Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Організація бухгалтерського обліку реалізації готової продукції

Організація бухгалтерського обліку реалізації готової продукції
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Організація бухгалтерського обліку реалізації готової продукціїОрганізація роботи облікового апарату ТОВ «Домінант Інвест» передбачає визначення прав та обов´язків головного бухгалтера, визначає побудову бухгалтерської  служби на підприємстві, її місце в системі управління та взаємодію з іншими підрозділами підприємства. Організація бухгалтерської служби залежить від структури управління, розмірів діяльності підприємства.
Коло обов'язків головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, визначається Законом України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні" через:
- забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
- забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах;
- організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерсь-кого обліку всіх господарських операцій;
- участь  в  оформленні  матеріалів,  пов'язаних  з  нестачами  та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжок і псування активів підприємства.
Функції бухгалтерії регламентуються посадовими інструкціями, які розробляються головним бухгалтером та призначені для конкретних виконавців. [28]
Головний бухгалтер призначається або звільняється з посади керівником і підлеглий безпосередньо йому. Він несе відповідальність за дотримання загальних методологічних принципів бухгалтерського обліку, забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку усіх фактів господарського життя, надання оперативної інформації, складання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, проведення спільно з іншими службами економічного аналізу фінансово-господарської діяльності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів.
Найбільшу частку в бухгалтерській роботі складають облікові процеси, що поділяються за об'єктами обліку (основні засоби, виробничі запаси тощо); за комплексами облікових операцій (облік оприбутковування, витрачання тощо).
Під операцією розуміють сукупність елементарних дій, пов'язаних єдністю цілі або змістом об'єкту праці. Так, приймання документів від матеріально відповідальних осіб має об'єктом певну сукупність документів, а метою - уточнення необхідних для відображення в обліку даних і перевірку їх оформлення за всіма правилами; розноска в картки аналітичного обліку має об'єктом праці певний комплект карток, а метою - систематизацію облікових даних.

Бухгалтер з обліку запасів. До його обов'язків входить: синтетичний та аналітичний облік власних та отриманих основних; нарахування та облік зносу (амортизації) основних засобів та нематеріальних активів; синтетичний та аналітичний облік запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів, інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу; синтетичний та аналітичний облік готової запасів готової продукції на складі та контроль за витрачанням матеріалів.
Бухгалтер з обліку розрахункових здійснює для ведення обліку заробітної плати та її розподілення, безпосереднє здійснення обліку розрахунків з покупцями і постачальниками; аналітичний та синтетичний облік дебіторської й кредиторської заборгованості та розраховується резерв сумнівних боргів.
Бухгалтер з обліку касових операцій. До його обов'язків входить: обліку касових та банківських операцій підприємства. [28]
Бухгалтерія очолюється головним бухгалтером, який відповідає за стан та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. До обов'язків головного бухгалтеру підприємства ТОВ «Домінант Інвест», відповідно до закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", входить:
-    забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
-    контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
-    участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
-    забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
З головним бухгалтером також повинен узгоджуватися прийом (призначення), переклад і звільнення матеріально відповідальних працівників.
Підвищення аналітичності та оперативності бухгалтерського обліку багато в чому залежить від раціональної органіцації облікового апарату.
До засад раціональної організації бухгалтерського обліку відносять:
- чітка структура бухгалтерського апарату;
- розподіл обов'язків між співробітниками;
- схема документообігу;
- вибір форми ведення бухгалтерського обліку;
- організація робочого місця тощо.
Основними вимогами, яким повинна відповідати побудова бухгалтерського апарату, та завдяки яким підвищується ефективність роботи облікового апарату наступні: узгодженість між відділами та виконавцями; зв’язок між бухгалтерією та іншими структурними підрозділами підприємства, а також із зовнішнім середовищем; оперативність керівництва та швидкість виконання; високоякісне обслуговування підприємства, його кореспондентів та відвідувачів; доведення кількості операцій до необхідного мінімуму та ліквідація паралелізму; економія на штатах.
Підприємство є суб'єктом малого бізнесу, знаходиться на загальній системі оподаткування. [28]
По закінченні звітного періоду (місяць, квартал, рік), бухгалтерією, на чолі з головним бухгалтером, складається бухгалтерська фінансова звітність після чого вона передається до відповідних органів, користувачів інформації:
- до податкової інспекції – декларацію з податку на прибуток підприємства; податкова декларація з податку на додану вартість; податковий розрахунок комунального податку; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку;
- до органів статистичного управління – фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства; звіт про фінансові результати;
- до позабюджетних фондів (пенсійний фонд, фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності , фонд зайнятості, фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України);
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе головний бухгалтер і директор. Головний бухгалтер підписує з керівником підприємства документи, які є підставою для приймання і видачі цінностей, грошових коштів, розрахункових, кредитних, фінансових зобов’язань. Він не приймає до виконання і оформлення документи по операціях, які суперечать законодавству і порушують фінансову та договірну дисципліну. Також головний бухгалтер забезпечує зберігання бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх в встановлений термін до архіву, з ним узгоджуються призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб.
В ТОВ «Домінант Інвест» ведеться журнально-ордерна форма обліку, яка грунтується на застосуванні журналів ордерів та відомостей, які є основними обліковими реєстрами, в яких збираються і систематизуються дані первинних документів, необхідні для синтетичного і аналітичного обліку.
Для упорядкованості руху та забезпечення своєчасного отримання первинних бухгалтерських документів наказом керівника підприємства встановлений графік документообігу, в якому вказано дати створення або одержання від інших підрозділів та підприємств, прийняття їх до обліку, передання в обробку та до архіву. Графік оформлений як перелік робіт з формування, перевірки та обробки документів, які заповнюються кожним структурним підрозділом, а також конкретними виконавцями, із зазначенням їх взаємозв’язку і строків виконання робіт.
У бухгалтерії ТОВ «Домінант Інвест» облік праці та її оплати здійснює бухгалтер, який поєднує цей напрямок з обліком розрахункових операцій. На кожний первинний документ складений графік документообігу, витяг якого для типових документів з обліку праці та її оплати наведено в табл. 2.4. Цей графік затверджений наказом керівника господарства та знаходиться біля робочого місця бухгалтера з обліку оплати праці.
Доплати оформляються окремими документами – листками на доплату, робочими нарядами. Окремо оформляється нарахування заробітної плати за виконання робіт різної кваліфікації, при суміщенні посад, виконанні обов’язків тимчасового відсутнього працівника та інших виплат.

У ТОВ «Домінант Інвест» організація бухгалтерського обліку включає такі елементи: положення про бухгалтерську службу; положення про головного бухгалтера; графіки документообігу; посадові інструкції виконавцям; робочий план рахунків; положення про організацію інвентаризаційної роботи; положення про організацію зберігання та утилізації документів.
Збереження майна на підприємствах всіх форм власності забезпечується внутрішньогосподарським контролем всіх його активів. Одним з найбільш дійових заходів, що дозволяє здійснювати такий контроль, є закріплення всіх активів підприємства за працівниками, матеріально відповідальними особами.
Господарством визначений перелік посад, з якими підписується договір про повну матеріальну відповідальність: завідуючі коморами, завідувачі складами та їх заступники; контролери і касири; начальники цехів і ділянок підприємства та їх заступники; експедитори з перевезення вантажів та інші. Списки матеріально відповідальних осіб визначаються на підставі складених договорів на матеріальну відповідальність.
Бухгалтерська служба ТОВ «Домінант Інвест»використовує у своїй діяльності використовує План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, на підставі якого розроблений робочий план рахунків, виходячи із практичних потреб господарства та який відображає специфіку виду діяльності, зміст аналітичного обліку і характеристику форми обліку, яка застосовується. Робочий план рахунків бухгалтерського обліку містить синтетичні рахунки та субрахунки до них, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності і повноти обліку та звітності. В ньому використано стільки рахунків і субрахунків, скільки необхідно для відображення господарської діяльності.
Обсяг виробництва й обсяг реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту на перше місце виходить обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати.
Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості безпосередньо впливають на обсяг витрат, на прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз цих показників має важливе значення.
Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні прибутки. Тому виробничу діяльність підприємства жорстко зумовлено загальною економічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом населення.
У процесі аналізу виробничої діяльності підприємства потрібно розглянути такі питання:
а) якість планування виробництва, напруженість і обгрунтованість планів діяльності як у цілому, так і щодо окремих виробничих підрозділів;
б) оцінка виконання планів виробництва, постачання й реалізації продукції, динаміка обсягів виробництва;
в) визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги виробництва протягом останніх років і зокрема у звітному періоді;
г) розкриття взаємозв'язку і взаємозумовленості показників обсягу виробництва, реалізації, асортименту, якості виробів тощо;
д) визначення внутрігосподарських резервів зростання обсягів випуску продукції і реалізації, а також розробка заходів щодо їх повного та ефективного використання. [33]
Його основні завдання:
- оцінювання ступеня виконання плану і динаміки виробництва та реалізації продукції;
-  визначення впливу факторів на зміну величини цих показників;
- виявлення внутрігосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;
- розробка рекомендацій із освоєння виявлених резервів.
Об'єкти аналізу:
- обсяг виробництва і реалізації продукції в цілому і за асортиментом;
- якість і конкурентоспроможність продукції;
- структура виробництва і реалізації продукції;
- ритмічність виробництва і реалізації продукції.
Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції є:
а) планові дані: план підприємства, план відвантаження і реалізації продукції, оперативні плани-графіки;
б) дані статистичної звітності:
- форма № 1 (підприємництво) "Звіт про основні показники діяльності підприємства;
- форма № 1-П (річна) "Звіт підприємства про продукцію";
- форма № 1 -П (квартальна) "Квартальний звіт підприємства про продукцію";
- форма № 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)";
- форма № 5 ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) товарів";
- форма № 2 "Звіт про фінансові результати" та інші.
в) дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку: акт або відомість приймання продукції, накладна на здавання готової продукції на склад, приймально-здавальна накладна, рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна, відомість "Рух готових виробів, відвантаження і реалізація їх" і т. д.
Обсяг виробництва і реалізації промислової продукції може бути виражений у натуральних, умовно-натуральних, вартісних вимірах. Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції одержують  за допомогою вартісної оцінки. [33]
Основними показниками обсягу виробництва продукції є:
-  валова продукція;
-  товарна продукція.
Валова продукція - це вартість всієї виробленої продукції та виконаних робіт, враховуючи незавершене виробництво. Виражається в порівняних цінах.
Товарна продукція відрізняється від валової тим, що до її складу не відносять залишки незавершеного виробництва та внутрішньогосподарський обіг. Вона визначається в оптових цінах, діючих у звітному році. За своїм складом на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною, якщо немає внутрішньогосподарського обігу та незавершеного виробництва.
Обсяг реалізації продукції визначається або за відвантаженням продукції покупцям, або за оплатою (за чистим доходом). Він може виражатися в зіставних, планових і діючих цінах. В умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергового значення. Реалізація продукції є зв'язною ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який  попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва.
Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва (штуки, метри, тонни і т. ін.). Їх використовують при аналізі обсягів виробництва за окремими видами однорідної продукції.
Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції. Наприклад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах - кількість умовних ремонтів.
Нормативні трудовитрати використовуються також для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції в тому разі, коли в умовах багато продуктового виробництва немає можливості виразити загальний його обсяг у натуральних або умовно-натуральних вимірниках. [38]
Середньорічні  темпи зростання (приросту) випуску і реалізації продукції  розраховуємо за середньогеометричною:
_            __________
Т  = п-1√ Т1 ∙ Т2 ∙ Т3                                           (2.1)
_         _
Т пр =  Т – 100                                               (2.2)

Процент  використання договірних зобов'язань (Кдп) розраховують:

Кдп = (ОПпл. - ОПн) / ОПпл.                                 (2.3)
Великий вплив на результати господарської діяльності справляють асортимент (номенклатура) та структура виробництва і реалізації продукції.
Узагальнену характеристику змін в асортименті продукції дає однойменний коефіцієнт, рівень якого визначається так:
Кас = Обсяг продукції / Базовий обсяг виробництва продукції           (2.4)
Для характеристики інтенсивності структурних перетворень на підприємстві можна використати коефіцієнт структурної активності, який ми пропонуємо розрахувати так:
п    ___
Кстр. акт = Σ√ΔЧ2і                                                 (2.5)
і=1
де ΔЧі – зміна питомої ваги і-го виду (номенклатурної групи) продукції в загальному обсязі випуску (продажів) за досліджуваний період;
п – число номенклатурних груп (видів) продукції.
Важливим показником діяльності промислових підприємств є якість продукції. Підвищення його – одна із форм конкурентної боротьби, завоювання і втримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції сприяє підвищенню  попиту  на  продукцію  і  збільшенню  суми  прибутку  не  лише за рахунок обсягу продажів, а й за рахунок вищих цін.
Важливе значення при вивченні діяльності підприємства має аналіз ритмічності виробництва і відвантаження продукції. [38]
Ритмічність – це рівномірний випуск продукції за графіком в обсязі та асортименті, передбачених планом.
Ритмічна робота є основною умовою вчасного випуску і реалізації продукції. Неритмічність погіршує всі економічні показники: знижується якість продукції; збільшуються обсяг незавершеного виробництва і надпланові залишки готової продукції на складах і, як наслідок, уповільнюється оборотність капіталу; не виконуються поставки за договорами і підприємство платить штрафи за невчасне відвантаження продукції; невчасно надходить виручка; перевитрачається фонд заробітної плати у зв'язку з тим, що на початку місяця робітникам платять за простої, а в кінці - за надурочні роботи. Усе це призводить до підвищення собівартості продукції, зменшення суми прибутку, погіршення фінансового стану підприємства.
Для оцінювання ритмічності роботи підприємства використовують прямі й непрямі показники.
Прямі показники - коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності, частка виробництва продукції за кожну декаду (добу) до місячного випуску, частка виробленої продукції за кожний місяць до квартального випуску, частка випущеної продукції за кожний квартал до річного обсягу виробництва, частка продукції, випущеної за першу декаду звітного місяця, до третьої декади попереднього місяця.
Непрямі показники - доплати за надурочні роботи, оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від браку, сплата штрафів за недопоставку і невчасне відвантаження продукції, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах. [48]
Один із найпоширеніших показників - коефіцієнт ритмічності. Його величину визначають як суму фактичної частки випуску за кожний період, але не більше від її планового рівня.
Коефіцієнт варіації визначається:
__________   _
Кв = (√Σ(хі - х)2 / п) / х                                             (2.6)

де  (хі - х)2 – квадратичне відхилення від середньодекадлного завдання;
п – число періодів;
х – плановий середньо квартальний випуск продукції.
Коефіцієнт аритмічності визначається як сума додаткових і від'ємних відхилень у випуску продукції від плану за кожний день (тиждень, декаду.)
Вивчивши динаміку і виконання плану з випуску та реалізації продукції,  необхідно визначити фактори зміни її обсягу (рис. 1.11).
Можливі два варіанти методики факторного аналізу реалізації продукції.
Якщо виручку на підприємстві визначають за відвантаженням продукції, то баланс продукції буде таким:
ГПп + ВП = РП + ГПк                                             (2.7)
Звідси
РП = ГПп + ВП - ГПк                                            
Якщо виручка визначають після оплати відвантаженої продукції, то товарний баланс можна записати так:

ГПп + ВП + ЗВПп  = РП + ЗВПк + ГПк                               (2.9)
Звідси
РП = ГПп + ВП + ЗВПп - ЗВПк - ГПк                              (2.10)

де ГПп,  ГПк   - залишки готової продукції на складах відповідно на початок і кінець періоду;
ВП – вартість випуску продукції;
РП – обсяг реалізації продукції за звітний період;
ЗВПп, ЗВПк  - залишки відвантаженої продукції на початок і кінець періоду.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить