Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ

Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ

До основних методів збільшення статутного капіталу АТ належать такі:
•    збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
•    збільшення номінальної вартості акцій.
На практиці також широко використовують спосіб збіль-шення статутного капіталу на основі обміну облігацій на акції, про що йтиметься у розд. 6. Взаємозв’язки між основними ме-тодами збільшення статутного капіталу та джерела збільшення статутного капіталу підприємства характеризуються з допомо-гою рис. 3.2.
У разі збільшення кількості акцій існуючої номінальної варто-сті статутний капітал підприємства збільшується за рахунок та-ких джерел:
•    додаткових внесків учасників і засновників;
•    дивідендів (реінвестиції прибутку) ;
•    резервів (якщо вони сформовані на належному рівні).
Зрозуміло, реальний приплив фінансових ресурсів на підприєм-ство відбувається лише у разі здійснення додаткових внесків ін-весторів в обмін на корпоративні права суб’єкта господарюван-ня. Ця операція пов’язана з додатковою емісією таких прав (в АТ — акцій).
При збільшенні статутного капіталу здійснюється випуск ак-цій тієї ж номінальної вартості, що визначена за раніше випуще-ними акціями. У разі емісії акцій внаслідок збільшення статутно-го капіталу за рахунок реінвестицій чи резервів акції додаткового випуску розподіляються серед акціонерів пропорційно їх частці у статутному капіталі відкритого акціонерного товариства на мо-мент прийняття рішення про додатковий випуск акцій. Обмежен-ня терміну отримання акціонерами акцій додаткового випуску не допускається. Якщо на момент прийняття рішення про додатко-вий випуск акцій змінився власник акцій, то всі права і зо-бов’язання щодо отримання акцій додаткового випуску перехо-дять до нового акціонера.
При збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення но-мінальної вартості акцій акції попередніх випусків обмінюють-ся на акції нової номінальної вартості відповідно до кількості ак-цій, якими володіє акціонер. Обмеження терміну обміну акцій не допускається. Подібне збільшення статутного капіталу АТ є підс-тавою для анулювання реєстрації попередніх випусків акцій і по-требує реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості та ін-формації про випуск нових акцій.
При підвищенні номінальної вартості акцій статутний капітал збільшується переважно за рахунок використання на ці цілі ін-ших (окрім статутного капіталу) позицій власного капіталу. У ра-зі збільшення статутного капіталу даним методом кожен з акціо-нерів може здійснити доплату до визначеного рівня нової номінальної вартості акцій. Якщо акціонер відмовився здійснити доплату акцій, емітент зобов’язаний запропонувати акціонеру викупити його акції.
У разі, якщо акціонер не здійснив доплату за акції і не при-
йняв пропозицію емітента щодо викупу належних йому акцій, він отримує акції нової номінальної вартості у кількості, яка визна-чається шляхом ділення загальної номінальної вартості акцій, що належать акціонеру, на нову номінальну вартість акцій. При цьо-му нова номінальна вартість акцій повинна бути визначена таким чином, щоб забезпечити виконання умови неподільності акцій та здійснення обміну акцій, які належать акціонеру, на цілу кіль-кість акцій нової номінальної вартості.
До інформації про випуск акцій нової номінальної вартості, серед іншого, слід включити такі дані про емісію акцій:
•    посилання на рішення про збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій;
•    загальна сума випуску нових акцій із зазначенням номінальної вартості, кількості, виду і категорії акцій, що випускаються, з ура-хуванням сплаченого статутного капіталу попереднього випуску;
•    число серій і порядкові номери акцій;
•    права акціонерів при новому випуску акцій;
•    порядок обміну акцій попередніх випусків на акції нового випуску;
•    порядок отримання акціонерами акцій нового випуску (міс-це, день початку видачі акцій тощо).


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить