Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КАФЕДРА ЗЕМЛЕРОБСТВА

КАФЕДРА ЗЕМЛЕРОБСТВА
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

КАФЕДРА ЗЕМЛЕРОБСТВА

В.Ф.ЛІНЬКОВ - кандидат с.-г. наук, доцент

До організації кафедри дисципліну "землеробство" читав О.О.Ізмаїльський - класик природознавства, автор всесвітньо ві-домих наукових праць "Як висох наш степ" та "Вологість грунту і грунтова вода в зв'язку з рельєфом місцевості та культурним ста-ном поверхні грунту".
Кафедра землеробства була заснована в 1926 році і до 1950 року називалась кафедрою загального землеробства; з 1950 по 1978 рік - загального та зрошуваного землеробства; з 1978 по 1997 рік - загального та меліоративного землеробства; а з 1997 року і по теперішній час - знову кафедрою землеробства.
Завідувачами кафедри були: професор О.К.Шиман (з 1926 по 1937 рр.) -автор ряду статей з питань "Сухого землеробства на пі-вдні України"; доцент С.М.Курдес (з 1937 по 1941 рр.), який заги-нув у Велику Вітчизняну війну; професор С.Д.Лисогоров (з 1944 по 1978 рр.) - Заслужений працівник вищої школи України, автор і співавтор підручників "Орошаемое земледелие" (російською мо-вою) видань 1959, 1965, 1971, 1981 та 1995 рр., співавтор підруч-ника "Орошаемое земледелие" на мові дарі для Кабульського уні-верситету (1986 р.), автор учбового посібника "Орошаемое земле-делие" видань 1959, 1965, 1971 рр., співавтор підручника "Мелио-ративное земледелие" (російською мовою) видань 1966 та 1972 рр., автор великої кількості наукових статей з питань загального та зрошуваного землеробства.
З ім'ям С.Д.Лисогорова асоціюється уявлення про високий рі-вень якості розуму, честі, совісті, культури, порядності. Учень і продовжувач справи П.І. Підгорного, засновник школи зрошувано-го землеробства, він своїми класичними науковими працями зро-бив вагомий внесок у скарбницю вітчизняної та світової науки, ро-зширив і поглибив теоретичні знання про закони землеробства.
Разом із своїми багаточисельними учнями та послідовниками досліджував фактори та заходи агротехніки в умовах зрошення, розробив метод прогнозування  продукційних процесів і програму-вання  врожайності сільськогосподарських культур на основі ура-хування дії та взаємодії факторів життя рослин, показав можли-вість зміни ефективної дії фотосинтетичної активної радіації (ФАР) і тепла на основі регулювання водного та повітряного режимів грунту, а також живлення рослин.
З початком широкого розвитку зрошуваного землеробства на півдні України великий розмах дістає науково-дослідницька робота на кафедрі землеробства під керівництвом її завідуючого.
Багатопланові дослідження в галузі загального та зрошувано-го землеробства в цей період проводили аспіранти і пошукачі П.Я.Біленко, Ф.В.Ківер, В.Д.Михальчевський, А.К.Лисенко, В.О.Ушкаренко, В.С.Сніговий, В.П.Кириченко, А.О.Лимар, які зго-дом стали докторами наук, професорами, провідними діячами віт-чизняної аграрної науки. Вихованці наукової школи зрошуваного землеробства С.Д. Лисогорова успішно працювали та продовжать працювати в Україні, Росії, Республіки Молдова, Азербайджані та Казахстані. П.Я. Біленко на протязі кількох десятків років - завіду-вачем кафедри Полтавського СГІ, Ф.В. Ківер - завідувачем кафед-ри Херсонського педінституту; В.Д.Михальчевський - завідувачем лабораторії зрошення інституту польових культур (м. Бельц); М.Л.Катков - проректором Херсонського СГІ; Е.М. Горбатенко - за-відувачем відділу овочівництва І33 УААН (заслужений агроном. Лауреат Державної премії); Л.К. Лінець - доцентом Херсонського СГІ; П.І. Ломоносов - головним агрономом КСП "Зоря" (Заслуже-ний агроном України); А.К. Лисенко -завідувачем відділу ІЗ УААН; А.О. Лимарь - директором Херсонської станції баштанництва; М.З. Стасюк - доцентом Херсонського СГІ, заступником проректора; В.О. Ушкаренко - ректором Херсонського державного аграрного університету (академік УААН, заслужений працівник вищої школи. Лауреат державної премії України); В.С.Сніговий - заступником директора Херсонської станції баштанництва, професором кафе-дри землеробства; П.Л. Сарнацький -завідувачем відділу ІЗ УААН; М.С. Бойко - директором радгоспу, завідувачем відділу південного картоплярства ІЗЗ УААН (заслужений агроном. Герой соціалістич-ної праці); В.П. Кириченко - заступником директора Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції (член-кореспондент УААН); О.М. Лавриненко - доцентом Херсонського СГІ; В.Ф.Ківер - заступником директора інституту зернового госпо-дарства (член-кореспондент УААН); В.М. Куниця - директором уч-госпу "Приозерне", завідувачем відділу інституту зернового госпо-дарства; В.Ф. Ліньков - доцентом Херсонського ДАУ; Г.Л. Нагорний - завідувачем відділу Запорізької обласної державної сільськогос-подарської дослідної станції; Д.Д. Волчо - головним агрономом Миколаївського управління зеленого господарства; Л.О. Мацюта - головним агрономом Білозерського управління сільського госпо-дарства; П.К. Хандусенко - старшим науковим співробітником ІЗЗ УААН; В.П. Євтушенко - завідувачем кафедри Херсонського пед-інституту; Р.О. Мелуа - старшим науковим співробітником МолдН-ДІЗЗіО; Г.П. Фесенко - директором радгоспу, директором Микола-ївської обласної державної сільськогосподарської дослідної стан-ції; В.П. Шульга - директором радгоспу, головним агрономом Херсонського обласного управління сільського господарства, ди-ректором Херсонської ЗАЛ; В.К. Моторний - головним агрономом учгоспу "Приозерне"; Л.О. Бабич - доцентом Херсонського ДАУ; Т.П. Ушкаренко — доцентом Херсонського ДАУ; Х.А. Габдеєв - директором Уральського наукового центру водно-біологічних про-блем; В.М. Важов - завідувачем кафедри Алтайського СП; М.С. Кравець - завідувачем відділу зрошення Херсонської станції баш-танництва; І.М .Мухамбеткалієв - старшим фахівцем АТ "Тері" (м.Уральськ); М.І.Мусаєв —старшим науковим співробітником Азербайджанського НДІ землеробства.
Ім'я С.Д. Лисогорова як вченого-зрошенця набуло міжнарод-ного визначення. Так, в 1963 році в складі вітчизняних вчених він був запрошений на міжнародний симпозіум у Швецію. В 1968 році представляв делегацію вчених на всесвітньому конгресі з питань зрошуваного землеробства (Чехословаччина).
Багато років С.Д. Лисогоров працював у ВАК, був членом се-кції зрошуваного землеробства і членом Бюро по координації нау-ково-дослідницької роботи ВАСГНІЛ з програмування врожаїв.
В 1967 році С.Д. Лисогорову, одному з перших в місті, було присвоєно звання "Почесний громадянин міста Херсона". За нау-кову, педагогічну та громадську діяльність С.Д. Лисогорова наго-роджено орденом Леніна, Трудового Червоного Прапора, Вітчиз-няної війни І ступеня, медалями.
Життєвим кредо у С.Д. Лисогорова було: "пізнавати об'єктивні закони розвитку природи, на основі чого будувати наукову і гро-мадську діяльність у землеробстві, передавати світло знань своїм послідовникам, працювати над собою все життя, поповнюючи за-пас необхідних знань, незалежно від звання, чи посади, тому що припинити активно міркувати —значить припинити жити; бути стриманим і стерпним з усіма, не принижувати чиєїсь гідності; ці-нувати працю і вміння кожної людини; любити і зберігати приро-ду".
З 1978 року кафедру очолює та продовжує впевнено розви-вати школу зрошуваного землеробства учень С.Д. Лисогорова - доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений пра-цівник вищої школи України, академік УААН, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор університету В.О.Ушкаренко - співавтор підручників "Орошаемое землелелие" (1981, 1995 рр.) і "Орошаемое земледелие" (1986 р.) на мові дарі, автор підручника "Зрошуване землеробство" (1994 р.), автор уч-бових посібників "Дисперсійний аналіз даних польового досліду" (1978 р.), "Планування польового досліду та дисперсійний аналіз його даних" (1986 р.), "Дисперсійний аналіз даних п'ятифакторного польового досліду (1999 р.), автор більш як 260 наукових праць, чотирьох авторських винаходів тощо.
Під науковим керівництвом академіка В.О.Ушкаренка аспіра-нтами та пошукачами підготовлено та захищено 32 кандидатських та чотири докторських (З.Д.Дюсенбеков, Х.Г. Габдеєв, Є.К.Міхеєв, І.Т.Нетіс) дисертації.
На кафедрі створені належні умови для успішної науково-дослідницької роботи аспірантів і співробітників. Лабораторія ка-федри укомплектована сучасним обладнанням і необхідними при-ладами, які дозволяють з високою точністю визначати показники родючості грунту, якості урожаю тощо. Кафедра має теплицю, яка використовується в науково-дослідницькій роботі та учбовому процесі.
В науково-дослідницькій роботі на кафедрі постійно прийма-ють участь 25-40 студентів агрономічного факультету денного та заочного відділень, які на матеріалах своїх досліджень захищають дипломні роботи та проекти.
На протязі багатьох десятиріч на кафедрі землеробства пра-цювали доценти Ф.В.Ківер, О.М.Лавриненко, М.З.Стасюк, М.І.Катков, В.Д.Михальчевський, П.Л.Сарнацький, асистент Т.Л.Шевчук, старші лаборанти В.Ф.Данілевська, Е.І.Юріна, В.С.Йовик, препаратор О.М.Спіріна. В теперішній час заняття зі студентами ведуть професори В.О.Ушкаренко і В.С.Сніговий, до-центи Т.П.Ушкаренко, В.Ф.Ліньков, М.В.Минкін, К.В.Петрова, асис-тенти О.М.Глоба, Р.П.Трубич, А.В.Шепель, які свого часу навча-лись в аспірантурі на кафедрі. Крім того, на кафедрі працюють доцент Лазер П.Н. та асистент Криштопа В.І., які прийшли з інсти-туту зрошуваного землеробства. Професорсько-викладацький склад кафедри читає лекції по загальному, зрошуваному, меліо-ративному землеробству, методиці дослідної справи, землеробст-ву з основами грунтознавства та агрономії, кормовиробництву з основами агрономії веде лабораторно-практичні, семінарські за-няття на агрономічному, зооінженерному, гідромеліоративному і економічному факультетах денного та заочного відділень, факу-льтеті підвищення кваліфікації. На кафедрі підготовлені і багато-разово перевидані учбові посібники, методичні вказівки до лабо-раторно-практичних занять з вищеназваних дисциплін.
Кафедра має добрі традиції і в підготовці педагогічних кадрів для свого вузу. Зараз на інших кафедрах університету викладають учні академіка В.О. Ушкаренка - доценти А.Я. Логвіновський, І.П. Липинець, О.І. Мірошниченко, О.В. Аверчев, Н.Д. Балахонкіна,  О.Л. Рудік, Л.М Грановська, асистенти А.О. Минкіна, В.Г. Федор-чук, які свого часу пройшли аспірантуру при кафедрі землеробст-ва.
Основні напрямки сучасної науково-дослідницької роботи кафедри такі:
- теоретичні аспекти обробітку грунту та застосування добрив в умовах зрошення;
- вплив способів і заходів обробітку грунту, добрив та загу-щення посівів на продуктивність зрошуваної ріллі при багаторіч-ному вирощуванні трьох врожаїв кормових культур в рік з однієї площі;
- дія обробітку грунту, добрив та загущення посівів на врожай і якість проміжних культур;
- меліоративна оцінка та підвищення екологічної ефективнос-ті застосування дощувальних машин "Кубань" та "Ланієр;
- технології вирощування двох врожаїв олійних та зернових культур в рік на одній площі в умовах зрошення;
- агротехнічний комплекс вирощування гречки та проса при проміжних строках сівби на зрошуваних землях;
- агротехнічні умови вирощування корнеплодних культур на насіння безвисадковим способом в умовах зрошення півдня Укра-їни;
- розробка елементів технології вирощування гібридів соняш-ника різних груп стиглості в основних і проміжних посівах при зро-шенні;
- розробка біотехнологічних заходів вирощування малорозпо-всюджених лікарських рослин в умовах зрошуваного землеробст-ва;
- агромеліоративна ефективність закритого горизонтального дренажу.
Над вирішенням цих проблем працюють вісім докторантів (В.В. Морозов, П.Н. Лазер, М.І. Федорчук, О.В. Аверчев, В.І. Заве-рюхін, В.В. Колесніков, І.В. Шевель, М.П. Малярчук) та 12 аспіран-тів і пошукачів.
Відзначаючи 125-річчя з дня заснування учбового закладу співробітники кафедри землеробства продовжують і далі працю-вати над вдосконаленням учбово-методичної, науково-дослідницької та виховної роботи.


 

You have no rights to post comments