Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Класична теорія фінансування

Класична теорія фінансування
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класична теорія фінансування

У центрі уваги досліджень представників класичної теорії фінансів стоїть питання оцінки ефективності різних форм фінансування з пог-ляду капіталодавців (власників і кредиторів підприємства), а також фінансові аспекти заснування, ліквідації та рест¬руктуризації підпри-ємств . Згідно з класичним підходом процес формування фінансових ресурсів підприємства слід розглядати як «допоміжну функцію дру-гого порядку», яка повинна забезпечити підприємство необхідним капіталом для здійснення інвестицій з метою підвищення ефективно-сті виробничої діяльності . Отже, інвестиційні рішення та пропозиції щодо фінансування можуть розглядатися ізольовано. В рамках кла-сичної теорії виокремлюють дві основні концепції:
-    теорія інвестування;
-    теорія фінансування.
У теорії інвестування досліджується широкий спектр питань, пов’язаних зі здійсненням інвестором капіталовкладень, у т. ч. пи-тання фінансового аналізу, оцінки інвестиційної привабливості об’єктів вкладень, планування фінансових інвестицій тощо. Теорія фінансування вивчає питання оптимізації процесу залучення фінан-сових ресурсів з погляду капіталоодержувача, за заданих напрямків інвестування та обсягів потреби в капіталі.
Для класичної теорії характерним є використання дескриптивного (описового) підходу до вивчення економічних процесів, в основі якого лежить метод дескриптивного аналізу. Цей метод ґрунтується на даних дескриптивної статистики, яка описує певну сукупність даних за допомогою побудови таблиць, графіків, у т. ч. шляхом знаходжен-ня середнього значення досліджуваних показників і дисперсії. Під час прийняття рішень у сфері інвестування чи фінансування класики рекомендують використовувати зазначений метод для тестування наявних альтернатив на предмет відповідності визначеним критері-ям. Наприклад, за вибору зовнішніх джерел фінансування доцільно використовувати систему критеріїв, за допомогою яких можна оціни-ти переваги та недоліки залучення позичкового і власного капіталу в кожному конкретному випадку. До типових критеріїв за класичною теорією належать:
-    походження та строки повернення капіталу;
-    вартість залучення капіталу, в т. ч. накладні витрати;
-    законодавчі (нормативні) обмеження;
-    можливості контролю та участі в прийнятті рішень для капіта-лодавця;
-    ризиковість об’єктів інвестування (рівень кредитоспроможності, інвестиційна привабливість, наявність кредитного забезпечення то-що);
-    податкові та фінансові зобов’язання.
Вважається, що структура капіталу впливає як на вартість підп-риємства, так і на ціну залучення фінансових ресурсів. Причому фі-нансовий менеджмент шляхом оптимізації співвідношення між влас-ним і позичковим капіталом може впливати на середньозважену вартість капіталу.
У контексті антикризового фінансового управління класична тео-рія вивчає механізм та правові наслідки використання нестандартних схем фінансування: двоступінчаста санація, реструктуризація, злиття, зменшення капіталу, ліквідація. Непересічного значення при цьому набуває також питання правильного формування критеріїв вибору на-явних альтернатив.
З традиційного погляду як головні індикатори кредитоспроможно-сті розглядаються коефіцієнт заборгованості і показник фінансування необоротних активів за рахунок власного капіталу та довгостроково-го позичкового капіталу. Йдеться про дотримання вимог золотого правила балансу, золотого правила фінансування та правила вертика-льної структури. Емпіричні дослідження класичної теорії значною мі-рою спрямовані на розробку моделей прогнозування майбутнього фі-нансового стану підприємства, зокрема прогнозування банкрутства. Тут значення має розроблений класиками емпірично-індуктивний метод побудови системи показників, який ґрунтується на математи-чно-статистичному тестуванні та групуванні підприємств. Одним з різновидів методу є одно- і багатофакторний дискримінантний аналіз.
Прогнозування банкрутства значною мірою зводиться до прогно-зування майбутньої платоспроможності, що безпосередньо пов’язано з плануванням руху грошових потоків. Отже, ми підійшли до ще од-ного важливого напряму дослідження класичної теорії — фінансового планування. Цікавим є те, що поштовхом до широкого впровадження бюджетування на американських підприємствах стала перша світова економічна криза початку XX століття. Бюджетування було синте-зовано з бюджетним контролем, що розглядалося як дійовий спосіб раціоналізації та зниження затрат. Криза, яка проявилася після Другої світової війни, спричинила також бум із запровадженням бюджету-вання на підприємствах Західної Європи. Сьогодні ж можна спостері-гати значну заінтересованість до бюджетування у вітчизняних нау-ковців і практиків.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить