Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Фінансова діяльність державних і казенних підприємств

Фінансова діяльність державних і казенних підприємств
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансова діяльність державних і казенних підприємств

Згідно із законодавством України управління майном, що є у за-гальнодержавній власності, покладено на міністерства та інші підві-домчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої вла-ди. Міністерства та інші відповідні органи виконують такі функції, що прямо чи опосередковано стосуються організації фінансової діяльно-сті державних підприємств (ДП):
•    приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію пі-дприємств, установ і організацій, заснованих на загальнодержавній власності;
•    затверджують статути (положення) підприємств, контролюють їх дотримання та приймають рішення у зв’язку з порушенням стату-тів (положень);
•    укладають і розривають контракти з керівниками підприємств;
•    здійснюють контроль за ефективністю використання і збере-женням закріпленого за підприємством державного майна;
•    дають згоду Фонду державного майна України на створення спільних підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю;
•    готують разом з відповідними місцевими Радами народних де-путатів висновки та пропозиції Кабінету Міністрів України щодо роз-межування державного майна між загальнодержавною і комуналь-ною власністю.
Пряме втручання в господарську діяльність підприємств, що пе-ребувають у загальнодержавній власності, міністерствам та іншим підвідомчим Кабінету Міністрів України органам державної вико-навчої влади забороняється.
Наймання керівника підприємства, що перебуває у загальнодер-жавній власності, здійснюється шляхом укладання з ним контракту.
Керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів місцевого і регіонального самов-рядування забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. Це не виключає їхнього права отримувати дивіденди від акцій, а також доходи від інших корпоративних справ.
Підприємствам загальнодержавної власності забороняється пе-редавати безоплатно закріплене за ними майно іншим підприємст-вам, організаціям і установам, а також громадянам.
Державні підприємства не можуть бути учасниками комерційних банків. Правонаступниками державних підприємств стосовно комер-ційних банків, створених за їх участю, є Міністерство фінансів Украї-ни (щодо підприємств, які перебувають у загальнодержавній власно-сті) та відповідні органи, уповноважені управляти державним майном (щодо інших державних підприємств). Окрім цього, державні підпри-ємства, за винятком будівельних організацій, підприємств будівель-ної індустрії та будівельних матеріалів, які є засновниками господар-ських товариств, що здійснюватимуть проектування та перспективне будівництво за кордоном, не можуть бути засновниками підпри-ємств будь-яких організаційних форм і видів, господарських то-вариств, кооперативів (суб’єктів підприємницької діяльності).
Правонаступниками державних підприємств стосовно суб’єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю, є органи, уповно-важені управляти державним майном та державні органи приватиза-ції (щодо суб’єктів зі змішаною формою власності).
Казенні підприємства. На казенне підприємство, за рішенням Кабінету Міністрів України, може бути перетворене державне підп-риємство, яке відповідно до законодавства України не підлягає при-ватизації. Рішення про перетворення державного підприємства на ка-зенне приймається за наявності однієї з таких умов:
•    підприємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка від-повідно до законодавства може здійснюватись тільки державним пі-дприємством;
•    головним споживачем продукції підприємства (більше ніж 50 %) є держава;
•    підприємство є суб’єктом природних монополій.
Управління казенним підприємством здійснюють органи, уповно-важені управляти відповідним державним майном. Органами управ-ління казенними підприємствами є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.
Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади:
•    призначає на посаду та звільняє з посади керівника казенного підприємства за погодженням з Кабінетом Міністрів України;
•    затверджує статут казенного підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням статуту та приймає рішення у зв’язку з його порушенням;
•    здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є у державній власності і закріплене за казенним підприємством;
•    здійснює планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю казенного підприємства, затверджує фінансовий план і план розвитку казенного підприємства та обов’язково укладає з ним державні контракти на поставку продукції (виконання робіт, надання послуг) для державних потреб;
•    визначає порядок використання чистого прибутку казенного пі-дприємства шляхом встановлення обов’язкових нормативів розподі-лу такого прибутку;
•    затверджує умови та фонд оплати праці казенного підприємства з урахуванням умов, передбачених галузевою угодою.
Казенне підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних засобів. У разі недостатності у казенного підприємства таких коштів та майна відповідальність за його зобов’язаннями несе орган управління.
Казенні підприємства мають право вступати до асоціацій, консор-ціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погоджен-ням з Кабінетом Міністрів України.
Положення законодавства про банкрутство не застосовують-ся до юридичних осіб — казенних підприємств. До підприємств, що є об’єктами права державної власності, які не підлягають приватизації, зазначене законодавство застосовується в частині санації чи лікві-дації лише після виключення їх у встановленому порядку з переліку таких об’єктів.
Якщо порушено провадження у справі про банкрутство державно-го підприємства, його трудовий колектив має переважне право вима-гати передачі йому цілісного майнового комплексу підприємства-боржника в оренду за умови взяття на себе грошових зобов’язань боржника і за наявності згоди на це кредиторів.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить