, що у підприємства спостерігається загальне збільшення обсягу реалізованої продукції на експорт за рахунок збільшення середньої суми одного укладеного експортного договору. На економічний ефект від експортної операції позитивно вплинули: збільшення виручки від реалізації (216,67 тис. грн.), підвищення валютного курсу (269,83 тис. грн.). За рахунок збільшення витрат на транспортування та підвищення витрат на виробництво експортної продукції було втрачено 269,73 тис. грн. прибутку. Ефективність здійснення експортно-імпортних операцій у звітному 2010 році значно знизилася (з 32,08 % до 25,25 %, або на 6,83 пункту). В першу чергу це пов’язано із зменшенням загального прибутку на 12,90 %, а також значним збільшенням експортно-імпортних витрат (10,64 %). Якщо реструктурувати дії управлінського персоналу при здійсненні експортно-імпортних операцій на 63,0 % за зазначеними напрямками, то теоретично можна досягти рівня ефективності 47,68 %.
5.    Підвищення ефективності діяльності металургійного підприємства на вітчизняному та світовому ринках вимагає від нього розробки організаційного механізму управління маркетинговою діяльністю за допомогою поєднання сучасних підходів і методів маркетингу і логістики, інформаційних технологій та електронної комерції. При цьому основний акцент в розробці і реалізації даного організаційного механізму робиться на підвищення якості інформаційного обміну між підприємствами, об'єднаними в єдиний ланцюг поставок. Запропонований організаційний механізм маркетингового управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійного підприємства на основі вдосконалення інформаційного обміну між підприємствами в рамках ланцюга поставок і використання електронної комерції. Отримання ефекту від використання системи логістики-орієнтованого управління може бути досягнуто за рахунок впровадження розробленого комплексу механізмів у практику управління ЗЕД.
6.    Складність реалізації маркетингового інструментарію в умовах неконкурентної боротьби обумовлює доцільність контрактної діяльності з використанням різних підходів до її організації. При цьому ціноутворення відходить на другий план, а найбільшу пріоритетність набуває комплексне управління взаєминами з контрагентами, у якому головною метою є забезпечення високої якості. Тактика управління взаємодіями підприємств грунтується на принципах ЗЕД з урахуванням торгових правил і обмежень, контрактної діяльності, методах управлінні проектами та логістики. ЗЕД орієнтована на укладення вигідних контрактів та підтримання зв'язків в довгостроковій перспективі. Розглянуто механізм відбору контрагентів для укладення зовнішньоекономічних контрактів, побудований на базі методу аналізу ієрархій, який сприяє комплексному обліку пріоритетних критеріїв при прийнятті рішення і підвищення надійності поставок в логістичному ланцюзі. Отримання інтегрального показника якості, за допомогою якого можна провести порівняльний аналіз і ранжування контрагентів. є складним завданням. Тим не менш, проведення подібного аналізу обов'язково на етапах формування оптимальної групи контрагентів. Він значно полегшує процес вибору. При наявності великої кількості параметрів оцінки і претендентів корисним є метод аналізу ієрархій. Спільно з показником якості продукції для оцінки контрагента пропонується використовувати показники надійності поставок, фінансового стану, вартості поставки та інформаційної прозорості. Сукупність цих показників значною мірою відображає категорію «якість постачальника». Вироблення маркетингових заходів, пов'язаних зі стабілізацією і збільшенням попиту і виходу на нові ринки, нерозривно пов'язана з формуванням гнучкої цінової політики підприємства. При цьому прогнозування та оперативна оцінка змін цін на металопродукцію є невід'ємними завданнями, як для виробників, так і для споживачів металу.
7.    Запропонована схема інформаційної системи ЗЕД для якісного та своєчасного забезпечення інформацією керівництва металургійного підприємства. Показано необхідність комплексного вирішення завдань моделювання ЗЕД, оскільки автономні рішення не враховують особливостей управління ЗЕД металургійного підприємства, що значно ускладнює процеси обробки зовнішньоекономічної інформації. Аналіз традиційного підходу до проектування інформаційних систем різного класу дозволяє судити про те, що найменш витратним способом програмної реалізації інформаційної системи ЗЕД металургійного підприємства виступає використання існуючих програмних продуктів рівня корпорації.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments