Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Декомпозиційний підхід щодо оцінки маркетингових систем

Декомпозиційний підхід щодо оцінки маркетингових систем
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Декомпозиційний підхід щодо оцінки маркетингових  систем

Соловйов І.О. – к.е.н., доцент ХДАУ

Міхеєв Є.К. – д.с.г., проф.. ХДАУ


Постанова задачі.  На сучасному етапі економічно-соціальні системи характеризуються великою складністю, значною кількістю взаємозв'язків, динамічністю та невизначеністю зовнішнього середовища і поведінки людей, неповнотою або неточністю вхідної інформаці.
У разі дослідження і оцінювання ефективності таких систем невід’ємною складовою у ланцюжку процедур і методів є декомпозиційний підхід, який передбачає  трансформацію проблем, що виникають у разі аналізу складних систем у конкретну задачу з формальними ознаками [ ]. Сутність такого методу пізнання полягає у поділі (реальному чи мисленому) цілого на частини, в поданні складного у вигляді сукупності простіших компонентів та дослідженні властивостей цих компонентів.
В цьому сенсі не підлягає сумніву справедливість віднесення маркетингових систем до категорії складних із великою долею невизначеностей і ризиків. Тобто дослідження таких систем згідно із вимогами системного аналізу на першому етапі означає її структуризацію і декомпозицію. При цьому зауважимо,  на часі розробка теорії управління маркетингом, що поєднує вирішення комплексу задач на стратегічному, тактичному і оперативному рівнях знаходиться у стадії становлення.
Існує “N” способів декомпозиції складних систем. При цьому N→ ∞ і потрібно відшукати такий підхід при якому елементом дослідження маркетингових систем будуть бізнес-фактори, а зв’язки між ними (структурні складові системи) будуть характеризувати ступінь взаємовпливу факторів і елементів на цільову функцію.
Тобто дослідження специфічних маркетингових систем із функціями аграрного спрямування для яких характерним є суттєва роль  невизначеностей, ризиків у виробничій і ринкової сферах, повинно відбуватись на засадах загальносистемного (універсального) і утилітарного підходів. Функціонально, якщо мова йдеться про декомпозицію комплексу процедур прийняття рішень в таких системах, то доцільним є поділення цих процедур на унітарні і локальні задачі.
У прикладному управлінському аспекті поділ системи агро маркетингу на частини відбувається з метою зробити зручнішими певні операції з цією системою. Стимулом і практичною суттю декомпозиції агромаркетингових систем є спрощення системи, коли ці процедури відповідають реальній системі і полегшують роботу з нею. В  цьому випадку ми маємо справу із строгою декомпозицією.
Однак спрощення може привести до заміни системи іншою в певному сенсі відповідної первинній – здійснюватися це може введенням гіпотез, та послабленням чи відкиданням деяких зв’язків та елементів в системі. Для запобігання цих явищ потрібна розробка спеціальних процедур узгодження та координації частин.
Основний принцип оцінювання ефективності маркетингових програм полягає у вивченні реакції операційного прибутку на суму поточних або інвестиційних маркетингових затрат. Через принципову неможливість точно завбачити реакцію ринку на ту чи іншу маркетингову програму такий прогноз необхідно робити з використання імовірнісних категорій, оцінюючи ризик зниження результативності програми.

Методи і прикладна реалізація підходу

На основі вище висловленого і в сенсі пропозицій щодо аналізу і оцінки маркетинговий дій в аграрній сфері можна спробувати застосувати утилітарну декомпозицію. Оскільки менеджмент підприємства послідовно проходить окремі стадії, прагнучи на завершальному етапі досягти повної відповідності цілей і показників, типова постановка завдання полягає у такому.
Складовими об’єкту (агро маркетингова система – АМС) будуть:
Елементи – об’єкт, що має низку важливих властивостей.
Функція – все те, що виконує система або може виконувати згідно із своїм призначенням.
Форма – зовнішній вигляд об’єкту безвідносно його суті.
Структура системи – стійка упорядкованість у просторі і часі її елементів і зв’язків. Структура – множина частин або форм які знаходяться у взаємодії та специфічному порядку, необхідному для реалізації функцій. Тут функція є первинною щодо структури системи.


 

You have no rights to post comments