Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Дослідження механізму аналізу фінансового стану ЗАТ „Апогей”

Дослідження механізму аналізу фінансового стану ЗАТ „Апогей”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Дослідження механізму аналізу фінансового стану ЗАТ „Апогей”


2.1.    Аналіз основних показників фінансової стійкості  ЗАТ „Апогей”

Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок або нестача коштів для формування запасів та витрат. Його розраховують як різницю величини джерел коштів і величини запасів та витрат. При цьому мається на увазі забезпеченість певними видами джерел (власних, кредитних та інших позикових), оскільки достатність суми усіх можливих видів джерел, включаючи і короткострокову кредиторську заборгованість й інші пасиви, гарантовано рівністю підсумків активу і пасиву балансу.
Для характеристики джерел формування запасів та витрат використовується кілька показників, що відбивають різну ступінь охоплення різних видів джерел:
1.    Наявність власних оборотних коштів:

(2.1)
2.    Наявність власних та довгострокових позикових джерел формування запасів та витрат. Цей показник утворюється з попереднього шляхом збільшення його на суму довгострокових кредитів та позикових коштів:


(2.2)

3.    Загальна величина основних джерел формування запасів та витрат – сума попереднього показника та позикових коштів, крім кредитів для працівників підприємства


(2.3)

Трьом показникам наявності джерел формування запасів та витрат відповідають три показники забезпеченості запасів та витрат джерелами їх формування.
1.    Лишок або нестача власних оборотних коштів:


(2.4)

2.    Лишок або нестача власних та довгострокових позикових джерел формування запасів та витрат:


(2.5)

3.    Лишок або нестача загальної суми джерел формування запасів та витрат:


(2.6)


Для того, щоб проаналізувати фінансову стійкість підприємства, зведемо розрахунки у таблицю 2.1.Таблиця 2.1

Аналіз показників фінансової стійкості ЗАТ „Апогей” у 2005 – 2006 рр.
тис.дол.
Показники    2005р.    2006р.    Відхилення
Загальна величина запасів    660    580    -70
Наявність власних оборотних коштів    863    925    61
Наявність власних та довгострокових позикових джерел формування запасів та витрат    863    925    61
Загальна величина основних джерел формування запасів та витрат    917    983    66
Лишок або нестача власних оборотних коштів    204    339    135
Лишок або нестача власних та довгострокових позикових джерел формування запасів та витрат    204    339    135
Лишок або нестача загальної суми джерел формування запасів та витрат    257    397    140


Розрахунки трьох показників забезпеченості запасів та витрат джерелами їх формування дозволяють класифікувати фінансові ситуації за ступенем їх стійкості. При ідентифікації типу фінансової ситуації використовують трьохмірний показник –  :

,
(2.7)

де функція S(x) визначається наступним чином:

.
(2.8)
Можливе виділення чотирьох типів фінансових ситуацій:
1.    Абсолютна фінансова стійкість –  .
2.    Нормальна стійкість –  .
3.    Нестійкий фінансовий стан –  .
4.    Критичний фінансовий стан –  .
З таблиці видно, що функція S(x) = (1;1;1). Тобто фінансовий стан підприємства є абсолютно стійким. Цей тип фінансової стійкості характеризується тим, що усі запаси підприємства покриваються власними оборотними коштами, тобто підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів. Така ситуація не може розглядатись як ідеальна, оскільки означає, що керівництво компанії не вміє, не бажає або не має можливості використовувати зовнішні джерела коштів для основної діяльності.
Для оцінки фінансової стійкості підприємства використовують такі коефіцієнти:
1)     коефіцієнт концентрації власного капіталу;
2)     коефіцієнт концентрації  позикового капіталу;
3)     співвідношення позикового та власного капіталу;
4)     коефіцієнт забезпеченості за кредитами.
Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії) визначає частку коштів власників підприємства у загальній сумі коштів, що вкладені у майно підприємства. Він характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов’язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів.

Коефіцієнт автономії    =    Власний капітал (ряд. 380 ф.№1)    (2.9)
Активи підприємства (280 ф.№1)   

Підприємство вважається фінансово стійким за умови, що частка власного капіталу у загальній сумі фінансових ресурсів підприємства складає не менше 50%[41, с.78].
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу є доповненням до попереднього коефіцієнта – їх сума дорівнює 1. Цей коефіцієнт характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства.
Чим нижчий цей показник, тим менша заборгованість підприємства, тим стійкіший його фінансовий стан. Ріст цього показника у динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу    =    Позиковий капітал (ряд.480 + ряд.480 + ряд620 + ряд.630. ф.№1)    (2.10)
Активи підприємства (280 ф.№1)   

Співвідношення позикового та власного капіталу дає узагальнену оцінку фінансової стійкості підприємства.

Співвідношення позикового і власного капіталу    =    Позиковий капітал (ряд.480 + ряд.480 + ряд620 + ряд.630. ф.№1)    (2.11)
Власний капітал (ряд. 380 ф.№1)   

Розрахунок показників представимо у таблиці 2.2. З неї видно, що основну частку у джерелах фінансування займає власний капітал підприємства.Таблиця 2.2

Аналіз коефіцієнтів  фінансової стійкості підприємства за 2005 – 2006 рр.

Показники     Нормативне значення    2005р.    2006р.    Відхилення
Власний капітал    –    3865    3872    7
Позиковий капітал    –    60    62    2
Всього джерел формування коштів    –    3919    3920    1,0
Коефіцієнт автономії    0,5    0,985    0,985    0
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу    0,5    0,02    0,02    0
Коефіцієнт співвідношення позикового та власного капіталу    1    0,01    0,01    0

Коефіцієнт автономії підприємства набагато більший за норматив: джерела фінансування практично повністю сформовані за рахунок власних коштів. Це свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх кредиторів, але навряд чи така ситуація може вважатися нормальною. Скоріше вона свідчить про нездатність користуватися позиковими коштами  для фінансування довгострокових проектів.
Коефіцієнт концентрації позикових коштів, навпаки, дуже низький. Він означає, що у фінансових ресурсах підприємства позикові кошти займають 1,5% від загальної суми і повністю складаються з поточної кредиторської заборгованості.
Значення коефіцієнту співвідношення позикового та власного капіталу означає, що на 1 грн. власних коштів підприємства приходиться 0,015 грн. позикових коштів.

2.2. Загальна оцінка коштів підприємства


Зведення про розміщення капіталу, що мається в розпорядженні підприємства містяться в активі балансу. По цим даним можна установити, які зміни відбулися в активах підприємства, яку частину складає нерухомість підприємства, а яку - оборотні кошти, у тому числі в сфері виробництва і сфері звертання.
Головною ознакою угруповання статей активу балансу вважається ступінь їхньої ліквідності. За цією ознакою всі активи балансу підрозділяються на довгострокові, чи основний капітал, і поточні (оборотні) активи.
У залежності від ступеня схильності інфляційним процесом усі статті балансу класифікуються на монетарні і немонетарні. Монетарні - статті балансу, що відбивають засоби і зобов'язання в поточній грошовій оцінці. До них відносяться кошти, депозити, короткострокові фінансові вкладення, засоби в розрахунках. Немонетарні активи – основні засоби, незакінчене капітальне будівництво, запаси, незавершене виробництва, готова продукція, товари.
У процесі аналізу  засобів підприємства в першу чергу варто вивчити зміни в їхньому складі і структурі (табл.2.3).
З табл. 2.3 видно, що в 2006 році в порівнянні з 2005 р. структура засобів підприємства трохи зменшилася: збільшилася частка основного капіталу на 26.1%, а оборотного відповідно зменшилася, у тому числі в сфері виробництва зменшилася на 26,3%, а в сфері звертання – збільшилася на 0,2%.
Таблиця  2.3

Структура кошів  ЗАТ «Апогей» у 2005 – 2006 рр.

Кошти підприємства    2005 р.    2006 р.    Відхилення
тис. грн.    %    тис. грн.    %    тис. грн.    %
Довгострокові активи    310,0    36,7    780,8    62,8    +470,8    +26,1
Поточні активи    534,5    63,3    462,0    37,2    -72,5    -26,1
у тому числі:                       
У сфері виробництва    407,2    48,2    271, 9    21,9    -153,3    -26,3
У сфері обслуговування    27,3    15, 1    190, 1    15,3    + 62,8    + 0,2
Всього    844,5    100,0    1242,8    100,0    +307,8    –
Монетарні активи    104,2    12,3    104,0    8,4    -0,2    -3,9
Немонетарні активи    740,3    87,7    1139,8    91,6    +398,5    +3,9

У зв'язку з цим змінилася органічна будівля капіталу: у 2005 році відношення основного капіталу до оборотного складає 0,58, а на кінець – 1,69, що сприяє уповільненню його оборотності.
У процесі наступного аналізу необхідно більш детально вивчити склад, структуру і динаміку оборотного капіталу.
Одним з основних і найбільш повних джерел інформації для проведення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства є баланс (форма 1). У ньому на визначену звітну дату міститься інформація про розмір власного і позикового капіталу, фінансових зобов’язань компанії і про розміщення власних і залучених фінансових ресурсів.
Таблиця 2.4
Структура і динаміка балансу ЗАТ «Апогей» у 2006 р.

Розділи балансу    На початок року, тис. грн.    На кінець року, тис. грн.    Відхилення
А К Т И В
І. Необоротні активи    2997,7    2937,0    –60,7
ІІ. Оборотні активи    902,1    983,4    +81,3
ІІІ. Витрати майбутніх періодів    19,8    –    –19,8
Баланс    3919,6    3920,4    +0,8
П А С И В
І. Власний капітал    3861,2    3862,0    +0,8
ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів    4,9    –    –4,9
ІІІ. Довгострокові зобов’язання    –    –    –
IV. Поточні зобов’язання    53,5    58,4    +4,9
V. Доходи майбутніх періодів    –    –    –
Баланс    3919,6    3920,4    +0,8
Виходячи з даних табл. 2.4, можна зробити наступні висновки:
–    на кінець звітного року величина необоротних активів зменшилась на 60,7 тис. грн.;
–    величина оборотних активів виросла на 81,3 тис. грн.;
–    витрати майбутніх періодів зменшилися на 19,8 тис. грн.;
–    валюта балансу збільшилася на 4,9 тис. грн.
У структурі пасиву відбулися наступні зміни:
–    власний капітал компанії збільшився на 0,8 тис. грн.;
–    забезпечення майбутніх витрат і платежів зменшилися на 4,9 тис. грн.;
–    поточні зобов’язання збільшилися на 4,9 тис. грн.
Для отримання загальної оцінки динаміки фінансового стану у звітному періоді проводиться порівняння зміни підсумку балансу зі зміною фінансових результатів господарської діяльності за звітний період (наприклад, зі зміною виручки від реалізації продукції).
Зіставлення здійснюється шляхом порівняння коефіцієнтів Кп і Кв, які засвідчують приріст відповідно виручки від реалізації продукції та середнього значення підсумку балансу за звітний період. Якщо Кп > Кв, то у звітному періоді використання фінансових ресурсів підприємства було більш ефективним, ніж у попередньому періоді, якщо Кп < Кв – менш ефективним.

Таблиця 2.5

Аналіз виручки від реалізації ЗАТ «Апогей» за 2005 – 2006 рр.
Показники    2005 р.    2006 р.     Приріст
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    236,2    343    1,45
Середній підсумок балансу    3845    3920    1,02
Різниця у значеннях коефіцієнтів    –    –    0,43

З таблиці видно, що дохід від реалізації збільшується швидшими темпами, ніж середній підсумок балансу. Це свідчить про підвищення ефективності використання коштів підприємства і збільшення його ресурсовіддачі.
Аналіз прибутку здійснюється методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичними даними за попередній період. У ході аналізу необхідно дати оцінку темпів зростання прибутку в цілому та окремо за кожною її частиною; вивчити та розрахувати чинники, що впливають на зміну прибутку, і визначити рівень їх впливу, виявити резерви збільшення прибутку.
Таблиця 2.6

Аналіз доходів та витрат ЗАТ «Апогей» за 2005 – 2006 рр.
Найменування статей    Абсолютні величини, тис. грн.    Питома вага статей у виручці від реалізації, %    Темп зростання
2005р.    2006р.    Відхил.    2005р.    2006р.    Відхил.    
Чистий дохід від реалізації продукції     236,2    343    106,8    100    100    0    1,45
Собівартість реалізованої продукції      139,1    195,3    56,2    58,9    56,9    -2,0    1,40
Валовий прибуток    97,1    147,7    50,6    41,1    43,1    2,0    1,52
Інші операційні доходи    23,5    36,7    13,2    9,9    10,7    0,8    1,56
Адміністративні витрати    127,4    184,1    56,7    53,9    53,7    -0,3    1,45
Витрати на збут    2,2    2,9    0,7    0,9    0,8    -0,1    1,32
Інші операційні витрати    385    403    18    163    117,5    -45,5    1,05
Інші доходи    396    406,4    10,4    167,7    118,5    -49,2    1,03
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування    2    0,8    -1,2    0,8    0,2    -0,6    0,40
Чистий прибуток    2    0,8    -1,2    0,8    0,2    -0,6    0,40
Як видно з табл. 2.6, чистий прибуток у звітному періоді зменшився і склав 40% від рівня 2005 р. Це пояснюється збільшенням рівня адміністративних витрат та інших операційних витрат.
Валовий прибуток у 2006 р. збільшився на 52% у зв’язку зі збільшенням доходу від реалізації і одночасним зменшенням питомої ваги собівартості у виручці на 2% (з 58,9 до 56,9%). Однак реалізація продукції не є основним джерелом доходів підприємства. Як видно з аналізу структури доходів, головну частку у надходженнях підприємства займають інші доходи (167,7% у 2005 р. і 118,5% у 2006). У структурі витрат найбільшу питому вагу займають інші операційні витрати (163% від доходу від реалізації у 2005 р. і 117,5% – у 2006).
Таблиця 2.7

Аналіз структури операційних витрат ЗАТ «Апогей» у 2005 – 2006 рр.

Найменування статей    Абсолютні величини, тис. грн.    Питома вага статей у виручці від реалізації, %    Темп зростання
2005р.    2006р.    відхилення    2005р.    2006р.    відхилення   
Матеріальні витрати    41,3    260,9    219,6    14,1    44,2    30,1    6,317
Витрати на оплату праці    199,8    211,3    11,5    68,3    35,8    -32,5    1,058
Відрахування на соціальні заходи    20,2    27,8    7,6    6,9    4,7    -2,2    1,376
Амортизація    12,4    19,2    6,8    4,2    3,3    -1,0    1,548
Інші операційні витрати    18,9    70,8    51,9    6,5    12,0    5,5    3,746
Разом    292,6    590    297,4    100    100    0,0    2,016

З табл. 2.7 видно, що операційні витрати у 2006 р. збільшилися у 2,02 рази. Також відбулися значні зміни і в структурі витрат. Питома вага матеріальних витрат підприємства збільшилася з 14,1 до 44,2%, а їх розмір – у 6,32 рази. Це свідчить про запровадження виробництва більш матеріалоємної продукції. Одночасно зменшилася питома вага витрат на оплату праці.
Амортизація займає у структурі витрат незначну частку (4,2% у 2005 р. і 3,3% – у 2006). Це свідчить про те, що діяльність підприємства не потребує значних витрат на обладнання.
Необхідно зробити факторний аналіз рентабельності по кожному виду продукції. Рівень рентабельності окремих видів продукції залежить від зміни середньореалізаційних цін і собівартості одиниці продукції:


(2.12)

Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня рентабельності продукції Т зроблений способом ланцюгової підстановки, використовуючи дані табл. 2.8.
За даними табл. 2.6., розрахуємо планову рентабельність продукції А:

.
Умовна рентабельність продукції розраховується, використовуючи планову собівартість продукції та фактичну ціну:
.

Таблиця 2.8

Ціна та собівартість окремих видів продукції ЗАТ «Апогей» у 2006 р.

Вид продукції    Середня ціна реалізації, грн.    Собівартість, грн.
План    Факт    План    Факт

А    5500    5360    4283,73    4142,6
Б    1195    1195    960,52    1000,27
В    780    780    567,21    556,7

Фактична рентабельність реалізованої продукції:

.
Аналогічні розрахунки робляться по кожному виду продукції. Відхилення від плану за рахунок ціни розраховується як різниця між умовною та плановою рентабельністю:

25,15% – 28,38% = -3,27%.
Відхилення від плану за рахунок зміни собівартості продукції розраховується як різниця між фактичною та умовною собівартістю:

29,38% – 25,15% = 4,26%.
Загальне відхилення від плану за рентабельністю становить:

29,38% – 28,39% = 0,99%.
Очевидно, що рентабельність виробництва продукції А на 0,99 відсотковий пункт перевищила планову рентабельність. Через реалізації продукції за ціною нижче планової рентабельність знизилася на 3,27%, але за рахунок зменшення собівартості вона підвищилася на 4,26%.
Аналогічні розрахунки здійснюються і за іншими видами продукції, а результати заносяться до табл. 2.9.

Таблиця 2.9

Аналіз впливу чинників на рентабельність окремих видів продукції ЗАТ «Апогей» за 2006 р.

Продукція
Рентабельність, %    Відхилення від плану, %
Планова    Умовна     Фактична     за рахунок ціни    за рахунок собівартості    Загальне
А    28,39    25,12    29,38    -3,27    4,26    0,99
Б    24,41    24,41    19,47    0,00    -4,94    -4,94
В    37,52    37,52    40,11    0,00    2,60    2,60

З таблиці видно, що рентабельність виробництва продукції А знизилася через реалізацію її за ціною нижче планової. Інші види продукції було реалізовано за запланованими цінами. Собівартість продукції Б виявилася більше запланованої. Це призвело до зниження її рентабельності на 4,94%.
Рентабельність продукції В виявилася на 2,6 відсоткових пункти вище запланованої через зменшення собівартості продукції.


2.3. Оцінка доходності підприємства


Дохідність підприємства характеризується показниками рентабельності. Це показники, що характеризують економічну ефективність. Існує багато коефіцієнтів рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Від цього у першу чергу залежить вибір оціночного показника (прибутку), що використовується у розрахунках.
Використовують чотири різних показники: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток.
У залежності від того, з чим порівнюється обраний показник прибутку, виділяють дві групи коефіцієнтів рентабельності: рентабельність інвестицій (капіталу); рентабельність продажу.
У першій групі нараховується два основних коефіцієнти: рентабельність сукупного капіталу та рентабельність власного капіталу.
Рентабельність сукупного капталу (ROA) розраховується наступним чином:

RROA    =    Прибуток до оподаткування    =    ряд. 170 ф. 2    (2.12)
Всього джерел коштів        ряд. 640 ф. 1   

Показник рентабельності власного капіталу  (ROE) цікавить перш за все інвесторів. Він розраховується за формулою:

RROЕ    =    Чистий прибуток    =    ряд. 220 ф. 2    (2.13)
Власний капітал        ряд. 380 ф. 1   

Цей показник представляє інтерес для потенційних власників та акціонерів. Рентабельність власного капіталу показує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками капіталу грошова одиниця.
При оцінці рентабельності продажу на основі показників прибутку та виручки від реалізації розраховують коефіцієнти рентабельності по всій продукції в цілому або за окремими її видами.
Валова рентабельність реалізованої продукції:

RGPM    =    Валовий прибуток    =    ряд. 050 ф. 2    (2.14)
Виручка від реалізації        ряд. 035 ф. 1   

Коефіцієнт валового прибутку показує ефективність виробничої діяльності підприємства, а також ефективність політики ціноутворення.
Операційна рентабельність реалізованої продукції:

ROIM    =    Операційний прибуток    =    ряд. 100 ф. 2    (2.15)
Виручка від реалізації        ряд. 035 ф. 1   

Операційний прибуток – це прибуток, що залишається після вирахування з валового прибутку адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Цей коефіцієнт показує рентабельність підприємства після вирахування витрат на виробництво і збут товарів.
Показник операційної рентабельності є одним з кращих інструментів визначення операційної ефективності і показує здатність керівництва підприємства отримувати прибуток від діяльності до вирахування витрат, що не відносяться до операційної ефективності. При розгляді цього показнику разом з показником валової рентабельності можна отримати уявлення про те, чим викликані зміни рентабельності.
Чиста рентабельність реалізованої продукції:

RNPM    =    Чистий прибуток    =    ряд. 220 ф. 2    (2.16)
Виручка від реалізації        ряд. 035 ф. 1   
У вітчизняній практиці частіше за все використовується саме показник чистої рентабельності реалізованої продукції. Незмінність протягом певного періоду показника операційної рентабельності з одночасним зменшенням показника чистої рентабельність може свідчити або про збільшення фінансових витрат, або про підвищення суми сплачуваних податкових платежів.
Для аналізованого підприємства розрахунок показників рентабельності зведемо у табл.2.10.
Таблиця 2.10

Аналіз показників рентабельності підприємства за 2005 – 2006 роки

Показники     2005 р.    2006 р.    відхилення
Прибуток до оподаткування, тис. грн.    2    0,8    -1,2
Всього джерел коштів, тис. грн.    3919,6    3920,4    0,8
Чистий прибуток, тис. грн.    2    0,8    -1,2
Власний капітал, тис. грн.    3861,2    3860    -1,2
Валовий прибуток, тис. грн.    97,1    147,7    50,6
Виручка від реалізації, тис. грн.    236,2    343    106,8
Операційний прибуток, тис. грн.    -394    -405,6    -11,6
Рентабельність сукупного капіталу, %    0,05    0,02    -0,03
Рентабельність  власного капіталу, %    0,05    0,02    -0,03
Валова рентабельність реалізованої продукції    41,11    43,06    1,95
Операційна рентабельність реалізованої продукції, %    -166,81    -118,2%    48,56
Чиста рентабельність реалізованої продукції, %    0,85    0,23    -0,61

Як видно з розрахунків, показники рентабельності підприємства знаходяться на достатньо низькому рівні. Крім того, більшість цих показників мають тенденцію до зменшення. Низькі значення рентабельності сукупного капіталу та власного капіталу  пояснюються невеликим чистим прибутком, величина якого має тенденцію до зменшення.
Валова рентабельність реалізованої продукції, навпаки, висока і в 2006 р. збільшується ще на 1,95 відсоткових пункти. Це пояснюється збільшенням валового прибутку підприємства на 50,6 тис. грн. або 52% від рівня 2005 року.
Динаміка валової рентабельності свідчить про ефективність виробництва та реалізації продукції підприємства та правильно обрану політику ціноутворення. Однак показник операційної рентабельності свідчить про збитковість діяльності підприємства. Прибуток від реалізації продукції перекривається адміністративними витратами та іншими витратами. Динаміка цього показника свідчить про деяке покращення ситуації – операційна рентабельність зросла за рік на 48,56%.
Незважаючи на збиткову операційну діяльність, підприємство отримує чистий прибуток, хоча його величина за аналізований період зменшилася на 1,2 тис. грн. збитки від операційної діяльності підприємство перекриває іншими доходами від звичайної діяльності.

При аналізі коефіцієнтів рентабельності широке розповсюдження отримала факторна модель фірми “DuPont”. Призначення моделі – визначити чинники, що впливають на ефективність роботи підприємства та оцінити цей вплив. Оскільки існує багато показників рентабельності, аналітиками фірми обрано один. На їх думку, найважливіший показник – рентабельність власного капіталу. Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнту рентабельності власного капіталу. Схема моделі фірми “DuPont” наведена на рис.2.2.

В основу наведеної схеми закладено наступну детерміновану модель:

RROE=RNPM • Ротд • kзав,,
(2.17)

де RROE – рентабельність власного капіталу;
RNPM – рентабельність продажу;
Ротд  – ресурсовіддача;
kзав – коефіцієнт фінансової залежності.

З наведеної моделі видно, що рентабельність власного капіталу залежить від трьох чинників першого порядку: чистої рентабельності продажу, ресурсовіддачі та структури коштів, що інвестовані у підприємство. Значимість цих показників пояснюється тим, що вони у узагальнюють всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства: перший чинник узагальнює звіт про фінансові результати, другий – актив балансу, третій – пасив балансу.
Розрахуємо ці три чинники, скориставшись табл.2.11.
Таблиця 2.11

Розрахунок елементів факторної моделі “DuPont” для аналізу рентабельності ЗАТ «Апогей» у 2006 р.

Показники    Формули для розрахунку        Розрахунок
Рентабельність продажу    RNPM =    Чистий прибуток            0,8 тис. грн.    =0,002
Виручка від реалізації            343 тис. грн..   
Ресурсовіддача    Ротд  =    Виручка від реалізації            343 тис. грн..    = 0,087
Всього активів            3920,4 тис. грн.   
Коефіцієнт фінансової залежності    kзав =    Сукупний капітал            3920,4 тис. грн.    =1,016
Власний капітал            3860 тис. грн.   
Рентабельність власного капіталу    RROE =    Чистий прибуток            0,8 тис. грн.    =0,0002
Власний капітал            3860 тис. грн.   

Для проведення факторного аналізу рентабельності підприємства можна використати різноманітні прийоми елімінування. Скористаємося найпростішим – методом абсолютних різниць. Для зручності розрахунку впливу чинників на рентабельність власного капіталу скористаємося допоміжною табл.2.12.

Таблиця 2.12
Динаміка факторних показників ЗАТ «Апогей» за 2005 – 2006 рр.
Показники    2005 р.    2006 р.    Зміни
Рентабельність продажу    0,008    0,002    -0,00614
Ресурсовіддача    0,060    0,087    0,02723
Коефіцієнт фінансової залежності    1,015    1,016    0,00052
Рентабельність власного капіталу    0,0005    0,0002    -0,00031

Загальна зміна рентабельності власного капіталу склала –0,00031. вплив на зміну рентабельності власного капіталу показника чистої рентабельності продажу визначається як:
-0,00614 • 0,06 • 1,015 = -0,00038.
Зміна коефіцієнту рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показнику ресурсовіддачі:
0,002 • 0,02723 • 1,015 = 0,00007.
Зміна коефіцієнту рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнту фінансової залежності:
0,002 • 0,087 • (-0,0003) = 0.
Узагальнимо у табл. вплив чинників, що діють на зміну показника рентабельності власного капіталу.Таблиця 2.13

Вплив чинників на рентабельність власного капіталу ЗАТ «Апогей» за 2005 – 2006 рр.

Показники    Вплив
Чиста рентабельність продажу    -0,00038
Ресурсовіддача    0,00007
Коефіцієнт фінансової залежності    0
Всього     -0,00031

Таким чином, очевидно, що рентабельність капіталу підприємства дуже низька і за аналізований період зменшилася ще на 0,00031 пункти. За рахунок зменшення рентабельності продажу вона знизилася на 0,00038 пункти. Коефіцієнт фінансової залежності підприємства майже не змінився, і ця незначна зміна не вплинула показник рентабельності власного капіталу.
Підвищення ресурсовіддачі, яке відбулося завдяки збільшенню обсягу реалізації, призвело до підвищення рентабельності власного капіталу на 0,00007.
Помітний зворотний зв’язок між коефіцієнтом фінансової залежності та рентабельністю власного капіталу. Тому для підвищення рентабельності необхідно скористатися зовнішніми джерелами фінансування.


 

You have no rights to post comments