Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності

Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності

Доцільність прийняття конкретного господарського рішення, що містить певні ризики, може бути виявлена проведенням ґрун-товного аналізу цих ризиків. У багатьох наукових працях [38] на-голошується на необхідності застосування системного підходу до аналізу ризику підприємства, який передбачає: всебічне (наукове, технічне, технологічне, маркетингове, стратегічне) вивчення під-приємства та середовища його функціонування як джерела ризи-ку; аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів ризику; побудову й аналіз ланцюжка розвитку подій за впливу тих або інших факто-рів; визначення показників оцінки рівня ризику; встановлення механізмів та моделей взаємозв’язку показників і факторів ризи-ку. Об’єктом аналізу ризику мають бути стратегічні, інноваційні, інвестиційні рішення щодо поточного та майбутнього розвитку підприємства, взаємовідносини з колективом, постачальниками сировини, споживачами продукції, конкурентами.
У низці праць із проблем ризику пропонується застосування якісного та кількісного аналізів ризику. Розглянемо спочатку особливості якісного аналізу, який має на меті визначити чинники й зони ризику та провести ідентифікацію можливих ризиків. Для даного виду аналізу характерними є два аспекти [7]:
-    перший аспект пов’язаний з необхідністю порівнювати очі-кувані позитивні (сприятливі) результати із можливими економічними, соціальними несприятливими наслідками;
-   другий аспект пов’язаний з виявленням впливу рішень, які приймаються в умовах невизначеності та конфліктності, на інте-реси суб’єктів господарювання.
У рамках діяльності певного суб’єкта господарювання може бути використана така класифікація зон ризику: безризикова зо-на, зона допустимого ризику, зона критичного ризику, зона ката-строфічного ризику. Основними критеріями розмежування ви-ступають: прибуток, виручка, власні кошти підприємства, втрати, коефіцієнт ризику. Іноді в межах зони допустимого ризику виокремлюють мінімальну зону та зону підвищеного ризику, використо-вуючи як критерії чистий і розрахунковий прибутки від здій-
снення підприємницької діяльності.

Політичні ризики тісно пов’язані із соціальними ризиками (їх особливістю є те, що вони багато в чому зумовлюють один одно-го). Соціальний ризик може виражатися в ризику конфліктів із громадськістю та ризику, пов’язаному з працівниками підприєм-ства (окремим або групою). Ризики конфліктів із громадськістю мають місце тоді, коли ефективна для підприємства стратегія йде врозріз з інтересами будь-яких соціальних груп, що можуть бути виражені в законах, активній реакції протестувальників від цих груп. Даний вид ризику шкодить конкурентоспроможності фір-ми, завдаючи шкоду торговій марці, привабливості підприємства та його продукції, ускладнює відносини фірми з органами державної влади (неможливість отримання державного замовлення (контракту), отримання субсидій, податкових пільг тощо). Виникнен-ня такої ситуації може спричинити конфлікти з окремими працівниками, робочим колективом підприємства в цілому (страй-ки, невиходи на роботу, блокування вивозу готової продукції з території підприємства тощо). Соціальні ризики можна передба-чати, а за умови ефективної організації роботи служби підприєм-ства зі зв’язків із громадськістю — значно знизити ступінь їхньо-го впливу. Окремий прояв соціальних ризиків являють собою ри-зики, пов’язані із захворюванням, смертю окремого працівника (в основному це стосується тієї частини персоналу, що є носієм ноу-хау даної фірми або займає ключові позиції в управлінні); недбальством, нечесністю та безвідповідальністю будь-якого учасника бізнесу. Управління цими ризиками значно ускладнено че-рез труднощі щодо прогнозування їх виникнення. Як окремий випадок соціальних ризиків можна розглядати і демографічні ри-зики, специфіка яких полягає в тому, що вони можуть спричини-ти виникнення інших видів ризиків (наприклад, ризиків, пов’язаних із реалізацією продукції).
Екологічний ризик — ризик завдання збитку навколишньому природному середовищу. Відповідно до ДОСТУ це ймовірність негативних наслідків від сукупності шкідливих впливів на приро-дне довкілля, котрі спричинять необоротну деградацію екосистеми, заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу від запланованої діяльності, що випливає з екологічної оцінки не-сприятливих (або небезпечних) природних процесів і явищ, оп-тимізації використання природних ресурсів.
Адміністративно-законодавчі ризики — ризики, що чинять вплив на діяльність суб’єктів господарювання та виникають уна-слідок адміністративних і законодавчих змін. Джерела даної гру-пи ризиків: введення відстрочки (мораторію) на різні види пла-тежів, із зовнішніми включно; несприятливі зміни в податковому законодавстві; обмеження в конвертації національної валюти (обміні її на іноземну); проблеми, пов’язані з обмеженням прав власності щодо продукції, створюваної підприємством; імовір-ність виникнення конфліктів підприємства із законодавством.
Введення відстрочки, або мораторію, на різні види платежів, із зовнішніми платежами включно, є причиною виникнення цілої групи ризиків практично для всіх суб’єктів господарювання, що працюють як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Встановлення подібних обмежень може проявлятися в різних формах (заборона бартерних операцій, тимчасовий мораторій на переказ грошей у країну-партнера тощо). Як свідчить практика, не-сприятливі зміни в податковому законодавстві особливо характерні для нестабільних економік та економік, що розвива-ються, і становлять собою наслідок макроекономічної нестабіль-ності. Група цих ризиків може бути реалізована в двох основних формах: збільшення наявних податкових ставок на діяльність суб’єктів господарювання та майно, що використовується ними при цьому; розширення бази оподаткування, що виражається у встановленні податкових відрахувань на раніше не оподаткову-вану базу.
Ризики, джерелом походження яких є обмеження, що вво-дяться державою на конвертацію національної валюти в іноземну, можуть бути реалізовані через цілий ряд причин, суть яких полягає в установленні обмежень для підтримки паритету внут-рішньої грошової одиниці. Дана група ризиків особливо актуаль-на, коли підприємство займається зовнішньоекономічною діяль-ністю або значна частина його партнерів перебуває за межами держави його функціонування.
Ризики, пов’язані з па-ралельним патенту-ванням і нелегальною імітацією інноваційних рішень    •    імовірність зіткнення зі звичайною для конкурентів практикою повторної розробки ключових рі-шень, запатентованих фірмою;
•    імовірність комерційного використання цих рі-шень фірмами-конкурентами, незважаючи на на-явний патентний захист
Ризик здійснення заці-кавленими фірмами виробничого шпигунства (безпосередньо проми-слове шпигунство; на-укові публікації вче-них, що виконували для фірми розробки)    Невирішеність проблем, пов’язаних із забезпечен-ням прав власності
Ризик, пов’язаний з виникненням у фірми конфліктів із законо-давством    •    інновація, розроблена фірмою, передбачає таку організацію виробництва, за якої ступінь забруд-нення навколишнього природного середовища бу-де на межі гранично допустимих норм або пере-вищуватиме їх (це стосується і ергономічних властивостей продукту);
•    створений продукт у майбутньому може бути недопущений до використання у випадку заборони державною атестацією (наприклад, нові ефективні пестициди тощо);
•    нова технологія або новий продукт можуть бути визначені як такі, що неявно суперечать деяким законам або неявно підпадають під дію певних за-конодавчих заборон

