Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств

Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств

До основних цілей зменшення статутного капіталу  слід віднести такі:
-    підтримання курсу корпоративних прав, якщо він падає (зменшення статутного капіталу здійснюється для зрівноваження (або перевищення) номінальної вартості акцій (часток) з їх рин-ковою ціною);
-    одержання санаційного прибутку, який спрямовується на покриття балансових збитків;
-    концентрація статутного капіталу в руках найактивніших власників;
-    зменшення високого рівня капіталізації підприємства (зме-ншення капіталу при цьому є складовою обраної підприємством дивідендної політики чи політики диверсифікації інвесторів);
-    зменшення надлишку ліквідності (якщо чистий грошовий по-тік перевищує інвестиційні можливості підприємства, то доцільно спрямувати вільні кошти на повернення внесків власників з тим, щоб вони могли вкласти отримані кошти в інші інвестиційні проекти);
-    вихід окремих учасників зі складу товариства (у ТОВ).
Обсяги зменшення статутного капіталу визначаються рішенням зборів акціонерів (учасників). Рішення загальних зборів товарист-ва про зміни статутного капіталу приймаються більшістю у 3/4 го-лосів акціонерів, які беруть участь у зборах (загальні збори визна-ються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства понад 60 % голосів).
Нормативне регулювання порядку зменшення статутного ка-піталу здійснюється з метою захисту майнових інтересів креди-торів. Надзвичайно важливим є те, що рішення товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності лише з дня внесення цих змін до державного реєстру.
Зменшення статутного капіталу, пов’язане з виплатами ком-пенсацій (у вигляді грошових коштів чи товарно-матеріальних цінностей) власникам корпоративних прав за наявності запере-чень кредиторів не допускається, оскільки в даному разі змен-шуються капітал, у межах якого власники несуть відповідаль-ність перед кредиторами підприємства, та обсяг майна, за раху¬нок якого могли б погашатися його борги.
Кредитори акціонерного товариства, які мають заперечення що-до зменшення розміру статутного капіталу товариства, в строк, установлений для подання заперечень, надають копію заперечень до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Якщо ж власники передають свої корпоративні права до ану-лювання безкоштовно, то обмеження стосовно врахування інте-ресів кредиторів на цю операцію не поширюються, оскільки в даному разі відбувається лише приведення відповідно до розміру статутного капіталу підприємства реального обсягу майна, відо-браженого в балансі. Величина активів суб’єкта господарювання при цьому не зменшується.
Слід зазначити, що виконавчі органи підприємства несуть пе-рсональну відповідальність за факт зменшення статутного капі-талу та повернення внесків власникам за наявності заперечень кредиторів. Рішення зборів засновників не звільняє дирекцію (правління) від відшкодування збитків кредиторам, оскільки воно набуває правової сили лише після внесення змін до державного реєстру.
Акціонерному товариству забороняється приймати рішення про зменшення розміру статутного капіталу також у тому разі, якщо попередній випуск акцій не зареєстровано.
При зменшенні статутного капіталу його розмір не може бути меншим за мінімальний розмір статутного капіталу, визначений законодавством.


 

You have no rights to post comments