Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АГРОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АГРОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АГРОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

М.І.ФЕДОРЧУК – кандидат с.-г. наук, доцент, декан факультету,
О.Г.ПРИЩЕПА – кандидат с.-г. наук, доцент

Створення в Херсоні в 1874 році учбового закладу сільськогосподарського напрямку обумовлено необхідністю організувати на півдні України навчання спеціалістів - агрономів з метою надання кваліфікованої агрономічної допомоги цьому   багатому хліборобському краю. В 1883 році навчальному закладу був наданий статус середнього учбового закладу з шестирічним строком навчання. Херсонське земство надало 60 стипендій для учнів в переважній більшості дітей селян та бідних городян, а також передало загородню садибу "Казенний сад" і ділянку орної землі площею в 100 десятин для дослідного поля і підсобного господарства.
З перших років створення учбового закладу виникла необхід-ність тісного поєднання педагогічної наукової і виробничої діяль-ності, як викладачів, так і студентів учбового закладу. Крім теоре-тичного і лабораторно-практичного навчання учні постійно прий-мали участь в сільськогосподарському виробництві, яке включало в ті часи рослинницьку і тваринницьку галузі. Для виконаних сіль-госпробіт в господарстві учбового закладу учні кожного з курсів мали один постійний трудовий день щотижня. В напруженій літній період до сільськогосподарських робіт залучали всі курси, відпові-дне скорочуючи літні канікули до одного місяця.
Першим деканом агрономічного факультету був обраний в1920 році Рубін Ф.Д. В подальшому - доктор наук, професор, який в 1914-1918 роках очолював учбовий заклад. На протязі 27 років, (з 1946 по1973 р.) деканом агрономічного факультету працював учасник Великої Вітчизняної війни, кандидат наук, доцент Лі-пес В.Е. В ці роки проходив подальшим розвиток факультету, змі-цнення його матеріальної бази, формування цілого покоління майбутніх викладачів факультету і інституту.
З 1973 року по 1989 рік агрономічний факультет очолював кандидат наук, доцент Гуляєв Є.І. - ветеран Великої Вітчизняної війни, який велику увагу приділяв постійному вдосконаленню уч-бово-виховного процесу на факультеті, створенню філіалів ка-федр на виробництві, поліпшенню практичної підготовки майбут-ніх фахівців - вчених агрономів, подальшому розвитку студентсь-кого самоврядування на факультеті.
На протязі 10 років (1989-1999 р.) очолював агрономічний факультет доцент кафедри землеробства, кандидат с.-г. наук Прищепа О.Г. Загальний стаж праці Прищепи О.Г. складає 43 роки, в тому числі в нашому університеті – 38 років. Олександр Григорович має 36 наукових робіт, 12 методичних розробок. За роки роботи деканом проявив себе з позитивної сторони, удосконалював навчально-виховний процес, зміцнював матеріально-технічну базу факультету.
3 червня1999 року деканом агрономічного факультету обрано зав. кафедрою ботаніки та захисту рослин, доцента, кандидата с.-г. наук Федорчука М.І.
В даний час на факультеті навчається понад 500 студентів денної форми навчання і біля 250 студентів заочної форми. Осно-вний контингент студентів в основному з господарств Херсонської області.
Педагогічну, науково-дослідну і виховну роботу на факультеті проводять викладачі п’яти кафедр: рослинництва і агроекології; землеробства та агрохімії; ботаніки, фізіології та захисту рослин; технології переробки с.-г. продукції; механізації та охорони праці. В навчальному процесі приймають участь 6 професорів, докторів наук; ректор університету, академік Аграрної Академії наук Украї-ни, Заслужений працівник Вищої вколи України, Лауреат Держав-ної премії, кавалер ордену "За відзнаку" 3 ступеню, завідувач ка-федри землеробства та агрохімії В.О.Ушкаренко; академік Еколо-гічної академії наук України, член УМО України, завідувач кафед-ри рослинництва та агроекології доктор с.-г. наук, професор В.І. Жарінов; академік Технологічної академії наук України, Лауре-ат Державної премії, завідувач відділом селекції Інституту зрошу-ваного землеробства УААН доктор с.-г. наук, професор А.П.Орлюк, академік академії наук Вищої школи України, доктор с.-г. наук, професор В.Н. Салатенко; директор Херсонської дослі-дної станції баштанництва, доктор с.-г. наук, професор А.О.Лимар; заступник директора цієї станції доктор с.-г. наук, професор В.С. Сніговий.
Крім того-до навчального процесу залучаються і провідні вчені південного регіону України – доктор с.-г. наук, професор І.Д.Філіп’єв, доктор наук В.Д.Роботягов та інші.
Викладання на агрономічному факультеті ведуть 37 доцентів та кандидатів наук. Викладачами агрономічного факультету в бі-льшості працювали і сьогодні працюють його випускники, які пройшли випробування на виробництві, плідно займались наукою, захистили докторські та кандидатські дисертації. Це перш за все ректор університету, академік УААН В.О.Ушкаренко; засновник школи зрошуваного землеробства на півдні України, доктор наук, професор С.Д. Лисогоров; доктор наук, професор кафедри землеробства В.С.Сніговий; доктори наук, професори кафедри рослинництва і агроекології В.Н.Салатенко, А.О.Лимар.
Вихованцями агрономічного факультету були викладачі, кан-дидати наук, доценти Гуляєв Є.І. – декан агрономічного факульте-ту з 1973 по 1989 рік, Іванюк С.А., Катков М.І., Лавриенко О.М., Лі-пес В.Е. – декан факультету з 1946 по 1973 роки, Ленець Л.К., Ма-нолов М.І., Мірошниченко І.М. (проректор по учбовій роботі з 1964 по 1983 рр.) Мороз О.П., Ронсаль Г.А. (проректор по науковій ро-боті з 1968 по 1980 роки), Рожновська Г.С., Стасюк М.З. (декан за-очного відділення), Сенлівий В.М. (завідувач кафедри рослинниц-тва з 1978 по 1987 роки), Тутушкін М.І. (проректор інституту по за-очному навчанню 1977-1988рр. і проректор по навчальній роботі з 1988 по 1992 рр.), Щербакова І.С.
І сьогодні плідно працюють на агрономічному факультеті, віддають всі свої знання, досвід студентській молоді випускники агрономічного факультету кандидати наук, доценти Білоус Н.В., Базалій В.В., Бабіч Л.О., Гамаюнов В.Є. (зам. ректора по виховній роботі), Драчьова Н.І., Евтушенко Р.Л., Жуков В.О., Золотарьо-ва Л.А., Касаткін Ю.О., Крамаренко М.І., Криштопа В.І., Красутсь-ка О.Г., Керімов А.Н., Лагада П.П., Лазер П.Н., Логвіновський А.Я., Лохоня Р.М., Ліньков В.Ф., Минкін М.В., Остапенко А.І., Оніщен-ко С.О., Петрова К.В., Прищепа О.Г., Рафальський А.К., Ушкарен-ко Т.П., Федорчук М.І. (декан агрономічного факультету, завідувач кафедри ботаніки, фізіології та захисту рослин), Федорчук В.Г., Черненко В.П., Ширенко Б.К., Шепель А.В.


Перед студентами виступає проректор по навчальній роботі доцент Тутушкін Марат Іванович (1990 р.)

Наявний науково-викладацький склад факультету дає змогу вести підготовку фахівців на сучасному рівні.
Матеріально-технічна база факультету забезпечує в достатній мірі підготовку фахівців для агрономічної галузі. В навчально-му процесі використовуються добре обладнані лабораторії кафе-дри землеробства, рослинництва, ботаніки, механізації, грунтоз-навчий музей, багатий гербарний матеріал південного регіону України, добре оснащений павільйон механізації.
Агрономічний факультет тривалий час готував вчених агрономів широкого профілю, деякий час спеціалізувався на підготовці фахівців по бавовництву, рисівництву. В зв'язку а розвитком зро-шення на півдні України останні десятиріччя факультет готує фа-хівців-агрономів зрошуваного землеробства.
Враховуючи зміни, які відбуваються в агропромисловому комплексі, впровадження нових технологій переробки сировини, виробництва та зберігання готової високоякісної конкурентносп-роможної продукції, на агрономічному факультеті з 1998 року відк-рита нова спеціалізація "Технологія переробки і зберігання проду-кції рослинництва", для підготовки агрономів-технологів у кількості 20-30 чоловік на рік.
Наукові дослідження, виїзні практичні заняття, учбові практи-ки, викладачі і студенти агрономічного факультету проходять в учбово-дослідному господарстві "Приозерне".
Для більш тісного поєднання теоретичної і практичної підго-товки студентів агрономічного факультету при університеті на площі 382 га створена експериментальна сівозміна з метою роз-робки практичних рекомендацій для КСП і фермерських госпо-дарств півдня України.
Багато уваги на факультеті приділяється практичній підготов-ці майбутніх фахівців сільського господарства. Так, на базі добре обладнаного павільйону для с.-г. техніки кафедри механізації, в період навчальних практик студенти під керівництвом доцентів Бабіча Л.О., Петроградова К.В. отримають робочу спеціальність "сільський механізатор". Враховуючи відносно малу забезпече-ність нашої області в фахівцях –плодоводах, викладачі кафедри рослинництва Касаткін Ю.0., Макуха Н.А. готують фахівців з робо-чої спеціальності "майстер-плодівник", після навчання студенти отримують свідоцтво встановленого зразку. Розпочата підготовка фахівців з робочої спеціальності "майстер-овочевник" при кафедрі землеробства під керівництвом доцента Петрової К.В.
Наряду з педагогічною роботою вчені агрономічного факультету успішно працюють на дослідницький ниві. З початком широкого розвитку зрошення на півдні України створюються наукова школа зрошуваного землеробства під керівництвом доктора наук, професора С.Д.Лисогорова. Нині цю школу продовжує і розвиває його учень, доктор наук, професор, академік Української Академії аграрних наук В. 0.Ушкаренко. Головний напрямок досліджень школи-академіка В.О. Ушкаренко – встановлення теоретичних ас-пектів інтенсифікації зрошуваного землеробства, розробка науко-вих основ одержання 2-3 врожаїв сільськогосподарських культур за рік з однієї площі в умовах зрошення, програмування та прогно-зування одержання сталих врожаїв с.-г. культур на природоохо-ронній і ресурсозберігаючій основі.
Велика комплексна науково-дослідна робота по темі "Підви-щення продуктивності і стабільності агрофітоценозів основних польових культур в залежності від технології їх вирощування в пі-вденному степу України проводиться на кафедрі рослинництва і агроекології під керівництвом доктора наук, професора В.І. Жарі-нова. Під керівництвом доктора наук, професора В.П. Золотуна розроблена технологія меліорації вторинно осолонцюватих зро-шуваних земель за допомогою екологічно чистого меліоранта - ві-дходів вапнякових кар'єрів. Під керівництвом доктора наук, про-фесора В.Н. Салатенко продовжується селекційна та технологіч-но-дослідна робота по олійним культурам і зокрема по рицині, створений і впроваджений у виробництво сорт рицини "Громада".
Підготовка науково-педагогічних кадрів проводиться на веду-чих кафедрах агрономічного факультету через магістратуру, аспі-рантуру та докторантуру. З 1974 року функціонує спеціалізована Рада по захисту кандидатських дисертацій, а з 1992 року і докторських дисертацій по спеціальностям меліорація і зрошуване зем-леробство, а також рослинництво. Це дає змогу агрономічному факультету формувати наукові кадри для півдня України. Випуск-ники агрономічного факультету користуються заслуженим автори-тетом, як на півдні України, так і в Україні. За роки існування агро-номічного факультету випущено біля 8,5 тисяч фахівців агрономів.
Серед вихованців агрономічного факультету Герої Соціаліс-тичної праці Балабанов В.Д., Івановський В.Я., Котляр М.М., Куд-рявцев П.С., Покотілов А.А., Поповіч Г.С., Романюк А.І., Тур М.С., Сторчак В.М.
Заслуженими агрономами України стали БОЙКО М.С., Ван-цовський А.А., Ганченко В.І. ,Горбатенко Е.М., Котляр М.М., Коро-ленко Г.І., Мальт В.А., Положай В.С., Шкоденко А.Е., багато фахі-вців-агрономів, випускників нашого факультету нагороджено уря-довими нагородами.
І сьогодні випускники нашого агрономічного факультету очо-люють передові господарства Херсонської області: Пузанов 0.М. - голова КСП "Нове життя" Каховського району, кандидат с.-г. наук; Світличний М.Г. - голова ВАТ "Придніпровське" Нововоронцовсь-кого району; Лотарія О.К. - голова КСП "Володимирівка" Скадовсь-кого району, Богун О.М. - голова КСП "Червоний Жовтень" Голоп-ристанського району; Ганжа В.Ф. - голова КСП "Парижська кому-на" Ново-Троїцького району; Бондаренко М.В. - голова КСП "Сві-танок" Чаплинського району Херсонської області та багато інших.
Заступником голови Херсонської облдержадміністрації пра-цює В.П.Єрмоленко. Головою Державної адміністрації України працює випускник агрономічного факультету М.П. Білоблоцький. Професорсько-викладацький колектив агрономічного факультету і надалі буде спрямовувати всі свої сили на подальше підвищення рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства України, запорука цьому надання агрономічному факультету ІV рівня акредитації, а також надання нашому учбово-му закладу статусу Державного аграрного університету, що зо-бов’язує весь колектив агрономічного факультету працювати тво-рчо, самовіддано, на рівні сучасних вимог сільського господарст-ва


 

You have no rights to post comments