Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Характеристика елементів механізму правового регулювання

Характеристика елементів механізму правового регулювання
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Характеристика елементів механізму правового регулювання

З розвитком суспільства змінюється і предмет правового регулювання. Одні відносини відмирають і тому виходять зі сфери правового регулювання (наприклад, відносини, пов'язані з існуванням спадкової монархії), інші починають активно впливати на життя суспільства, і тому виникає потреба в їх правовому врегулюванні (взаємовідносини з навколишнім середовищем, використання ЕОМ і т. ін.).
Щодо конкретних суспільних відносин правове регулювання здійснюється за допомогою таких прийомів або способів:
1. дозволу, тобто надання суб'єкту права, на здійснення певних дій. Прикладом здійснення правового регулювання за допомогою цього засобу може бути будь-яка правова норма, що надає суб'єкту право на одержання тих або інших благ.
2. зобов 'язання - це юридично закріплена необхідність певної поведінки в тих чи інших умовах, обставинах. Наприклад, покладення обов'язку забезпечення обвинуваченому права на захист, обов'язок своєчасного виконання договірних зобов'язань.
3. заборона це юридична необхідність утримуватись від певної поведінки. Як приклади заборони можуть бути положення норм права та про заборону пропаганди війни,  національної або расової переваги одних народів над іншими. Норми особливої частини Кримінального кодексу також фактично є заборонами, адже, встановлюючи відповідальність за певні дії, вони тим самим їх забороняють.
Засоби правового регулювання (дозвіл, зобов'язання, заборона) з найбільшою ефективністю досягають своєї мети лише в тісному взаємозв'язку. Так, дозвіл суб'єкту певної поведінки буде реальним лише за наявності обов'язків інших суб'єктів задовольняти потреби, які в цьому зв'язку виникли в уповноваженого суб'єкта. Крім засобу правового регулювання, визначають і його типи, під якими розуміють особливості загального порядку регулювання того, на чому базується правове регулювання в даному конкретному випадку: дозволу чи заборони. Відповідно до цього існують такі типи правового регулювання:
1. Загальний дозвіл – це тип правового регулювання, який базується на своєрідній презумпції дозволу виконувати ті чи інші дії. Виняток становлять випадки прямої заборони законом тих або інших дій. Отже, цей тип правового регулювання виходить з формули: дозволено все, крім того, що прямо заборонено законом.
2. Механізм правового регулювання (МПР) - єдина система правових засобів, за допомогою яких здійснюється результативне правове впорядкування суспільних відносин. Складовими елементами механізму правового регулювання є: норми права, нормативно-правові акти, юридичні факти правові відносини, акти реалізації, тлумачення та застосування норм права, законність, правосвідомість і правова культура.
Норми права в МПР утворюють нормативне правову базу правового регулювання, моделюють, закріплюють, регулюють чи охороняють суспільні відносини.
Нормативно-правові акти - це письмові документи, що їх прийняли компетентні суб'єкти, в яких організується зміст правових норм виражаються правила поведінки зовні та забезпечується їх введення у дію.
Юридичні факти - життєві обставини, що породжують, змінюють чи припиняють суб'єктивні права та юридичні обов'язки персоніфікованих суб'єктів правовідносин.
Правові відносини - специфічні суспільні відносини, що виникають на основі норм права, учасники яких виступають як носії суб'єктивних прав та обов'язків. У МПР вони виступають як середовище здійснення прав та обов'язків.
Анти реалізації правовик норм – конкретні дії суб'єктів права, що підлягають правовій регламентації та відповідають вимогам правових норм.
Анти застосування норм права – рішення правозасто-совчих органів, у яких відносно конкретних життєвих обставин і конкретних суб'єктів права закріплюються конкретні права та обов'язки, гарантовані можливістю застосування владного примусу та авторитетом держави.
Акти тлумачення правових норм - це офіційні юридичні документи, які не створюють нових норм, а є своєрідним додатком до нормативного акту, норми якого тлумачаться. У межах компетенції інтерпретатора вони відіграють загальноосвітню роль у тих сферах, на які поширюються. У МПР відіграють роль елемента, за допомогою якого здійснюється єдине розуміння правової норми, а значить і правильне її застосування чи здійснення в інших формах.
Законність – правовий режим точного виконання чинних законів усіма суб'єктами права у сфері правотворчості і право реалізації, в інших сферах життєдіяльності людей; режим за якого забезпечуються права і виконуються обов'язки людиною, державою і громадянським суспільством.
Правосвідомість - вид (форма) суспільної свідомості, що містить у собі сукупність поглядів, почуттів, емоцій, ідей, теорій та компетенцій, а також уявлень і настанов, які характеризують ставлення людини, суспільних груп і суспільства в цілому до чинного чи бажаного права, форм і методів правового регулювання.
Правова культура - це глибокі знання і розуміння, права, високо-свідоме виконання його вимог, як усвідомленої необхідності і внутрішньої переконаності.
Законність, правосвідомість і правова культура беруть участь на всіх стадіях правового регулювання і мають у механізмі правового регулювання універсальний характер.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить