Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав

Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії  корпоративних прав

Збільшення статутного капіталу акціонерних товариств і това-риств з обмеженою відповідальністю може бути здійснено лише після повної сплати всіма учасниками (акціонерами) своїх внесків (оплати акцій) за вартістю, не нижчою за номінальну (див. рис. 3.3).
Рішення про збільшення статутного капіталу АТ приймається зборами акціонерів або наглядовою радою. Таке рішення набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Підкрес¬лимо, що законодавчими актами заборонено збільшення статут-ного капіталу (випуск акцій) з метою покриття збитків, пов’яза¬них з господарською діяльністю емітента.
Протокол рішення уповноваженого органу управління відк-ритого акціонерного товариства про збільшення розміру статут-ного капіталу має містити такі основні відомості:
-    реквізити емітента, його місцезнаходження;
-    розмір статутного капіталу та активів емітента;
-    цілі та предмет діяльності, а також мета випуску акцій;
-    найменування контролюючого органу (аудиторської фірми);
-    дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів;
-    категорії акцій та їх кількість;
-    загальна сума емісії; номінальна вартість акцій;
-    кількість учасників голосування і порядок його проведення;
-    порядок виплати дивідендів і права власників привілейова-них акцій;
-    строк повернення коштів у разі відмови від випуску акцій;
-    порядок реалізації переважного права акціонерів на прид-бання акцій, що випускаються додатково;
-    термін проведення відкритої підписки для акціонерів, що реа-лізують своє переважне право, та термін проведення підписки для інших інвесторів і акціонерів на придбання акцій у кількості, що пе-ревищує кількість акцій, на яку акціонер має переважне право;
-    порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій;
-    інша інформація, що стосується емісії акцій.
Товариство розміщує акції за курсом емісії, який встановлю-ється відповідно до емісійної політики підприємства.
Після прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та виконання інших загальних передумов з метою швидкого та ефективного розміщення акцій емітенти вдаються до послуг фі-нансових посередників (професійних торговців цінними папера-ми) — андеррайтерів. Торговець цінними паперами за доручен-ням, від імені і за рахунок емітента може здійснювати діяльність з організації підписки на цінні папери або їх реалізації іншим способом. При цьому торговець цінними паперами за домовлені-стю з емітентом може брати на себе зобов’язання у разі неповно-го розміщення цінних паперів викупити в емітента нереалізовані цінні папери. Як правило, емітенту надається гарантія розміщен-ня емісії та укладається відповідна угода між ним і торговцем цінних паперів. Розрізняють такі основні форми андеррайтингу:
-    повний або частковий викуп усієї емісії з подальшим про-дажем за більш високою ціною;
-    продаж акцій на комісійних засадах за курсом емісії, встанов¬леним емітентом;
-    викуп фінансовим посередником недорозміщеної підприєм-ством частини емісії.
Для оцінки можливості надання послуг з розміщення емісії андеррайтери аналізують бізнес-план використання залучених у результаті емісії ресурсів, можливі ризики, фінансовий стан емі-тента тощо. У подальшому одержана інформація слугує засобом переконання інвесторів у доцільності придбання цінних паперів даної емісії.
Відкриті акціонерні товариства зобов’язані зареєструвати ін-формацію про емісію акцій (у т. ч. у випадках прийняття рішен-ня щодо збільшення або зменшення статутного капіталу, випуску акцій нової номінальної вартості, випуску акцій з метою обміну на раніше випущені облігації або акції іншого акціонерного това-риства тощо). В інформацію про емісію акцій повинні бути включені такі відомості:
а) характеристика емітента (реквізити, дата заснування, пред-мет діяльності, відомості про статутний капітал, чисельність службовців та акціонерів);
б) баланс, звіт про фінансові результати та їх використання;
в) дані про членів виконавчого органу, голову ради товарист-ва, голову ревізійної комісії та головного бухгалтера;
г) опис діяльності емітента та можливі фактори ризику в цій діяльності;
д) дані про емісію цінних паперів:
-    дата і номер рішення (протоколу) про емісію акцій, на-йменування органу, який прийняв рішення;
-    загальна номінальна вартість акцій, на які планується здійс-нити підписку;
-    мета використання фінансових ресурсів, залучених у резуль-таті емісії;
-    кількість акцій за типами і категоріями;
-    форма випуску акцій (документарна або бездокументарна);
-    перелік засновників у розрізі кількості, типу і категорій на-лежних їм акцій;
-    права, що надаються власникам простих та привілейованих акцій;
-    номінальна вартість акцій, запланований курс емісії, відомо-сті щодо ринкової вартості акцій;
-    серії та порядкові номери акцій; адреси місць, дати початку та припинення підписки на акції; докладний опис порядку підпи-ски на акції та їх оплати;
-    найменування андеррайтера; відомості щодо умов догово-ру з торговцем цінними паперами із зазначенням суми винаго-роди цінними паперами (якщо емітент користується його по-
слугами);
-    дії, що проводяться в разі перевищення (недосягнення) рі-вня запланованої підписки на акції або дострокового її закін-чення;
-    терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за під-сумками року, здійснення операцій і депонування;
є) перелік і результати попередніх емісій цінних паперів;
ж) кількість акцій, що перебувають у власності членів вико-навчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 %;
з) відомості про реєстратора;
и) відомості про депозитарій цінних паперів (у разі, коли за-планована бездокументарна форма випуску акцій).
Емітент має право на опублікування інформації про емісію цінних паперів з моменту її реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або в її територіальних ор-ганах. Зареєстрована інформація підлягає опублікуванню у пов-ному обсязі.
Наступним етапом збільшення статутного капіталу є здійс-нення підписки на акції нової емісії серед нинішніх і потенцій-них акціонерів. Підписка на акції відкритого акціонерного това-риства здійснюється у два етапи:
-    на першому реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, про-порційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішен-ня про емісію акцій;
-    на другому реалізується право інших інвесторів на придбан-ня акцій, що випускаються додатково, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізу-вав своє переважне право. При цьому на другому етапі переваж-ним правом на придбання акцій, що випускаються додатково, ко-ристуються акціонери товариства.
Оплата цінних паперів здійснюється грошима або майновими і немайновими правами, що мають грошову оцінку, цінними па-перами інших емітентів чи шляхом зарахування вимог до товари-ства. Грошова оцінка майна, яке виступає внеском до статутного капіталу, повинна дорівнювати ринковій вартості цього майна.
Звіт про результати підписки на акції. Не пізніше ніж через 15 днів після закінчення строку підписки на акції відкрите акціо-нерне товариство подає в реєструвальний орган звіт про наслідки підписки на акції, який повинен містити таку інформацію:
а) фактичні дати початку і закінчення підписки на акції;
б) кількість акцій, на які здійснена підписка;
в) загальну номінальну вартість акцій, на які здійснена підпи-ска порівняно із запланованою величиною;
г) загальну суму договорів, укладених при здійсненні підпис-ки на акції;
д) загальну суму коштів, одержаних у ході підписки на акції у такому розподілі:
-    грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кі-лькості акцій;
-    вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазна-ченням кількості акцій;
-    оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазна-ченням кількості акцій;
е) розподіл коштів на статутний і додатковий капітал;
є) комісійні та інші види винагород, виплачені торговцеві цін-ними паперами;
з) інша інформація, передбачена нормативними актами.
Звіт про наслідки підписки на акції повинен бути підписаний емітентом, торговцем цінними паперами (якщо емітент користу-ється його послугами) та аудитором. Якщо підписка на акції не відбулась, емітент також подає реєструвальному органу звіт про результати підписки на акції.
Реєстрація випуску акцій. Для реєстрації випуску акцій АТ подає до реєструвального органу такі документи:
а) заяву про реєстрацію випуску акцій;
б) рішення стосовно затвердження результатів підписки на акції, що оформлено протоколом;
в) нотаріально посвідчену копію статуту або змін до статуту емітента, пов’язаних зі змінами розміру статутного капіталу (но-мінальної вартості або кількості акцій);
г) зразок бланка сертифіката акції, оформленого згідно з вимога-ми чинного законодавства (при документарній формі випуску);
д) баланс, засвідчений підписами та печатками емітента та ауди-тора (аудиторської фірми), довідку про фінансовий стан емітента, засвідчену підписами та печаткою аудитора, висновок аудитора;
е) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій;
є) копію свідоцтва про державну реєстрацію товариства.
Реєстрація випуску акцій здійснюється протягом 30 днів з мо-менту подання заяви та необхідних документів до реєструвально-го органу. Реєстрація наступного випуску акцій здійснюється ре-єструвальним органом тільки за умови реєстрації попередніх випусків акцій на відповідні розміри статутного фонду.
Останнім кроком у процесі збільшення статутного капіталу на основі емісії акцій є оформлення та депонування нового глобаль-ного сертифіката випуску акцій (у разі бездокументарної форми випуску акцій); внесення інформації до системи реєстру власни-ків іменних цінних паперів (у разі документарної форми випуску акцій) та виготовлення бланків і видача акціонерам сертифікатів акцій (у разі документарної форми випуску акцій).
Зазначимо, що на період підписки на цінні папери емітент оформляє тимчасовий глобальний сертифікат, який підлягає за-міні на постійний після державної реєстрації цього випуску ДКЦПФР, або анулюється в разі визнання випуску таким, що не відбувся. Глобальний сертифікат, оформлений після державної реєстрації та визнання випуску таким, що відбувся, зберігається в депозитарії протягом усього періоду існування цінних паперів у бездокументарній формі.
Розглянуті цілі, порядок та загальні передумови збільшення статутного капіталу підприємств слід обов’язково враховувати при прийнятті рішення про використання даного інструменту у залученні фінансових ресурсів.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить