Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Теорія оптимізації портфеля інвестицій

Теорія оптимізації портфеля інвестицій
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Теорія оптимізації портфеля інвестицій

Одним з базових елементів сучасної теорії ринку капіталу є кон-цепція оптимізації портфеля інвестицій. Автором її є американ-ський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки Г. Марковіц. У 1952 р. він уперше обґрунтовано довів, що вкладен-ня заданого обсягу інвестиційного капіталу в один об’єкт інве-стицій є ризикованішим, ніж інвестування цієї ж суми в різні об’єкти (диверсифікація). Завдяки диверсифікації можна зменшити сукупний ризик портфеля інвестицій підприємства. Автор зробив спробу аргументувати правило формування портфеля інвестицій, тобто дати відповідь на питання щодо кількості і виду цінних паперів (об’єктів інвестицій), які повинні бути відібрані в інвестиційний порт-фель з погляду оптимізації співвідношення «ризик—прибутковість» за заданого обсягу інвестиційних ресурсів . Далі висновки Маркові-ца щодо оптимізації портфеля цінних паперів були застосовані з ме-тою формування портфеля реальних інвестицій підприємства.
За Марковіцем, портфель інвестицій вважатиметься оптималь-ним, якщо, з одного боку, за однакового рівня прибутковості не існу-ватиме будь яких-інших інвестиційних можливостей з меншим рів-нем ризику; з іншого — не існуватиме інших, прибутковіших інвестиційних портфелів, які характеризуються таким самим рівнем ризику. При цьому йдеться про так звані несис¬тематичні ризики.
Несистематичні ризики — це специфічні ризики, властиві конкретним активам, наприклад ризик отримання збитків від операційної діяльності, а отже, ризик падіння прибутковості фінансового активу тощо. Зазначені ризики можуть бути мінімізовані на основі широкої диверсифікації інвестиційного портфеля.
Логіку концепції можна простежити, дослідивши модель форму-вання інвестиційного портфеля за рахунок двох фінансових активів (А та В), після чого одержані висновки можна спроектувати на інвести-ційний портфель з великою кількістю цінних паперів. Згідно з припу-щенням, очікувана прибутковість портфеля інвестицій (rp) може розраховуватися за формулою середньої арифметичної зваженої; ва-гами (ai) при цьому виступають частки окремих фінансових активів у структурі інвестиційного портфеля.

Можливі комбінації портфелів цінних паперів за умови, що коефіці-єнт кореляції становить –1, на рис. 1.8 лежать на прямій GB.
У разі, якщо коефіцієнт кореляції дорівнює нулю, тобто кореляцій-ний зв’язок повністю відсутній, можна знайти комбінації цінних папе-рів, за яких рентабельність інвестиційного портфеля зростатиме за спадного рівня ризику. Якщо ж коефіцієнт кореляції знаходиться між 0 та 1, інвестору рекомендується обирати комбінацію цінних паперів, яка міститься на кривій QB (рис. 1.8).
Проблематика використання моделі Марковіца в практичній фі-нансовій діяльності підприємств для підбирання оптимального порт-феля інвестицій зумовлена такими чинниками:
•    модель не враховує фактору часу, зокрема вона дає відповідь на питання щодо кількості та виду цінних паперів, за рахунок яких слід формувати інвестиційний портфель, однак ігнорує питання най-більш оптимального часу придбання та продажу активів;
•    складність збору інформації та статистичних розрахунків, на яких ґрунтуються інвестиційні рішення;
•    неврахування методології фундаментального і технічного ана¬лізу акцій.
Головний висновок для фінансистів-практиків, який випли-ває з концепції Марковіца, полягає в тому, що в рамках стратегії мінімізації інвестиційних ризиків слід підбирати такий порт-фель інвестицій, в якому пріоритет віддається не стільки цін-ним паперам, рівень ризику кожного з яких є мінімальним, скі-льки комбінації активів з мінімальним кореляційним зв’язком між рівнями їх рентабельності. Така стратегія є прагматичні-шою, ніж вибір найбільш прибуткових чи найменш ризикових фінансових активів. Причому за заданого рівня прибутковості ризик буде тим меншим, чим диверсифікованішим є інве¬стиційний портфель.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить