Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права

Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права

1. Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання.
Суспільство - соціальний організм, частина природи, що включає в себе людей, які постійно працюють над удосконаленням способу виробництва.
Природа - оточуюче людське суспільство, географічне середовище і тілесна організація самих людей.
Вплив географічного середовища завжди опосереджується суспільними умовами і в першу чергу рівнем розвитку виробництва.
Вплив людини на природу залежить від рівня розвитку виробничих сил, від характеру суспільного ладу, від рівня розвитку суспільства і самої людини.
Суспільно-економічна формація - певний тип суспільства, цілісна соціальна система, що функціонує і розвивається за (своїми специфічними законами на основі конкретного способу виробництва. Кожне суспільство характеризується певним типом суспільних Відносин, тобто, відносин між людьми, які виникають змінюються чи припиняються в процесі їх спільно практичної і духовної діяльності.
Види суспільних відносин:
1) Матеріальні - виробничо-економічні суспільні відносини, що виникають в процесі виробництва матеріальних благ.
2) Ідеологічні - вторинні, надбудовчі відносини, похідні від матеріальних.
Суб'єкти соціальних відносин.
Розрізняють спільності, організації, групи, особистості.
Спільності - національно-етнічні об'єднання людей, що характеризуються такими формами як рід, плем'я, нація, народ, населення та інші.
Народність - спільність людей, що проживають на одній території, зв'язані спільною мовою, особливостями психічного складу, культури і способу життя та іншими загальними цінностями, що закріплені в звичаях, традиціях та інших соціальних нормах.
Нація - це спільність людей, які проживають на одній території, зв'язані загальними економічними відносинами, спільною мовою, культурою, одним законодавством, національними інтересами, митними кордонами та іншими ознаками державності. Поняття нація тотожне поняттю народ.
Народ - це населення певної країни.
Населення - сукупність людей, що проживають на певній території, здійснюють свою життєдіяльність в межах адміністративної чи політичної одиниці.
Організації - соціальні суб'єкти, що мають конкретну мету і завдання в залежності від області діяльності і вділяються на державні та громадські.
Групи - це різновид соціальних суб'єктів, об'єднань юдей по статевому, расовому. , національному, професійному та інших критеріях, в основі яких лежать природні чи суспільні причини.
7
2. Особа як соціальний суб'єкт державно-правових відносин.
Теорія держави і права вивчає окрему людину, індивіда, особистість, громадянина, розглядає взаємини людини з державою.
Індивід - це конкретна людина.
Сукупність індивідів, об'єднаних природними В'язками, утворює людське суспільство.
Людина - це розумна істота, що має волю, да мислення, здатна виробляти знаряддя праці і . можливо свідомо користуватися ними. У людини як індивідуума розрізняють біологічні і соціальні якості.
Біологічне в людині складається з її природньо основи, що характеризується наявністю тіла, органів чуття природної фізичної сили та інших біологічних якостей.
Соціальне - характеризується концентрований виразом тих суспільних відносин, які відображають взаємозв'язок людини з зовнішнім світом.
Без біологічного змісту людини не можне охарактеризувати її соціальні якості. Проте тільки біологічне в людині не визначає її як особистість. Особу характеризує поєднання Біологічного змісту соціальних якостей.
Найхарактернішим зв'язком особи (людини) з державою є її громадянство.
Це постійний політико-правовий зв'язок індивіда (особистості) з державою, що відображається в їх взаємних правах обов'язках. Підстави і порядок набуттю чи втрати громадянства України передбачені законом України "Про громадянство України".
Іноземні громадяни, особи без громадянства та з подвійним громадянством, які перебувають на території України, користуються правами і виконують обов'язки, передбачені законом України, який не
Головний обов'язок держави - забезпеченні людині відповідних умов для здійснення прав і свобод виконання обов'язків.
Держава відповідальна перед людиною суспільством за свою діяльність.
За допомогою права (передусім конституційного держава закріплює відповідний правовий статус людини громадянина, , забезпечує кожній особі рівні можливості користуванні своїми суб'єктивними правами і виконань своїх обов'язків.
Особа як соціальний суб'єкт державно-правових відносин.
Внутрішні ознаки: Зовнішні ознаки:
- верховенство - незалежність
- самостійність - рівноправність.
- повнота
- неподільність влади.
Політичні партії - об'єднання громадді прихильників певної програми суспільного розвитку, й. мають на меті вироблення державної політики, формував органів держави, місцевого і регіонального самоврядування, а також представництво в. системі ці-органів.
Громадські організації - об'єднання громадян для) задоволення і захисту своїх законних соціальним економічних, Національно-культурних, творчих, вікові і спортивних та інших спільних інтересів.
Трудові колективні - політико-економічні, об'єднання всіх працівників для спільної трудової діяльності на державних громадських, приватних підприємства установах, організаціях та інших кооперативні об'єднаннях.
Політична особа - особа, людина (індивід), ще бере активну участь в політичному житті суспільства.
Політичні норми - правила поведінки, ще регулюють політичні відносини суб'єктів політики.
Політичні відносини - вид суспільна відносин, що складаються між суб'єктами політики;
приводу здійснення політичної влади.
Політичні функції - основні напрямки політичної діяльності політичних суб'єктів. До них відносяться:
а) політичне ціле визначення;
б) політична інтеграція суспільства;
в) регулювання політичної діяльності;
г) забезпечення цілісного впливу на суспільнім процеси.
Політичний процес - сукупна діяльність всіх суб'єктів політичних відносин, що націлена на формування, зміну, перетворення і функціонування політичної системи суспільства, здійснення політичної влади.
Політичний режим - сукупність засобів, прийомів і способів реалізації політичної влади, яка характеризується якісною та кількісною мірою участі народу, націй, їх соціальних груп, інших верств населення, окремих громадян у її здійсненні.
Політична свідомість - ідеї, теорії, погляди, переконання, почуття, настрої, звички, спонукання відносно діючої чи бажаної політичної системи суспільства.
Політична культура - ідеологічні і психологічні характеристики і оцінки людини існуючого політичного буття, вибір варіанта поведінки у відповідності індивідуальними і суспільними інтересами та здійснення правомірних дій чи утримання від неправомірних.
Елементи політичної системи України:
- народ України;
- українська держава;
- українські політичні партії, громадські організації і рухи;
- трудові колективи підприємств, установ, організацій;
7? г
- українські політичні діячі;
- політичні норми, відносини, свідомість і культура в Україні;
- інші політичні явища, які існують в Україні. Форми взаємодії об'єднань громадян і трудових колективів з державою:
правові і організаційні (за юридичними наслідками).
Вплив громадських об'єднань громадян і трудових колективів на державні органи:
а) в процесі формування депутатського корпусу;
б) під час виконання державою деяких функцій (наприклад, під час правоохоронної діяльності: спеціальної дружини, адвокатура та ін. );
в) співпраця представників об'єднань громадян державних колегіальних органах;
г) прийняття об'єднаннями громадян нормативних і індивідуальних актів з дозволу державі (наприклад, органи місцевого самоврядування);
д) прийняття в, окремих випадках спільних рішень;
е) можливість окремих об'єднань громадян; контролювати роботу державних органів і організацій;
є) можливість прийняття заходів громадського вплив; за окремі правопорушення.
Вплив органів держави на об'єднання громадян:
а) створення державою і її органами сприятливі) умов (юридичного, матеріального і організаційного характеру) для організації і діяльності об'єднань громадян;
б) прийняття необхідних нормативно-правових актів, щодо організації і діяльності об'єднань громадян і трудових колективів; ї
в) підготовка державними органами або санкціонування типових статутів, положень з метою стимулювання виникнення і організації діяльності деяких об'єднань громадян;
г) реєстрація державними органами об'єднань громадян;
д) нагляд і контроль за законністю діяльності об'єднань громадян;
е) у разі порушення об'єднаннями громадян вимог чинного законодавства держава застосовує до них : засоби правового впливу.
Характерні риси громадських організацій:
- добровільність;
- самоврядування;
- самофінансування;
- самоокупність;
- мета об єднання - здійснення прав, свобод і законних інтересів громадян.
Класифікація об'єднань громадян:
1. За порядком утворення і формами діяльності:
- політичні партії;
- громадські організації;
- органи громадської самодіяльності;
- громадські рухи, фонди тощо.
2. За умовами членства:
- з формально фіксованим членством;
- з формально нефіксованим членством.
3. За кількістю членів:
- масові;
- елітарні.
4. За внутрішньою структурою:
- централізовані;
- нецентралізовані.
5. За територією діяльності:
- місцеві;
- загальнодержавні;
- міждержавні;
- міжнародні.
6. За соціально-правовим статусом:
- легальні;
- нелегальні.
7. За соціальним призначенням:
- прогресивні;
- консервативні;
- реакційні.
3. Держава в політичній і правовій системі.
Політична влада - вироблення і проведення в життя політичних програм всіма суб'єктами політики (формальними і неформальними).
Державна влада - властивість держава, що характеризується суверенністю, універсальністю загальним характером примусового впливу на поведінки людей. Передбачає наявність владноможного і підвладного суб'єктів і здатність владноможного суб'єкту спеціальним засобами домагатися здійснення своєї волі.
Політична система суспільства розглядається широкому і вузькому розумінні.
У широкому - система "матеріальних" "нематеріальних" компонентів, зв'язаних політичними відносинами з приводу здійснення політичної влади.
У вузькому - взяті в єдності і взаємодії державні громадські організації, трудові колективи та інші політичні інститути, що беруть участь у здійсненні політичної влади.
Структура політичної системи включає в себе:
а) суб'єкти політики; е) політичний режим;
б) політичні норми; є) політичний процес;
в) політичні відносини; ж) політичну свідомість;
г) політичні функції; з) політичну культуру;
д) політичні погляди; й) зв'язки між названими
компонентами.
Суб'єкти політики - носії політичної влади, що об'єднані в соціальні спільності, державні і, громадські організації, політичні партії і рухи, трудові колективи та інші групи людей, а також окремі особистості.
Соціальні спільності - національно-етнічна структура суспільства, що характеризується такими формами як народ, народність, нація.
Держава і її організації - суб'єкт політики, ядро політичної системи. Вона характеризується суверенітетом, уособлює в собі суверенітет національностей і народу.
Державний суверенітет - властивість державної влади, що визначає її верховенство, повноту, самостійність і неподільність у внутрішніх відносинах, рівність і незалежність у зовнішніх відносинах, забезпечує можливість державі діяти за своїм розсудом, вирішувати самостійно всі внутрішні і зовнішні справи.
Народний суверенітет - повновладдя народу, який здійснює свою невід'ємну і неподільну владу самостійно і незалежно від інших соціальних сил. Національний суверенітет - реальна-спроможність нації визначати зміст, характер і повноту свого політичного, економічного, соціального, культурного та інших сфер життя, забезпечувати своє самовизначення аж до утворення незалежної держави.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить