Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Математичні методи рішення завдань планування й управління процесами виробництва

Математичні методи рішення завдань планування й управління процесами виробництва
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Математичні методи рішення завдань планування й управління процесами виробництва


У спрощеному виді планово-економічні й управлінські завдання на промисловому підприємстві можна віднести до завдань чотирьох типів.
До завдань першого типу відносяться завдання оперативної роботи, які виникають у результаті появи відхилень від нормального ходу виробничого процесу, від виконання встановлених планових і виробничих завдань і багато інших завдань планування й управління. Відмінною рисою цих завдань є гранична ясність і точність поставленої мети, максимально стислі строки прийняття рішень, наявність однозначних рішень, простота застосовуваних методів розрахунку рішень. Для рішення завдань цього типу використаються традиційні економічні, адміністративні й соціально-психологічні методи, основу яких становлять кваліфікація й поінформованість працівника, його професійна грамотність і діловитість, ініціатива й оперативність у діях, інтуїція й досвід роботи, індивідуальні особливості й особисті якості керівника. На основі аналізу інформації, що ставиться до розв'язуваного завдання, керівник (виконавець) приймає рішення, організує його виконання й перевіряє результати.
Другий тип завдань в основі своєї має різноманітні рішення. При цьому змістовність цих завдань, їхні елементи і фактори впливу, зв'язки і залежності мають певні якісні вирази. Рішення завдань цього типу полягає у виборі із безлічі можливих варіантів самого найкращого в порівнянні з усіма іншими. Цей тип завдань характеризується складністю постанови, вимагає застосування методів математичного програмування й інших економіко-математичних підходів для одержання оптимального рішення. Ці завдання прийнято називати оптимізаційними. Поряд із загальними етапами процес рішення таких завдань включає і економіко-математичне моделювання завдання у постановчому режимі.
До третього типу відносяться завдання, зміст яких, поряд з певними якісними виразами, у значній мірі характеризується невизначеними, випадковими факторами впливу. Цей тип завдань характеризується вирішенням їх переважно логічними методами обробкою великих масивів інформації, спрощеною схемою рахунку і вимагає застосування таких типових процедур обробки, як угруповання інформації, упорядкування інформації усередині груп, об'єднання масивів інформації, її коректування. Завдання цього типу вирішуються на основі системного аналізу, що передбачає використання як методів математичної статистики, теорії ймовірностей, економіко-математичних методів, так і логічних суджень, розумних міркувань, інтуїції, досвіду, аналітичних й інших прийомів.
З безлічі математичних методів, що використовуються для рішення економічних завдань можна виділити наступні: математичне програмування, теорія ігор, теорія статистичних рішень, теорія масового обслуговування, природний аналіз й ін.
Методами лінійного програмування вирішуються завдання, у яких потрібно визначити оптимальні значення багатьох змінних величин. За сферою завдань, що розв'язуються методи лінійного програмування можна поділити на дві групи.
До першої групи входять, так звані, універсальні методи. Серед них найбільш поширеним є   симплексний метод. Найбільш типовими завданнями, для рішення яких може бути використаний симплексний метод, є: оптимальне планування асортиментного випуску продукції, визначення оптимального добору вихідної сировини, ефективне використання сировинних, матеріальних, трудових, фінансових й енергетичних ресурсів.
До другої групи віднесені спеціальні методи. Серед спеціальних методів частіше інших використовується розподільний метод і різні його модифікації. Завдання розподільного типу виникають при визначенні оптимального плану перевезень вантажів від виробників у пункти споживання, оптимізації схем вантажопотоків, розподілі випуску між виробничими підрозділами, розрахунку оптимального завантаження встаткування, обґрунтуванні розширення виробництва або його скороченні, розрахунку планів розміщення й т.п.
Методи нелінійного програмування використаються для рішення завдань, у яких або цільовій функції, або обмеження, або те й інше разом виражені в нелінійній формі. Прикладом нелінійної залежності можуть служити умови завдання оптимального випуску продукції, при яких буде враховуватися одночасний вплив на критерій оптимальності (наприклад, суму прибутку) зміни обсягу випуску й коливання рівня собівартості на одиницю продукції.
Методи стохастического програмування використаються при рішенні завдань, у яких враховуються випадкові (невизначені) значення деяких параметрів, наприклад, таких, як запаси сировини, потреби в продукції (попит), ціни, собівартість і ін.
Методами динамічного програмування вирішуються завдання, у яких параметри змінюються у часі, тобто мають динамічний характер.
Методи теорії масового обслуговування дозволяють раціонально організувати процес обслуговування й забезпечити найбільш ефективне функціонування системи масового обслуговування (скорочення часу очікування обслуговування, зниження витрат на обслуговування й т.д.). Наприклад, на підприємствах системи обслуговування утворюють: ремонтно-механічні служби; склад матеріально-технічного постачання й виробничі підрозділи, від яких надходять вимоги на ті або інші матеріали; приймально-складське господарство й транспорт, що потрібно вчасно розвантажити і т.ін


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить