Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Форми фінансування підприємств

Форми фінансування підприємств
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Форми фінансування підприємств

Основне завдання фінансової діяльності підприємств полягає в мобілізації капіталу для фінансування їх операційної та інвестиційної діяльності. Термін «фінансування» характеризує всі заходи, спрямовані на покриття потреби підприємства в капіталі, які включають мобілізацію фінансових ресурсів (грошових коштів, їх еквівалентів та майнових активів), їх повернення, а також відносини між підприємством та капіталодавцями, які з цього випливають (платіжні відносини, контроль та забезпечення).
Перш ніж перейти до вивчення механізмів залучення фінансових ресурсів суб’єктами господарювання, розглянемо основні форми фінансування. Їх здебільшого класифікують за такими кри¬теріями:
а) залежно від цілей фінансування;
б) за джерелами надходження капіталу;
в) за правовим статусом капіталодавців щодо підприємства.
Залежно від цілей фінансування виокремлюють такі його фор-ми:
-    фінансування при заснуванні підприємства;
-    на розширення діяльності;
-    рефінансування;
-    санаційне фінансування .
За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють зо-внішнє та внутрішнє фінансування; за правовим статусом інвесто-рів — власний капітал і позичковий капітал. Власний капітал може бути сформований за рахунок внесків власників підприємства або шляхом реінвестування прибутку. В іноземних літературних джере-лах фінансування за рахунок нерозподіленого прибутку та амортиза-ційних відрахувань досить часто позначають та¬кож як Cash-flow-фінансування.
Позичковий капітал, як і власний, може бути мобілізований із зов-нішніх та внутрішніх джерел. До зовнішніх джерел формування пози-чкового капіталу належать:
-    кредити банків (довго- і короткострокові);
-    кредиторська заборгованість за матеріальні цінності, виконані роботи, послуги;
-    заборгованість за розрахунками (з одержаних авансів, з бю-джетом, з оплати праці тощо).
До внутрішніх джерел формування позичкового капіталу можна віднести:
-    нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (у т. ч. так звані стійкі пасиви);
-    доходи майбутніх періодів.
Як джерела фінансування можна розглядати фінансові ресурси пі-дприємств, що формуються в результаті реструктуризації активів, під чим розуміють заходи, пов’язані зі зміною складу та структури окремих позицій активів. У рамках реструктуризації активів розгля-дають також амортизаційні відрахування і кошти, які одержує підп-риємство в результаті дезінвестицій. Щоправда, дискусійним є пи-тання віднесення дезінвестицій до зовнішніх джерел фінансування. Загальний огляд форм фінансування та їх класифікацію подано на рис. 1.6.
У підприємств можуть бути різні альтернативи залучення капіта-лу. Звичайно, не можна надати однозначних рекомендацій щодо ви-бору тієї чи іншої форми фінансування. В одних випадках фінансові ресурси слід формувати через збільшення власного капіталу, в інших — на основі залучення додаткових позичок. Для одних підприємств вигіднішою є можливість використовувати внутрішні джерела фінан-сування, для інших — зовнішні. Фінансовий менеджер під час прийн-яття рішень щодо вибору найбільш прийнятної форми фінансування повинен скористатися відповідними критеріями, про що йтиметься у наступному параграфі.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить