Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АГРАРНОЇ НАУКИ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АГРАРНОЇ НАУКИ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АГРАРНОЇ НАУКИ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ

В.П.КОВАЛЕНКО – проректор з наукової роботи, доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Наука є продукт людського розуму. Аналіз її розвитку відображає стан суспільства, рівень освіченості його громадян, а також вказує перспективи подальшого прогресу і благополуччя. В південному регіоні осередком наукової думки і паростком аграрної науки стало засноване в 1874 році Херсонське сільськогосподарське училище, його основною метою була підготовка досвідчених землеробів і власників невеликих господарств, а також керуючих сільськогосподарських маєтків. Але поряд з цим засновником російської агрономічної партії, автором першого "Положення про Херсонське сільськогосподарське училище" І.О.Стебутом було передбачено створення дослідних полів і ферм, а міська Дума виділила 100 десятин землі для створення дослідного поля. Тому можна вважати, що вже в перший період існування землеробської школи був закладений фундамент для проведення наукових досліджень, на якому в подальшому виросла велика плеяда визначних вчених-аграріїв і сформувались славні традиції нашого закладу. Постійне удосконалення учбового процесу відбувалось з використанням результатів наукових дослі-джень.
Викладачі училища започаткували основи найважливіших досліджень з рільництва, а в наступному і в галузі тваринництва. Значну роль в проведенні досліджень відіграло дослідне поле, яке було організовано викладачем училища К.І.Тереховим, що в 1989 році. В різні періоди часу керували ним і вели дослідження відомі вчені і організатори сільськогосподарського виробництва А.К.Шимон, О.О.Ізмаільський, М.П.Кудінов, П.І.Підгорний, Е.Ф.Ліскун. Завідувач учбовою фермою господарства Е.Ф.Ліскун виконав піонерські роботи по обстеженню масивів червоної степо-вої породи великої рогатої худоби і таким чином дав їй путівку в життя. До 60 років нашого століття це була найбільш поширена в Україні порода худоби. Випускники учбового закладу були акаде-міки І.Ф.Гаркуша. Е.Ф.Ліскун, В.М.Нікітін. Викладачами в ці роки працювали відомі, визначні вчені, доктори наук, професори С.Д.Лисогоров, Г.П.Чучко, Ф.Д.Рубин, А.Ф.Цимборович, Л.О.Христева.
В 1910 році була створена Херсонська дослідна станція, кері-вником якої був П.І.Підгорний, що вперше обгрунтував необхід-ність використання зрошення для підвищення плодючості землі в екстремальних умовах півдня України. В подальшому широкома-сштабні дослідження з питань використання меліорованих земель були продовжені в створеному в післявоєнні роки інституті, зрошу-ваного землеробства, який тепер входить в систему української аграрної науки.
Таким чином, можна вважати, що основи дослідницької спра-ви, створення матеріально-технічної бази досліджень, визначення пріоритетів аграрної науки на півдні України були закладені ще в землеробському училищі. Але справжній розмах, ефективність і результативність вони набули з часу створення в 1928 році на базі училища сільськогосподарського інституту. На цей період прихо-диться розширення учбово-дослідного господарства, створення тваринницьких ферм. На їх базі переважно починають проводити-ся експериментальні до слідження з питань агрономії і зоотехнії. В інституті створюються науково-дослідні лабораторії, а з 30-років при спеціалізованих кафедрах відкриваються аспірантура.
Подальший розвиток аграрної науки в регіоні пов’язаний з формуванням наукових шкіл, які в різні роки очолювали професо-ри С.Д.Лисогоров, Д.Г.Шапошников, Р.К.Іванов, Л.А.Христова.
Більше 30 років працювала в інституті професор Л.А.Христова, яка вперше розробила технологію виробництва ви-сокоефективного органа мінерального добрива "гумофоса", а та-кож норми і строки внесення гумінових добрив.
Послідовником досліджень П.І.Підгорного став його ученик С.Д.Лисогоров – доктор наук, професор, заслужений працівник вищої школи України. Він заснував школу зрошуваного землеробст-ва на півдні України, підготовив підручники з зрошуваного земле-робства і був науковим керівником відомої плеяди українських вчених з питань зрошення – серед яких доктори с.-г. наук, профе-сори В.О.Ушкаренко, Ф.В.Ківер, А.О.Лимарь, Л.Я.Біленко, В.С.Сніговий, які присвятили своє життя служінню аграрній науці.
Значний вклад в вивчення біологічних особливостей, розвит-ку і удосконалення прийомів вирощування рослин в зоні посушли-вого степу України вніс професор В.К.Іванов, який з 1957 року очолив кафедру рослинництва. При кафедрі була створена лабо-раторія олійних культур (соняшник, рицина), де проводились ши-рокомасштабні дослідження з використанням сучасного облад-нання. Професор В.К.Іванов завжди стояв на позиціях про необ-хідність чорного пару як основи отримання високих і стабільних врожаїв зернових культур. Під його керівництвом захистили дисе-ртації В.М.Сенливий, В.Н.Салатенко, М.І.Крамаренко, Л.І.Трушевич, О.П.Мороз.
В післявоєнний період в інституті велись поглиблені дослідження в галузі захисту рослин, агрохімії і фізіології. Професор, до-ктор с.-г. наук Я.В.Чугунін підготував три монографії по боротьбі з шкідниками та хворобами плодових культур. Спільно з доцентами Ю.М.Югановою та А.К.Рафальським була створена система інтег-рального захисту плодового саду. На кафедрі захисту рослин за-хистили кандидатські дисертації Т.Г.Мороз, Л.О.Беньковська, Е.О.Добровольська, В.А.Романенко і інші.
Дослідження в галузі агрохімії велись кандидатом с.-г. наук, доцентом Г.А.Ронсалем, його учнями О.Г.Прищепою, В.Є.Гамаюновим, Л.Ф. Ярних – нині кандидати наук, доценти.
Справу своїх вчителів продовжують їх учні, працями яких на півдні України було сформовано значний науковий потенціал, який проводить дослідженню в найбільш пріоритетних напрямах. Цим було створено засади для наукового супроводження сільськогос-подарського виробництва.
В наш час в університеті плідно працює наукова школа по зрошуваному землеробству, яку очолює провідний вчений країни, доктор с.-г. наук, професор, академік УААН, заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України, ректор університету Ушкаренко В.О. Він є автором багатьох підручників з теорії і практики інтенсифікації зрошуваного землеробства, вніс значний вклад в удосконалення методів планування експериментів і обробки даних з використанням багатофакторного аналізу. Ним розроблена агротехніка вирощування 2-3 врожаїв на рік зернових і технічних культур. Проведені актуальні дослідження по ро-зробці технології вирощування сільськогосподарських культур в проміжних посівах і програмування їх врожаїв. Ці роботи знайшли широке визначення, як в Україні, так і в країнах близького та даль-нього зарубіжжя.
Академік В.О.Ушкаренко підготував 4 докторів наук, 32 кандидати наук.
На агрономічному факультеті формується школа науковців в галузі агроекології її очолює доктор сільськогосподарських наук, професор В.І.Жарінов. Ним підготовлено 3 монографії, отримано 4 авторські свідоцтва на винаходи. На кафедрі рослинництва плідно працює доктор біологічних наук, професор Орлюк А.П., завідувач відділу селекції інституту зрошуваного землеробства УААН, автор районованих в південному регіоні України 5 сортів озимої пшениці, за які він з колективом селекціонерів одержав Державну премію в галузі науки і техніки. Професор Орлюк А.П. впроваджує в учбовий процес найбільш сучасні прийоми селекції рослин з використан-ням сучасних досягнень біотехнології.
Успішно розвиває наукову школу з питань селекції та агротехніки вирощування технічних культур доктор с.-г. наук, професор В.Н.Салатенко. Він автор сорту рицини "Громада" який прийн-ято за національний стандарт в країні, є керівником проблемної лабораторії рицини, приймав активну участь в розробці регіональної програми "Зерно-1997".
Великі здобутки має наукова школа з еколого-меліоративних досліджень, база якої була започаткована піонерськими дослі-дженнями доктором с.-г. наук, професором Д.Г.Шапошниковим і його послідовником доктором с.-г. наук Б.А.Тупіциним. Нині школу очолює науковий керівник проблемної лабораторії еколого-меліоративного моніторингу професор В.В.Морозов. Школі нале-жить концепція нового перспективного напрямку – ландшафтних меліорацій стосовно до умов зрошувальних систем півдня Украї-ни. При цьому активно співпрацюють вчені-меліоратори і спеціалі-сти з питань економіки природокористування. В 1998 році прове-дена міжнародна конференція з актуальних питань екології, еко-номіки та захисту природи.
Під керівництвом кандидата с.-г. наук Тупіцина Б.А. в 60-х ро-ках розпочалися фундаментальні дослідження по визначенню оп-тимальних параметрів закритого горизонтального дренажу в умо-вах півдня України, його агромеліоративної ефективності. Спочат-ку це була зона Інгулецького зрошуваного масиву, а потім (з 1973 року) досліди поширюються на Кримський півострів (Присивашшя, Сакський р-н). Багато вчених гідромеліоративного факультету ро-зпочали свою наукову діяльність на цих об'єктах. Зараз питаннями дренажу продовжують займатися його учні, кандидати с.-г. наук Колесніков В.В. та Морозов В.В. У 1998 році доц. Колесніков В.В. випустив серію учбових посібників та методичних рекомендацій по дренажу, серед яких підручник "Горизонтальный дренаж почв на юге Украины" (16 у.д.а.) рекомендовано Міносвітою України для застосування в учбовому процесі сільгоспвузів за спеціальністю "гідромеліорація". Веде ініціативну тему "Агромеліоративна ефек-тивність горизонтального дренажу на зрошуваних землях півдня України".
На зооінженерному факультеті в основному сформовані дві наукові школи – з питань селекції сільськогосподарських тварин (засновники – професор І.С.Журавок і А.Ф.Цимборович) та техно-логії виробництва, продуктів тваринництва.
Роботами доктора с.-г. наук, професора В.І.Яременко засно-вані теоретичні положення сучасних прийомів селекційної роботи в свинарстві і птахівництві, створено ряд перспективних ліній і кросів. Вперше обгрунтована теорія процесу породоутворення в тваринництві як здатність нової селекційної форми проявляти ефект гетерозису в схрещуванні з вихідною породою, що може ро-зглядатись як міра її консолідації.
Розроблені теоретичні основи керування селекційними і технологічними процесами в тваринництві шляхом визначення адап-тивної норм (пристосованості) окремих особин, або їх груп в популяції. На метод отримано патент України (автори В.П.Коваленко і С.М.Куцак).
Над проблемами генетики і селекції в тваринництві плідно працюють вчені кафедр генетики і розведення с.-г. тварин, спеціальної зоотехнії і годівлі с.-г. тварин. Серед них: доктори с.-г. на-ук, професори Б.О.Вовченко, В.І.Яременко, доценти В.А.Лісний, Т.І.Нежлукченко, В.Г.Пелих, О.М.Сморочинський.
В докторській дисертації Нежлукченко.Т.І. відображено комплекс теоретичних і практичних питань прискорення селекційного процесу в тонкорунному вівчарстві. Вперше запропоновані крите-рії оцінки мікроеволюцїйних процесів і моніторингу в популяціях з використанням критеріїв адаптивної норми особин; або їх груп, детально вивчено материнський вплив на формування вовнової продуктивності.
Науковці, що працюють з питань удосконалення технології виробництва продукції тваринництва мають також вагомі доробки. Так, доктор с.-г, наук, професор Іванов В.О. обгрунтував теорети-чні основи використання водного моціону в свинарстві. Він є авто-ром біля 25 винаходів з питань удосконалення, технологічного об-ладнання для утримання і годівлі свиней. Останнім часом розроб-ляє теоретичні і практичні питання використання стрес-тестів для оцінки взаємодії "генотип х середовище".
Професор Б.О.Вовченко є організатором використання методів стабілізуючого відбору в вівчарстві. Продовжує розвиток наукової школи професора Г.П.Чучка з питань розробки удосконален-ня, годівлі тварин з використанням біологічно-активних речовин.
Вченими наукової школи генетиків-селекціонерів активно ведеться робота по підготовці науково-педагогічних кадрів – підготовлено 3 доктори і 30 кандидатів наук.
В останні роки значно розширились дослідження з питань ресурсозберігаючих технологій виробництва риби в малих водоймищах різного цільового призначення.
Вченими школи, яку очолює доктор с.-г. наук, професор, за-служений діяч науки і техніки України І.М.Шерман, ведуться роботи з селекції коропа, вивчення впливу стічних вод на екосистеми природних водойм пониззя Дніпра, рибогосподарському вико-ристанню континентальних водойм з підвищеною мінералізацією води.
Співробітники кафедри рибництва ведуть (І.М.Шерман, Ю.В.Пилипенко, Г.П.Краснощок) значну роботу по виданню підру-чників і учбових посібників для забезпечення підготовки спеціаліс-тів за фахом "водні біоресурси і аквакультура". Видано ряд фундаментальних праць і довідників.
Значне місце в дослідженнях науковців вузу займають питання математичного моделювання даних врожайності рослин і продуктивності тварин та використання параметрів моделей як критеріїв відбору за елементами складних ознак. При цьому здійснена комплексність в роботі математиків і біологів, широко застосовуються сучасні прийоми обробки і аналізу даних. Розроблені моделі росту свиней (доцент М.Г.Поляков), птиці (доцент Боліла С.Ю.), а також моделі несучості птиці і лактації корів. Вони широко використовуються для оцінки  тварин різних генотипів, а їх пара-метри є додатковими критеріями для оцінки і прогнозування про-дуктивності, виходячи з даних отриманих в ранньому онтогенезі. Точність прогнозу складає 93-98 % від фактично отриманих ре-зультатів.
Формує свої наукові напрямки економічний факультет універ-ситету. Під керівництвом доктора економічних наук, професора В.І.Благодатного формується школа по науковому забезпеченню аграрного виробництва в південному регіоні. Основний напрямок діяльності вчених полягає в економічному обгрунтуванні ресурсозберігаючого механізму освоєння зрошуваних систем, розробці нових форм організації, використання земельних і водних ресурсів. Поряд з цим значна увага надається моніторингу реоргані-зації і реструктуризації товарного сектора економіки. Це передбачає вирішення широкого кола питань серед яких опрацювання програм після-реформаційного розвитку підприємств.
Вчені-економісти університету надають значну допомогу об-ласним і районним управлінням сільського господарства в розро-бці бізнес-планів, науково-обгрунтованих рекомендацій по виходу аграрного сектора з кризового стану. Значний їх вклад в розробку цільових програм по отриманню високих, сталих врожаїв зерно-вих, технічних і кормових культур.
Наукові дослідження в університеті ведуться за трьома рів-нями – держзамовлення республіканських міністерств і відомств, за координаційними планами Української академії аграрних наук та регіональною тематикою, що визначається договорами з госпо-дарствами. В університеті створено значний науковий потенціал, дослідження ведуть 11 докторів наук і 75 кандидатів наук, що до-зволяє охопити всі галузі сільськогосподарського виробництва.
Активно ведеться підготовка докторських дисертацій. Зважа-ючи на високий рівень наукової підготовки науковців в вузі Мініс-терство агропромислового комплексу надало право здійснювати наукове керівництво докторантами з двох спеціальностей. В уні-верситеті діє аспірантура, працюють дві спеціалізовані ради по за-хисту докторських і кандидатських дисертацій.
Таким чином, можна констатувати, що в регіоні створено су-часний центр аграрної науки, який дозволяє вести не тільки роз-робку теоретичних питань аграрного керівництва, але й здійснювати широкомасштабне впровадження нових селекційних і те-хнологічних розроблень.
При цьому раціонально використовується висококваліфікований потенціал викладачів вузів. Інтегратором наукових досліджень в регіоні повинен стати створений при університеті навчально-науково-виробничий комплекс, який об'єднує всі науково-дослідні установи регіону, коледжі, технікуми, ліцеї і передові господарства Херсонської області.
Річницю 125-річчя з дня заснування навчального закладу співробітники університету прагнуть відзначити новими здобутками і досягненнями в галузі аграрної науки.


 

You have no rights to post comments