Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

Підприємство з іноземними інвестиціями — підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному ка-піталі якого, за його наявності, становить не менше 10 %. Рі-вень відповідальності іноземних інвесторів за боргами підприємства з іноземними інвестиціями залежить від особливостей обра¬ної органі-заційно-правової форми. Зазначені підприємства можуть утворюва-тися в результаті:
а) часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами;
б) придбання корпоративних прав діючих підприємств;
в) створення підприємств, що повністю належать іноземним інве-сторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридич-них осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю.
Вітчизняне законодавство розрізняє такі основні види іноземних інвестицій:
1) іноземна валюта, що визнається конвертованою Національним банком України;
2) валюта України (у разі реінвестицій);
3) будь-яке рухоме і нерухоме майно та пов’язані з ним майнові права;
4) акції, облігації, інші цінні папери, а також корпоративні права (права власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної осо-би, створеної відповідно до законодавства Укра¬їни або законодавст-ва інших країн), виражені у конвертованій валюті;
5) грошові вимоги та права на вимоги виконання договірних зо-бов’язань, які гарантовані першокласними банками і вартість яких виражена у конвертованій валюті;
6) іноземні інвестиції у вигляді будь-яких прав інтелектуальної власності;
7) права на провадження господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства України або згідно з договора-ми;
8) інші цінності відповідно до законодавства України.
Якщо інвестиції здійснюються не у грошовій формі, то вони ма-ють бути оцінені як в іноземній конвертованій валюті, так і в гривнях за угодою сторін. Оцінка проводиться з урахуванням міжнародних або українських ринкових цін із застосуванням обмінного курсу НБУ.
Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється ор-ганами державної реєстрації після їх фактичного внесення. Для дер-жавної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або упов-новажена ним особа подає органу державної реєстрації такі документи:
•    інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції, заповнене за спеціальною формою з відміткою податкового органу за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;
•    документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інве-стиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу ко-операцію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної дія-льності, концесійні договори тощо);
•    документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції;
•    документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєст-рацію (у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації іноземної інвестиції).
Державна реєстрація іноземної інвестиції діє протягом усього пе-ріоду функціонування інвестиції. У разі повної або часткової репатрі-ації іноземної інвестиції за кордон іноземний інвестор або уповнова-жена ним особа повинні повідомити про це відповідний орган державної реєстрації.
Підприємства, створені за участю іноземних інвестицій, а також об’єкти (результати) спільної діяльності на території України за уча-стю іноземних інвестицій без створення юридичної особи, в т. ч. на основі договорів (контрактів) про виробничу коопе¬рацію, спільне ви-робництво, спільну діяльність тощо, підлягають валютному регу-люванню та оподаткуванню за правилами, встановленими за-конодавством України з питань валютного регулювання та оподаткування підприємств, створених без участі іноземних ін-вестицій, за винятком випадків, коли законами Украї¬ни встановлено пільговий порядок оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестицій. Винятком з цього правила є надання податко-вих канікул підприємствам автомобільної промисловості у разі інвес-тування в них іноземних інвестицій на суму, що перевищує 150 млн дол. США.
Нерезидент може бути засновником суб’єкта малого підп-риємництва — юридичної особи, платника єдиного податку. Право на сплату єдиного податку виникає, якщо у статутному фонді суб’єкта малого підприємництва частка нерезидента не перевищує 25 %.
Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного ін-вестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиці-ями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом. Митні органи здійснюють про¬пуск такого майна на територію України на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більше ніж на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації. Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо у період, на який дається відстрочка платежу, зазначене майно зараховане на баланс підприємства і податковою інспекцією за місцезнаходженням підприємства зроблена відмітка про це на примірнику векселя.
Згідно із законодавством операції з передачі основних засобів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілі-сного майнового комплексу в обмін на емітовані такою юридичною особою корпоративні права, у т. ч. при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або при виве-зенні за межі митної території України, не є об’єктом обкладення ПДВ.
Якщо протягом трьох років з часу зарахування іноземної інвести-ції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями майно, що було ввезено в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного ка-піталу зазначеного підприємства, відчужується, у т. ч. через припи-нення діяльності цього підприємства (крім вивезення іноземної інвес-тиції за кордон), підприємство з іноземними інвестиціями сплачує вві-зне мито та інші відповідні податки, які обчислюються, виходячи з митної вартості цього майна, перерахованої у валюту України за офі-ційним курсом валюти України, визначеним НБУ на день здійснення відчуження майна.
Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний пе-реказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній ва-люті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення інозем-них інвестицій. З доходів нерезидентів України (дивіденди, проценти, роялті) стягується податок на репатріацію за ставкою 15 % у разі вивезення доходів за кордон. Згадана ставка може бути знижена ві-дповідно до положень між¬народних договорів про усунення подвійно-го оподаткування


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить