Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КАФЕДРА ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ

КАФЕДРА ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

КАФЕДРА ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ

В.Є.ГАМАЮНОВ – кандидат с.-г. наук, доцент

На агрономічному факультеті у 1940 року була створена кафедра грунтознавства та агрохімії. Першим завідувачем кафедри було обрано Сидері Д.І., кандидата сільськогосподар-ських наук, доцента. Сидері Д.І. очолював кафедру до 1946 року. З 1947 по 1951 рік кафедрою керував кандидат сільськогосподарських наук, доцент Мотузов Я.Я. З 1952 по 1955 р. - кандидат сільськогосподарських наук, доцент Калмиков П.Г. 3 1956-1957 учбовому році кафедрою керувала доктор сільськогосподарських наук, професор Христьєва Л.0.
Вченою Радою агрономічного факультету на кафедру пере-дається учбова дисципліна фізіологія рослин. Кафедра почала на-зиватися агрохімії і фізіології рослин. На протязі 27 років (з 1957 по 1984 рр.) кафедру очолював проректор інституту по науковій роботі, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ронсаль Г.А. Паралельно в інституті функціонувала кафедра грунтознавства, яку з 1958 по 1968 рік очолював доктор сільськогосподарських на-ук, професор Золотун В.П. 3 1969 по 1975 рік викладачами і спів-робітниками кафедри керував доктор сільськогосподарських наук, професор Ярмізін Д.В. Потім на протязі 1З років (1976-1989 рр.) - доктор сільськогосподарських наук, професор Золотун В.П. 3 1989 по 1998 рік кафедру очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент Жуков В.О.
Золотун В.П.    Жуков В.О.

В 1998 році в інституті відбулося об'єднання кафедр. Колек-тив кафедри ввійшов складовою частиною до кафедри землероб-ства, яку очолює ректор університету, доктор сільськогосподарсь-ких наук, професор, заслужений працівник Вищої школи України, академік Української академії аграрних наук Ушкаренко В.О.
Студенти агрономічного, гідромеліоративного факультетів, слухачі факультету підвищення кваліфікації при кафедрі вивчають грунтознавство з основами геології, меліоративне грунтознавство, агрохімію і охорону родючості зрошуваних грунтів. Для студентів денного та заочного факультетів читають лекції, проводять лабо-раторні, практичні і індивідуальні заняття, учбові практики.
На учбових практиках з грунтознавства та агрохімії студенти в польових умовах вивчають основні закономірності формування різних типів грунтів в залежності від геоморфологічних умов, зна-йомляться з умовами грунтоутворення в зоні сухого Степу гідрог-рафічною мережею на півдні України, елементами рельєфу, будо-вою долини ріки Дніпро, характеристикою четвертинних відкла-день, виявляють причини вітрової, водної і іригаційної ерозії грун-тів, вивчають морфологічні особливості різних типів грунтів (чор-нозему південного, лугово-чорноземного, темно-каштанового, лу-гово-каштанового грунту, солончаку, солонцю, глеє-солоді, піща-ного і торфяно-болотного грунту),виявляють дію тривалого зро-шення на фізичні та хімічні властивості грунту, розробляють захо-ди по підвищенню їх родючості, вивчають дію органічних і мінера-льних добрив на врожай та якість с.-г. культур.
Великий вклад в організацію учбово-методичної роботи на кафедрі вносили і вносять Каткова М.О., Кузнєцова О.П., Дудар К.П., Антипенко Г.С., Бондар О.В. На кафедрі тривалий час пра-цювали Раєвська С.С., Кухтєєва К.М., Ленець Л.К., Жужа З.М. та інші, які свої знання передавали не тільки студентам, але й аспі-рантам і асистентам.
На кафедрі працюють помічник ректора університету з вихов-ної роботи, доцент Гамаюнов В.Є. і колишній декан агрономічного факультету, доцент Прищепа О.Г., які велику увагу приділяють учбовому і виховному процесу студентської молоді.
В теперішній час на кафедрі працюють доценти: Гамаю-нов В.Є., Прищепа О.Г., Жуков В.О., Сидоренко О.І., асистент Драчова Н.І. Всі викладачі кафедри проводять велику учбово-методичну роботу, направлену на удосконалення методики ви-кладання учбових дисциплін з ціллю кращого засвоєння студен-тами учбових дисциплін. Кафедра забезпечена необхідною учбо-во-методичною літературою. Так, видані методичні розробки по проведенню лабораторних занять з грунтознавства, меліоратив-ному грунтознавству, охороні родючості зрошуваних грунт їв, аг-рохімії, по підготовці курсових робіт з грунтознавства, агрохімії, проведенню учбових практик з цих предметів. На кафедрі видані матеріали "Природні умови і грунтовий покрів " усіх двадцяти п’яти областей України, видані словники з основ геології, грунтознавства, агрохімії. Доцентом Гамаюновим В.Є. видано учбовий посіб-ник "Грунтознавство".


Практичні заняття проводить професор Золотун В.П.


Аспіранти кафедри землеробства в лабораторії грунтових аналізів

Коридор і аудиторії кафедри грунтознавства та агрохіміїЛабораторні заняття з грунтознавства

Студенти на збиранні томатів


Студенти 2 курсу агрономічного факультету вивчають морфологічні ознаки чорнозему південного
В наукову групу кафедри входили і входять професор Золо-тун В.П., доценти Гамаюнов В. Є., Прищепа О.Г., Жуков В.0., Си-доренко О.І., Ярних Л.Ф., Золотун О.В., Жужа В.В., наукові праців-ники Лагода П.П., Трубич Р.П., Курганова Н.М., Бойко Н.В., Мали-новська Н.М., Єгорова Т.А., Сидоренко Н.П., Іл’їна В.Ф., Бабушкі-на Р.О. Науково-дослідну роботу викладачі кафедри проводять з таких тем:
–    Розробка наукових основ технології меліорації подових глеє-солодів і вторинно-осолонцьованих зрошуваних грунтів пів-денних областей України.
–    Меліоративні заходи екологічного захисту зрошуваних земель і використання подових земельних угідь в сільськогосподар-ському виробництві.
–    Впровадження раціональної норми вапнякового борошна на вторинно осолонцьованих зрошуваних темно-каштанових грунтах Таврії.
–    Особливості удобрення ведучих сільськогосподарських куль-тур в богарних сівозмінах півдня України.
–    Розробка та удосконалення системи удобрення сільськогос-подарських культур в умовах зрошення.
За результатами наукових досліджень викладачами кафедри надруковано 485 наукових статей, тез, методичних рекомендацій, вказівок тощо.
З 1954 року по теперішній час на кафедрі підготували і захистили дисертації: докторську - Золотун В.П. (І974); кандидатські: Золотун В.П. (1954); Ронсаль Г.А. (1958); Ленець Л.К. (1968), При-щепа О.Г., Ронсаль Л.М. (1973); Жуков В.0.(1974); Кухтєє-ва К.М.(1976); Лагада П.П.(1980); Гамаюнов В.Є., Ярних Л.Ф. (1985); Сидоренко 0.І.(1988); Золотун О.В., Жужа В.В., Мор-гун М.М. (1989); Курганова Н.М.(І990) ; Малиновська Н.М. (1992 ); Бойко Н.В.(І998).
Наукові розробки кафедри впроваджені у виробництво в Ка-ховському районі на площі 290,Чаплиноькому - на площі 140, Гор-ностаївському - на площі 100, Цюрупинському районі на площі 50 гектарів. В КСП "Космос" Бериславського району Херсонської об-ласті проведені досліди по визначенню оптимальних доз внесення рідкого гною під кормові культури з урахуванням його екологічної післядії.
Усі викладачі беруть активну участь в роботі науково-студентського гуртка кафедри, в якому займаються більше 50 сту-дентів 2-5 курсів агрономічного факультету. Студенти доповідають на засіданнях гуртка інформаційні матеріали, доповіді. За резуль-татами своїх досліджень вони доповідають на науково-студентських конференціях факультету. Кращі студенти з науко-вими роботами приймають участь в обласних і Всеукраїнських конференціях, олімпіадах. Так, в 1995 році студенти Шерстюк В.В., Тимцясь С.П. приймали участь (в Уманському сільськогосподарсь-кому інституті нині аграрному університеті) у Всеукраїнському кон-курсі на кращу студентську наукову роботу з агрономічних дисци-плін (керівник доцент Гамаюнов В.Є.). Вище названі студенти ста-ли переможцями цього конкурсу, були премійовані грошовою пре-мією і державна екзаменаційна комісія виставила їм оцінку "від-мінно " без захисту дипломних робіт. Студенти-кружківці за ре-зультатами науково-дослідної роботи захищають випускні дипло-мні роботи. З 1969 року на кафедрі захистили дипломні роботи 259 студентів.


Заступник Міністра АПК України Мельник С,І. вручає почесний знак “Відмінник освіти України” помічнику ректора з навчально-виховної роботи, доценту Гамаюнову В.Є.

Деканат агрономічного факультету довірив кафедрі бути ку-раторами студентів - це 2 курс, на якому навчається 101 студент. Кураторами академічних груп є Гамаюнов В. Є., Жуков В.0., Сидо-ренко О.І., Драчова Н.І. Куратори-наставники створюють в отуден-тоьких групах творчу учбову атмосферу, формують у них такі яко-сті майбутнього спеціаліста агропромислового комплексу, як висо-ку професійність, ідейність, культуру, моральну чистоту, інтеліген-тність тощо. В своїй роботі куратори використовують ділове спіл-кування, бесіди, поради, зустрічі з видатними людьми нашого краю - видатними вченими, письменниками, поетами, артистами, лікарями, медичними працівниками, ведучими телепередач Херсонського обласного телебачення, правознавцями, ветерана-ми Великої вітчизняної війни та праці (Ленець Л.К., Барсукова Н.Я., Сморочинський О.Ф., Філіп’єв І.Д.). Велику увагу куратори приділяють національному вихованню студентської молоді -любові до української мови, пісні, танцю, символіки держави, уні-верситету (герб, прапор і Гімн рідного ВУЗу), мальовничої природи Херсонщини, землі, до обраної професії, життєву потребу вчитися і працювати творчо, накопичувати і удосконалювати свої знання з агрономічних дисциплін. Крім того, студентів курсу залучають до спортивних змагань, участі в гуртках студентської художньої твор-чості.
Зустрічаючи 125-річчя заснування Вищого учбового закладу викладачі кафедри і студенти підшефного курсу і надалі будуть удосконалювати учбово-методичну, науково-дослідну роботу і ви-ховний процес.


 

You have no rights to post comments