Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Мережні методи планування й управління на основі моделювання. Метод критичного шляху

Мережні методи планування й управління на основі моделювання. Метод критичного шляху
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мережні методи планування й управління на основі моделювання. Метод критичного шляху


Методи сіткового планування й управління  (СПУ), розроблені на початку 50-х років, широко й успішно застосовуються для  оптимізації планування й управління складними розгалуженими  комплексами робіт, що вимагають участі великої кількості виконавців і витрат обмежених ресурсів. Для оптимізації  складних  мереж, що складаються з декількох сотень робіт, що значно полегшать оптимізацію виробничого процесу на промислових підприємствах
На основі мережних моделей розроблена безліч методів планування, складання тимчасових розкладів і управління проектами. Найбільш відомі з них - метод критичного шляху (Critical Path Method - CPM), а також система планування й керівництва програмами розробок (Program Evaluation and Review Technique - PERT). У цих методах проекти розглядаються як сукупність деяких взаємозалежних процесів (видів діяльності, етапів або фаз виконання проектів), кожний з яких вимагає певних тимчасових й інших ресурсів. У методах CPM й PERT проводитися аналіз проектів для складання тимчасових графіків розподілу фаз проектів. У даній роботі розглянутий тільки метод критичного шляху.
Основні етапи виконання методики:
1)    Визначаються окремі процеси, що становлять проект, їхні відносини передування (тобто який процес повинен передувати іншому) і їхня тривалість.
2)    Проект представляється у вигляді мережі, що показує відносини передування серед процесів, що складають проект.
3)    На основі побудованої мережі виконуються обчислення.
4)    На підставі обчислень складається часовий і ресурсний графіки реалізації проекту.
Процес є критичним, якщо він не має «прошарку» для часу свого початку або завершення. Щоб весь проект завершився без запізнень, необхідно, щоб всі критичні процеси починалися й закінчувалися у строго певний час. Для некритичного процесу можливий деякий «розбіг» часу його початку, але в певних межах, коли час його початку не впливає на тривалість виконання всього проекту.
Для проведення необхідних обчислень визначимо подію як крапку на тимчасовій осі, де завершується один процес і починається інший. У термінах мережі подія – мережний вузол. Уведемо наступні визначення й позначення:  - саме пізніше можливий час настання події j;  - самий ранній можливий час настання події  j;  - тривалість процесу  .
Обчислення критичного шляху включає два етапи (проходи). При проході вперед обчислюються самі ранні часи настання подій, а при проході назад - самі пізні часи тих же подій.
Прохід уперед. Тут обчислення починаються у вузлі 1 і закінчуються в останньому вузлі n.  Початковий крок: приймемо  ; це  вказує на те, що проект починається в нульовий момент часу. Основний крок j: для вузла j визначаємо вузли  , безпосередньо пов'язані з вузлом j процесами  , для яких вже обчислені самі ранні часи настання відповідних подій. Самий ранній час настання події j обчислюється за виразом:         
Прохід уперед завершується, коли буде обчислена величина   для вузла n. По визначенню величина   дорівнює самому довгому шляху (тривалості) від початку проекту до вузла (події) j.
Прохід назад. У цьому проході обчислення починаються в останньому вузлі n і закінчуються у вузлі 1.
Початковий крок:  думаємо  ; це вказує, що саме раннє й саме пізніше часи для рішення проекту збігаються.
Основний крок j: для вузла j визначаємо вузли  , безпосередньо пов'язані з вузлом j процесами  , для яких уже обчислені самі пізні часи настання відповідних подій. Саме пізніше час настання події обчислюється по формулі:

Прохід назад завершений при обчисленні величини   для вузла 1. Процес   буде критичним, якщо виконуються три умови:
1)     
2)     
3)     
Якщо ці умови не виконуються, то процес некритичний. Критичні процеси повинні утворювати безперервний шлях через всю мережу від початкової події до кінцевого.
На основі даних, отриманих розрахунковим шляхом, будується тимчасової графік послідовного виконання проекту. Попередній тимчасової графік проекту можна накреслити, використовуючи максимальні інтервали виконання кожного процесу:
1)    Критичні процеси (вони рисуються суцільними лініями) розташовуються послідовно один за одним без тимчасових зазорів і перекриттів. Таким чином, їхня сумарна тривалість дорівнює тривалості виконання всього проекту.
2)    Некритичні процеси (вони рисуються пунктирними лініями) представлені максимальними інтервалами виконання, які підвищують реальну тривалість виконання цих процесів. Бажано, щоб час початку виконання некритичного процесу по можливості збігалося із самим раннім строком.
Запас часу некритичного процесу – це частина максимального інтервалу часу виконання цього процесу. Розрізняють загальний запас часу й вільний запас часу процесу. Різниця між цими запасами часу процесу  - загальним   і вільним  . Загальний запас часу процесу   визначається як перевищення над тривалістю виконання цього процесу інтервалу часу від самого раннього моменту здійснення події i до самого пізнього часу здійснення події j,  тобто                                             .                                
Вільний запас часу процесу   визначається як перевищення над тривалістю виконання цього процесу інтервалу часу  - від самого раннього моменту здійснення події i до самого раннього часу здійснення події j, тобто  . По визначенню  .
Правило «червоного прапорця» для некритичного процесу  :
1)    Якщо  , тоді даний процес може виконуватися в будь-який час усередині максимального інтервалу   без порушення відносин проходження;
2)    Якщо  , тоді без порушення відносин проходження даний процес може початися зі зрушенням, що не перевищує  , щодо самого раннього моменту початку процесу  . Зрушення початку процесу на величину часу, що перевищує  (але не більше  ), повинен супроводжуватися рівним зрушенням щодо  всіх процесів, що починаються з події j.
Це правило означає, що некритичний процес   позначається «червоним прапорцем» тільки тоді, коли  . Цей прапорець приймається в увагу при зрушенні початку процесу щодо самого раннього часу   на таку величину, при якій варто розраховувати зрушення процесів, що випливають їхнього вузла j.


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить