Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ

Маркетинг як своєрідне поєднання підприємницької та управлінської діяльності, спрямовує товаровиробників на за¬доволення потреб і запитів споживачів. Результатом управлін¬ня маркетингом е розробка й впровадження коректуючих лі¬ній поведінки підприємства на ринку, спрямованих на зни¬ження невизначеності, що супроводжує діяльність господар¬ського суб'єкта в зовнішньому середовищі.
Маркетинг виступає як регулятор ринкових процесів, створює умови для виявлення вимог споживачів і визначає можливості їхнього задоволення, використовуючи принципи комплексності, безперервності та соціальної орієнтації.
З  перерахованих функціональних ознак видно,  що (представити маркетинг у вигляді системи з чітко визначеними межами досить важко. Однак це не виключає можливості використання системних методів аналізу. Зокрема, спираючись на принципи системного підходу і, використовуючи методи декомгюзиції, маркетингові процеси доцільно розглядати на регіонально-галузевому рівні.
Рамки статті, на жаль, обмежують можливості методоло¬гічного обґрунтування такого підходу, тому тільки означимо спонукальні мотиви. Насамперед, виділимо ціль такого роз¬гляду як аналіз стану системи і його оцінку. Крім того, кожен регіон (під цим терміном можна розуміти, крім адміністратив¬них принципів розподілу, і схожість виробничо-соціальної орієнтації) має свої особливості ринкових відносин з різними співвідношеннями продуктів, товарів і послуг, рівнями попи¬ту та пропозиції.
Розглянемо особливості такого підходу до аналізу мар¬кетингових процесів на прикладі аграрно-маркетингових сис¬тем, що діють в умовах аграрного ринку.
До основних особливостей таких систем можна віднести:
1.  Наявність у товаровиробників маркетингового інстру¬ментарію, що дозволяє їм функціонувати в умовах невизначе¬ності зовнішнього середовища.
2.  Значну питому вагу зовнішніх факторів впливу.
3.  Підвищену роль методів оцінки і прогнозування по¬водження зовнішнього середовища (у конкретних задачах во¬на може бути розглянута як дискретна система).
4.  Зростання ролі маркетингового планування, що дозво¬ляє визначити можливості ринку і його потенціалу. При цьому програма маркетингу в її основних компонентах (товар, ціна, розподілення, просування) розробляється для кожного сегмен¬ту ринку. Інакше кажучи, у даному випадку стратегічне плану¬вання переходить у планування тактичних заходів маркетингу.
5.  Чітко виражену сезонність інтенсивності функціону¬вання ринку.
Головним чинником, виходячи з особливостей такого ринку, при виборі методу аналізу і управління будемо вважати значний ступінь його невизначеності. У нашому випадку виділяють три класичні типи невизначеності: невизначеність природи, невизначеність цілей і невизначеність конкурентів.
Проблеми, що пов'язані з невизначеністю природи, ви¬ходять з того, що наші знання про природу об'єктів управління досить обмежені. Для оцінки точності результату як фун¬кції міри "нашого знання" існують різноманітні приклади на| основі строгих методів математичного аналізу.
В аграрному маркетингу невизначеність цілей є типовою" ситуацією. Задачі як правило багатокритеріальні без чіткої визначення кінцевих цілей.
Відомо, що невизначеність пов'язана і з діями реального суб'єкта (конкурента), що обумовлює чи не найбільші труднощі, з якими зіштовхуються маркетологи при пошуку підходів до аналізу процесів і створенню систем прийняття рішень Найчастіше в цьому випадку використовується підхід, пов'язаний з теорією ігор і теорією конфліктів.
Рішення оптимальної задачі знайти в аналітичному вигляді важко. Тому рішення визначається як результат ітераційного процесу (ряду однотипних повторюваних процесів обчислення). Кожен наступний крок ітераційного процесу дає рішення більш близьке до оптимуму, ніж на попередньому кроці. Вибір — за експертом або особою, що приймає рішення.


 

You have no rights to post comments