Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Основні джерела інформації для формування та руху грошових ресурсів

Основні джерела інформації для формування та руху грошових ресурсів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні джерела інформації для формування та руху грошових ресурсів


Інформаційною базою фінансового аналізу є бухгалтерська звітність.
Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, що відбивають майновий та фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.
Склад, зміст, вимоги та інші методичні основи бухгалтерської звітності на підприємствах України регламентовані Положенням “Про бухгалтерську звітність підприємств”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2002 р №40.
Згідно з цим положенням бухгалтерська звітність складається з утворюючих єдине ціле взаємозалежних показників бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати і пояснень до них.
Головними вимогами до бухгалтерської звітності є достовірність, повнота та відкритість для ознайомлення користувачів.
Інформація, подана в бухгалтерській формі № 2, що має назву “Звіт про фінансові результати”, є більш аналітичною, деталізованою і конкретною, порівняно з загальним бухгалтерським балансом (форма № 1).
Для інвесторів і аналітиків ця форма є в багатьох відношеннях важливіша ніж сам баланс, тому що в ній міститься не застигла одномоментна, а динамічна інформація про те, яких успіхів досягло підприємство протягом року та за рахунок яких факторів.
За даними форми № 2 проводять аналіз фінансових результатів діяльності організації як по загальному обсягу в динаміці, так і за структурою, а також факторний аналіз прибутку та рентабельності.
Пояснення до бухгалтерського балансу і звіт про фінансові результати повинні розкривати суть поданої звітної інформації,  облікову політику організації і забезпечувати користувачів бухгалтерської звітності додатковими даними, які недоцільно включати в бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати, але котрі є необхідними користувачам бухгалтерської звітності для реальної оцінки майнового, фінансового стану організації і фінансових результатів її діяльності.
Пояснення до балансу і звіту про фінансові результати повинні містити розшифрування окремих показників форм № 1 і 2, що характеризують структуру майна, джерела його утворення, склад і розміри фондів організації, окремих видів дебіторської і кредиторської заборгованостей, основних засобів і нематеріальних активів, фінансових вкладень і зобов'язань.
Пояснювальна записка, що складається до річної звітності, повинна містити стислу характеристику діяльності організації:
По-перше, види виробничої, комерційної й інвестиційної діяльності організації і її географічні ринки збуту;
По-друге, основні показники діяльності і чинники, що вплинули в звітному періоді на фінансові результати, такі як:
а) частка активної частини основних засобів;
б) коефіцієнти зносу, відновлення і вибуття основних засобів;
в) коефіцієнт поточної ліквідності на початок і кінець звітного періоду;
г) коефіцієнт забезпеченості власними засобами й інші показники, необхідні для повного й об'єктивного уявлення фінансового стану організації.
Основні грошові ресурси організацй цілком використовуються в кожному виробничому процесі, повністю переносять власну вартість на готовий вироб та змінюють власну натуральну форму.
Класифікація виробничих грошових ресурсів:
1.    Обігові фонди у виробничих запасах:
-сировина,основні матеріали;
-покупні напівфабрикати;
-допоміжні матеріали;
-паливо;
-тара і тарні матеріали;
-запасні частини для поточного ремонту;
-малоцінні та швидкозношувальні предмети, господарський інвентар та інструменти.
2.    Обігові фонди у процесі виробництва:
-незарешенне виробництво;
-витрати на засвоєння нової продукції;
-напівфабрикати власного виробництва.
Сировина - це принаддя праці, на видобування або виробництво яких була витрачена праця.  Сировиною наприклад є: руда, бавовна.
Матеріали-це предмет праці, який вже піддавався промисловій обробці, наприклад прокат металу.Із основних матеріалів виробляється продукція, вони образують її матеріальний склад.
Напівфабрикати-продукти праці, які пройшли одну чи декілька стадій
виробництва , але потребують ще подальшої обробки чи сбору..
Тара та тарні матеріали-представляють собою усі види упаковки та матеріали, необхідні для їх виготовлення.
Незавершенне виробництво-це предмети праці, які знаходяться в стадії обробки або які очікують подальшої обробки і які не увійшли ще в склад готової продукції.
