Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы СИСТЕМА АГРОМАРКЕТИНГУ ТА ЇЇ РОЛЬ В МАРКЕТИНГОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ АПК

СИСТЕМА АГРОМАРКЕТИНГУ ТА ЇЇ РОЛЬ В МАРКЕТИНГОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ АПК
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СИСТЕМА АГРОМАРКЕТИНГУ ТА ЇЇ РОЛЬ В МАРКЕТИНГОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ АПК

І.О. Соловйов, кандидат економічних наук  м. Херсон

Труднощі стабілізації економіки, пошук шляхів реформування аграрного сектора вис¬вітлили комплекс проблем, пов'язаних з вико¬ристанням зарубіжного досвіду функціонуван¬ня ринкової економіки.
Сучасна ринкова багатоукладна економіка заснована на механізмах внутрішнього та зов¬нішнього регулювання, різних формах влас¬ності, різноманітних проявах її особливостей та взаємодії складових частин.
Основою ринка взагалі та аграрного, зок¬рема, є розробка та прийняття рішень на прин¬ципах передбачливості, запобігання та творі¬ння на основі системних та ситуаційних принципів в умовах невизначеності. При цьому різко зростає роль маркетингу, який уособлює у собі найважливіший напрям формування ринкової політики як на рівні окремого товаровиробни¬ка, так і на рівні регіональних та міжрегіональ¬них АПК.
Прийоми маркетингу, його методи, принци¬пи та закономірності виступають найбільш ефективними науково-практичними інструмен¬тами менеджменту, які дозволяють реалізову¬вати найважливішу його функцію - стратегіч¬не та поточне планування.
В широкому розумінні маркетинг - це соц¬іально-управлінський процес, спрямований на вирішення проблем, пов'язаних з вивченням ринкової кон'юнктури, процесів ціноутворення, вибором каналів реалізації та цілим рядом інших питань. Застосування маркетингу стає об'єктивною необхідністю і в сільському гос¬подарстві, де його роль визначається зроста¬ючим значенням специфічних чинників с.-г. виробництва, які набули в останній час вирі¬шального значення для практичної діяльності товаровиробників. Складність та специфіка агромаркетингу визначається множиною ме¬тодів та прийомів його застосування, а також тим, що аграрний ринок відзначається неста¬більністю, різноманітністю продукції, що вироб ляеться, та її важливістю для суспільства.
Специфічною особливістю агромаркетин-гу є його висока чутливість, сприйнятливість, адаптованість та спроможність до самоорган¬ізації та самоуправління. Все це існує на фоні його нерівнозначущості, неоднаковості та особливостей його здійснення в різних сферах агробізнесу і викликає необхідність створення системи агромаркетингу, яка буде покликана вирішувати проблеми управління діяльністю с.-г. товаровиробників у маркетинговому середо¬вищі АПК.

 В результаті досліджень ми дійшли до вис¬новку, що систему агромаркетингу логічно зоб¬разити у вигляді двох блоків: аналітичного та функціонального . Перший блок може бути поданий як сукупність процесів дослід¬жень кон'юнктури ринків, ціноутворення, спо¬живачів, аналізу оточуючого середовища, про¬сування товарів, формування попиту та сти¬мулювання збуту. Результатом досліджень є визначення проблем та цілей суб'єктів систе¬ми, встановлення критеріїв оцінки альтернатив, їх аналіз, прийняття та формування рішень по всіх видах та рівнях виробничо-збутової діяль¬ності. До складу блока входять дві підсисте¬ми. Підсистема забезпечення охоплює інфор¬маційне (банк моделей, масиви даних, авто¬матизовані засоби вводу та виводу масивів, класифікатори інформації, довідкові фонди та інш.), математичне та технічне забезпечення.
Підсистема зв'язку забезпечує інформац¬ійний взаємозв'язок між окремими ланками аграрного ринку і агромаркетингу, функціону¬ючи в режимах як прямого, так і зворотного зв'язку. Другий системоутворюючий блок -функціональний, складається з двох підсис¬тем, кожна з яких являє собою сукупність організаційних форм та режимів маркетинго¬вої діяльності, їх технічне та технологічне за¬безпечення. Дія цього блоку направлена на сферу виробництва та розподілу продукції.
Пропонуємо розглянути два рівні функціо¬нування системи агромаркетингу. На першо¬му мікрорівні діють виробники сільськогоспо¬дарської сировини (І), підприємства фондоутворюючих галузей АПК, а також підприємства з переробки, зберігання, транспортування про¬дукції (ІІ-ІН).
Застосування маркетингового інструмента¬рію на цьому рівні обмежується вирішенням проблем, пов'язаних зі збутом та використан¬ням отриманої у процесі досліджень інфор¬мації для розробки середньо- та короткостро¬кових виробничих планів. Ці обмеження пов'я¬зані з досягнутим рівнем виробничо-економі¬чного розвитку галузі, розташуванням підприємств, що у більшості випадків є визна¬чаючим фактором при виборі варіанта схеми відносин між ними.
Основні зусилля на цьому рівні направлені у напрямку розвитку системи маркетингових ко¬мунікацій та стимулювання збуту. На макрорівні агромаркетингу найбільш ефективно використо¬вується весь спектр його прийомів та методів по відношенню до головного об'єкта маркетингових зусиль - сфери розподілу та споживання с.-г про¬дукції (IV). Саме на цьому рівні формується се¬редовище агромаркетингу, яке визначає напрям та зміст діяльності системи, та є джерелом ос¬новної інформації про прибутки споживачів, їх смаки та переваги, кон'юнктуру ринку та тенденції його розвитку. Ця інформація закладається в основу стратегічних рішень, які' розробляються у інформаційно-аналітичному блоці.
Особливістю запропонованої схеми є цілісність системи агромаркетингу. З одного боку, створюються умови для ефективної діяльності всіх його ланок, а з іншого - кож¬ний елемент виконує свої функції, забезпе¬чуючи функціонування всієї системи. Взає¬мозв'язки в системі не носять адміністратив¬ного характеру і не припускають підлеглості одного структурного елемента іншому. Керів¬ництво системою здійснюється в методично¬му та методологічному планах і має рекомен¬даційний характер. Взаємозв'язки в системі визначаються як функціональні та засновані на вирішенні конкретних завдань та реалізації функцій, орієнтованих на результат.


 

You have no rights to post comments