Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ АПК

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ АПК
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ АПК

І.О.СОЛОВЙОВ - к.с.-г.н., доцент, Херсонський ДАУ

Світовий досвід показує, що удосконалення управління в об¬ласті економічної діяльності йде головним чином у напрямку при¬стосування до умов зовнішнього та внутрішнього ринків, що значно ускладнилися останнім часом. Кожне підприємство у процесі своєї діяльності в ринкових умовах вимушене приймати рішення, як так¬тичні так і стратегічного характеру, опираючись на аналіз величез¬ної кількості фактів, формуючих інформаційні потоки.
Діяльність підприємства в умовах ринку завжди пов'язана з ризиком та непевністю, які представляють собою найбільш суттєві риси мінливого ринкового середовища Підприємства та організації АПК, які сформувалися, в основному, як суб'єкти господарської ді¬яльності за старою адміністративною системою, сьогодні постали перед необхідністю вирішення нових, часто дуже складних про¬блем. Перебудова виробничих відносин на селі, розвиток різних форм власності, створення кооперативів, фермерських госпо¬дарств, альтернативних державним структур забезпечення сіль¬ськогосподарських процесів, потребують методів управління, адек¬ватних новим умовам.
Регіональні органи управління АПК у теперішній час постали перед необхідністю змін у змісті своїх управлінських функцій - ос¬новні акценти переносяться на подання прогнозно-консультаційних послуг підприємствам та організаціям агропромислового комплек¬су. Особлива роль при цьому відводиться вирішенню проблем інформатизації сільського господарства - необхідній умові реалізації аграрної реформи.
Для вирішення цієї проблеми та вирішення низки пов'язаних з нею задач в Україні розроблена концепція функціонування аграр¬ного сектора економіки на базі інтегрованої системи збору, переда¬чі, накопичення та обробки інформації на всіх рівнях господарю¬вання. "Програма інформатизації агропромислового виробництва
на 1996-2000 роки" передбачає розвиток інформаційної системи АПК в декількох приоритетних напрямах. Серед них:
-  створення регіональної системи збору та розповсюдження ринкової сільськогосподарської інформації та організація цінового моніторингу продовольчого ринку;
-  удосконалення систем соціально-економічного моніторингу розвитку сільського господарства регіону;
-   удосконалення  систем  розповсюдження  науково-технічної інформації      та      формування      служби      надання      науково-консультаційних послуг;
-  створення регіональної комп'ютерної мережі "господарство-район-область" та взаємодія її з галузевою мережею.
За останні декілька років українськими вченими був виконаний великий обсяг робіт з реалізації основних положень "Програми". Вчені інституту аграрної економіки розробили організаційно-технічні основи мережі регіональних консультаційних служб. В ін¬ституті кібернетики Національної академії наук та в Національному аграрному університеті проводяться роботи по створенню імітацій¬них моделей сільськогосподарського виробництва в умовах ринко¬вої економіки. В УВТЦ "Агропромсистема" розроблено комплекс моделей з ефективного розподілення ресурсів на макрорівні та мо¬дель оцінки конкурентноздатності сільськогосподарського підпри¬ємства. В УкрНДІЗЗ, у лабораторії математичного моделювання розроблено автоматизовану систему вибору технологій "Агротех-нолог". В Миколаївській аграрній академії був допрацьований сто¬совно умов півдня України комплекс "Діалог", розроблений у ГРЦ Мінсільгосппроду Росії, який реалізує діалогове та пакетне введен¬ня інформації з цінового моніторингу та кон'юнктурної ринкової ін¬формації.
Усю множину задач, які вирішуються у процесі реалізації "Про¬грами" умовно можна розбити на декілька груп.
1.  Відбір, обробка, зберігання та доведення інформації до кін¬цевих споживачів з метою визначення вірогідних шляхів взаємови¬гідної торгівлі та зміцнення позицій товаровиробників.
2.  Розробка та впровадження інтегрованих систем АРМ спеці¬алістів на єдиній інформаційній базі.
3.   Вирішення технологічних задач на основі оптимізаційних моделей нелінійного програмування.
4.  Розробка оптимізаційних моделей планування сільськогос¬подарського  виробництва та  координуючих моделей  оптимізації спеціалізації виробництва. 5.  Розробка імітаційних моделей управління з використанням експертних оцінок та рішень (складання бізнес-планів, річне та ка¬лендарне планування, вибір технологій, урахування принципів та законів маркетингу при прийнятті управлінських рішень та т.ін.).
6.  Створення регіональних баз даних, баз знань, автоматизо¬ваних систем та інформаційно-консультаційних пунктів.
Незважаючи на певні успіхи у розробці нових інформаційних технологій, цю роботу не можна вважати близькою до закінчення. В першу чергу, на заваді стає брак коштів, відсутність спеціальної підготовки у спеціалістів АПК та слабка технічна база. Заважає по-вномасштабному впровадженню результатів дослідження відсут¬ність механізму систематичного збору, обробки, зберігання та роз¬повсюдження інформації про параметри та кон'юнктуру внутріш¬нього та міжнародного ринків. Існуючі механізми мають специфіч¬ний характер та не розраховані на ринкову економіку. Ця обстави¬на обумовлює значну міру невизначеності ринкової інформації.
Є ще одна сукупність чинників, що перешкоджають створенню ефективної інформаційної системи. В процесі'переходу на ринкові відносини регіональний агропромисловий комплекс характеризу¬ється множиною соціально-економічних елементів, що раніш не мали місце не тільки у практиці, але й у теорії планування та управ¬ління АПК. До них відносяться на макрорівні такі чинники:
-  необхідність оцінки стану регіональної економіки за допомо¬гою синтетичних універсальних індикаторів ;
-  необхідність комплексної оцінки рівня та якості життя насе¬лення регіону;
- структура власності, що постійно змінюється;
-  нове економічне середовище, що характеризується такими категоріями як "підприємництво", "конкуренція", "інвестиційний клі¬мат" та ін.;
- політична ситуація в регіоні;
- демографічна та структурна оцінка населення, рівня безро¬біття, структури робочих місць, зайнятості;
- характеристики стану ринкової інфраструктури;
-  "тіньовизація" економіки, приховування та викривлення ін¬формації.
На мікрорівні (суб'єкти господарської діяльності):
- зміна власників сільськогосподарських активів;
- зміна критеріїв прийняття управлінських рішень;
- зміни у структурі підрозділів підприємств;
- збитковість основних видів господарської діяльності;
- соціально-економічні та психологічні деформації традиційно¬го середовища мешкання сільського населення.
Ігнорування цих чинників, заперечення або применшення їх значення спричинить серйозні помилки в прогнозуванні та плану¬ванні АПК, зменшить обґрунтованість управлінських рішень на всіх рівнях.
Основні складнощі, які очікують дослідників та розробників си¬стем автоматизованого управління в системі АПК обумовлені тим, що більшість чинників про які йде мова відносяться до неекономіч¬них, мають політичний, суспільний та гуманітарний характер, їх ви¬явлення та аналіз ускладнені, інтерпретувати їх об'єктивно досить важко.
Слабка структуризованість задач, нелінійність, невиразність рішень, яким віддається перевага, спричинюють великі труднощі при створенні адекватних моделей сільськогосподарського вироб¬ництва при використанні традиційних методів. "Ключом" до ство¬рення нових систем управління повинні стати інформаційно-управлінські технології (ІУТ), які представляють собою комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, на¬борах матеріальних, технічних, енергетичних та трудових факторів виробництва, способах їх з'єднання з метою створення продукту або послуги, відповідаючих певним стандартам.
Інформаційні технології потребують складної підготовки, вели¬ких витрат та наукоемко!' техніки, їх застосування починається з математичного забезпечення та формування інформаційних пото¬ків. При цьому на перше місце виступають питання удосконалення інформаційної системи управління. Інакше кажучи, вирішується проблема відносно тоголякі дані потрібно переробляти на ЕОМ, як потрібно реалізувати стр'уктуризацію інформаційних масивів в роз¬рахунку на найбільш повне виявлення властивостей та цілей роз¬витку об'єктів, яким вимогам повинна відповідати організація авто¬матизованих систем передавання даних з точки зору необхідних контурів управління та ін.
Ці технології також називають "творчими", оскільки головною рисою цих систем є органічне включення людини з його творчими можливостями в їх структуру, ІУТ охоплюють повний інформацій¬ний цикл - розробку інформації, її переробку, використання для перетворювання об'єкта, та досягнення нових цілей. Ще одна осо¬бливість ІУТ - використання семантичної (змістовної) інформації, що підкреслює творчий характер сучасного управління. Зменшення значення творчого елементу (досвіду, інтуїції) або збільшення можливостей формалізації деяких управлінських задач неминуче при зводять до того, що результати не виправдовують очікувань, зв'я¬заних з комп'ютеризацією. Ось чому основною формою експлуата¬ції обчислювальної техніки в управлінні виробництвом є діалог. Саме взаємодія кінцевого користувача з оптимізаційними моделя¬ми у процесі прийняття управлінських рішень являє собою найбі¬льший інтерес та значні труднощі. Наявність особи, що приймає рішення (ОПР) спричинює суттєвий вплив на функціонування сис¬теми управління, починаючи від корекції окремих дій до повної за¬міни системи. ОПР, володіючи власною системою переваг повністю або частково не згоджується з пропозицією ЕОМ. Труднощі непере¬борні для "ЕОМ-управлінця" досить впевнено вирішуються люди¬ною. Кваліфікований експерт вирішує проблеми як неповного опису так і нечіткої вихідної інформації.
Розробка та впровадження людино-машинного діалогу дозво¬лить вирішувати багато проблем такої складної системи як АПК. Автоматизація окремих кроків в правлінні є лише початок процесу створення та впровадження в практику тут - головного напрямку розвитку управлінської думки XXI століття. Ця робота являє собою багаторічну, постійну форму діяльності, яка базується на концепції перетворення знань та інформації в продуктивну силу.


 

You have no rights to post comments