Склад, структура та вартість грошових ресурсів різних підприємств різноманітні, оскільки вони залежать від характеру та обсягу виробляємої продукції, тривалості виробничого циклу, степені механізації та автоматізації виробництва.
Підприємство не тільки виробляє продукцію, але й займається її реалізацією, тому крім обігових виробничих фондів воно має у роспорядженні ще й фонди обертання.
До ціх фондів відносяться готова продукція на складі підприємства, грошові кошти в касі підприємства та на розрахункових рахунках, а також в незакінчених розрахунках за відвантажену продукцію.
Усе майно підприємства можна поділити на:
1.    Імобілізовані активи (1 розділ балансу)
2.    Мобільні активи (2 розділ балансу), які включають в себе запаси, грошові кошти, дебіторську заборгованість та ін.
Стійкість фінансового стану підприємства в значеій мірі залежить від цілеспрямованості та правильності вкладів фінансових ресурсів в активи.
Оборотні фонди підприємства мають матеріально-речову  та вартісну форми. У практиці планування і обліку господарської діяльності до складу оборотних   фондів   включають:   виробничі   запаси; незавершене виробництво та напівфабрикати власного виготовлення; видатки майбутніх періодів.
Виробничі   запаси   становлять   найбільшу   за величиною частину оборотних фондів.
До них відносяться запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів,  палива і пального, тари, ремонтних деталей і вузлів, малоцінних інструментів, господарського інвентаря (реманенту) та інших предметів, а також аналогічних предметів, що швидко спрацьовуються.
Незавершене виробництво — це предмети праці, обробка (переробка) яких не завершена у тому або іншому виробничому підрозділі підприємства. Вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або ж у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого.
До напівфабрикатів    власного    виготовлення відносять ті предмети праці, що повністю оброблені (перероблені)    у   даному   виробничому   підрозділі підприємства, але потребують подальшої обробки в інших підрозділах (наприклад, поковки, штамповки, відливки та інша продукція заготовчого виробництва).
Між   виробничими   запасами   і   незавершеним виробництвом в цілому існує певний технологічний зв'язок.
Сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, які за величиною становлять переважну частину виробничих запасів, у процесі свого кругообороту з самого початку використання   переходять   у   фазу   незавершеного виробництва. Інші ж види виробничих запасів цю фазу обминають.
Видатки майбутніх періодів являють собою грошові витрати, що мають місце у даному періоді часу, але відшкодовуються за рахунок собівартості продукції (роботи, послуг) у наступні періоди.
До них відносяться витрати на підготовку виробництва, освоєння випуску нових виробів, раціоналізацію і винахідництво, придбання науково-технічної та економічної інформації, передплату періодичних видань тощо.
Співвідношення оборотних фондів у розтині окремих елементів і стадій функціонування (запаси, незавершене виробництво, видатки майбутніх періодів) характеризує їх виробничо-технологічну (стадійну) структуру. Вона формується під впливом ряду факторів (типу виробництва, особливостей продукції та технології її виготовлення,     умов    забезпечення     підприємства матеріальними ресурсами тощо) і змінюється у часі (порівняно повільно, без різких коливань). Наприклад, на промислових підприємствах України у загальному обсязі оборотних фондів частка виробничих запасів становить у середньому впродовж останніх років приблизно 70%, незавершеного виробництва — 25%. Спостерігається така тенденція у динаміці структури оборотних фондів: відносні розміри виробничих запасів в цілому зменшуються, а незавершеного виробництва і видатків майбутніх періодів, навпаки, збільшуються.
Структура оборотних фондів на підприємствах різних галузей має значні відмінності, зумовлені застосовуваними технологіями і формами організації виробництва, умовами забезпечення матеріальними ресурсами, цінами на них тощо. Зокрема, найбільшу частку в загальному обсязі оборотних фондів становлять: виробничі запаси — на електростанціях та  підприємствах  легкої  промисловості  (до  90%);
незавершене    виробництво    —    на    підприємствах машинобудування (біля 40%, у зв'язку з великою тривалістю виробничого циклу); видатки майбутніх періодів — на підприємствах видобувної індустрії (40-50% і більше).


 

You have no rights to post comments