Як видно з аналізу причин виникнення ризиків, пов’язаних із введенням адміністративно-законодавчих обмежень діяльності підприємства, специфіка їх прояву досить сильно залежить від специфіки країни функціонування суб’єкта господарювання та місця розташування його контрагентів.
Виробничі ризики — ризики, що виникають у процесі науко-во-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), ви-робництва, реалізації та післяреалізаційного обслуговування продукції (послуг). Можна виокремити такі групи виробничих ризиків:
    ризики НДДКР (технічні ризики);
    безпосередньо виробничі ризики;
    транспортні ризики;
    реалізаційні ризики (маркетингові або комерційні).
Ризики НДДКР (технічні ризики) базуються на тому, що в процесі проведення цих робіт завжди існує ймовірність недосяг-нення бажаних (раніше запланованих) результатів (імовірність утрат). Ця група ризиків може бути зумовлена як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками До об’єктивних факторів, що впливають на можливі втрати під час проведення НДДКР, нале-жать ті чинники, рішення яких — в компетенції фірми (проблеми з фінансуванням лабораторних досліджень, застаріле устаткуван-ня для проведення дослідів). Суб’єктивні чинники виникнення технічного ризику зумовлені факторами, не залежними від під-приємства, а саме:
    отримання негативних результатів після проведення науко-во-дослідних робіт, запланованих і профінансованих зацікавле-ною фірмою;
    недосягнення попередньо запланованих технічних параметрів у ході проведення конструкторських і технологічних розро-бок інновацій;
    випередження отриманими результатами техніко-техно-
логічних можливостей виробництва (разом із рівнем підготовки та перепідготовки кадрів), необхідних для їх освоєння;
    випередження отриманими результатами техніко-технологічних можливостей прогнозованих споживачів нових продуктів;
    виникнення, у разі використання нових технологій і продуктів, побічних або відкладених на майбутнє проявів проблем, які не можуть бути розв’язані внаслідок недостатнього сучасного рівня розвитку науки та техніки (наприклад, проблема взаємодії на-вколишнього природного середовища та людини).
Безпосередньо виробничі ризики як основна група ризиків включає такі види:
    ризики, що виникають у процесі розробки стратегії підпри-ємства;
    постачальницькі ризики;
    ризики порушення планових строків;
    ризики конфліктів з інтересами підтримки поточної діяль-ності фірми й інших її напрямів.
Розглянемо класифікацію ризиків, що виникають у процесі розробки стратегії підприємства, та причини їх виникнення (табл. 7.4).
Таблиця 7.4
РИЗИКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЇ
Вид ризику    Причини виникнення
Ризик необґрунтованого ви-значення пріоритетів зага-льної економічної та ринко-вої стратегії фірми    •    наявність помилкової «самосвідомості» фірми або помилкових оцінок її менеджерами коротко-, середньо- та довгострокових інте-ресів власника (або групи власників) фірми;
•    до ризику необґрунтованого визначення пріоритетів фірми може призвести помилка, зроблена під час проведення оцінки сучасно-го стану фірми, із фінансовим включно, і найближчих перспектив її розвитку
Ризик хибного прогнозу кон’юнктури на всіх або окремих ринках капітальних закупок і постачання    Неправильний прогноз, використаний під час складання планів розвитку фірми щодо кон’юнктури на всіх або окремих ринках капітальних закупок і постачання (продуктів, ресурсів, капі-талів, праці і т. п.), на яких працює фірма
Ризик неадекватної оцінки потреб сфери споживання та власного виробництва    Недостатні знання про споживачів фірмового продукту (помилкове визначення преференції споживачів між різними власними потреба-ми, що усвідомлюються ними, набором цих потреб тощо)

Постачальницькі ризики тісно пов’язані з безпосередньо ви-робничими ризиками. Сутність ризиків постачання та причини їх виникнення розкрито в табл. 7.5.
Таблиця 7.5
РИЗИКИ ПОСТАЧАННЯ ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
Вид ризиків    Причини виникнення
Ризик незнаходження постачальників необхідних (або унікальних) ресурсів    Техніко-технологічні особливості виробництва продуктів (ступінь імовірності виникнення цього ризику зна-чно зростає за умови, якщо устаткування, необхідне для організації виробничого процесу, або нестандартні (унікальні) комплектаційні вироби, матеріали, послуги самі по собі потребують розробки та освоєння).
Один з окремих випадків даного ризику — незнаходження внутрішніх виробників необхідних для вироб-ництва, сировини й матеріалів, наслідком чого є не-обхідність узяти на себе ту частину ризику, що виникає в зовнішньоекономічній діяльності
Закінчення табл. 7.5
Вид ризиків    Причини виникнення
Ризик незнаходження постачальників за запланованими ці-нами    •    функціонування підприємства в умовах підвищеної (більш високої порівняно зі світовим рівнем) інфляції;
•    непередбачене раніше зростанням цін на матеріали, що використовуються (наприклад, подорожчання пшениці внаслідок її неврожаю тощо).
•    недоопрацьованість (недостатня проробка) в плані діяльності підприємства питання про конкретних суб’єктів господарювання, до яких можна звернутися з пропозиціями щодо виробництва необхідної сиро-вини або матеріалів;
•    відсутність у плані діяльності підприємства орієн-тації на конкретно визначених постачальників
Ризик відмови за-планованих поста-чальників від укла-дання контрактів на поставку    •    наявність імовірності того, що фірми-постачальники переключаться на покупців-конкурентів з пев-них причин (вигідніша ціна, привабливіші умови по-стачання ресурсів, більш наступальний характер переговорів конкурентів тощо);
•    наявність імовірності погіршення кон’юнктури по-стачання для фірм-постачальників, унаслідок чого за-мовлення, запропоноване фірмою-виробником за ра-ніше узгодженою ціною, є збитковим або нереальним для виконання
Ризик необхідності укладання контрак-ту на постачання сировини й матеріалів на умовах, відмін-них від найбільш прийнятних або звичайних для фірми-виробника та галузі, у якій вона працює    Імовірність укладання контракту на умовах, відмін-них від найбільш прийнятних або звичайних для фірми-виробника і галузі
Ризик затягування ускладненої кампа-нії з організації за-купівлі капітальних товарів    Неефективне управління фірмою-виробником за оптимізації закупівель
Ризик укладання контрактів щодо обся-гів поточного по-стачання виробництва, не за-безпеченого збутом готової продукції    Імовірність замовлення фірмою сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо в обсягах, більших ніж буде потрібно для виготовлення запланованого раніше об-сягу продукції
Група ризиків порушення планових строків включає ризики недотримання запланованого графіка витрат та ризики недотри-мання запланованого графіка прибутків (табл. 7.6).

Таблиця 7.6
РИЗИКИ ПОРУШЕННЯ ПЛАНОВИХ СТРОКІВ
ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
Вид ризику    Причини виникнення
Ризик недотриман-ня планів здійснен-ням витрат    Джерела ризику недотримання строків передчасної групи:
•    необхідність здійснення раніше наміченого строку певних видів витрат, передбачених планом розвитку фірми в конкретні періоди часу, через можливе погіршення кон’юнктури на ринку;
•    імовірність висування партнерами підприємства ви-мог щодо зміни системи здійснення фінансових роз-рахунків з ними в силу цілого ряду об’єктивних і суб’єктивних причин;
•    імовірність найму на свою фірму особливо цінних високооплачуваних спеціалістів, яких планувалося використовувати в більш пізні терміни через відсут-ність для них достатньої кількості роботи на даному етапі.
Джерела ризику недотримання строків витрат, що відносяться до затримки реальних витрат, варто розглядати щодо запланованого графіка прибутків. Найбільш імовірний час виникнення цієї причини ри-зику — це той етап, коли в бюджет фірми вже надій-шли кошти, але в силу певних причин виконати за-плановані раніше витрати не є можливим. Це означає ймовірність заморожування отриманих коштів, а іноді і їх знецінення, до появи можливості витратити ці ко-шти (наприклад, в умовах інфляції)
Ризик недотриман-ня запланованого графіка прибутків    Ризик недотримання графіка витрат, а з іншого боку:
•    помилки у визначенні часу надходження прибутків;
•    недотримання виробничих оперативно-календарних планів;
•    труднощі з реалізацією продукту (будуть докладно розглянуті в розділі про аналіз маркетингових ризи-ків)

Основним джерелом виникнення ризиків, пов’язаних із конфліктами інтересів підтримання поточної та інших напрямів діяль-ності фірми, є ймовірність того, що в процесі господарської діяльності, незважаючи на наявність пріоритетних напрямів, може відбутися перерозподіл коштів на фінансування поточних опера-цій фірми, покриття поточних дефіцитів, фінансування інших ви-дів діяльності. Причинами такого перерозподілу можуть бути: наявність тимчасово вільних коштів унаслідок неправильного планування; непряме фінансування паралельних видів діяльності; помилки в нормуванні. Оскільки ризики даної групи в основному є несистемними, підприємство може уникнути їх у процесі своєї господарської діяльності.
Транспортні ризики присутні практично в усіх видах та на всіх етапах підприємницької діяльності, що й зумовлює необхід-ність відокремлення їх у самостійну групу. Існує досить велика кількість ознак, за якими можна класифікувати транспортні ризи-ки. Зазвичай їх розподіляють на чотири групи (E, F, C і D) згідно з міжнародним стандартом їх класифікації за відповідальністю, що був розроблений Міжнародною Торговельною палатою в Па-рижі в 1919 р. та уніфікований у 1936 р.
    ризики, що належать до першої групи (Е), припускають на-явність такої ситуації, за якої фірма-постачальник тримає товар, призначений для зовнішнього використання (наприклад, прода-жу), на власних складах;
    друга група (F) поділяється на три підгрупи (FCA, FAS, FOB) — відповідно до специфіки моменту передачі товару від продавця покупцю;
    третя група (С), що включає чотири підгрупи (CFR, CIF, CPT, CIP), передбачає ситуації, коли продавець і покупець укла-дають договір на транспортування товару, але при цьому не бе-руть на себе ніякого ризику;
    четверта група транспортних ризиків (D), яка включає п’ять підгруп (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP), передбачає такі ситуації, за яких всі ризики, пов’язані з транспортуванням товару, бере на себе продавець.
У табл. 7.7 подано характеристику транспортних ризиків за-лежно від групи. У тому випадку, якщо з певних причин поку-пець не може здійснити оплату товару в строк, зазначений у до-говорі, ризики можуть перейти до нього раніше визначених у класифікації термінів. Наявність міжнародного стандарту кла-сифікації транспортних ризиків не означає, що завдяки укла-данню договору (контракту) між продавцем і покупцем ризики розподіляються за одним із можливих сценаріїв, описаних у да-ному класифікаторі. Транспортні ризики тісно пов’язані з по-стачальницькими та збутовими ризиками, через те що можуть стати їх джерелом. Ступінь транспортних ризиків може бути значно знижено за правильного вибору перевізника залежно від специфіки транспортного товару. Рівень транспортних ризиків значною мірою залежить від імовірності виникнення форс-мажорних обставин у тих регіонах, у які (або через які) пере-
возиться товар.

Таблиця 7.7
ГРУПИ ТРАНСПОРТНИХ РИЗИКІВ
Група/Підгрупа    Характеристика ризику
Група Е    Ризики, пов’язані зі збереженням товару (навіть після того моменту, коли гроші за нього вже на-дійшли), несе продавець (постачальник). З моменту початку процесу транспортування товару від постачальника до кінцевого пункту ризик від цього бере на себе покупець
Група F
FCA (Free Carrier A — name of the place)    Ризик і відповідальність продавця переносяться на покупця в момент передачі товару у заздале-гідь встановленому місці
FAS (Free Along Side Ship)    Ризик і відповідальність продавця за товар пере-носяться на покупця в момент передачі товару у попередньо встановленому порту
FOB (Free On Board)    Ризик і відповідальність продавця за товар пере-носяться на покупця в момент розвантаження то-вару з борту корабля
Група С
CFR (Cost and Freight)    Продавець сплачує вартість транспортування до порту прибуття, але ризик і відповідальність за цілісність і зберігання товару та додаткові витра-ти бере на себе покупець; перенесення ризиків і відповідальності за них відбувається в момент завантаження корабля
CIF (Cost, Insurance, Freight)    До обов’язків у випадку CFR продавець повинен забезпечити й оплатити страховку ризиків під час транспортування
CPT (Carriage Paid To)    Продавець і покупець поділяють між собою (не обов’язково в рівних частках) можливі ризики
CIP (Carriage and Insurance Paid To)    Ризики переходять від продавця до покупця в ви-значеному проміжному пункті транспортування, і при цьому продавець забезпечує та сплачує вартість страховки товару
Закінчення табл. 7.7
Група/Підгрупа    Характеристика ризику
Група D
DAF (Delivered At Frontier)    Продавець бере на себе ризики до визначеного державного кордону, відтак вони переходять до покупця
DES (Delivered Ex Ship)    Передача ризиків продавцем покупцю відбува-ється на борту корабля
DEQ (Delivered Ex Quay)    Передача ризиків відбувається від продавця до покупця в момент прибуття товару в порт заван-таження
DDU (Delivered Duty Unpaid)    Продавець бере на себе всі ризики, пов’язані з транспортуванням, до моменту відвантаження товару на склад покупця
DDP (Delivered Duty Paid)    Продавець відповідає за ризики до визначеного (обумовленого в контракті) місця на території покупця, але останній оплачує їх страховку

Реалізаційні ризики є комплексними ризиками, які з огляду на запропоновані нами класифікації можна вважати частиною виробничих ризиків, а також цілком самостійною групою ризи-ків. Виділення їх в окрему групу є доцільним тоді, коли в умовах розвинутої ринкової економіки з’являється інститут посередни-ків, які працюють з досить високим рівнем незалежності від без-посереднього виробника продукції. Для таких спеціалізованих посередницьких фірм виробничі ризики існують окремо від ре-
алізаційних, виступаючи лише одним із джерел їх виникнення. Реалізаційні (маркетингові, комерційні) ризики — ризики, пов’язані з імовірністю втрат під час збуту продукції (послуг), у процесі взаємодії з контрагентами та партнерами для організації продажу. За джерелом виникнення можна виокремити такі види реалізаційних ризиків:
    безпосередньо реалізаційні ризики;
    ризики взаємодії з контрагентами та партнерами в процесі організації продажу продукції (послуг);
    ризики непередбаченої конкуренції.
Безпосередньо реалізаційні ризики виникають безпосередньо на етапі збуту продукції (послуг), виробленої підприємством (табл. 7.8).
Таблиця 7.8
БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗБУТОВІ РИЗИКИ
ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
Вид
ризику    Причини
виникнення
Ризик недостатньої сегментації ринків збуту    Ненаціленість підприємства — виробника продукції на певні групи споживачів через те, що:
•    для одних споживачів новий продукт або занадто якісний, або занадто дорогий, для інших — недостатньо якісний;
•    функціональне призначення продукту може бути занадто широким для одних споживачів і занадто вузьким для інших;
•    система збуту та обслуговування продукту не-
достатньо враховує специфіку реклами товару, про-сування його до споживачів, післяпродажного сервісу
Ризики помилкового вибору цільового се-гменту ринку    •    продукт призначений для реалізації в таких сегментах ринку, де потреба в ньому, порівняно з іншими сегментами, або негостра, або недостатньо усвідом-лена;
•    група потенційних покупців даного продукту не має достатньої кількості коштів для того, щоб купу-вати таку кількість, за якої виробництво стає ефек-тивним;
•    продукт призначений для реалізації на тих сегмен-тах ринку, на яких через зростання інфляції потен-ційні покупці даного товару змінюють свої переваги в бік тих товарів, купівля яких захистить кошти споживачів від інфляції;
•    продукт спрямовується на ринок, де різко змен-шуються інфляційні очікування;
•    пропонований на даному сегменті продукт нале-жить до категорії відносно дорогих товарів (меблі, будинки), для придбання яких характерно викорис-тання кредиту, а можливі споживачі даного продук-ту або не схильні до залучення кредитів, або не ма-ють на це можливостей;
•    через ряд причин на вибраному сегменті ринку відбуваються різкі коливання в попиті на виробле-ний продукт, що не дає можливість фірмі вийти на плановий рівень обсягу продаж;
•    організація системи продаж та технічного обслу-говування продукції на певному ринковому сегменті за виникнення певних складностей може так впли-нути на ціну реалізації продукції, що вона переви-щить максимально допустимий рівень, за якого дана діяльність була б ефективною
Закінчення табл. 7.8
Вид
ризику    Причини
виникнення
Ризики помилкового вибору стратегії про-дажу продукту    •    помилковий вибір пріоритетів у побудові системи реалізації власної продукції;
•    надання повноважень для збуту продукції неопти-мальному, для даного товару та ринку, типу посередників;
•    помилки в оцінюванні впливу на обсяги продажу, купівлі фірмою специфічних видів нематеріальних активів (товарних знаків), унаслідок чого не здійс-нюється запланований вплив на зростання обсягів реалізації;
•    помилки в оцінюванні збуту продукції
Ризики неправильної організації та отри-мання неадекватних результатів маркетингових досліджень    •    невизначеність місткості цільового сегменту рин-ку, на якому працює підприємство; характеру попи-ту на пропонований фірмою до реалізації продукт; у прогнозуванні умов рівноваги на ринку, а також тієї ніші на ринку, яка залишається для даного підпри-ємства;
•    пропонування продукту, який фірма планує реалі-зувати, її конкурентами;
•    помилки у процесі проведення фірмою маркетин-гових досліджень
Ризик помилкового ціноутворення    •    помилки, допущені фірмою у визначенні пріоритетних принципів ціноутворення;
•    невизначеність прогнозу ринкової рівноваги, цін на ресурси, які будуть необхідні фірмі;
•    зміна базової ціни продукту в умовах попиту, що склався (загроза неоптимальності ціни проду-кту, визначеної фірмою внаслідок динаміки на ринку);
•    відставання зростання ціни від темпів інфляції, що може знизити обсяг виручки від реалізації продукції у відносному вираженні
Ризик незадовільної організації мережі збуту та системи просування товару до споживача    •    помилки у виборі системи збуту товарів;
•    відсутність у підприємства власної системи збуту за попиту на продукцію;
•    високий рівень витрат на реалізацію продукції власними силами;
•    помилки в наданні посередникам деяких виключ-них прав на власну продукцію (через неуважність, можливість з боку посередників заблокувати реалі-зацію продукції);
•    помилки у підборі кадрів та організації їх роботи у службі збуту
Ризики взаємодії з контрагентами та партнерами у процесі організації продажу продукції (послуг) зумовлені тим, що в біль-шості випадків підприємство не займається безпосередньо про-суванням товару до споживачів, а використовує послуги багатьох посередницьких організацій (оптові покупці, рекламні фірми) (табл. 7.9).

Таблиця 7.9
РИЗИКИ ВЗАЄМОДІЇ З КОНТРАГЕНТАМИ ТА ПАРТНЕРАМИ
У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ)
ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
Вид
ризику    Причини
виникнення
Ризики неефектив-ної реклами    •    неадекватний вибір виду реклами, стратегії поведін-ки підприємства на ринку;
•    недостатність або надмірна кількість реклами за ін-тенсивністю, частотою доведення її у різних формах до об’єкта впливу;
•    невизначеність преференції споживачів (чи потен-ційних споживачів), що зумовлює ймовірність недо-статності чи надлишку реклами;
•    помилки в сегментації реклами (неточність у підго-товці різних за змістом рекламних акцій);
•    помилки в виборі форми реклами (наприклад, роз-силання рекламних матеріалів електронною поштою, притому, що багато споживачів її не мають);
•    технічні помилки (ймовірність неотримання адреса-том рекламної інформації);
•    використання підприємством-виробником послуг недостатньо компетентних рекламних фірм
Ризики переоцінки маркетингових принципів збуту та не-довикористання чи неефективного за-стосування транс-фертних моделей реалізації продукту    •    недостатність коштів, асигнованих підприємством для купівлі часток у капіталі ключових постачальни-ків ресурсів і покупців продукції, для забезпечення підприємству пільгових умов;
•    недостатність часток власного капіталу, що виділя-ються для реалізації;
•    надлишок коштів, які підприємство спрямовує для забезпечення злиття з ключовими контрагента-ми, що може спричинити критичний фінансовий стан;
•    небезпека відносно вибору фірмою, яка приймає рі-шення щодо асоціації капіталів, не надто критичних (особливо важливих) чи недостатньо корисних та сильних об’єктів
Закінчення табл. 7.9
Вид
ризику    Причини
виникнення
Ризики входження в договірні відно-сини з недієздат-ними чи неплато-спроможними партнерами    Укладання угод на закупівлю ресурсів чи надання по-слуг із постачальниками, які:
•    не в змозі виконати власні зобов’язання через відсутність необхідного потенціалу чи коштів для цього;
•    неправомірні входити до такого роду договірних відносин;
•    не мають наміру виконувати власні договірні зо-бов’язання;
•    планують глобальні зміни у власній фірмі
Ризики затримки партнерами поточ-них договірних зо-бов’язань    •    імовірність порушення чи неузгодженості строків робіт, платежів, доходів під час проведення фірмою власної господарської діяльності;
•    наявність стратегії одного з контрагентів підприємс-тва, націленої на прояв тиску на нього для взяття на себе не обумовлених раніше зобов’язань;
•    наслідки реалізації даного виду ризику фірми для її контрагентів
Ризики виходу пар-тнерів зі спільної діяльності    •    наявність невизначеності у прогнозуванні поведінки партнерів
Ризики блокування договірних відно-син із партнерами    •    неякісно складені (недостатньо узгоджені) контрак-ти з партнерами

Ризики непередбаченої конкуренції зумовлені наявністю неви-значеності, яка існує на ринку щодо розробки стратегії поведінки ринкових суб’єктів (табл. 7.10).
Таблиця 7.10
РИЗИКИ НЕПЕРЕДБАЧЕНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
Вид ризику    Причини виникнення
Ризики виходу на сег-мент ринку фірми ба-гатопрофільних (диверсифікованих) фірм із інших галузей    •    поява у фірм із інших галузей перспективних побічних результатів щодо даної галузі в процесі розробок нових продуктів та технологій;
•    імовірність диверсифікації інших підприємств у бік виробництва даного продукту, у випадку, якщо стратегія фірми заснована на виведенні на ринок інноваційного продукту, орієнтованого на нову, більш продуктивну технологію, причому існує ве-лика ймовірність того, що рівень його рентабель-ності буде вищим за середньогалузевий
Закінчення табл. 7.10
Вид ризику    Причини виникнення
Ризик зародження но-вих підприємств-конкурентів    Зародження місцевих молодих фірм, що є наслідком:
•    впровадження у виробничу практику досягнень НТП, в результаті якого з’являються нові техноло-гії виробництва базового продукту, котрі значно поліпшують його споживчі властивості;
•    організації нових фірм аналогічного профілю як новими особами, що раніше не брали участі в цьо-му напрямі бізнесу, так і групою осіб — носіїв ба-зисного ноу-хау, котрі раніше працювали на дану фірму
Ризик експансії на міс-цевий ринок з боку за-кордонних експортерів    Бажання зовнішніх товаровиробників заповнити ринкову нішу, що з’явилася (при цьому фірми ра-ніше або не пропонували на даному ринку своїх товарів, або пропонували їх в обмеженій кількості)
Ризик конкуренції з боку аналогів (замін-ників) продуктів, що продаються фірмою    Розвиток НТП, який виражається у появі (створенні):
•    альтернативних продуктів (товарних аналогів) із основною орієнтацією на задоволення потреб по-купців у базовому продукті;
•    альтернативних способів задоволення потреб ринку

Імовірність виникнення втрат фінансових ресурсів у зв’язку з непередбаченими змінами в обсягах, дохідності, вартості капіта-лу, структурі активів та пасивів зумовлює виникнення фінансо-вих ризиків, класифікацію яких схематично подано на рис. 7.1.


Рис. 7.1. Фінансові ризики
Розглянемо детально кожен вид фінансових ризиків та причи-ни їх виникнення. Ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей, включають:
    інфляційний ризик — ризик того, що в разі прискорення темпів інфляції отримувані грошові прибутки знецінюються з погля-ду реальної купівельної спроможності швидше, ніж зростають;
    дефляційний ризик — ризик того, що за збільшення темпів дефляції відбувається падіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва та зниження прибутків;
    валютний ризик — імовірність появи валютних утрат, пов’язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти щодо іншої під час про-ведення зовнішньоекономічних, кредитних тощо валютних операцій;
    ризики ліквідності — ймовірність появи втрат у процесі ре-алізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їх якості та споживчої вартості.
Класифікацію ризиків, пов’язаних з купівельною спроможністю грошей, та причини їх виникнення подано в табл. 7.11.
Таблиця 7.11
РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КУПІВЕЛЬНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ ГРОШЕЙ
ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
Вид ризику    Причини виникнення
Валютний ризик    •    небажання чи неможливість іноземного партнера під-приємства розрахуватися за взятими на себе зо-бов’язаннями;
•    імовірність зазнання валютних збитків під час прове-дення конкретних угод з ряду причин;
•    імовірність помилки під час переводу (конвертації) ба-лансу зовнішнього контрагента підприємства в систему балансів, використовуваних на внутрішньому ринку;
•    кредитування зовнішньоекономічних операцій через купівлю сторонньою організацією в експортера вексе-лів, акцептованих імпортером
Інфляційний ри-зик    Проблеми загальноекономічного характеру в частині макроекономічної політики, виражені в появі інфляцій-них процесів (перевищенні грошової маси над товарною та, як наслідок, зростання цін, зниження купівельної спроможності), структурних диспропорціях, недоскона-лості господарського механізму
Дефляційний ри-зик    Проблеми загальноекономічного характеру у частині макроекономічної політики, виражені в появі дефляцій-них процесів (зниженні цін, наявності ймовірності під-вищення податків, облікових ставок, збільшенні купівельної спроможності грошей)
Ризик ліквідності     Неможливість підприємства розрахуватися за взятими на себе зобов’язаннями
Інвестиційний ризик пов’язаний зі специфікою вкладання суб’єктом господарювання капіталу в різні проекти. Він включає всі можливі ризики, що виникають під час інвестування коштів (табл. 7.12).

Таблиця 7.12
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
Вид ризику    Причини виникнення
Ризик утраченого зиску    Імовірність появи непрямих (побічних) фінансових утрат, які виражаються в недоотриманні прибутку в ре-зультаті нездійснення фірмою певного заходу, завдяки якому вона могла отримати прибуток
Ризик зниження доходності    Імовірність зниження розміру відсотків та дивідендів за портфельними інвестиціями, вкладами, кредитами
Процентний ри-зик    •    будь-які зміни в облікових ставках державного банку;
•    зміни маржі комерційних банків за кредитами та де-позитними рахунками;
•    зміни в розмірах обов’язкових для резервування фон-дів комерційних банків у державному банку;
•    зміни в системі оподаткування всіх суб’єктів господа-рювання та фінансових інститутів;
•    будь-які зміни в портфелі інвестицій підприємства, зміни в доходності власне інвестицій;
•    імовірність змін у структурі пасивів (співвідношення власних і позикових коштів);
•    зростання банківського відсотка, випуск цінних папе-рів з фіксованим відсотком;
•    вкладення коштів інвестором у середньострокові та довгострокові цінні папери за поточного підвищення середньострокового відсотка порівняно з фіксованим рівнем
Кредитний ризик
•    біржовий ризик    імовірність виникнення втрат у результаті проведення фірмою біржових угод
•    селективний ри-зик (ризик вибо-ру)    неправильний вибір видів капітальних вкладень, цінних паперів під час формування інвестиційного портфеля, вибору позичальника тощо
•    ризик ліквідності    імовірність втрат у процесі реалізації цінних паперів чи інших товарів унаслідок зміни їх якості, споживчої вар-тості
•    ризик банкрут-
ства    неправильний спосіб вкладення капіталу; повна втрата підприємцем власного капіталу; неспроможність розра-хуватися за власними зобов’язаннями
Класифікацію та причини виникнення решти двох видів ризи-ків подано в табл. 7.13 і 7.14.
Таблиця 7.13
РИЗИКИ НЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НЕОБХІДНИМ ФІНАНСУВАННЯМ ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
Вид ризику    Причини виникнення
Ризик незнаходження єдиного джерела фінансування діяльності підприємства в цілому чи окре-мого напряму    Заплановане використання підприєм-
ством одного джерела фінансування (особливо у випадку використання тіль-ки власних коштів) та уникнення їх комбінування
Ризик неспрацювання обраного методу фінансування    •    планування підприємством фінансу-вання діяльності самостійно (тільки за рахунок власних коштів);
•    орієнтація у фінансуванні на сторонні джерела;
•    імовірність виникнення дефіциту кош-тів, навіть за наявності декількох джерел фінансування;
•    недостатньо швидка та якісна робота банку, що обслуговує дану фірму
Ризики зникнення джерел фінан-сування в ході реалізації конкре-тного проекту    •    ліквідація, банкрутство, арешт майна кредиторів підприємства;
•    законодавче повідомлення щодо не-дійсності плану з випуску ЦП, який (план) передбачалося реалізувати;
•    зрив чи опротестування угод, доходи від яких мали становити певну частину у фінансуванні даної діяльності

Таблиця 7.14
РИЗИКИ НЕПЕРЕДБАЧЕННЯ ВИТРАТ
І ПЕРЕВИЩЕННЯ КОШТОРИСУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
Вид ризику    Причини виникнення
Ризик зростання ринкових цін на ресурси    •    імовірність здійснення помилки під час про-ведення аналізу та прогнозування кон’юнктури на ринках ресурсів;
•    можливість зміни в силу цілого ряду причин політики ціноутворення у деяких постачальни-ків ресурсів;
•    імовірність звуження ринків, на яких підпри-ємство може вибирати найбільш оптимальних для себе постачальників
Закінчення табл. 7.14
Вид ризику    Причини виникнення
Ризик майбутнього під-вищення плаваючої відсо-ткової ставки за кредита-ми, що надаються підприємству, та зниження депозитної ставки з кош-тами, що зберігаються на рахунках у банках    Зміна політичної та економічної ситуації в кра-їні
Ризик вимушеного зрос-тання раніше запланова-ного розміру дивідендів за акціями, або виплат за па-ями підприємства (іншими виплатами з прибутку)    Імовірність виникнення ситуації, за якої під-приємство під упливом ряду причин повинно здійснити виплату дивідендів, що не планува-лося раніше, або збільшити раніше запланова-ний їх обсяг
Ризик, пов’язаний з виді-ленням асигнувань на не-передбачені планом роз-витку підприємства заходи    •    імовірність технічних невдач у процесі ство-рення інноваційного продукту та, як наслідок цього, необхідність проведення повторних до-слідів і дослідних розробок;
•    необхідність доведення нових продуктів та технологій до повного впровадження, що є причиною підвищених матеріальних та трудо-вих витрат;
•    імовірність настання потреби в організації посиленого контролю за якістю ресурсів, що постачаються на підприємство, у разі виник-нення непередбачених проблем із якістю (чи з будь-якими характеристиками)
Ризик виплати надбавок за терміновість виконання робіт і поставок унаслідок зриву їх контрагентами підприємства    •    імовірність виникнення ситуації. Коли під-приємству доведеться скористатися послугами інших контрагентів (у випадку відмови постій-них партнерів);
•    імовірність скорочення строків виконання робіт і поставок, що зумовить підвищення ціни на виконання замовлення

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) реалізується як на рів-ні держави, так і на рівні окремих фірм. У другому випадку ЗЕД виявляється в укладанні й виконанні контрактів з іноземними партнерами.
Структура ризиків ЗЕД велика та налічує, за висновками сучас-них теоретиків ризику, близько 150 видів. Основними з них є [30]:
    країнні ризики, пов’язані з особливостями країни-партнера (політичні ризики: ризик націоналізації та експропріації; ризик трансферту, пов’язаний з обмеженнями на конвертування націо-нальної валюти; ризик розриву контракту через дії країни, в якій перебуває контрагент; ризик воєнних дій і громадянських заворушень; макроекономічні ризики, пов’язані з платоспроможністю країни-дебітора);
    ризики вибору й надійності партнера;
    маркетингові ризики, пов’язані з можливістю просування товарів на іноземні ринки збуту;
    транспортні ризики (регламентуються «Міжнародними комерційними умовами» — «Інкотермс»; ці ризики ми вже роз-глянули докладно);
    комерційні ризики, що виникають у процесі реалізації товарів і послуг (ризик відмови реєстрації товару у країні ввезення, ризик упущеної вигоди, ризик прямих фінансових утрат тощо); ступінь можливості виникнення комерційних ризиків становить близько 20 % решти ризиків і залежить від кожної конкретної ситуації;
    митні ризики (ризики, пов’язані з несвоєчасною сертифіка-цією товарів; ризики неправильного розрахунку митних плате-жів, акцизів, ПДВ тощо; ризики недотримання вимог щодо заповнення документів ЗЕД).
Завдяки якісному аналізу можна виділити велику групу ризи-ків, які виникають у процесі здійснення господарської діяльності. Розглянута вище класифікаційна система ризиків носить універ-сальний характер та може бути використана для вибору засобів управління ризиком у виробничо-господарській діяльності під-приємств.


 

You have no rights to post comments