Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Капітал підприємства та його економічна сутність

Капітал підприємства та його економічна сутність
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Капітал підприємства та його економічна сутність

Однією з ключових категорій фінансів підприємств є капітал. Саме з його формуванням і використанням безпосередньо пов’язана фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Тому розгляд основ фінансової діяльності підприємств слід розпочати з дослі-дження економічної сутності цієї категорії.
Поняття «капітал» є однією з найскладніших категорій фінансової науки. У вітчизняній та зарубіжній науково-практичній літературі можна зустріти багато (досить часто взаємопротилежних) підходів до визначення сутності капіталу. Серед численних дефініцій капіталу можна виокремити:
•    макроекономічний підхід (з народногосподарського погляду);
•    мікроекономічний підхід (з погляду суб’єктів господарювання).
З народногосподарського погляду під капіталом розуміють один із трьох факторів виробництва разом із землею та працею: з капіта-лом ідентифікуються виробничі засоби, що можуть бути використані для здійснення господарської діяльності (виробництва товарів, робіт, послуг) . У фінансовій науці досить часто застосовується також мо-нетарний підхід, згідно з яким капітал прирівнюється до грошових ресурсів, що спрямовуються на фінансування інвестицій, тобто під капіталом розуміють грошові кошти . Проте капіталом вважаються лише ті грошові кошти, які використовуються для забезпечення зро-стання наявної вартості. Гроші стають капіталом переважно за умови їх нагромадження, зберігання та продажу на грошовому ринку, оскільки це дає їх власнику додатковий дохід у вигляді процента . Згідно із марксистською теорією капіталу єдиним товаром, здатним приносити додаткову вартість, може бути лише робоча сила. Отже, перетворення грошей на капітал і саме його виникнення нерозривно пов’язане з перетворенням робочої сили на товар, предмет купівлі-продажу .
За трактування капіталу як категорії фінансів підприємств у науково-практичній літературі, як правило, розрізняють дві його фор-ми:
•    конкретний капітал;
•    абстрактний капітал.
Конкретний капітал. Для здійснення господарської діяльності підприємству необхідні засоби праці (устаткування, будівлі, споруди тощо); предмети праці (сировина, матеріали) та праця. Окрім матері-альних, воно може мати у своєму розпорядженні нематеріальні ресу-рси (патенти, права, ноу-хау). Вартість майнових об’єктів, які ві-дображені в активі балансу підприємства, називають конкретним капіталом. В активах заморожуються грошові кошти, інвестовані в підприємство. Ці кошти можуть бути вкладені в:
а) необоротні активи (основні засоби, довгострокові фінансові ін-вестиції, довгострокова дебіторська заборгованість тощо);
б) оборотні активи (запаси, поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції тощо).
Абстрактний капітал. Заслуговує уваги концепція капіталу, обґрунтована патріархом німецької економічної науки, засновником Кельнської школи економіки підприємства проф. Е. Шмаленбахом. За цією версією, під капіталом слід розуміти абстрактну вартість, яка відображається в балансі підприємства . При цьому під абст-рактним капіталом розуміють сукупність усіх позицій пасиву балансу.
Серед вітчизняних економістів найвдаліше, на нашу думку, обґрунтування сутності капіталу підприємства дано проф. В. В. Сопком. Він вважає, що капітал — це власність відповідної фізичної або юридичної особи на активи: майно і об’єкти (ресурси), які є на підп-риємстві . Пасивна сторона балансу містить інформацію про те, яку частину капіталу надано в розпорядження підприємства його власни-ками (власний капітал) і яку — кредиторами (позичковий капітал).
Позичковий капітал характеризує частину активів підпри-ємства, що профінансована його кредиторами всіх видів. У ба-лансі позичковий капітал відображається за такими розділами паси-ву:
«ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів.
ІІІ. Довгострокові зобов’язання.
ІV. Поточні зобов’язання.
V. Доходи майбутніх періодів».
Власний капітал — це сальдо між загальною сумою активів та позичковим капіталом. Він характеризує частину майна, яка профінансована власниками корпоративних прав підприємства (за-вдяки безпосереднім внескам грошових коштів (майнових об’єктів) чи в результаті реінвестування прибутку). Власний капітал відобра-жається в першому розділі пасиву.
У практичній діяльності суб’єктів господарювання (в контексті фінансового та управлінського обліку) під капіталом підприємства розуміють його пасиви, тобто капітал трактується саме як абстрак-тна вартість. Отже, капітал підприємства — це засвідчені в па-сивній стороні балансу вимоги на майно, яке відображено в ак-тивах; він показує джерела фінансування придбання активів підприємства. Саме цим визначенням капіталу ми оперуватимемо, досліджуючи фінансову діяльність суб’єктів господарювання в на-ступних розділах посібника.
Можна повністю погодитися з висновками проф. Сопка про те, що вживання терміна «капітал» щодо «активів» неправильне, бо якщо термін «капітал» означає право власності, то цей самий термін не може означати речовий елемент, наприклад «оборотний капітал» чи «основний капітал».
Величина активів підприємства та його капітал є двома показни-ками, які характеризують один і той же об’єкт: сукупність усіх вар-тостей, що використовуються у виробничому процесі для досягнення поставлених перед підприємством цілей. Майно підприємства (акти-ви) є дзеркальним відображенням капіталу, який у нього інвестова-ний. Активи показують напрямки конкретного використання залуче-них фінансових ресурсів, а капітал (пасиви) — зобов’язання підпри-ємства перед кредиторами та власниками. Саме тому загальна ве-личина активів повинна дорівнювати сумі пасивів підприємства. Зіставлення активів та пасивів здійснюється в процесі складання ба-лансу (звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи та капітал). Безпосередній зв’язок між окре-мими позиціями капіталу та активів у балансі не відображається. Напрямки використання фінансових ресурсів доцільно узгоджувати із джерелами їх залучення на стадії довгострокового фінансового пла-нування та бюджетування.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить