Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Переважне право власників на придбання акцій (часток)

Переважне право власників на придбання акцій (часток)
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Переважне право власників на придбання акцій (часток)

У разі збільшення статутного капіталу власники корпоратив-них прав можуть зазнати певних втрат. Ці втрати виражаються у зменшенні ринкового курсу акцій (часток), яке може спостеріга-тися при збільшенні номінального капіталу та зменшенні рівня контролю над підприємством. Саме тому законодавством перед-бачено, що у разі збільшення статутного капіталу акціонери (АТ) та учасники (ТОВ) користуються переважним правом на купівлю додатково випущених акцій (часток).
Переважне право на придбання акцій (часток) дає можливість власникам:
•    зберегти свою частку (в процентному співвідношенні) в ста-тутному капіталі, а отже, і в усьому майні підприємства;
•    попередити «розмивання» вартості свого пакета корпорати-вних прав у статутному капіталі внаслідок емісії акцій (чи час-ток) за низьким курсом;
•    зберегти свою частку голосів на загальних зборах власників;
•    компенсувати збитки від «розмивання» частки в статутному капіталі тим власникам, які не скористались переважним правом на купівлю додаткових корпоративних прав, а продали його.
Особливо актуальним є питання реалізації переважних прав ак-ціонерами ВАТ. Розглянемо основні питання, що стосуються меха-нізму використання переважних прав, з якими повинні бути озна-йомлені як фінансові служби підприємств, так і рядові акціонери.
Усі акціонери акціонерного товариства мають рівне переваж-не право на придбання акцій, що випускаються додатково. Для реалізації цього права протягом встановленого терміну подається заява і здійснюється оплата акцій відповідно до умов випуску. Під час реалізації акціонерами свого переважного права акціоне-рне товариство не має права обмежувати використання грошових коштів як форми оплати акцій.
Відомості про емісію цінних паперів, у т. ч. права, що нада-ються власникам простих і привілейованих акцій, дати початку та припинення підписки, а також докладний опис порядку оплати та підписки на акції містяться в інформації про емісію акцій, яка підлягає опублікуванню в друкованих засобах масової інформа-ції. Крім того, не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій товариство письмово повідомляє кожного з акціонерів, які мають переважні права на придбання акцій, про можливість і по-рядок їх реалізації. Повідомлення має містити таку інформацію:
•    дані про загальну кількість розміщуваних товариством ак-цій, цінних паперів, що конвертуються в акції, та опціонів на придбання акцій;
•    курс емісії (ціна розміщення);
•    порядок визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право;
•    строки і порядок реалізації переважного права;
•    порядок та місце отримання акціонерами додаткової кілько-сті акцій.
У разі розміщення привілейованих акцій, цінних паперів, що можуть конвертуватися в акції, та опціонів на придбання акцій у повідомленні слід навести інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.
Кількість переважних прав на придбання акцій нової емісії є пропорційною частці окремих акціонерів у статутному капі-талі на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто за-лежить від кількості наявних «старих» акцій, які належать акці-онерам. Акціонер, який має намір скористатись своїм переважним правом, подає товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій (інших цінних паперів) та вносить на відпові-дний рахунок кошти у розмірі, який дорівнює курсу емісії визна-ченої кількості акцій. Заява та внесені кошти приймаються товари-ством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство надає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. Право на придбання нових акцій може підкріплюватися спеціальним купоном.
У разі, якщо нові інвестори бажають придбати акції нової емісії (або колишні власники купити акцій більше, ніж їх квота у статут-ному капіталі), їм слід придбати переважні права безпосередньо в тих акціонерів, які не мають бажання ними скористатися, або на ри-нку. Якщо акціонер поступається своїми правами на придбання но-вих акцій, то виручені ним від продажу цих прав грошові кошти по-винні компенсувати зміни курсу акцій та інші можливі втрати.
Права продаються та купуються на біржі, як правило, протя-гом двох тижнів після початку підписки на акції нової емісії, але перед проведенням самої емісії. Старі акції та переважні права на купівлю нових продаються окремо. Одночасно з початком торгі-влі переважними правами ціна старих акцій автоматично змен-шується на вартість переважного права. Отже, грошова оцінка переважного права на купівлю нових акцій відповідає різниці між ринковим курсом акцій до емісії і середнім курсом, який сформу-вався після зростання капіталу.
В Україні практичний механізм реалізації переважних прав до кінця не врегульований, зокрема порядок їх купівлі-продажу. До-сить часто це стає причиною виникнення конфліктних ситуацій між керівництвом підприємства та його власниками (особливо це характерно для багатьох постдержавних підприємств і банківсь-ких установ), а також проблем, пов’язаних з ігноруванням інте-ресів дрібних власників.
Неврегульованість механізму використання інституту пере-важних прав дає можливість без особливих труднощів, за до-помогою додаткової емісії акцій (часток), змінити власника контрольного пакета та перебрати контроль над підприємст-вом. Особливо актуальною ця проблема є у зв’язку з інфляцій-ними процесами.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить