Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Функції менеджменту

Функції менеджменту
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

1. Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту.
2. Взаємозв’язок загальних і конкретних функцій менеджменту.

 

1. Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту

З розвитком людства виникла необхідність забезпечувати його зростаючі отреби, що супроводжувалося зменшенням сировинних ресурсів. Цей процесс ередбачав підвищення ефективності всіх видів діяльності на засадах інімізації витрат і оптимізації результатів, що зумовило поділ і спеціалізацію праці, тобто виникнення різновидів трудових процесів (функцій).
У визначенні сутності функцій менеджменту, їхньої класифікації і трактуванні немає однозначності. Одні автори класифікують функції
менеджменту за ознакою їх першочерговості в діяльності організації, інші— за пріоритетністю у застосуванні на певних рівнях управління. Але всі погоджуються, що лише комбінування функцій може дати конкретні результати.
Технологія управління організацією (підприємством) є безперервним динамічним, послідовним, стійким, мінливим, цілеспрямованим процесом, який має циклічний характер. Вона формується завдяки безперервному перебігу функцій менеджменту, кожна з яких є складовою цього процесу.
Функції менеджменту — види управлінської діяльності, які забезпечують ормування способів управлінського впливу.
Сформувалися вони в процесі поділу і спеціалізації праці, оскільки будь-які управлінські процеси на підприємстві відбуваються на основі функціонального поділу. Функції менеджменту відображають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління.
На першому етапі функції доцільно класифікувати за ознакою місця в системі менеджменту, що дає змогу наголосити на домінуючій ролі
конкретних (часткових) функцій менеджменту і важливій ролі загальних (основних), а також виділити об'єднувальну функцію. Загальні функції (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання задіяні, в усіх управлінських процесах; за допомогою конкретних функцій відбуваються конкретні управлінські процеси; об'єднувальна функція менеджменту — керівництво — пронизує всі управлінські процеси в організації. Визначальну роль, однак, відіграють конкретні функції менеджменту, які реалізуються через загальні.


Конкретні функції менеджменту класифікують за:

1. ознакою процесів управління — функції управління основним, допоміжним иробництвом, технічною підготовкою, матеріально-технічним забезпеченням, патентно-ліцензійною діяльністю, капітальним
будівництвом, зовнішньоекономічною діяльністю тощо;
2. ознакою об'єкту — функції управління підприємством, цехом, службою, відділом, дільницею, бригадою, проектною групою тощо;
3. ознакою елементів виробничо-господарської діяльності — функція правління працею, предметами та знаряддями праці, інформацією тощо.

На сучасному етапі розвитку менеджменту до загальних функцій відносять:

- планування,
- організування,
- мотивування,
- контролювання
- регулювання.

У 20-х роках XX ст. А. Файоль виділяв планування, організування,
розпорядництво, координування і контролювання. У колишньому Радянському Союзі відокремлювали функції:

-     планування,
-     організування,
-     координування,
-    стимулювання,
-     регулювання
-     контролювання.

Привабливими є міркування американських науковців Мескона, Альберта і Хедоурі, які визнають чотири функції:

-    планування,
-     організування,
-     мотивування
-     контролювання.

2. Взаємозв'язок загальних і конкретних функцій менеджменту

Реалізація конкретних функцій, які відображають процес, об'єкт
управління або елемент виробничо-господарської діяльності, відбувається завдяки застосуванню загальних функцій (планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання).
Загальні функції менеджменту з абстрактного стану трансформуються в конкретний лише через управління певними об'єктами, процесами, елементами виробничо-господарської діяльності. Тобто вони набувають відповідного змісту, будучи задіяними в реалізації конкретних функцій менеджменту. Функції планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання вважають загальними (основними) на тій підставі, що будь-яка інша управлінська діяльність здійснюється шляхом послідовного їх застосування, а саме:

- планування процесу, діяльності об'єкта, виробничо-господарської діяльності;
- організування процесу, діяльності об'єкта, виробничо-господарської діяльності;
- мотивування працівників, які здійснюють певні процеси, забезпечують діяльність об'єкта, виробничо-господарську діяльність;
- контролювання процесу, діяльності об'єкта, виробничо-господарської діяльності;
- регулювання процесу, діяльності об'єкта, виробничо-господарської діяльності.

На підставі досліджень взаємозв'язку функцій відбувається вдосконалення управління, формування ефективної системи менеджменту, усунення зайвих ланок, бюрократичних перепон, подолання опору змінам.
Загальні функції є абстрактними. Вони перетворюються на реальну
управлінську діяльність лише тоді, коли з їхньою допомогою відбувається реалізація конкретних функцій менеджменту. Тому загальні функції розглядають як основу здійснення будь-якого управлінського процесу.
Наприклад, після контролювання відбувається зворотний зв'язок з метою усунення недоліків, відхилень, збоїв тощо, тобто регулювання; у процесі стратегічного планування після формулювання місії та визначення цілей після формулювання місії та визначення цілей організації, вибору стратегії обов'язковою є оцінка розробленої стратегії шляхом її співставлений з місією організації.


Література:

1. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За ред. Москалюка В Є. - К.: КНЕУ, 2002. - 252с.
2.. Портер М. Стратегія конкуренції. - К.: Основи, 1997. - 336с.
3. Ру Д., Сульє. Управління / Пер. з франц. - К.: Основи, 1995. - 442с


 

You have no rights to post comments