Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Санація балансу

Санація балансу
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Санація балансу

Досить часто рішення про зменшення статутного капіталу пі-дприємства приймається з метою проведення санації балансу . Остання полягає в покритті відображених у балансі збитків і створенні необхідних резервів за рахунок одержання санаційного прибутку. Основна мета — приведення статутного капіталу підп-риємства у відповідність із чистими активами, які йому відпові-дають. Балансовий курс корпоративних прав при цьому досягає позначки 100 % або перевищує її. Це дає можливість залучити фінансові ресурси шляхом додаткової емісії корпоративних прав.
Санація балансу за рахунок санаційного прибутку доцільна лише у разі вичерпання всіх інших можливостей покриття балан-сових збитків (після спрямування на це всіх відкритих і прихова-них резервів). Даний (балансовий) прибуток утворюється в резуль-таті зменшення статутного капіталу підприємства, добровільних доплат власників його корпоративних прав або в разі списання кредиторами підприємства-боржника своїх вимог.
Санаційний прибуток — це прибуток, який виникає внаслідок викупу підприємством власних корпоративних прав (акцій, час-ток) за курсом, нижчим за номінальну вартість цих прав (диза-жіо), в результаті їх безкоштовної передачі до анулювання, зниження номінальної вартості або при одержанні безповоротної фінансової допомоги від власників корпоративних прав, кредито-рів та інших заінтересованих у санації підприємства осіб.
У контексті зменшення статутного капіталу детальніше розгля-немо першу складову санаційного прибутку — дизажіо (дорівнює різниці між номінальною вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом і затратами, пов’язаними з процедурою ви-купу прав та зменшенням статутного капіталу). Якщо корпоративні права надаються до анулювання безкоштовно, то санаційний при-буток дорівнюватиме номінальній вартості наданих до анулювання прав за мінусом витрат, пов’язаних зі зменшенням статутного капі-талу. Безкоштовне надання своїх акцій до анулювання досить часто здійснюють крупні акціонери, власники контрольних пакетів, вно-сячи таким чином посильний вклад у фінансування санації.
Дизажіо можна розглядати як один з видів емісійного доходу. Якщо санація балансу здійснюється за рахунок емісійного дохо-ду, то в результаті даної операції змінюється лише структура вла-сного капіталу, а загальна його сума залишається незмінною.

Приклад 3.8
Статутний капітал підприємства становить 100 000 грн, збитки — 12 000 грн. Загальними зборами товариства прийнято рішення щодо зменшення статутного капіталу шляхом передачі до анулювання кор-поративних прав номінальною вартістю 11 000 грн. Окрім цього, один з кредиторів частково списав короткострокову заборгованість підприєм-ства зі сплати процентів за користування кредитом на суму 2 000 грн.
Якщо не враховувати податкові нюанси, то баланс підприємства в ході проведення вказаних операцій змінюватиметься таким чином:
а) Баланс підприємства до зменшення статутного капіталу, грн.

Актив    Пасив
1. Необоротні активи    60 000    1. Статутний капітал     100 000
2. Запаси    30 000    2. Непокриті збитки    (12 000)
3. Дебіторська заборгованість    15 000    3. Довгострокові пасиви    10 000
4. Грошові кошти    3000    4. Короткострокові пасиви    10 000
Баланс    108 000    Баланс    108 000

б) Баланс підприємства після зменшення статутного капіталу, грн.

Актив    Пасив
1. Необоротні активи    60 000    1. Статутний капітал     89 000
2. Запаси    30 000    2. Резервний капітал    1000
3. Дебіторська заборгованість    15 000    3. Довгострокові пасиви    10 000
4. Грошові кошти    3000    4. Короткострокові пасиви    8 000
Баланс    108 000    Баланс    108 000

