Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ РИНКОВИХ РЕФОРМ

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ РИНКОВИХ РЕФОРМ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ  РИНКОВИХ РЕФОРМ

Соловйов І. О., доцент, к.е.н.,
Херсонський державний аграрний університет.

 Морально-етична відповідальність у бізнесі розглядається як важливий чинник втілення основних положень менеджменту і маркетингу у практичну діяльність вітчизняних підприємств.

 В умовах нинішньої системної кризи, що охопила всі сфери суспільного життя, необхідна докорінна перебудова економіки і практичне опанування нових методів господарювання. Це вимагає осмислення тих наук, що досліджують закономірності розвитку суспільного виробництва і спираються у своїх положеннях на так званий “людський фактор”.
 В першу чергу це маркетинг і менеджмент, інтерес до яких з боку господарюючих суб’єктів ринку пояснюється реальною комерційною самостійністю, яку вони отримали.
  Більша частина підручників з цих дисциплін подають матеріал відповідно до структури і змісту тих праць американських вчених, що були першими перекладені ще в СРСР на початку 90-х років (М. Х. Мескон, Ф. Котлер, П. Друкер та ін.).
 Безумовно, кожна з праць як вітчизняних так і закордонних авторів додає багато корисного і цікавого до скарбниці управлінського досвіду. Але, на наш погляд, всі ці праці поєднує одне упущення, яке не дає в повній мірі скористатися наведеними в них  рекомендаціями.
 Мова йде про історичні та суспільні умови виникнення і становлення економіки ринкового типу, гуманістичні і філософські основи державності, що роблять їх існування стабільним і визначеним.
 Висвітлення цих питань зробить зрозумілим причини невдач, що спіткають наших менеджерів при спробах застосування прийомів та методів менеджменту і маркетингу в інтерпретації закордонних авторів.
 Специфіка України, як країни з неринковою ментальністю населення, національні особливості формування ринкових відносин призводять до того, що основний інструментарій цих наук не тільки не дає бажаного результату, але й просто не працює в вітчизняних умовах.
 Головними чинниками, що спричинили цю ситуацію, є:
- відсутність у суспільства головної “вічної” мети – гармонійного, всебічного розвитку людини;
- неспроможність держави та її інституцій на даному етапі забезпечити просування суспільства до цієї мети.
Маркетинг і менеджмент трансформувалися в розвинених країнах у технології, які відстежують зміни у соціальних процесах і створюють науково-практичний базис для їх регулювання. Звідси беруть початок численні спроби подати маркетинг у вигляді сукупності універсальних засобів вирішення багатьох соціально-економічних проблем. До його функцій відносять:
- вплив на відношення, що складаються в процесі виробництва, розподілу та споживання;
- перебудова структури та організації виробництва;
- компенсування недоліків ринкового механізму;
- дослідження споживчих переваг;
- створення попиту та його стимулювання;
- орієнтація ефективності виробництва на соціальні аспекти;
- забезпечення нової якості життя.
І це далеко не повний перелік. Складається враження, що маркетинг виходить за межі будь якої конкретної теорії і перетворюється на всеосяжне зведення правил поведінки суб’єктів на ринковому просторі. Причому застосування цих правил відбувається довільно, без перешкод, в автоматичному режимі. Але ця легкість оманлива.
Завжди в цих країнах, що наполегливо шукали свій шлях до вершин суспільного розвитку, ще за часів Аристотеля, Платона, а пізніше   І.Канта, А. Сміта, Дж. Бентама, Д. Міля, в суспільстві мав місце так званий “моральний імператив” (безумовні вимоги) до рівня суспільної моралі та соціальної відповідальності.
“Поводься з іншими так, як хочеш,  щоб поводилися з тобою” - ця давньохристиянська заповідь довічно закладена в основи світової цивілізації. Звісно, не можна вважати, що цей імператив виконувався всіма і всюди. Історія людства свідчить, що це далеко не так, але завжди церква, суспільства і держава докладали величезних зусиль щодо втілення у свідомість людей цієї істини. Зусилля ці не були марними.
І сьогодні моральна та етична відповідальність у бізнесі невід’ємна від усіх інших видів відповідальності (кримінальної, адміністративної), що їх встановлює держава, так само, як і “правила гри” на “ринковому полі”.
Захисні функції еволюціонували разом з ідеєю сильної держави, яка з кожним ступенем суспільного розвитку все більше уваги приділяла захисту прав і свобод громадян.
Такі поняття як суспільний тиск, етичні норми, проблеми корпоративної та особистої етики, проблеми, пов’язані з тлумаченням цих понять та необхідністю їх застосування, постійно супроводжували процеси розвитку економічних відносин у суспільстві.
Покоління за поколінням у розвинених країнах розбудовували суспільний лад, який спирається на фундамент демократії, права і морально-етичних принципів. Провідною силою цих перетворень завжди була держава, яка виступала гарантом незворотності цього процесу на макрорівні.
На мікрорівні (рівень підприємства, фірми) етичні проблеми також відрізняються складністю та різноманітністю. Вони характерні для всіх напрямків діяльності організації та мають відношення до рішень щодо наймання та звільнення персоналу, мети діяльності, визначення критеріїв ефективності роботи, рішень відносно роботи на тому чи іншому сегменті ринку та ін.
Бізнес не має право діяти незалежно від суспільства, оскільки є  однією з підсистем соціальної системи. Йому потрібні суспільні ресурси у формі найманих робітників, капіталу, матеріальних ресурсів. Функціонування бізнесу не можна уявити без застосування юридичних прав та дій різних суспільних інститутів – судів, банківської системи, освітньої системи. Як частина суспільства, бізнес зобов’язаний реагувати на його запити та очікування, які не обмежуються вимогами примноження матеріальних благ.
Менеджери, як члени суспільства, не можуть бути вільними від його законів. Управління обов’язково повинно бути засноване на моральних постулатах, що пройшли випробування часом. На відміну від економічних трансформацій суспільства, трансформації моральних та етичних стандартів залишаються поза увагою вітчизняних дослідників в галузі менеджменту і маркетингу. Хоча на справді їх застосування, розповсюдження та вплив  на всі області економічного, суспільного і політичного життя залежить від ступені цивілізованості суспільства, сприйняття всіма його членами необхідності закладати в основу будь-якої діяльності, як умови її здійснення, інтереси і потреби всіх членів суспільства.
Ось чому ми вважаємо, що поглиблене вивчення проблем, пов’язаних з філософським та морально-етичним забезпеченням бізнесу, стає безумовно необхідним в нинішніх умовах нелегкого становлення української економіки.


 

You have no rights to post comments