Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Загальна характеристика теорій походження держави

Загальна характеристика теорій походження держави
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Загальна характеристика теорій походження держави

1. Законність - один із основоположних принципів діяльності державних органів, громадських організацій, роботи посадових осіб і поведінки грамодян. Дотримання законності є найважливішим напрямком формування правової держави. Усі закони держави мають виражати волю й інтереси народу, бути конкретним проявом народовладдя. Здійснення та розвиток демократії, і реального забезпечення прав, інтересів грамодян є невід'ємною умовою успішного створення правової держави. Однак сама наявність законів ще не вирішує даних завдань. Законність - це рижим державного суспільного життя, при якому забезпечується повне й неухильне дотримання і виконання законів, підзаконних актів усіма без винятку органів держави, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами. Суть законності реальності прав в тому, що всі без винятку учасники суспільних відносин керуються принципом суворого дотримання Законів й інших нормативних актів, сумлінно виконують покладені на них юридичні обов'язки, безперешкодно і повною мірою використовують свої суб'активні права. Тим самим в державі і суспільстві дотримуються встановлені законами та іншими нормативними актами правопорядок, державна і громадська дисципліна. Законність відображає факт відповідності поведінки суб'єктів регульованих правом відношень юридичним правилам (нормам права). Зв'язок законності із державним апаратом, державною владою, політичною системою, правом свідчить про те, що законність пронизує всі інститути державне - правової надбудови і сфери їх дії в суспільстві. Покликана охороняти суспільні відносини, соціальні цінності суспільства, соціальну справедливість. Справжня демократія неможлива без твердої законності. Демократія зі свого боку справляє значний вилив на формування і підтримання режиму законності, виступає як найважливіша гарантія законності. Всебічне забезпечення законності досягається лише в умовах демократичних форм державного і суспільного життя, коли в боротьбі з правопорушеннями беруть участь широкі маси трудящих, коли діяльність державного апарату перебуває під контролем народу, його представницьких органів. Уся діяльність у сферьі правового регулювання має бути зарієнтована на принципи законності, їх практичну реалізацію.
Принципи законності - це ті основні начала, нерівні ідеї і основоположні вимоги, котрі розкривають її сутність, основу її змісту як обов'язкового режиму державного і суспільного життя. До основних принципів демократичної законності відноситься: нерозривний зв'язок, підпорядкування, зумовленість законності режиму демократії.
Обов'язковість вимог законності для усіх громадян, посадових осіб, державніх органів та громадських організацій. Забезпечення верховенства закону в системі правових актів.
Зв'язок законності із загальною та правовою культурою населення, посадових осіб.
Неприпустимість протиставлення законності й доцільності. Єдність законності та справедливості.
Встановлення дійового контролю і нагляду за дотриманням законності.
Участь має в діяльності по забезпеченню законності, невідтворотність відповідальності за правопорушення, будь-які порушення режиму законності. Варто підкреслити , що і сама законність в цілому, і всі без винятку принципи законності мають перед собою одну основну мету. Цією метою є забезпечення і захист прав і свобод громадян, їх правового статусу. Саме на що висхідну мету зорієнтований режим законності в дійсно демократичному суспільстві, правовій соціальній державі, формування якої є основним глобальним завданням українського суспільства. Реалізація режиму законності в країні базується на системі гарантій, дієвість яких покликана зробити законність реальною. Гарантії законності - це позитивні об'єктивні умови, що сприяють підвищенню рівня розвитку суспільства, добробуту народу народу, а також спеціальні юридичні засоби і способи, через які забезпечується режим законності в країні. Нажаль, дані об'єктивні умови в кожному суспільстві далекі від ідеальних в плані гарантій законності. Тому їх заміна в позитивний бік - це й питання законності в Україні. До спеціальних юридичних засобів належить:
1. Читкість і конкретність норм діючого права ефективність санкцій, що захищають ці норми. Дотримання правових норм гарантуєтся можливістю застосування у виподку їх порушення тих чи інших форм державного примусу юридичної відповідальності. В системі українського права як і права інших держав, є галузі й інститути права котрі містять норми, що регулюють саме питання різноманітних форм відповідальності за певні правопорушення.
2. Виконання правосуддя як спеціальної форми універсальної, здійснюваної на основі права і справедливості діяльності суддів, котра забезпечує реалізацію діючого права, захист прав і свобод грамодян.
3. Здійснення вищого нагляду за точним і однаковим виконанням законів з боку органів прокуратури.
4. Діяльність державних інспекцій та контрольно-ревізійного апарату, котрі в межі своєї компетенції здійснюють роботу по запобіганню, виявленню і припиненню порушень законності в різноманітних сферах державного і суспільного життя. У результаті дотримання режиму законності в суспільстві встановлюється правовий порядок (правопорядок). Останнє слід визначити як систему суспільніх відносин, будь-яких інших дій, що має правове значення, що здійснюється в суспільності у певній відповідності з вимогою норм права. Законність - це принцип діяльності, режим дій, відносин, правопорядок це результат реалізації цього принципу, режиму, результат дотримання законності.
2. Порушення вимог законності веде до деформації суспільних зв'язків, недотримання і підриву правопорядку. Законність і правопорядок перебувають між собою в тісному зв'язку. Зміцнення законності має своїм наслідком більш високий рівень правопорядку. Порушення законності ведуть до порушення правопорядку. Правопорядок є важливою умовою реалізації інститутів демократії, оскільки вони розвиваються на базі всебічного зміцнення законності. В той же час правопорядок є важливим структурним елементом суспільного порядку, під яким розуміється правильно налагоджений стан всієї сукупності суспільних відносин , врегульованих не лише правовими , але і всіма іншими соціальними нормами. Коли зміцнення і підтримання правопорядку зв'язано з реалізацією правових норм, то в підтримці суспільного порядку важлива роль належить нормам моралі, нормам громадських організацій, традиціям, звичаям. Поняття суспільного порудку за своїм обсягом ширше, ніж поняття правопорядку. Таке поняття суспільного порядку необхідне для з'ясування змісту і механізму усього суспільного й державного життя. В адміністративному праві поняття громадського порядку вживається у вузькому значенні. Воно пов'язано з підтриманням порядку в громадських місцях. Правопорядок передбачає закріплення справжнього демократичного правового статусу особи, неухильне втілення в життя демократичних прав свобод особи, гарантованість особи від сваволі. Разом з ним цей порядок неможливий без як найсуворішого виконання кожним громадянином своїх обов'язків закріплення нормами права. В законах та інших нормативних актах визначається структура державних та громадських організацій, їх компетенція, справді демократична основа їх взаємовідносин. Урегульованість іпорядок досягаєтюся в результаті реалізації вимог права в поведінці різноманітних суб'єктів суспільних відносин, як у взаємовідносинах держави з окремими громадянами, громадян між собою, так і у взаємовідносинах державних органів і громадських організацій. Створення певного порядку в суспільних відносинах за допомогою правових норм становить одну із важливих властивостей державної влади. Правовий порядок - це реальний порядок, що встановлюється і охороняється державою, в здійснені якого зацікавлена держава як апарат влади . У сучасних умовах, коли Україна переживає період становлення стратегічний курс нашої держави націлений на зміцнення соціально-економічного розвитку країни, перехід до ринкової економіки . Передбачається корінне оновлення матеріально-технічної бази виробництва на основі досягнень научно - технічного прогресу, як в нашій країні, так із використанням світового досвіду, вдосконалення управління на всіх рівнях. Зміцнення правової основи державного й громадського життя в першу чергу залежить від стану законності і правопорядку у роботі державного апарату. Порушення законності в його діяльності, особливо, коли вони стають системою, заважають здійсненню держави, порушують впорядкованість, синхронність в роботі. Вони знижують престиж державної влади серед населення, породжують безвідповідальність, можливість безкарного порушення правопорядку, а вряді випадків мають прямим наслідком порушення прав і законних інтересів громадян. Надто викликає стурбованість порушення законності в діяльності тих органів держави, що охороняють правопорядок - органів юстиції, суду, прокуратури, міліції.
3. Особливе значення має питання про дисципліну. Дисципліна належить до найважливіших соціальних факторів, що безпосередньо впливають на життя суспільства і кожної людини . Від рівня дисципліни у великій, коли не у значній мірі, залежать успіхи в економічній діяльності, якість соціального обслуговування. Дисципліна і правопорядок тісно зв'язані між собою і характеризують в суспільстві взаемозв'зок людини із своїм трудовим колективом, суспільством, масу інших людей. Ставлення людини до питань дисципліни служить одним із показників рівня соціалізації - здатності усвідомлювати, підтримувати і розвивати соціальні взаємо дії. Дисципліна є певний порядок поведінки людей , що забезпечує узгодженість їх дій в колективі, суспільному і державному житті. Існує ряд різновидів дисципліни у залежності від того що регулює і якими нормами стверджується порядок поведінки людей: дисципліна державна, громадська, партійна, трудова, договірна, технологічна, військова і т. д. Державна дисципліна - це дотримання всіма організаціями і громадянами встановленого державою порядку діяльності державних органів, підприємств і установ по виконанню покладених на них обов'язків. Державна дисципліна передбачає свідоме позитивне ставлення громадян до встановленого правопорядку, що виражає інтереси всього населення. Дисципліна сприяє розвитку соціальне - політичної активності громадян, являє собою невід'ємну рису демократії. Державна і громадська дисципліни важливі форми прояву соціальної відповідальності особи. В дотриманні державної громадської дисципліни виявляється політична, правова і моральна культура громадян. Важливим видом дисципліни є трудова дисципліна, пов'язана із виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку. Актуальним завданням є вдосконалення дисципліни, виконання законів, підзаконних актів договір, інших обов'язків рішень. У систематичній роботі по зміцненню правопорядку, законності, дисципліни потрібно домагатися стабільності правових актів, щоб нове рішення приймалось лише тоді, коли виконанні попередні рішення або виникали нові обставини. В діючому трудовому законодавстві передбачені загальні вимоги дисципліни : вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалості робочого дня використовувати весь робочий день для продуктивної праці, вчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації і т. п. Таким чином ці норми і вимоги не можуть охопити всі сторони виробничого процесу тому в трудовому законодавстві і визначається додаткове коло обов'язків працівників, пов'язаних із дотриманням технологічної дисципліни. Проте при всій близькості законності і державної дисципліни вони не оточені одне одному. Зокрема не збігається обсяг їх нормативної основи. Законність операєтся на правові акти законного характеру, державна ж дисципліна, як, між іншим, й решта видів дисципліни, крім того, і на конкретні розпорядження, тобто на індивідуальні акти. Стійкість дисципліни залежить від рівня правового виховання. В правовій практиці діє принцип: незнання закону не звільнює правопорушника від відповідальності; вчинивши правопорушення, не можна посилатися в своє виправдання на незнання закону. Таким чином, основна вимога будь - якого виду дисципліни, в тому числі і службової - це найсуворіше виконання законів та інших, заснованих та індивідуальних актів. Законність є серцевина, основа дисципліни. Це й визначає тісний їх взаємозв'зок і взаємозалежність. Зміцнення державної дисципліни невіддільне від процесу зміцнення законності.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить