Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Аналіз чинників зовнішнього середовища, що впливають на діяльність підприємства

Аналіз чинників зовнішнього середовища, що впливають на діяльність підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз чинників зовнішнього середовища, що впливають на діяльність підприємства.


Ринкове середовище, у якому зараз функціонують господарські суб'єкти різних форм власності, протягом останніх років суттєво змінюється і постійно зростає ступінь його невизначеності, з'являються невраховані чинники ризику.
В умовах ринку організація стикається з багатьма непередбачуваними чинниками, що викликає необхідність відмовлятися від жорсткої системи планування та переходити до гнучкої системи її діяльності.
Реалізація такого шляху пов'язана з розробкою стратегії діяльності організації, в якій визначаються головна мета та завдання, їх ресурсне та фінансове забезпечення, шляхи та методи досягнення мети та вирішення проблем, що виникають.
Управління підприємством в умовах ринкової економіки неможливе без планування господарської діяльності на всіх рівнях: стратегічному, тактичному і оперативному.
У господарській практиці України механізм стратегічного менеджменту знаходиться у стадії становлення. При цьому вітчизняні та міжнародні аналітики вважають, що український ринок увійшов у ту стадію, коли відсутність розробленої стратегії заважає підприємствам на кожному кроці. Для досягнення успіху необхідне не тільки знання теоретичних засад управління, а й вміння на практиці застосовувати ці знання. Сучасним менеджерам та керівникам підприємств треба навчитися пристосовуватися до ринкового саморегулювання, бо все швидше та частіше мова йде про нові підходи до управління в умовах ринкової економіки, без вміння володіти якими, підприємству практично неможливо вижити серед тяжких та жорстких умов, які складаються на ринку. Це і сильна конкуренція, і тягар оподаткування, і законодавча та нормативна база України, яка постійно зазнає змін, та інші чинники.   
Вивчити можливості що  представляються  підприємствам, а також перепони та обмеження з якими вони стикаються у своїй діяльності, можна за допомогою стратегічного аналізу, в тому числі й аналізу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.  
Метою стратегічного аналізу є змістовний і, певною мірою, формальний опис об'єкту дослідження, виявлення особливостей, тенденцій, можливих і неможливих напрямів його розвитку. Отримані дані про об'єкт управління з базою для визначення загальної концепції та способів управління ним.
Результатом стратегічного аналізу має стати системна модель об'єкта (підприємства) та його оточення. Перші два етапи стратегічного аналізу - виявлення місії і мети, наступні три - вивчення середовища фірми. Кожний етап стратегічного аналізу вимагає відповідного методичного забезпечення.
Для того, щоб допомогти підприємству максимально використати можливості зовнішнього середовища та власні сильні сторони підприємства, а також зважити слабкі внутрішні сторони та зовнішні загрози ринку, які можуть бути сприятливими чи несприятливими, керівництву підприємства потрібно провести ретельний аналіз чинників зовнішнього та внутрішнього середовища свого підприємства, наприклад за допомогою матриці «SWOT».
Оцінка та розбір факторів макроекономічного та мікроекономічного порядку, які впливають на стратегію підприємства, підводить базу для виявлення тих із них, які відкривають перед підприємством нові ринкові можливості та які приховують в собі зовнішню небезпеку.
Для наочності наведемо приклад такого аналізу, використовуючи приблизні дані підприємства «Х».
Записавши усі вказані чинники в таблицю, як показано в таблиці 1, зробимо оцінку їхньої відносної важливості та ступеню впливу на підприємство, тим самим виявляючи ринкові можливості які приховують в собі зовнішню загрозу. При цьому ступінь впливу на стратегію підприємства буде оцінюватися по 11-бальній шкалі від -50 до +50. Негативні значення будуть відповідати загрозам, а позитивні - можливостям.

Таблиця показує, що на рівні макросередовища найбільшу загрозу представляють погані відносини з конкурентами та контактними аудиторіями, а також внутрішньофірмові відносини,  а найкращі ринкові можливості відкриваються під впливом відносин з постачальниками, посередниками та клієнтами. На макроекономічному рівні великі загрози приховуються у впливі економічних та політичних чинників, а найкращі можливості з'являються в результаті впливу демографічних та технологічних чинників. Виявлені таки чином загрози та можливості слід обозначити більш конкретизовано. Конкретизувавши таки чином усі можливості та загрози, можна переходити до порівняння сильних та слабких сторін підприємства.
Сильні та слабкі сторони підприємства виявляються на основі оцінки ключових чинників успіху. Причому сильним сторонам будуть відповідати максимальні значення ймовірностей успішної діяльності підприємства, а слабким - мінімальні значення.
Співвідношення сильних та слабких сторін підприємства з можливостями та загрозами, які виявлені відбувається як показано у таблиці 2. Необхідно виявити ті з указаних показників які мають екстремальні значення та істотно впливають на стратегію підприємства. Бажано вибрати їх стільки, щоб утворилася квадратна матриця перехресного впливу.
Порядок заповнення її наступний: аналізується ступінь впливу сильних та слабких сторін підприємства на ринкові можливості та загрози. Цей ступінь оцінюється по 7-ми бальній шкалі від -3 до +3, причому значенню: -3 - відповідає сильний негативний влив; -2 - середній негативний вплив; -1 - слабкий негативний вплив; 0 - відсутність впливу; +1 - слабкий позитивний вплив; +2 - середній позитивний вплив; +3 - сильний позитивний вплив.
Слід мати на увазі, що вплив сильних сторін підприємства на ринкові можливості, що з'являються завжди позитивний та підсилює їх, вплив сильних сторін на ринкові загрози також позитивний та послаблює їх; вплив слабких сторін підприємства на ринкові можливості негативний і ослаблює їх, а вплив

Роблячи аналіз за даними матриці можна зробити наступні висновки. Якщо говорити про загальні результати, то спостерігається позитивна тенденція, тобто сильні сторони та можливості переважають над слабкими сторонами та загрозами. За даними матриці загальний підсумок перехресного впливу опинився позитивний та становить +17 балів. Це доволі непоганий результат. При підсумуванні впливу сильних та слабких сторін на ринкові можливості підприємства була виявлена позитивна тенденція.
Подібний детальний аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз за допомогою матриці SWОТ треба проводити періодично на різних організаційних рівнях підприємства. Він дозволяє визначити основні пріоритети діяльності. При цьому дуже важливе якісне проведення даного дослідження з метою виявлення максимальної кількості стратегічних проблем, які стоять перед підприємством. Ці проблеми повинні бути ретельно проаналізовані та слугувати отправною крапкою для розробки стратегії.
Матриця SWОТ дозволяє відстежити ступінь впливу сильних та слабких сторін підприємства на ринкові можливості, що з'являються. Там, де цей вплив особливо благотворний, повинні бути направлені основні стратегічні зусилля підприємства. Вплив сильних сторін на ринкові можливості показує з яким успіхом останні можуть бути реалізовані. Вплив слабких сторін підприємства демонструє дію ослаблювального чинника, та у зв'язку з цим підприємство повинно приймати будь-які заходи з максимальним усуненням цього негативного впливу.
Важливим моментом є також визначення впливу сильних та слабких сторін на ринкові загрози. Виходячи з даного дослідження, необхідно виявити основні ринкові загрози та розробити відповідні контрзаходи, які будуть направлені на послаблення їх впливу.
Проаналізувавши всі плюси та мінуси за даними матриці SWОТ, можна зробити виводи про шанси підприємства у досягненні успіху та намітити заходи з покращення його положення. Підприємство, яке має більше сильних, ніж слабких сторін, скоріше буде мати кращі шанси на успішну діяльність, так само як і домінування ринкових можливостей над загрозами дозволяє надіятися на хороший результат. Проаналізувавши кожну сильну та слабку сторони, ринкову можливість та загрозу, які можуть виступати як негативними, так і позитивними чинниками, що визначають діяльність підприємства, слід виділити найбільш значимі та орієнтуватися на них у процесі управлінської діяльності.


 

You have no rights to post comments