Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Розрахунок показників дебіторської заборгованості

Розрахунок показників дебіторської заборгованості
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розрахунок показників дебіторської заборгованості


Прискорення обіговості обігових засобів (активів) зменшує потребу в них, дозволяє підприємству виповільнювати частину грошових ресурсів або для позавиробничих або для довгострокових виробничих потреб підприємства (абсолютне виповільнення), або для додатковоговипуску продукції (відносне виповільнення).
В результаті прискорення обігу виповільнюються речові елементи обігових засобів, зменшується необхідність в запасах сировини, матеріалів. Палива, в заділи матеріального виробництва, а відповідно виповільнюються і грошові ресурси , раніше вкладені в ці запаси та незавершене виробництво.
Виповільнені грошові ресурси відкладаються на розрахунковому рахунку підприємства, в результаті чого поліпшується його фінансовий стан, підвищується платоспроможність.
Швидкість обігу оборотних коштів-це комплексний показник організаційно- технічного рівню виробничо-господарської діяльності. Збільшеня кількості оборотів досягається за рахунок скорочення часу виробництва та часу обігу.
Термін виробництва обумовлений технологічним процесом та характером застосованої техніки.
Для того, щоб його скоротити, потрібно удосконалити його технологію, механізувати та автоматизувати працю робітників.
Скорочення часу обігу також досягається розвитком спеціалізації та кооперуванням, поліпшенням прямих міжгосподарських звязків, прискоренням перевозок, документообігу  та розрахунків.
Загальна обіговість усіх грошових ресурсів складається з окремої обіговості окремих елементів грошових ресурсів. Швидкість як загальної обіговості так і часної обіговості окремих елементів грошових ресурсів характеризується різними показниками, данні для розрахунків яких представлені у формі №1, №2 річної звітності підприємства.
Для того, щоб обчислити тривалість одного обігу усіх обігових засобів на підприємстві (LE) спочатку треба обчислити середню вартість усіх грошових ресурсів (E).
За попередній період (2002 рік) ця величина (E поп) дорівнює 10856,1 грн. (10000,9+11711,3)/2).
У звітному (2003) році середня вартість усіх грошових ресурсів (Е звіт) склала 20301,5 грн ( 11711,3+28891,7)/2)
Період обертання , який аналізується у даному випадку- один рік, тобто 360 діб. Виручка від реалізації продукції у попередньому періоді (N pпоп) склала 19350,7 грн., у звітному році ця величина дорівнює 32 946,6 (за даними звітної форми № 2).
Таким чином тривалість одного одігу на підприємстві у попередньому році за формулою (1.1) складала :

LE поп=

Відповідно до цього розраховується і тривалість одного обігу у звітному періоді:

LE звіт=

Кількість оборотів Кп (або прямий коефіцієнт обіговості  грошових ресурсів) обчислюється за формулою (1.2.):

Кппоп=

Кпзвіт=

За формулою (1.3.) можна обчислити коефіцієнт закріплення обігових засобів:

Копоп=

За звітний період коефіцієнт закріплення обігових засобів дорівнює:

Козвіт=

Значну питому вагу дебіторської заборгованості у складі поточних активів визначає їх особливе місце в оцінкі обіговості грошових ресурсів. У найбільш загальному вигляді зміни дебіторської заборгованості за рік можуть бути охарактеризовані даними балансу.
Для мети внутрішнього аналізу слід притягнути дані аналітичного обліку: дані журналів-ордерів або відомостей розрахунків з покупцями та замовниками, з постачальниками за авансами виданими, підзвітними особами, іншими дебіторами.
Для узагальнення результатів аналізу складають сводну таблицю, в якій дебіторська заборгованість класифікується за строками утворення.
Аналіз короткострокової заборгованості проводиться на підставі даних аналітичного обліку розрахунків з постачальниками, отриманих кредитів банків, розрахунків з іншими кредиторами.
В ході аналізу робиться вибірка забовязань, строки погашення яких не наступають у звітному періоді, а такожвідстрочених та прострочених забов,язань. Для оцінки обіговості дебіторської заборгованості використовується наступна група показників. Обіговість дебіторської заборгованості розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої дебіторської заборгованості.
Середня дебіторська заборгованість обчислюється за формулою (1.21.) Використавши цю формулу я визначила сер0едню дебіторську заборгованості за попередній та звітний періоди:

ДЗпопсер =

ДЗзвітсер =

Таким чином, визначивши середню дебіторську заборгованість можна за формулою (1.22.) визначити обіговість дебіторської заборгованості за попередній та звітний періоди.

ОБ поп дз = 

ОБ звіт дз=

За допомогою формули (1.23.) можна обчислити період погашення дебіторської заборгованості за попередній та звітний періоди:

ПП поп дз =
ПП поп дз =
Таблиця 2.1

Аналіз ефективності грошових ресурсів

Показник    Базисний рік    Звітний рік    Абсолютне відхілення    Відносне відхилення
Тривалість одного обігу (LE)    201.97    221.83    +19.86    +9.83
Кількість оборотів (Kn)    1.78    1.62    -0.16    -8.99
К-т закріплення (КО)    0,56    0,62    +0,06    +10,71
Середня дебіторська заборгованість (ДЗсер)    7590,65    15232,40    +7641,75    +100,67
Обіговість дебіторської заборгованості (ОБдз)    2,54    2,16    -0,38    -14,96
Період погашення деб.заборгоаності (ППдз)    141,73    166,67    +24,94    +17,60
Частка деб.заборг (ЧДЗ)    24,44    19    -5,44    -22,25

Слід мати на увазі, що чим більше період прострочки заборгованості,тим вище ризик її непогашення. Доля дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів визначається за формулою (1.24.)  На початок звітного періоду цей показник дорівнює:
Чпоч дз= 

Відповідно на кінець звітногоперіоду:

Чкін дз=
2.2.    Розрахунок показників забеспеченості запасми

Оцінка запасів проводиться по кожному їх виду (виробничі запаси, готова продукція, товари т.ін.).
Обіг виробничих запасів характеризує швидкість руху матеріальних цінностей та їх поповнення.
Чим швидше оборот капіталу, поміщенного в запаси, тим менше потребується капіталу для даного об,єму господарчих операцій.
Обіговість виробничих запасів підприємств однієї і тої самої галузі, як правило, характеризують, наскільки успішно використовується ними капітал.
Як було виявлено раніше, накопичення запасів пов,язане зі значними додатковими відтоками грошових коштів, що робить необхідною оцінку можливості та доцільносиі скорочення строку збереження матеріальних цінностей.
Зниження покупної здатності грошей примушує підприємства вкладати тимчасово вільні кошти в запаси матеріалов, необхідних для виробничого процесу підприємства.
Слід підкреслити в зв,язку з цим, що підприємство, яке орієнтується на одного основного постачальника, знаходиться у найбільш ризиковому становищі, ніж підприємство, яке будує свою власну діяльність на угодах з декількома постачальниками.
Разом з тим слід мати на увазі і те, що політика накопичення запасів товаро-матеріальних цінностей веде до додаткових відтоків грошових коштів як наслідок:
-збільшення витрат, виникаючих у звязку з володінням запасів (аренда складських приміщень та їх утримання, витрати по переміщенню запасів, страхування майна);
-збільшення витрат, пов,язаних з ризиком втрат із-за старіння та пошкоджень, а також крадіжок та безконтрольного використання товарно-матеріальніх цінностей; загально відомо: чим більший обсяг та строк зберігання майна, тим нижчий (слабший) контроль за його зберіганням;
-збільшення суми сплачених податків. В умовах інфляції собівартість використаних продовольчих запасів (суми їхнього списання на собівартість) істотно нижче суми їх поточної ринкової вартості. В результаті цього розмір прибутку буває “роздутим”, але саме з нього буде розрахован виплачений з прибутку податок.
Аналогічна картина і з податком на додану вартість. Те, що зі збільшенням обсягів запасів збільшується величина податків на майно, напевно не потребує пояснень;
-вилучення засобів обігу,їх “омертвління”. Надмірні запаси припиняють рух капіталу,порушують фінансову стабільність діяльность, змушуючи керівництво підприємства в обовязковомупорядку шукати для поточної діяльності грошові кошти (як правило,висококоштовні). Тому не біз підстави надмірні запаси товарно-матеріальних цінностей називають “Кладовищем бізнесу”
Ці та інші негативні наслідки політики накопичення запасів нерідко повністю перекривають позитивний ефект від економії за рахунок більш ранніх закупок.
Значний відток грошових коштів, пов,язаний з витратами на формування та збереження запасів, робить необхідним пошук шляхів їх скорочення. При цьому, розуміється , мова не йде про зведення величини витрат по утворенню та збереженню запасів товарно-матеріальних цінностей до мінімуму. Таке рішення, скоріш за все, було б не ефективним та призвело б до зростання витрат іншого роду (наприклад,від псування та безконтрольного використання товарно-матеріальних цінностей).
Задача є в тім, щоб знайти “золоту середину” між надмірно великими запасами, здатними визивати фінансові ускладнення (нестача грошових коштів), та надмірно малими запасами, небезпечними для стабільності виробництва підприємства.
Така задача не може бути вирішена в умовах стихійного формування запасів, необхідна налажена система контролю та аналізу стану запасів.
В теорії та практиці управління запасами виділяються наступні основні ознаки незадовільної системи контролю ресурсів :
-тенденція до постійного зростання терміну збереження запасів;
-безперервне зростання запасів, істотно випереджуючий динаміку збільшення обсягу реалізуємої продукції;
-часті простої обладнання з причини відсутності матеріалів;
-нестача складських приміщень;
-периодична відмова від строкових замовлень з причини нестачи (відсутності) запасів та товарно-матеріальних цінностей;
-великі суми списання з причини наявності застарілих (залежалих), повільно обертаємих запасів;
-значні обсяги списання внаслідок їхнього псування та крадіжок.
Основна мета контролю та аналізу стану запасів:
-забеспечення та підтримання ліквідності та поточної платоспроможності;
-скорочення витрат виробництва шляхом зменшення витрат на утворення та збереження запасів;
-зниження витрат робочого часу та простїв обладнання з причини нестачи сировини та материалів;
-попередження псування, крадіжок та безконтрольного використання матеріальних цінностей.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступної обліково-аналітичної програми:
1. Оцінка раціональності структури запасів, яка дозволяє виявити ресурси, обсяг яких явно надмірний, та ресурси, придбання яких треба прискоити.Це дозволить уникнути зайвих капіталовкладень в матеріали, потреба в яких скорочується або не може бути виявлена.
Не менш важливе за це при оцінкі раціональності структури запасів встановити обсяг та склад зіпсованих та неходових матеріалів. Таким чином забеспечується підтримання виробничих запасів в найбільш ліквідному стані та скорочення засобів, імобілізованих в запаси.
2.Визначення строків та обсягів закупки матеріальних цінностей. Це одна з найважливіших та складних для сучасних умов функціонування українських підприємств задач аналізу стану запасів.
Не дивлячись на неоднозначність приймаємих рішень для кожного підприємства, загальним є підхід до визначення обсягів закупок, які дозволяють враховувати:
-середній обсяг споживання матеріалів на протязі виробничо-комерційного циклу (звичайно визначається на підставі результатів аналізу споживання матеріальних ресурсів в минулих періодах та обсягів виробництва в умовах очикуваного сбуту);
-додаткова кількість (страховий запас) ресурсів для відшкодування непередбачених витрат матеріалів (наприклад, в умовах непередбаченого заказу) або збільшення періоду, необхідного для формування необхідних запасів.
3.Вибіркове регулювання запасів матеріальних цінностей, яке передбачає, що увагу необхідно акцентувати на коштовних матеріалах або матеріалах, які мають високу споживчу якість.
В закордонній практиці широке розповсюдження набув метод АВС, прийоми якого можуть бути застосовані й на українських підприємствах. Основна ідея АВС-метода-оцінити кожен вид матеріалів з точки зору їхнього значення. Мається на увазі ступінь використання матеріалу за конкретний період; час, необхідний для поповнення запасів цього матеріалу та витрати, повязані з його відсутністю на складі; можливість заміни, а також витрати від заміни.
Найбільша частка даних матеріальних ресурсів в загальному обсязі материальних цінностей, які зберігаються на складі, визнає основну суму відтоку грошових коштів при формуванні запасів. Такі матеріали розглядаються як ресурси групи А.
Матеріали групи В відносяться до другорядних; вони менш коштовні ніж матеріали групи А, але й перевищують їх за кількістю найменувань.
Матеріали групи С вважаються відносно маловажливими – це найменш коштовні але найбільш багаточисельні материальні цінності.
Їх придбання та утримання супроводжуються незначними (в порівнянні з загальною сумою) відтоком грошових коштів.
Звичайно витрати на зберігання та утримання таких запасів менші, ніж витрати по забеспеченню жорсткого контролю за замовленими партіями, страховими (резервними запасами) та залишками на складі.
Матеріальні ресурси поділяються на перелічені групи в залежності від конкретних умов виробництва.
Принциповим є те, що найбільш істотно контролюються матеріали групи А. Особливу увагу при цьому приділяють: розрахунку потреби в них; календарному плануванню формування запасів та їх використання; обгрунтуванню величини страхових запасів, інвентарізації.
3.    Розрахунок показників обіговості основних груп запасів та їх порівняння з аналогічними показниками минулих періодів, щоб встановити відповідність наявності запасів поточним потребам підприємства.
Для цього розраховують обіговість матеріалів, які ураховуються на різноманітних субрахунках(“Сировина та матеріали”, “Покупні напівфабрикати та комплектуючи вироби, конструкції та деталі”, “Паливо”, “Тара та тарні матеріали”, “Запасні частини” та ін.), а потім загальну обіговість матеріалів шляхом визначення середньої зваженої величини.
Оскільки виробничи запаси враховуються за вартістю їх виготовлення (придбання), то для розрахунку коефіцієнту обіговості запасів використовується не виручка від реалізації, а собівартість реалізованої продукції. Для оцінки швидкості обігу запасів використовується формула (1.25).
Але спочатку за формулою (1.26) обчислимо середню величину запасів за попередній та звітний роки:

СЕРвз поп = 

СЕРвз звіт =

Тепер можна звернутися до формули (2.25) та обчислити швидкість обігу запасів
за попередній та звітний роки:

ОБзп поп =

ОБзп звіт=

Використавши формулу (2.27) обчислимо термін зберігання запасів для попереднього та звітного періодів:

Тзз звіт = 

Тзз звіт  = 

Співвідношення вартості запасів та величин власних та залучених джерел формування  - один з найважливіших факторів стійкості фінансового стану підприємства поряд з співвідношенням реального власного капіталу та статутного капіталу.
Ступень забезпеченості запасів джерелами формування виступає в виді причини того чи іншого ступеню поточної платоспроможності (або не сплатоспроможності) організації.
Найбільш повно узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок або недостача джерел засобів для формування запасів, отримуваний у виді різниці величини джерел засобів та величини запасів.
При цьому мається на увазі запеспеченність визначеними видами запасів (власними, кредитними та іншими позиченими), оскільки достатність суми усіх можливих видів джерел (включаючи кредиторську заборгованість та інші короткострокові пасиви) гарантована тотожністю підсумків активу та пасиву балансу.
Загальна величина запасів підприємства дорівнює сумі величин за статтями 100-140 розділу ІІ “Обігові активи” балансу (включаючи податок на додану вартість за придбаними ціностями, оскільки до прийняття його до відшкодування  по розрахункам з бюджетом він повинен фінансуватись за рахунок джерел формування запасов).
Для характеристики джерел формування  запасів використовується декілька показників, відображаючих різну ступінь обсягу різних видів джерел:
-наявність власних грошових ресурсів, яке дорівнює різниці розміру реального власного капіталу та суми величин поза обігових активів (підсумок розділу І “Поза обігові активи” балансу) та довгострокової дебіторської заборгованості№
-наявність довгострокових джерел формування запасів,яке отримується  з попереднього показника збільшенням на суму довгострокових пасивів.
Якщо цільове фінансування та надходження носять довгостроковий характер, то розмір їх включається до складу довгострокових пасивів при розрахунку даного показника.
-Загальна величина основних джерел формування запасів, яка дорівнює сумі довгострокових джерел (попередній показник) та короткострокових позичених коштів.
Якщо цільове фінансування та надходження  носять короткостроковий характер, то їх величина включається до складу короткострокових позикових коштів при розрахунку даного показника.
Для трьох показників наявності джерел формування запасів відповідають три показника забеспеченності запасів джерел ами їх формування:
Надлишок (+) або нестача (-) власних грошових ресурсів, який дорівнює різниці величині власних грошових ресурсів та величини запасів;
Надлишок (+) або нестачу (-) довгострокових джерел формування запасів, який дорівнює різниці величини довгострокових джерел формування запасів та величини запасі;
Надлишок (+) або нестача (-) загального розміру основних джерел формування запасів та величини запасів.
Розрахунок трьох показників забезпеченості запасів джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за рівнем їхньої стійкості.
Можна виділити чотири типи фінансових ситуацій:
1)абсолютна стійкість фінансового стану, яка зустрічається украй рідко, представляє собою крайній тип фінансової усталеності. Вона задається системою умов:
1а. надлишок (+) загальних грошових ресурсів або рівність величин власних грошових ресурсів та запасів;
2)нормальна стійкість фінансового стану , гарантуюча його платоспроможність:
2а. нестача (-) власних грошових ресурсів,
2б. надлишок (+) довгострокових джерел формування запасів або рвнвсть величин довгострокових джерел та запасів;
3)нестійкий фінансовий стан, спряжене з порушенням платоспроможності, при якому тим не менше, зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення реального власного капіталу та збільшення власних грошових ресурсів. А також за рахунок додаткового залучення довгострокових кредитів та залучених засобів.
3а. нестача (-) власних грошових ресурсів,
3б.нестача (-) довгострокових джерел формування запасів,
3в.надлишок (+) загальної величини основних джерел формування запасів або рівність величин загальних джерел та запасів.
4) кризовий фінансовий стан, при якому підприємство знаходиться на грані банкрутства, оскільки в даному випадку грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення (за вирахуванням вартості власних акцій, викуплених в акціонерів), дебіторська заборгованість організації  ( за винятком заборгованості учасників по взнсам в статутний капітал) та інші обігові активи не покривають навіть його кредиторської заборгованості (включаючи резерви майбутніх   витрат та платежів) та інші короткострокові пасиви:
4а.нестача (-)власних грошових ресурсів,
4б.нестача(-)довгострокових джерел формування запасів,
4в.нестача (-)загальної величини основних джерел формування запасів.
Оскільки позитивним фактором фінансової стійкості є наявність джерел формування запасів, то основними шляхами виходу з нестійкого та кризового фінансового станів (ситуація 3 та 4) будуть: поповнення джерел формування запасів та оптимізація їх структури, а також обґрунтований рівень зниження запасів.

Таблиця 2.2.

Аналіз ефективності запасів

Показник    Базисний рік    Звітний рік    Абсолютне відхілення    Відносне відхилення
Середня величина запасів (СЕР ВЗ)    2825,50    4927,05    +2101,55    +74,37
Швидкіст обігу запасів (ОБ ЗП)    2,12    2,76    +0,64    +30,19
Термін зберігання запасів (Т зз)    169,81    130,43    -39,38    -23,19


Найбільш безризиковим методом поповнення джерел формування запасів слід признати збільшення реального власного капіталу за рахунок накопичення нерезподіленного прибутку або за рахунок розподілення прибутку після сплати податків у фонди накопичення за умовою росту частини цих фондів, не вкладеної в поза обігові активи.
Зниження рівню запасів відбувається в результаті планування залишків запасів. А також реалізації не використаних товаро-матеріальних цінностей.


 

You have no rights to post comments