Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ В ІНФРАСТРУКТУРІ АГРАРНОГО РИНКУ

СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ В ІНФРАСТРУКТУРІ АГРАРНОГО РИНКУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ В ІНФРАСТРУКТУРІ АГРАРНОГО РИНКУ

Для України, яка має високий потенціал щодо виробництва зернових, питання продовольчої безпеки не має бути єдиним критерієм при обґрунтуванні регуляторних дій з боку держави. Слід переглянути напрямки розвитку зернової галузі з метою підвищення врожаїв, зростання виробництва та зниження витрат, що можливо лише за умови відповідних змін в аграрній політиці. Виконання зазначених завдань можливе лише шляхом створення відповідної ринкової інфраструктури, в якій не останнє місце слід відвести системі маркетингу .
Саме поняття системи маркетингу широко вживається у наукових працях. І це зрозуміло, оскільки використання системного підходу при розгляді організаційно-економічних проблем сприяє оптимізації процесів управління організацією, ресурсами, людським потенціалом, плануванням, встановленням цілей та контролем. У результаті досліджень ми дійшли висновку, що систему агромаркетингу доцільно уявляти як трирівневу. На першому рівні (інституційному) - макрорівні - мають місце процеси формування, розвитку та регулювання системи державними органами законодавчої та виконавчої влади на основі системного підходу з урахуванням регіональних, галузевих, соціальних та економічних особливостей маркетингової діяльності в АПК.
На другому рівні (регіональному) - мезорівні - силами обласних та районних органів державного управління сільським господарством надається всебічна підтримка та підтримується розвиток маркетингової діяльності суб'єктів господарювання АПК, створюється ефективна система ринкової інфраструктури.
На третьому рівні - мікрорівні - в межах системи управління виробництвом, розподілом та споживанням продукції аграрного сектору функціонує основна ланка системи агромаркетингу, спрямована на досягнення головної цілі - задоволення потреб споживачів.
На нашу думку, система аграрного маркетингу є цілісним утворенням, що складається із взаємопов'язаних компонентів та характеризується новими якісними характеристиками відносно її складових. Вона є відкритою та ієрархічною.
Цілісність системи визначається органічною єдністю її підсистем, елементів, прямих та зворотних зв'язків як між підсистемами, так і з системою вищого порядку, її цілеспрямованість визначається тим, що вона функціонує для реалізації певних завдань та цілей. Відкритість системи визначається її взаємозв'язками з фінансово-економічною, соціальною та іншими системами економіки країни. Ієрархічність системи маркетингу зумовлюється існуванням складної системи вищого порядку -АПК з великою кількістю суб'єктів та багаторівневою системою управління.
З огляду на зміст системи, вона являє собою комплекс організаційної та функціональної цілісності елементів організаційної структури управління маркетингової функціональної організації на всіх рівнях. Всі складові системи гармонічно поєднуються, знаходяться у взаємозв'язку та діалектичне розвиваються.
В роботі по створенню ланки системи аграрного маркетингу на обласному рівні важлива роль відводиться спеціалізованому підрозділу у складі обласного управління сільського господарства. Херсонською обласною державною адміністрацією у 2002 р. були розроблені "Заходи по розвитку аграрного бізнесу в Херсонській області", якими передбачене створення інформаційно-маркетингового центру у складі обласного управління сільського господарства, мета якого - створення організаційно- економічних умов всебічного задоволення зростаючого попиту населення на якісні продовольчі товари, а промисловості - на сільськогосподарську сировину.
Організація центру передбачається шляхом формування самостійного відділу, фінансово та організаційно незалежного від господарських структур області. Його фінансування передбачається за рахунок бюджетних коштів.
Для того, щоб підприємства були зацікавлені в регулярному використанні маркетингових послуг, відділу необхідно забезпечити високий науково-практичний рівень методів і технологій, а також наявність кваліфікованих спеціалістів-маркетологів. Основними функціями інформаційно-маркетингового центру є:
-  збирання маркетингової інформації про кон'юнктуру оптових та роздрібних ринків сільськогосподарської продукції в області та за її межами;
- розробка та здійснення комплексних інтегрованих маркетингових програм;
-  надання допомоги у пошуку приоритетних напрямків маркетингових досліджень та діяльності аграрних підприємств;
-   розробка  стратегії розвитку  сільського   господарства  області  (за  обсягом, структурою, видами  продукції та асортиментом),  вирішення  питань  продовольчої безпеки;
-  науково-методичне та інформаційне забезпечення суб'єктів обласного ринку (впровадження сучасних методик збирання, обробки та використання  інформації, аналізу ринкової    ситуації, організації науково-практичних конференцій, виставок досягнень передового досвіду в галузі агромаркетингу);
- створення обласного банку ринкової інформації з усіх видів продукції аграрного сектору;
-   удосконалення  системи  стандартизації,  сертифікації і  контролю  за якістю продукції з метою підвищення її конкурентоспроможності;
- розробка рекомендацій шодо визначення та формування асортименту продукції;
організація      роботи       постійно      діючого       виставкового       комплексу сільськогосподарської продукції;
- організація та проведення сезонних виставок, ярмарок;
-    моніторинг    процесів    формування   та   розвитку    аграрного    ринку,    його інфраструктури, структури виробництва та споживання продуктів харчування:
- ціновий моніторинг;
-  формування та розміщення замовлень на виробництво і постачання    продукції агропромислового виробництва до обласних і республіканських фондів;
- пошук партнерів, ефективних каналів збуту, методична та практична допомога в організації зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств;
-   моніторинг інновацій у технологіях виробництва,  переробки,  зберігання та реалізації продукції;
-  підготовка кадрів, надання методичної допомоги в організації маркетингової діяльності;
- організація підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері маркетингу;
-   організація  та  удосконалення   інформаційно-консультативного  забезпечення підприємств аграрного сектору області щодо питань маркетингу сільськогосподарської продукції і продовольства;
-  участь у розробці та впровадженні сучасних економіко-математичних моделей аграрного маркетингу.
У складі центру доцільно сформувати п'ять функціональних секторів -маркетингових досліджень, прогнозування і стратегічного планування, товарної та цінової політики, розвитку ринкової інфраструктури, маркетингових комунікацій, інформаційно-консультаційннн. Інформаційно-маркетинговий центр, як важливий елемент ринкової інфраструктури, сприятиме розвитку маркетингу в АПК, інтеграції зусиль товаровиробників у напрямі досягнення їх головної мети - задоволення потреб споживачів сільськогосподарської продукції.


 

You have no rights to post comments