Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Способи зменшення статутного капіталу АТ

Способи зменшення статутного капіталу АТ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Способи зменшення статутного капіталу АТ

Зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товари-ства може відбуватися за такими способами:
а) зменшення номінальної вартості акцій;
б) зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.
В останньому випадку можливі такі варіанти:
•    зменшення кількості акцій на основі їх конверсії;
•    безкоштовна передача акцій до анулювання;
•    зменшення кількості акцій на основі їх викупу з подальшим анулюванням.
Порядок зменшення статутного капіталу АТ наведено на рис. 3.4.
За наявності достатніх підстав рішення про зменшення стату-тного капіталу приймається загальними зборами акціонерів чи іншим уповноваженим власниками органом. Відповідне рішення оформлюється протоколом.
Після цього виконавчий орган товариства публікує у друкова-них органах Верховної Ради України або Кабінету Міністрів, або офіційному виданні фондової біржі повідомлення для кредиторів та акціонерів про намір зменшити розмір статутного капіталу то-вариства, яке має містити: реквізити АТ; мотиви, спосіб і розмір зменшення статутного капіталу; дані про кількість акцій, що ви-лучаються; їх загальну вартість; термін вилучення акцій та на-
слідки відмови акціонера від обміну акцій у зв’язку зі зменшен-ням статутного капіталу шляхом зниження номінальної вартості акцій, а також строк подання заперечень кредиторів.
Послідовність зменшення статутного капіталу значною мірою залежить від обраного способу зменшення.
Якщо зменшення здійснюється на основі деномінації (змен-шення номінальної вартості акцій), то здійснюється емісія акцій за новою номінальною вартістю. При цьому емісія акцій реєструється у ДКЦПФР та проводиться інший стандартний набір дій, які су-проводжують нову емісію. За використання цього методу слід до-тримуватися принципу пропорційного зменшення номіналу всіх акцій, які належать акціонерам. Це робиться для збереження існу-ючих пропорцій участі акціонерів у статутному капіталі.
Зменшення кількості акцій, які є в обігу, досягається або за рахунок вилучення з обігу та анулювання частини акцій, або на основі конверсії акцій.
Конверсія акцій — це об’єднання кількох акцій в одну (або об-мін за встановленим співвідношенням однієї кількості акцій на ін-шу). Наприклад, конверсія акцій у співвідношенні 4 : 3 означає, що на кожні чотири акції можна обміняти три акції нової емісії.
У більшості країн діє положення, згідно з яким зменшення статутного капіталу має здійснюватися в першу чергу шляхом зниження номінальної вартості, а не в результаті їх об’єднання. Це робиться з метою захисту прав дрібних акціонерів, яким у ре-зультаті об’єднання акцій можуть завдаватися збитки. Напри-клад, якщо співвідношення, з яким робиться конверсія акцій, становить 11 : 9, то це означає, що акціонери, які мають менше 11 акцій, вимушені або продати їх, або докупити необхідну кіль-кість, щоб можна було зробити обмін.
Деномінація не допускається, якщо номінальна вартість акцій дорівнює мінімально встановленому розміру. В даному разі зме-ншення статутного капіталу відбувається шляхом конверсії акцій або їх вилучення з обігу для анулювання.
У зарубіжній практиці проблематика неподання до деноміна-ції чи консолідації акцій вирішується так. Акціонерне товариство визнає акції недійсними. Натомість у ході обміну емітуються но-ві акції, які тут же реалізуються на біржі, а виручка від їх реалі-зації зараховується на рахунок акціонерів, чиї акції оголошені недійсними.

Приклад
Статутний капітал акціонерного товариства становить 5 млн грн. Прийнято рішення про зменшення статутного капіталу шляхом конвер-сії акцій у співвідношенні 5 : 2. Оскільки 10 % акціонерів не подали свої акції для конверсії, їх акції були анульовані. Натомість у ході кон-версії на дану кількість акцій у відповідному співвідношенні були емі-товані акції, які реалізовані на біржі за курсом 120 %.
У результаті проведеної операції зменшення статутного капіталу:
•    статутний капітал підприємства було зменшено до 2 млн грн;
•    санаційний прибуток становив 3 млн грн;
•    10 % акціонерів (на суму 500 тис. грн), які відмовилися подати свої акції для конверсії, одержали компенсацію в сумі 240 тис. грн, оскільки належні їм акції номінальною вартістю 500 тис. грн після конверсії від-повідали номіналу в 200 тис. грн і були реалізовані за курсом 120 %.

Зменшення кількості акцій, які є в обігу, можна досягти не лише об’єднанням акцій, а й шляхом їх викупу чи безоплатної передачі товариству для анулювання.
Загалом акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції для таких цілей:
•    подальшого перепродажу;
•    розповсюдження серед своїх працівників;
•    з метою анулювання.
Викуп акцій АТ може здійснюватися емітентом для підтри-мання ринкового курсу, збільшення прибутковості акцій чи з ме-тою запобігання поглинання. Зазначені акції повинні бути реалі-зовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом періоду володіння господарським товариством власними корпо-ративними правами розподіл прибутку і голосування на зборах акціонерів відбувається без урахування згаданих акцій. Це саме стосується і товариства з обмеженою відповідальністю щодо придбання ним часток учасників товариства. Протягом періоду володіння підприємством власними корпоративними правами ро-зподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах провадиться без урахування придбаних підпри-ємством власних акцій (часток). Отже, викуплені корпоративні права власної емісії не призводять до приросту активів підприєм-ства. Зазначені корпоративні права відображаються за статтею «Вилучений капітал» першого розділу пасиву балансу за фактич-ною собівартістю акцій чи часток.


 

You have no rights to post comments