Санаційний прибуток у сумі 13 тис. грн, який утворився внаслідок зменшення статутного капіталу та списання заборгованості, спрямову-ється на покриття балансових збитків та формування резервів.
У разі санації шляхом викупу емітентом корпоративних прав в їх держателів, незважаючи на важкий фінансовий стан, підпри-ємство повинно мати у своєму розпорядженні достатньо ліквід-них засобів, необхідних для виплати відшкодування держателям акцій (часток). При цьому слід дотримуватися вимог щодо захис-ту прав кредиторів у разі зменшення статутного капіталу.
Загалом акціонерне товариство може викупити власні акції за ці-нами, встановленими рішенням зборів акціонерів або за цінами, які склалися на ринку. В останньому випадку можливі три варіанти:
а) акції викуповуються за ціною, вищою за номінал;
б) викуп акцій за номіналом;
в) акції викуповуються за ціною, нижчою за номінальну вартість.
Варіант а) означає, що ринкова ціна акцій є вищою за номі-нал, оскільки за нормально функціонуючого фондового ринку пі-дприємство може викупити акції власної емісії лише на таких же умовах, як й інші інвестори (якщо іншого не передбачено рішен-ням зборів акціонерів, про що буде описано нижче). Джерелом викупу акцій є статутний і додатковий капітал, зокрема емісійний дохід. Якщо ж останній відсутній, то на ці цілі можна спрямувати прибуток. Зрозуміло, що для санаційних цілей даний варіант не придатний, оскільки санаційний прибуток не виникає.
Варіант б) є суто теоретичним. Він передбачає, що ринкова ціна акцій дорівнює їх номінальній вартості. На практиці такі ви-падки майже не зустрічаються. Джерелом викупу акцій при цьо-му є статутний капітал.
Варіант в) означає, що ринкова ціна акцій є нижчою за їх но-мінальну вартість, інакше жоден акціонер добровільно не продав би підприємству свої акції за ціною, нижчою за номінал. Ціна ак-цій може бути нижчою за їх номінальну вартість передусім у разі збиткової діяльності підприємства.
У даному випадку на придбання акцій спрямовується лише частина активів підприємства, яка відповідає еквівалентній част-ці статутного капіталу. При цьому підприємство отримує сана-ційний прибуток у вигляді емісійного доходу. Він дорівнює різ-ниці між номінальною вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом і затратами, пов’язаними з процедурою викупу прав і зменшенням статутного капіталу.
Приклад 3.9
Споруда, яка входить до складу основних засобів підприємства балан-совою вартістю 20 000 грн реалізована за 30 000 грн. Виручку від реаліза-ції цього об’єкта основних засобів товариство використало для придбання власних акцій номінальною вартістю 37 000 грн (курс 40,62 грн за одну акцію номінальною вартістю в 50 грн). Викуплені підприємством власні акції відображаються в пасиві балансу за їх фактичною собівартістю за статтею «Вилучений капітал». Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. (По-даткові аспекти в розрахунках до уваги не беруться.)
Безпосередньо після цього придбані акції анулюються з одночасним зменшенням статутного капіталу на номінальну вартість анульованих акцій (37 000 грн). Виникає санаційний прибуток у розмірі різниці між номінальною вартістю анульованих акцій і курсом їх придбання. Окрім цього, підприємство отримує прибуток від реалізації основних засобів у сумі 10 000 грн. Цей прибуток може бути спрямований безпосередньо на покриття балансових збитків підприємства (якщо підприємство зби-ткове) або на поповнення додаткового капіталу (резервів). Баланс підп-риємства в процесі проведення санації змінюватиметься таким чином:
а) Баланс підприємства перед проведенням санації, грн.
Актив    Пасив
1. Необоротні активи    35 000    1. Статутний капітал     60 000
2. Оборотні активи    59 000    2. Непокриті збитки    (6000)
3. Довгострокові пасиви    30 000
4. Короткострокові пасиви    10 000
Баланс    94 000    Баланс    94 000
б) Баланс підприємства після придбання власних акцій, грн.
Актив    Пасив
1. Необоротні активи    25 000    1. Статутний капітал     60 000
2. Оборотні активи    59 000    2. Вилучений капітал    (10 000)
3. Непокриті збитки    (6000)
4. Довгострокові пасиви    30 000
5. Короткострокові пасиви    10 000
Баланс    84 000    Баланс    84 000
в) Баланс підприємства після анулювання придбаних акцій, грн.
Актив    Пасив
1. Необоротні активи    25 000    1. Статутний капітал     44 000
2. Оборотні активи    59 000    2. Довгострокові пасиви    30 000
3. Короткострокові пасиви    10 000
Баланс    84 000    Баланс    84 000
Таким чином, найважливішою умовою використання даного методу санації є те, що для акціонерного товариства викуп акцій може бути доцільним лише за курсом, нижчим за номінальну ва-ртість. У противному разі санаційний прибуток, який може бути спрямований на покриття балансових збитків, не виникає, а отже, зменшувати статутний капітал немає сенсу. При використанні даного методу санації підприємство може покрити засвідчені в балансі збитки, однак його платоспроможність і ліквідність дещо погіршуються, оскільки для придбання власних корпоративних прав витрачаються ліквідні засоби.
Слід ще раз підкреслити: за економічним змістом зменшення статутного капіталу з метою покриття балансових збитків пі-дприємства означає приведення розміру номінального капіталу у відповідність до його реальної вартості, яка випливає зі стану балансу. Збитки для власників виникають не в момент зменшен-ня номіналу (чи анулювання акцій), а тоді, коли підприємство за-знало збитків від фінансово-господарської діяльності.
У разі зменшення розміру статутного капіталу інформація про випуск акцій не підлягає обов’язковій реєстрації та опублікуван-ню. Звіт про результати зменшення розміру статутного капіталу не складається і до Державної комісії з цінних паперів та фондо-вого ринку не подається.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить