Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання

У нормативних актах, науково-практичній літературі, безпосеред-ньо в контексті фінансово-господарської діяльності підприємств, їх фінансової звітності оперують дефініціями «фінансова діяльність», «інвестиційна діяльність» та «операційна діяльність» суб’єктів госпо-дарювання. З метою формування каталогу функціональних завдань фінансових служб підприємства та чіткого розмежування зазначених понять розглянемо економічний зміст кожного з них.
Інвестиційна діяльність. Згідно з П(С)БО, інвестиційна дія-льність — це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквіва-лентів грошових коштів.
Отже, ця діяльність пов’язана з ефективним вкладенням залуче-ного капіталу. Загалом під інвестиціями розуміють усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприєм-ницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється при-буток (дохід).
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визна-чається на основі аналізу змін у статтях таких розділів балансу:
•    «Необоротні активи»;
•    «Поточні фінансові інвестиції» (фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент).
До типових прикладів руху коштів у результаті інвестиційної дія-льності можна віднести такі:
•    придбання фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;
•    отримання відсотків, дивідендів;
•    дезінвестиції.
На практиці досить часто з інвестиціями ідентифікують лише до-вгострокові капіталовкладення, тобто вкладення у довгострокові ак-тиви, у т. ч. витрати на придбання основних засобів, корпоративних прав, науково-дослідні розробки, видатки розвитку, підвищення ква-ліфікації персоналу, маркетинг та ряд інших. За такого трактування інвестицій не враховується існування поточних фінансових вкладень, які є інвестиціями короткострокового характеру. Отже, під інвести-ційними можна розуміти всі вкладення підприємства (як довгостро-кового, так і поточного характеру), що здійснюються з метою забез-печення приросту вартості його майна.
Під поняттям «дезінвестиції» розуміють повернення (вивільнення) заморожених у конкретних майнових об’єктах коштів. Дезінвестиції можуть здійснюватися через реалізацію чи ліквідацію фінансових ін-вестицій, необоротних активів, майнових комплексів.
Операційна діяльність. Це основна діяльність підприємства, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу, а також інші види діяльності, які не під-падають під категорію інвестиційної чи фінансової діяльності. До ти-пових прикладів руху коштів у рамках операційної діяльності нале-жать такі:
•    грошові надходження від продажу товарів, робіт, послуг;
•    грошові виплати постачальникам за товари і послуги;
•    грошові виплати з оплати праці;
•    сплата податків.
На основі систематизації руху грошових коштів у результаті опе-раційної діяльності визначають операційний Cash-flow, який досить часто є основним джерелом фінансування діяльності підприємства . Перевищення вхідних грошових потоків від операційної діяльності над грошовими витратами є підґрунтям для забезпечення стабільної ліквідності підприємства та залучення коштів із зовнішніх джерел.
Фінансова діяльність. Успішна інвестиційна та операційна підп-риємницька діяльність можлива лише за наявності надійного фінан-сового фундаменту, тобто достатнього обсягу капіталу. Мобілізація підприємством необхідних для виконання поставлених перед ним планових завдань фінансових ресурсів називається фінан-суванням . З іншого боку, система використання різних форм і ме-тодів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей називається фінансовою діяльні-стю . Згідно з П(С)БО фінансова діяльність — діяльність, яка ве-де до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підпри-ємства (який не є результатом операційної діяльності). Отже, основний зміст фінансової діяльності (у вузькому розумінні) по-лягає у фінансуванні підприємства. Рух грошових коштів у ре-зультаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділами:
•    «Власний капітал»;
•    «Довгострокові зобов’язання»;
•    «Поточні зобов’язання».
До типових прикладів руху коштів у результаті фінансової діяль-ності слід віднести:
■    надходження власного капіталу;
■    отримання позичок;
■    погашення позичок;
■    сплата дивідендів.
Можна стверджувати, що фінансова діяльність (фінансування) має вирішальний вплив на процеси генерування вартості підприємст-ва. Так, оптимізація структури капіталу (оптимізація фінансування) веде до зменшення затрат на його залучення і створює фінансову базу для успішної операційної та інвестиційної діяльності.
У теорії і практиці досить часто зміст фінансової діяльності трак-тується ширше, ніж фінансування. У широкому значенні під фінансо-вою діяльністю розуміють усі заходи, пов’язані з мобілізацією капі-талу, його використанням, примноженням (збільшенням вартості) та поверненням. Інакше кажучи, фінансова діяльність (у широкому розумінні) включає весь комплекс функціональних завдань, здій-снюваних фінансовими службами підприємства і пов’язаних з фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим за-безпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності суб’єкта господарювання.


 

You have no rights to post comments