Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы МАРКЕТИНГ В АПК ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ

МАРКЕТИНГ В АПК ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

МАРКЕТИНГ В АПК ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ

І.О.СОЛОВЙОВ - к.е.н., доцент, Херсонський ДАУ

Розвиток економічних відносин в АПК потребує формування нового і адекватного ринку механізму управління, який буде місти¬ти економічні та адміністративні методи. Одним з головних еконо¬мічних методів управління є маркетинг, на основі якого формуєть¬ся та розвивається аграрний ринок.
Сільгоспвиробники на ринку постійно вирішують проблеми, які потребують вивчення ринкової кон'юнктури, аналізу дій конку¬рентів, ціноутворення, вибору каналів реалізації та цілого ряду ін¬ших питань, відповіді на які можна отримати тільки використовую¬чи комплекс маркетингових заходів.
Комплекс маркетингу - це сукупність контрольованих змінних чинників, які товаровиробник використовує з наміром викликати бажану реакцію з боку цільового ринку. Використання його в умо¬вах ринкових відносин є об'єктивною необхідністю, а роль визна¬чається важливістю ринку збуту, як вирішального фактору успіху товаровиробників.
Маркетинг - це не тільки одна зі сфер АПК та функція ринку, в цілому. Маркетинг сьогодні - це філософія підприємницької дія¬льності та управлінська концепція, в основі якої знаходяться про¬цеси зміни пріоритетів у виробництві та поглядів на місце і роль людини у системі економічних відносин. Маркетинг, як інструмент вирішення ринкових проблем в АПК, використовується недостат¬ньо. Створення маркетингових служб гальмується труднощами організаційного, фінансового та психологічного характеру, тому важливо чітко сформувати його сутність, принципи та форми ор¬ганізації.
Система агромаркетингу складається з альтернативних пото¬ків продуктів і сировини, ланки "виробник - споживач", різноманіт¬них посередників та різних видів підприємницької діяльності. Ця система організує та управляє виробничо-збутовою діяльністю сільськогосподарських підприємств на основі комплексного ви¬вчення ринку з метою отримання прибутку шляхом задоволення потреб споживачів.
У цій системі розробляються та приймаються численні рі¬шення, які впливають на якість, асортимент та вартість продово¬льчого та сировинного постачання. Вона являє певну єдність час¬тин - компонентів, які здійснюють конкретний внесок у діяльність кожної окремої фірми, галузі економіки та соціальної сфери зага¬лом.
Вивчення досвіду маркетингової діяльності в країнах з ринко¬вою економікою дозволяє вивчити послідовність заходів для його впровадження, а саме: дослідження ринкових процесів, вивчення попиту на сільськогосподарську сировину та продукти харчування, розробка маркетингових програм виробництва продукції, дослі¬дження та пошук ефективних каналів реалізації продукції.
Із сутності агромаркетингу випливають його основні принци¬пи:
-     ретельне обчислення потреб та побажань покупців, стану та динаміки   існуючого  та   потенційного   попиту,   аналіз  змін кон'юнктури ринку при прийнятті господарських рішень;
-    максимальне пристосування виробництва до вимог ринку, здатність його реагувати на зміни в кон'юнктурі;
-     активний вплив на ринок та покупців за допомогою засобів маркетингових   комунікацій   (реклама,   ціни,   стимулювання збуту та ін.).
Суб'єктами агромаркетингу є сільгосппідприємства різних форм власності та господарювання, організації агрохімічного об¬слуговування, оптові та роздрібні торгові посередники, постачаль¬ники сировини та матеріально-технічних засобів, комерційні та консультативні центри, різноманітні споживачі сільськогосподар¬ської продукції, сировини та продовольства.
Маркетингова діяльність починається задовго до початку ви¬робничого процесу, а закінчується внесенням змін до програми виробничо-збутової діяльності підприємства.
Маркетинг, як метод управління, виконує загальні управлінсь¬кі функції (планування та прогнозування, організацію, мотивацію та контроль) і спеціальні функції (дослідження ринку, планування товарного асортименту, аналіз та вибір каналів збуту, цінова та комунікаційна політика та багато інших). Використання функцій, принципів та методів маркетингу має свої особливості на різних підприємствах, але загальними для всіх підприємств є наступні напрями маркетингової діяльності:
-     комплексне дослідження ринку та аналіз виробничих мож¬ливостей підприємства;
-     планування товарного асортименту;
-    аналіз та вибір каналів товароруху;
-     формування попиту та стимулювання збуту.

Дослідження показують, що переорієнтація роботи підприєм¬ства на маркетинг, потребує реалізації трьох груп заходів: органі¬заційних (внесення змін в структуру та методи управління), адміні¬стративне - правових (створення відповідного функціонального відділу, внесення змін до штатного розкладу та уставу підприємс¬тва), науково-методичних (розробка рекомендацій з маркетингової діяльності, навчання спеціалістів тощо).
Міра та повнота використання принципів та методів маркети¬нгу в практичній діяльності залежить від спеціалізації підприємст¬ва, об'ємів та видів виробництва, зв'язків, що склалися, розташу¬вання та багатьох інших чинників.
З економічної точки зору, організація сільгосппідприємства, орієнтована на принципи маркетингу, має забезпечувати виконан¬ня цілей та задач підприємства, полегшувати управління, удоско¬налювати координацію структурних підрозділів, підвищувати мо¬тивацію праці робітників.
Організація маркетингової діяльності обумовлює побудову структури управління маркетингом, добір спеціалістів, визначення їх прав, обов'язків та відповідальності, встановлення взаємо¬зв'язків маркетингової служби з іншими підрозділами та зовнішнім середовищем.
Однією з основних функцій агромаркетингу є збут продукції на найбільш вигідних та стабільних ринках. Формування та розви¬ток ринку продовольства та сільськогосподарської сировини є од¬ним з головних завдань при вирішені проблеми створення ефек¬тивної системи збуту. Головною метою створення сільськогоспо¬дарських ринків з точки зору маркетингу є забезпечення населен¬ня продуктами харчування високої якості та організація збуту ви¬робниками.
Процес формування аграрного ринку здійснюється на трьох рівнях:
-     сільськогосподарські підприємства, агропромислові комбіна¬ти,  міжгосподарські підприємства, фермерські та особисті підсобні господарства. На цьому рівні формуються прямі ко¬нтакти виробників зі споживачами, продукція реалізується через фірмові магазини або на вільному ринку ;
-     районний   рівень   представляє  сбутовий  кооператив  сіль¬госппідприємств та фермерських господарств, виробничо-комерційні центри та інші добровільні об'єднання товарови¬робників.   На   цьому   рівні   формуються   сільські   оптово-роздрібні ринки, сільські районні базари, дрібнооптові про¬довольчі ринки;
-     обласний рівень представлений центром по організації та координації обласного  ринку продовольчої сировини.  Тут організуються оптові продовольчі ринки, агробіржі, ярмарки, аукціони.
Відповідно до функціональної орієнтації сільськогосподарські ринки розподіляються на ринки в місцях виробництва та ринки в місцях споживання, а в залежності від асортименту - на спеціалі¬зовані та універсальні.
Формування районних ринків має особливе значення для товаровиробників, оскільки вони максимально наближені до виро¬бництва. Маркетингове забезпечення процесу формування ра¬йонного ринку здійснює спеціальна маркетингова служба, яка ор¬ганізується при районному управлінні сільського господарства або при виробничо-комерційному центрі, а також при асоціації фер¬мерських господарств, при акціонерних товариствах або інших ор¬ганізаціях, створених для збуту виробленої продукції та спільної маркетингової діяльності.
Процес організації ринку продовольства та сировини почина¬ється з обґрунтування кількісних та якісних параметрів ринку, роз¬рахунків ємності ринку, оцінки попиту та пропозиції. На базі цих даних підбирається територія, яка буде здатна забезпечити відпо¬відні умови для роботи ринку. Розробляються заходи по створен¬ню і розвитку відповідної інфраструктури ринку з погляду на його сегменти. Весь процес формування ринку повинен проводитися з орієнтацією на попит.

Розвиток ринку сільськогосподарської продукції на обласному рівні є одним з найважливіших напрямів формування продоволь¬чої політики області, в якому продовольчому маркетингу належить першорядне значення. Функції агромаркетингу можна класифіку¬вати за матеріальним та нематеріальним принципами.
Відповідно до матеріального принципу виділяють такі функції як забезпечення, реалізація, зберігання, транспортування, розпо¬ділення.
Відповідно до нематеріального - стандартизація, інформація, прогнозування, планування, фінансування та інші.
Склад учасників системи маркетингу визначається конкрет¬ною ситуацією, видом ринку, асортиментом продукції, її об'ємами та багатьма іншими факторами. Всі суб'єкти (елементи) маркетин¬гової системи зв'язані між собою економічними відношеннями, мають свою структуру, є цілісними та урівноваженими.
Організація аграрного ринку на принципах маркетингу зобра¬жена на Рис. 2.
Однією з основних задач маркетингової діяльності на облас¬ному рівні є створення стабільної продовольчої безпеки, тобто ці¬лорічне забезпечення населення області продуктами харчування, а переробної промисловості - сировиною.
Стратегія маркетингу на обласному рівні спричиняє дійовий вплив на регулювання ринку, раціональне збалансування попиту та пропозиції на основі спільних інтересів виробників та спожива¬чів.
Головними задачами обласної маркетингової служби є:
-    формування обласного продовольчого фонду;
-    організація та  розвиток ринку продовольства та сировини, спеціалізованих виставок, ярмарок, аукціонів;
-     регулювання сільськогосподарського ринку шляхом підготов¬ки та укладання договорів і ринкових угод;
-    створення та розвиток ринкової інфраструктури;
-    створення інформаційних систем для використання вірогідної інформації про кон'юнктуру ринку для усіх його суб'єктів;
-    оптимізація структури сільськогосподарського виробництва та товарного асортименту продукції, механізму взаєморозрахун-ків та натурального товароруху;
-     розробка маркетингових програм з окремих видів сільськогос¬подарської продукції з метою підвищення її конкурентоспро¬можності та прискорення просування до споживачів. Використання принципів та методів маркетингу при форму¬ванні та розвитку аграрного ринку дозволить зробити процес його формування керованим та орієнтованим на ринковий попит спо¬живачів.


 

You have no rights to post comments